Sri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ Sri Kamala Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶ್ರೀ ಶಿವ ಉವಾಚ –
ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಕಮಲಾಯಾ ವರಾನನೇ ।
ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯತಿಗುಹ್ಯಂ ಹಿ ನ ಕದಾಪಿ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ ॥ ೧ ॥

ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾವಾಣೀ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾರಾತ್ರಿ-ರ್ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ॥ ೨ ॥

ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಕುಹೂಃ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾದ್ಯಾ ಭದ್ರಿಕಾ ನಿಶಾ ।
ಜಯಾ ರಿಕ್ತಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ದೇವಮಾತಾ ಕೃಶೋದರೀ ॥ ೩ ॥

ಶಚೀಂದ್ರಾಣೀ ಶಕ್ರನುತಾ ಶಂಕರಪ್ರಿಯವಲ್ಲಭಾ ।
ಮಹಾವರಾಹಜನನೀ ಮದನೋನ್ಮಥಿನೀ ಮಹೀ ॥ ೪ ॥

ವೈಕುಂಠನಾಥರಮಣೀ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ವರದಾಽಭಯದಾ ಶಿವಾ ॥ ೫ ॥

ಶೂಲಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ಮಾ ಚ ಪಾಶಿನೀ ಶಂಖಧಾರಿಣೀ ।
ಗದಿನೀ ಮುಂಡಮಾಲಾ ಚ ಕಮಲಾ ಕರುಣಾಲಯಾ ॥ ೬ ॥

ಪದ್ಮಾಕ್ಷಧಾರಿಣೀ ಹ್ಯಂಬಾ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಂಕರೀ ।
ಗೋಲೋಕನಾಥರಮಣೀ ಗೋಲೋಕೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾ ॥ ೭ ॥

ಗಯಾ ಗಂಗಾ ಚ ಯಮುನಾ ಗೋಮತೀ ಗರುಡಾಸನಾ ।
ಗಂಡಕೀ ಸರಯೂಸ್ತಾಪೀ ರೇವಾ ಚೈವ ಪಯಸ್ವಿನೀ ॥ ೮ ॥

ನರ್ಮದಾ ಚೈವ ಕಾವೇರೀ ಕೇದಾರಸ್ಥಲವಾಸಿನೀ ।
ಕಿಶೋರೀ ಕೇಶವನುತಾ ಮಹೇಂದ್ರಪರಿವಂದಿತಾ ॥ ೯ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಣೀ ವೇದಪೂಜಿತಾ ।
ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಾರಿಣೀ ॥ ೧೦ ॥

ಶ್ರುತಿರೂಪಾ ಶ್ರುತಿಕರೀ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪರಾಯಣಾ ।
ಇಂದಿರಾ ಸಿಂಧುತನಯಾ ಮಾತಂಗೀ ಲೋಕಮಾತೃಕಾ ॥ ೧೧ ॥

ತ್ರಿಲೋಕಜನನೀ ತಂತ್ರಾ ತಂತ್ರಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ತರುಣೀ ಚ ತಮೋಹಂತ್ರೀ ಮಂಗಳಾ ಮಂಗಳಾಯನಾ ॥ ೧೨ ॥

ಮಧುಕೈಟಭಮಥನೀ ಶುಂಭಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ ।
ನಿಶುಂಭಾದಿಹರಾ ಮಾತಾ ಹರಿಶಂಕರಪೂಜಿತಾ ॥ ೧೩ ॥

ಸರ್ವದೇವಮಯೀ ಸರ್ವಾ ಶರಣಾಗತಪಾಲಿನೀ ।
ಶರಣ್ಯಾ ಶಂಭುವನಿತಾ ಸಿಂಧುತೀರನಿವಾಸಿನೀ ॥ ೧೪ ॥

ಗಂಧರ್ವಗಾನರಸಿಕಾ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದವಲ್ಲಭಾ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾಲಿನೀ ತತ್ತ್ವರೂಪಾ ತಾರುಣ್ಯಪೂರಿತಾ ॥ ೧೫ ॥

ಚಂದ್ರಾವಲೀ ಚಂದ್ರಮುಖೀ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಚಂದ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಚಂದ್ರಾ ಶಶಾಂಕಭಗಿನೀ ಗೀತವಾದ್ಯಪರಾಯಣಾ ॥ ೧೬ ॥

ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರೀ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ।
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ರಮಾನಾಮಶತಾಷ್ಟಕಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಪ್ರಯತೋ ಭೂತ್ವಾ ಪಠೇದೇತತ್ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಮ್ ॥ ೧೮ ॥

ಇಮಂ ಸ್ತವಂ ಯಃ ಪಠತೀಹ ಮರ್ತ್ಯೋ
ವೈಕುಂಠಪತ್ನ್ಯಾಃ ಪರಸಾದರೇಣ ।
ಧನಾಧಿಪಾದ್ಯೈಃ ಪರಿವಂದಿತಃ ಸ್ಯಾತ್
ಪ್ರಯಾಸ್ಯತಿ ಶ್ರೀಪದಮಂತಕಾಲೇ ॥ ೧೯ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Goddess Durga Slokam » Sri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil