Sri Krishna Dvadashanama Stotram In Kannada

॥ Sri Krishna Dvadashanama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ಶೃಣುಧ್ವಂ ಮುನಯಸ್ಸರ್ವೇ ಗೋಪಾಲಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಅನಂತಸ್ಯಾಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ನಾಮದ್ವಾದಶಕಸ್ತ್ವವಂ ॥ ೧ ॥

ಅರ್ಜುನಾಯ ಪುರಾ ಗೀತಂ ಗೋಪಾಲೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ ।
ದ್ವಾರಕಾಯಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ ಯಶೋದಾಯಾಶ್ಚ ಸನ್ನಿಧೌ ॥ ೨ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಿವ್ಯದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಫಲ್ಗುನ ಋಷಿಃ – ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ – ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ – ಓಂ ಬೀಜಂ – ಸ್ವಾಹಾಯೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ – ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥ ೩ ॥

ಜಾನುಭ್ಯಾಮಪಿ ಧಾವಂತಂ ಬಾಹುಭ್ಯಾಮತಿಸುಂದರಂ ।
ಸಕುಂಡಲಾಲಕಂ ಬಾಲಂ ಗೋಪಾಲಂ ಚಿಂತಯೇದುಷಃ ॥ ೪ ॥

ಪ್ರಥಮಂ ತು ಹರಿಂ ವಂದ್ಯಾದ್ದ್ವಿತೀಯಂ ಕೇಶವಂ ತಥಾ ।
ತೃತೀಯಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಚ ಚತುರ್ಥಂ ವಾಮನಂ ತಥಾ ॥ ೫ ॥

ಪಂಚಮಂ ವೇದಗರ್ಭಂ ತು ಷಷ್ಠಂ ಚ ಮಧುಸೂದನಮ್ ।
ಸಪ್ತಮಂ ವಾಸುದೇವಂ ಚ ವರಾಹಂ ಚಾಽಷ್ಟಮಂ ತಥಾ ॥ ೬ ॥

ನವಮಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ದಶಮಂ ತು ಜನಾರ್ದನಮ್ ।
ಕೃಷ್ಣಮೇಕಾದಶಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ದ್ವಾದಶಂ ಶ್ರೀಧರಂ ತಥಾ ॥ ೭ ॥

ಏತಾದ್ದ್ವಾದಶ ನಾಮಾನಿ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ಫಲ್ಗುನ ।
ಕಾಲತ್ರಯಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು ॥ ೮ ॥

ಚಾಂದ್ರಾಯಣಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಕನ್ಯಾದಾನಶತಸ್ಯ ಚ ।
ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ ॥ ೯ ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Krsna Dvadasanama Stotram in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil

See Also  Bhuvaneshwari Panchakam In Kannada