Sri Manasa Devi Stotram (Mahendra Krutam) In Kannada

॥ Sri Manasa Devi Stotram (Mahendra Krutam) Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಮನಸಾ ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ಮಹೇಂದ್ರ ಉವಾಚ ।
ದೇವಿ ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಸಾಧ್ವೀನಾಂ ಪ್ರವರಾಂ ವರಾಮ್ ।
ಪರಾತ್ಪರಾಂ ಚ ಪರಮಾಂ ನ ಹಿ ಸ್ತೋತುಂ ಕ್ಷಮೋಽಧುನಾ ॥ ೧ ॥

ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ವೇದೇ ಸ್ವಭಾವಾಖ್ಯಾನತಃ ಪರಮ್ ।
ನ ಕ್ಷಮಃ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಕ್ತುಂ ಗುಣಾನಾಂ ತವ ಸುವ್ರತೇ ॥ ೨ ॥

ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಾ ತ್ವಂ ಕೋಪಹಿಂಸಾವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ನ ಚ ಶಪ್ತೋ ಮುನಿಸ್ತೇನ ತ್ಯಕ್ತಯಾ ಚ ತ್ವಯಾ ಯತಃ ॥ ೩ ॥

ತ್ವಂ ಮಯಾ ಪೂಜಿತಾ ಸಾಧ್ವಿ ಜನನೀ ಚ ಯಥಾಽದಿತಿಃ ।
ದಯಾರೂಪಾ ಚ ಭಗಿನೀ ಕ್ಷಮಾರೂಪಾ ಯಥಾ ಪ್ರಸೂಃ ॥ ೪ ॥

ತ್ವಯಾ ಮೇ ರಕ್ಷಿತಾಃ ಪ್ರಾಣಾ ಪುತ್ರದಾರಾಃ ಸುರೇಶ್ವರಿ ।
ಅಹಂ ಕರೋಮಿ ತ್ವಾಂ ಪೂಜ್ಯಾಂ ಮಮ ಪ್ರೀತಿಶ್ಚ ವರ್ಧತೇ ॥ ೫ ॥

ನಿತ್ಯಂ ಯದ್ಯಪಿ ಪೂಜ್ಯಾ ತ್ವಂ ಭವೇಽತ್ರ ಜಗದಂಬಿಕೇ ।
ತಥಾಽಪಿ ತವ ಪೂಜಾಂ ವೈ ವರ್ಧಯಾಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ॥ ೬ ॥

ಯೇ ತ್ವಾಮಾಷಾಢಸಂಕ್ರಾಂತ್ಯಾಂ ಪೂಜಯಿಷ್ಯಂತಿ ಭಕ್ತಿತಃ ।
ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ಮನಸಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಮಾಸಾಂತೇ ವಾ ದಿನೇ ದಿನೇ ॥ ೭ ॥

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಯಸ್ತೇಷಾಂ ವರ್ಧಂತೇ ಚ ಧನಾನಿ ಚ ।
ಯಶಸ್ವಿನಃ ಕೀರ್ತಿಮಂತೋ ವಿದ್ಯಾವಂತೋ ಗುಣಾನ್ವಿತಾಃ ॥ ೮ ॥

ಯೇ ತ್ವಾಂ ನ ಪೂಜಯಿಷ್ಯಂತಿ ನಿಂದಂತ್ಯಜ್ಞಾನತೋ ಜನಾಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೀನಾ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ತೇಷಾಂ ನಾಗಭಯಂ ಸದಾ ॥ ೯ ॥

See Also  Gauri Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

[॥ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥]
ತ್ವಂ ಸ್ವರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ಚ ವೈಕುಂಠೇ ಕಮಲಾ ಕಲಾ ।
ನಾರಾಯಣಾಂಶೋ ಭಗವಾನ್ ಜರತ್ಕಾರುರ್ಮುನೀಶ್ವರಃ ॥ ೧೦ ॥

ತಪಸಾ ತೇಜಸಾ ತ್ವಾಂ ಚ ಮನಸಾ ಸಸೃಜೇ ಪಿತಾ ।
ಅಸ್ಮಾಕಂ ರಕ್ಷಣಾಯೈವ ತೇನ ತ್ವಂ ಮನಸಾಭಿಧಾ ॥ ೧೧ ॥

ಮನಸಾ ದೇವಿತುಂ ಶಕ್ತಾ ಚಾತ್ಮನಾ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿನೀ ।
ತೇನ ತ್ವಂ ಮನಸಾದೇವೀ ಪೂಜಿತಾ ವಂದಿತಾ ಭವೇ ॥ ೧೨ ॥

ಯಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾನಸಾ ದೇವಾಃ ಪೂಜಯಂತ್ಯನಿಶಂ ಭೃಶಮ್ ।
ತೇನ ತ್ವಾಂ ಮನಸಾದೇವೀಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಪುರಾವಿದಃ ॥ ೧೩ ॥

ಸತ್ತ್ವರೂಪಾ ಚ ದೇವೀ ತ್ವಂ ಶಶ್ವತ್ಸತ್ತ್ವನಿಷೇವಯಾ ।
ಯೋ ಹಿ ಯದ್ಭಾವಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಶತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತತ್ಸಮಮ್ ॥ ೧೪ ॥

[॥ ಫಲಶ್ರುತಿ ॥]
ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮನಸಾಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಭಗಿನೀಂ ಚ ತಾಮ್ ।
ನಿರ್ಜಗಾಮಸ್ವ ಭವನಂ ಭೂಷಾವಾಸ ಪರಿಚ್ಛದಾಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ಪುತ್ರೇಣ ಸಾರ್ಧಂ ಸಾ ದೇವೀ ಚಿರಂ ತಸ್ಥೌ ಪಿತುರ್ಗೃಹೇ ।
ಭ್ರಾತೃಭಿಃ ಪೂಜಿತಾ ಶಶ್ವನ್ಮಾನ್ಯಾವನ್ದ್ಯಾ ಚ ಸರ್ವತಃ ॥ ೧೬ ॥

ಗೋಲೋಕಾತ್ಸುರಭೀ ಬ್ರಹ್ಮಂಸ್ತತ್ರಾಗತ್ಯ ಸುಪೂಜಿತಾಮ್ ।
ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪುಣ್ಯಬೀಜಂ ತಾಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಚ ಯಃ ಪಠೇತ್ ॥ ೧೭ ॥

ತಸ್ಯ ನಾಗಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಯವಂಶೇ ಭವೇಚ್ಚ ಯಃ ।
ವಿಷಂ ಭವೇತ್ಸುಧಾತುಲ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಸ್ತೋತ್ರಂ ಯದಾ ಪಠೇತ್ ॥ ೧೮ ॥

ಪಂಚಲಕ್ಷಜಪೇನೈವ ಸಿದ್ಧಸ್ತೋತ್ರೋ ಭವೇನ್ನರಃ ।
ಸರ್ಪಶಾಯೀ ಭವೇತ್ಸೋಽಪಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಸರ್ಪವಾಹನಃ ॥ ೧೯ ॥

See Also  Kanakadhara Stotram (Variation) In Kannada

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇಮಹಾಪುರಾಣೇ ದ್ವಿತೀಯೇಪ್ರಕೃತಿಖಂಡೇ ಮನಸೋಪಾಖ್ಯಾನೇ ಮಹೇಂದ್ರ ಕೃತ ಶ್ರೀಮನಸಾದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Manasa Devi Stotram (Mahendra Krutam) in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil