Sri Jogulamba Ashtakam In Kannada

॥ Sri Jogulamba Ashtakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಷ್ಟಕಂ ॥
ಮಹಾಯೋಗಿಪೀಠಸ್ಥಲೇ ತುಂಗಭದ್ರಾತಟೇ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾಶ್ಯಾಂ ಸದಾಸಂವಸಂತೀಂ ।
ಮಹಾಯೋಗಿಬ್ರಹ್ಮೇಶವಾಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಾಂ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾಂ ಭಜೇ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಂ ॥ ೧ ॥

ಜ್ವಲದ್ರತ್ನವೈಡೂರ್ಯಮುಕ್ತಾ ಪ್ರವಾಳ
ಪ್ರವೀಣ್ಯಸ್ಥಗಾಂಗೇಯಕೋಟೀರಶೋಭಾಂ ।
ಸುಕಾಶ್ಮೀರರೇಖಾಪ್ರಭಾಖ್ಯಾಂ ಸ್ವಫಾಲೇ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾಂ ಭಜೇ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಂ ॥ ೨ ॥

ಸ್ವಸೌಂದರ್ಯಮಂದಸ್ಮಿತಾಂ ಬಿಂದುವಕ್ತ್ರಾಂ
ರಸತ್ಕಜ್ಜಲಾಲಿಪ್ತ ಪದ್ಮಾಭನೇತ್ರಾಂ ।
ಪರಾಂ ಪಾರ್ವತೀಂ ವಿದ್ಯುದಾಭಾಸಗಾತ್ರೀಂ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾಂ ಭಜೇ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಂ ॥ ೩ ॥

ಘನಶ್ಯಾಮಲಾಪಾದಸಂಲೋಕ ವೇಣೀಂ
ಮನಶ್ಶಂಕರಾರಾಮಪೀಯೂಷ ವಾಣೀಂ ।
ಶುಕಾಶ್ಲಿಷ್ಟಸುಶ್ಲಾಘ್ಯಪದ್ಮಾಭಪಾಣೀಂ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾಂ ಭಜೇ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಂ ॥ ೪ ॥

ಸುಧಾಪೂರ್ಣ ಗಾಂಗೇಯಕುಂಭಸ್ತನಾಢ್ಯಾಂ
ಲಸತ್ಪೀತಕೌಶೇಯವಸ್ತ್ರಾಂ ಸ್ವಕಟ್ಯಾಂ ।
ಗಳೇರತ್ನಮುಕ್ತಾವಳೀಪುಷ್ಪಹಾರಾಂ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾಂ ಭಜೇ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಂ ॥ ೫ ॥

ಶಿವಾಂ ಶಾಂಕರೀಂ ಸರ್ವಕಳ್ಯಾಣಶೀಲಾಂ
ಭವಾನೀಂ ಭವಾಂಭೋನಿಧೇರ್ದಿವ್ಯನೌಕಾಂ ।
ಕುಮಾರೀಂ ಕುಲೋತ್ತಾರಣೀಮಾದಿವಿದ್ಯಾಂ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾಂ ಭಜೇ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಂ ॥ ೬ ॥

ಚಲತ್ಕಿಂಕಿಣೀಂ ನೂಪುರಾಪಾದಪದ್ಮಾಂ
ಸುರೇಂದ್ರೈರ್ಮೃಗೇಂದ್ರೈರ್ಮಹಾಯೋಗಿಬೃಂದೈಃ ।
ಸದಾ ಸಂಸ್ತುವಂತೀಂ ಪರಂ ವೇದವಿದ್ಭಿಃ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾಂ ಭಜೇ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಂ ॥ ೭ ॥

ಹರೇಸ್ಸೋದರೀಂ ಹವ್ಯವಾಹಸ್ವರೂಪಾಂ
ಪ್ರಸನ್ನಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹಂತ್ರೀಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಂ ।
ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧ್ಯಾದಿವಂದ್ಯಾಂ ಪರೇಶೀಂ
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾಂ ಭಜೇ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಂ ॥ ೮ ॥

ಇದಂ ಜೋಗುಳಾಂಬಾಷ್ಟಕಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ವಾ
ಪ್ರಭಾತೇ ನಿಶಾರ್ಧೇಽಥವಾ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಃ ।
ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಪರಂ ಸರ್ವಭೋಗಾಂಶ್ಚ ಭುಕ್ತ್ವಾ
ಶ್ರಿಯಂ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ದಿವ್ಯಾಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ॥ ೯ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Jogulamba Ashtakam in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil

See Also  Guru Vatapuradhish Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada