Sri Krishna Stavaraja 1 In Kannada

॥ Sri Krishna Stavaraja 1 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತವರಾಜಃ ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪರಮದುರ್ಲಭಮ್ ।
ಯಜ್‍ಜ್ಞಾತ್ವಾ ನ ಪುನರ್ಗಚ್ಛೇನ್ನರೋ ನಿರಯಯಾತನಾಮ್ ॥ ೧ ॥

ನಾರದಾಯ ಚ ಯತ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರೇಣ ಧೀಮತಾ ।
ಸನತ್ಕುಮಾರೇಣ ಪುರಾ ಯೋಗೀಂದ್ರಗುರುವರ್ತ್ಮನಾ ॥ ೨ ॥

ಶ್ರೀನಾರದ ಉವಾಚ –
ಪ್ರಸೀದ ಭಗವನ್ಮಹ್ಯಮಜ್ಞಾನಾತ್ಕುಂಠಿತಾತ್ಮನೇ ।
ತವಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜರಜೋರಾಗಿಣೀಂ ಭಕ್ತಿಮುತ್ತಮಾಮ್ ॥ ೩ ॥

ಅಜ ಪ್ರಸೀದ ಭಗವನ್ನಮಿತದ್ಯುತಿಪಂಜರ ।
ಅಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಸೀದಾಸ್ಮದ್ದುಃಖಹನ್ಪುರುಷೋತ್ತಮ ॥ ೪ ॥

ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯ ಪ್ರಸೀದಾಸ್ಮದಾನಂದಾತ್ಮನ್ನನಾಮಯ ।
ಅಚಿಂತ್ಯಸಾರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರ ॥ ೫ ॥

ಪ್ರಸೀದ ತುಂಗತುಂಗಾನಾಂ ಪ್ರಸೀದ ಶಿವಶೋಭನ ।
ಪ್ರಸೀದ ಗುಣಗಂಭೀರ ಗಂಭೀರಾಣಾಂ ಮಹಾದ್ಯುತೇ ॥ ೬ ॥

ಪ್ರಸೀದ ವ್ಯಕ್ತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾನಾಮಗೋಚರ ।
ಪ್ರಸೀದಾರ್ದ್ರಾರ್ದ್ರಜಾತೀನಾಂ ಪ್ರಸೀದಾಂತಾಂತದಾಯಿನಾಮ್ ॥ ೭ ॥

ಗುರೋರ್ಗರೀಯಃ ಸರ್ವೇಶ ಪ್ರಸೀದಾನಂತ ದೇಹಿನಾಮ್ ।
ಜಯ ಮಾಧವ ಮಾಯಾತ್ಮನ್ ಜಯ ಶಾಶ್ವತಶಂಖಭೃತ್ ॥ ೮ ॥

ಜಯ ಶಂಖಧರ ಶ್ರೀಮನ್ ಜಯ ನಂದಕನಂದನ ।
ಜಯ ಚಕ್ರಗದಾಪಾಣೇ ಜಯ ದೇವ ಜನಾರ್ದನ ॥ ೯ ॥

ಜಯ ರತ್ನವರಾಬದ್ಧಕಿರೀಟಾಕ್ರಾಂತಮಸ್ತಕ ।
ಜಯ ಪಕ್ಷಿಪತಿಚ್ಛಾಯಾನಿರುದ್ಧಾರ್ಕಕರಾರುಣ ॥ ೧೦ ॥

ನಮಸ್ತೇ ನರಕಾರಾತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಧುಸೂದನ ।
ನಮಸ್ತೇ ಲಲಿತಾಪಾಂಗ ನಮಸ್ತೇ ನರಕಾಂತಕ ॥ ೧೧ ॥

ನಮಃ ಪಾಪಹರೇಶಾನ ನಮಃ ಸರ್ವಭಯಾಪಹ ।
ನಮಃ ಸಂಭೂತಸರ್ವಾತ್ಮನ್ನಮಃ ಸಂಭೃತಕೌಸ್ತುಭ ॥ ೧೨ ॥

ನಮಸ್ತೇ ನಯನಾತೀತ ನಮಸ್ತೇ ಭಯಹಾರಕ ।
ನಮೋ ವಿಭಿನ್ನವೇಷಾಯ ನಮಃ ಶ್ರುತಿಪಥಾತಿಗ ॥ ೧೩ ॥

See Also  Emani Pogadudume In Kannada

ನಮಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಭೇದೇನ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯಂತಹೇತವೇ ।
ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ರಿದಶಾರಾತಿಜಿಷ್ಣವೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ॥ ೧೪ ॥

ಚಕ್ರಭಿನ್ನಾರಿಚಕ್ರಾಯ ಚಕ್ರಿಣೇ ಚಕ್ರವಲ್ಲಭ ।
ವಿಶ್ವಾಯ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವಭೂತಾನುವರ್ತಿನೇ ॥ ೧೫ ॥

ನಮೋಽಸ್ತು ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಾತ್ಮನ್ನಮೋಽಸ್ತ್ವಧ್ಯಾತ್ಮಿರೂಪಿಣೇ ।
ಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಂ ನಮಸ್ತೇ ಭಕ್ತಿದಾಯಿನೇ ॥ ೧೬ ॥

ಪೂಜನಂ ಹವನಂ ಚೇಜ್ಯಾ ಧ್ಯಾನಂ ಪಶ್ಚಾನ್ನಮಸ್ಕ್ರಿಯಾ ।
ದೇವೇಶ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಂ ಮೇ ಭವೇದಾರಾಧನಂ ತವ ॥ ೧೭ ॥

ಇತಿ ಹವನಜಪಾರ್ಚಾಭೇದತೋ ವಿಷ್ಣುಪೂಜಾ-
ನಿಯತಹೃದಯಕರ್ಮಾ ಯಸ್ತು ಮನ್ತ್ರೀ ಚಿರಾಯ ।
ಸ ಖಲು ಸಕಲಕಾಮಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾಂತರಾತ್ಮಾ
ಜನನಮೃತಿವಿಮುಕ್ತೋಽತ್ಯುತ್ತಮಾಂ ಭಕ್ತಿಮೇತಿ ॥ ೧೮ ॥

ಗೋಗೋಪಗೋಪಿಕಾವೀತಂ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಷು ಗೋಪ್ರದಮ್ ।
ಗೋಪೈರೀಡ್ಯಂ ಗೋಸಹಸ್ರೈರ್ನೌಮಿ ಗೋಕುಲನಾಯಕಮ್ ॥ ೧೯ ॥

ಪ್ರೀಣಯೇದನಯಾ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಜಗನ್ಮಯಮ್ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಮಾಪ್ತಯೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ ೨೦ ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Krsna Stavarajah 1 in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil