Sri Lalitha Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Kannada

॥ Lalitha Ashtottara Shatanama Stotram 2 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 2 ॥
ಶಿವಾ ಭವಾನೀ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಗೌರೀ ಕಾಳೀ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಮಹಾದೇವೀ ದುರ್ಗಾರ್ಯಾ ಚಂಡಿಕಾ ಭವಾ ॥ ೧ ॥

ಚಂದ್ರಚೂಡಾ ಚಂದ್ರಮುಖೀ ಚಂದ್ರಮಂಡಲವಾಸಿನೀ ।
ಚಂದ್ರಹಾಸಕರಾ ಚಂದ್ರಹಾಸಿನೀ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಭಾ ॥ ೨ ॥

ಚಿದ್ರೂಪಾ ಚಿತ್ಕಳಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿಷ್ಕಳಾ ಕಳಾ ।
ಭಾವ್ಯಾಭವಪ್ರಿಯಾ ಭವ್ಯರೂಪಿಣೀ ಕುಲಭಾಷಿಣೀ ॥ ೩ ॥

ಕವಿಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮಕಳಾ ಕಾಮದಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ।
ಕಾರುಣ್ಯಸಾಗರಃ ಕಾಳೀ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಕಾ ॥ ೪ ॥

ದೂರ್ವಾಭಾ ದುಷ್ಟಭಯದಾ ದುರ್ಜಯಾ ದುರಿತಾಪಹಾ ।
ಲಲಿತಾರಾಜ್ಯದಾಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧೇಶೀ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ॥ ೫ ॥

ಶರ್ಮದಾ ಶಾಂತಿರವ್ಯಕ್ತಾ ಶಂಖಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾ ।
ಶಾರದಾ ಶಾಂಕರೀ ಸಾಧ್ವೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕೋಮಲಾಕೃತಿಃ ॥ ೬ ॥

ಪುಷ್ಪಿಣೀ ಪುಷ್ಪಬಾಣಾಂಬಾ ಕಮಲಾ ಕಮಲಾಸನಾ ।
ಪಂಚಬಾಣಸ್ತುತಾ ಪಂಚವರ್ಣರೂಪಾಸರಸ್ವತೀ ॥ ೭ ॥

ಪಂಚಮೀಪರಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪಾವನೀ ಪಾಪಹಾರಿಣೀ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ವೃಷಭಾರೂಢಾ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರೀ ॥ ೮ ॥

ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರಾ ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವಮಂಗಳಕಾರಿಣೀ ।
ನಿರವದ್ಯಾ ನೀರದಾಭಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಿಕಾ ॥ ೯ ॥

ನಿರ್ಮದಾ ನಿಯತಾಚಾರಾ ನಿಷ್ಕಾಮಾ ನಿಗಮಾಲಯಾ ।
ಅನಾದಿಬೋಧಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಕೌಮಾರೀ ಗುರುರೂಪಿಣೀ ॥ ೧೦ ॥

ವೈಷ್ಣವೀ ಸಮಯಾಚಾರಾ ಕೌಳಿನೀ ಕುಲದೇವತಾ ।
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಸರ್ವವೇದರೂಪಾ ಸರಸ್ವತೀ ॥ ೧೧ ॥

ಅಂತರ್ಯಾಗಪ್ರಿಯಾನಂದಾ ಬಹಿರ್ಯಾಗಪರಾರ್ಚಿತಾ ।
ವೀಣಾಗಾನರಸಾನಂದಾ ಅರ್ಧೋನ್ಮೀಲಿತಲೋಚನಾ ॥ ೧೨ ॥

ದಿವ್ಯಚಂದನದಿಗ್ಧಾಂಗೀ ಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರೂಪಿಣೀ ।
ತರಂಗೀಕೃತಸಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಾರಕ್ಷಿತಸಜ್ಜನಾ ॥ ೧೩ ॥

See Also  Shri Subramanya Bhujanga Prayata Stotram 1 In Kannada

ಸುಧಾಪಾನಸಮುದ್ವೇಲಹೇಲಾಮೋಹಿತಧೂರ್ಜಟಿಃ ।
ಮತಂಗಮುನಿಸಂಪೂಜ್ಯಾ ಮತಂಗಕುಲಭೂಷಣಾ ॥ ೧೪ ॥

ಮಕುಟಾಂಗದಮಂಜೀರಮೇಖಲಾದಾಮಭೂಷಿತಾ ।
ಊರ್ಮಿಲಾ ಕಿಂಕಿಣೀರತ್ನಕಂಕಣಾದಿಪರಿಷ್ಕೃತಾ ॥ ೧೫ ॥

ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲತೀಕುಂದಮಂದಾರಾಂಚಿತಮಸ್ತಕಾ ।
ತಾಂಬೂಲಕಬಳೋದಂಚತ್ಕಪೋಲತಲಶೋಭಿನೀ ॥ ೧೬॥

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪಾತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಸುಮೋಹನತನುಪ್ರಭಾ ।
ಶ್ರೀಮಚ್ಚಕ್ರಾಧಿನಗರೀಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶ್ರೀಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ ೧೭ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Lalitha Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil