Sri Meenakshi Navaratnamala In Kannada

॥ Sri Meenakshi Navaratnamala Kannada Lyrics ॥

॥ ಮೀನಾಕ್ಷೀ ನವರತ್ನಮಾಲಾ ॥

ಗೌರೀಂ ಕಾಂಚನಪದ್ಮಿನೀತಟಗೃಹಾಂ ಶ್ರೀಸುಂದರೇಶಪ್ರಿಯಾಂ
ನೀಪಾರಣ್ಯಸುವರ್ಣಕಂತುಕಪರಿಕ್ರೀಡಾವಿಲೋಲಾಮುಮಾಂ ।
ಶ್ರೀಮತ್ಪಾಂಡ್ಯ ಕುಲಾಚಲಾಗ್ರವಿಲಸದ್ರತ್ನಪ್ರದೀಪಾಯಿತಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಮಧುರೇಶ್ವರೀಂ ಶುಕಧರಾಂ ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ॥ ೧ ॥

ಗೌರೀಂ ವೇದಕದಂಬಕಾನನಶುಕೀಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಟವೀಕೇಕಿನೀಂ
ವೇದಾಂತಾಖಿಲಧರ್ಮಹೇಮನಳಿನೀಹಂಸೀಂ ಶಿವಾಂ ಶಾಂಭವೀಂ ।
ಓಂಕಾರಾಬುಜನೀಲಮತ್ತಮಧುಪಾಂ ಮಂತ್ರಾಮ್ರಶಾಖಾಪಿಕಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಮಧುರೇಶ್ವರೀಂ ಶುಕಧರಾಂ ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ॥ ೨ ॥

ಗೌರೀಂ ನೂಪುರಶೋಭಿತಾಂಘ್ರಿಕಮಲಾಂ ತೂಣೋಲ್ಲಸಜ್ಜಂಘಿಕಾಂ
ದಂತಾದರ್ಶಸಮಾನಜಾನುಯುಗಳಾಂ ರಂಭಾನಿಭೋರೂಜ್ಜ್ವಲಾಂ ।
ಕಾಂಚೀಬದ್ಧಮನೋಜ್ಞಪೀನ ಜಘನಾಮಾವರ್ತನಾಭೀಹೃದಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಮಧುರೇಶ್ವರೀಂ ಶುಕಧರಾಂ ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ॥ ೩ ॥

ಗೌರೀಂ ವ್ಯೋಮಸಮಾನಮಧ್ಯಮಧೃತಾಮುತ್ತುಂಗವಕ್ಷೋರುಹಾಂ
ವೀಣಾಮಂಜುಳಶಾರಿಕಾನ್ವಿತಕರಾಂ ಶಂಖಾಭಕಂಠೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ।
ರಾಕಾಚಂದ್ರಸಮಾನಚಾರುವದನಾಂ ಲೋಲಂಬನೀಲಾಲಕಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಮಧುರೇಶ್ವರೀಂ ಶುಕಧರಾಂ ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ॥ ೪ ॥

ಗೌರೀಂ ಕುಂಕುಮಪಂಕಲೇಪಿತಲಸದ್ವಕ್ಷೋಜಕುಂಭೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಳಿಕಾಮಲಯಜೋಲ್ಲೇಪೋಲ್ಲಸತ್ಕಂಧರಾಂ ।
ಲಾಕ್ಷಾಕರ್ದಮ ಶೋಭಿಪಾದಯುಗಳಾಂ ಸಿಂದೂರಸೀಮಂತಿನೀಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಮಧುರೇಶ್ವರೀಂ ಶುಕಧರಾಂ ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ॥ ೫ ॥

ಗೌರೀಂ ಮಂಜುಳಮೀನನೇತ್ರಯುಗಳಾಂ ಕೋದಂಡಸುಭ್ರೂಲತಾಂ
ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀಂ ಜಿತಕುಂದದಂತರುಚಿರಾಂ ಚಾಂಪೇಯನಾಸೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ।
ಅರ್ಧೇಂದುಪ್ರತಿಬಿಂಬಫಾಲರುಚಿರಾಮಾದರ್ಶಗಂಡಸ್ಥಲಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಮಧುರೇಶ್ವರೀಂ ಶುಕಧರಾಂ ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ॥ ೬ ॥

ಗೌರೀಂ ಕಾಂಚನಕಂಕಣಾಂಗದಧರಾಂ ನಾಸೋಲ್ಲಸನ್ಮೌಕ್ತಿಕಾಂ
ಕಾಂಚೀಹಾರಕಿರೀಟಕುಂಡಲಶಿರೋಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ।
ಮಂಜೀರಾಂಗುಳಿಮುದ್ರಿಕಾಂಘ್ರಿಕಟಕಗ್ರೈವೇಯಕಾಲಂಕೃತಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಮಧುರೇಶ್ವರೀಂ ಶುಕಧರಾಂ ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ॥ ೭ ॥

ಗೌರೀಂ ಚಂಪಕಮಲ್ಲಿಕಾದಿಕುಸುಮಾಂ ಪುನ್ನಾಗಸೌಗಂಧಿಕಾಂ
ದ್ರೋಣೇಂದೀವರಕುಂದಜಾತಿವಕುಳೈರಾಬದ್ಧಚೂಳೀಯುತಾಂ ।
ಮಂದಾರಾರುಣಪುಷ್ಪಕೈತಕದಳೈಃ ಶ್ರೇಣೀಲಸದ್ವೇಣಿಕಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಮಧುರೇಶ್ವರೀಂ ಶುಕಧರಾಂ ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ॥ ೮ ॥

ಗೌರೀಂ ದಾಡಿಮಪುಷ್ಪವರ್ಣವಿಲಸದ್ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಲಂಕೃತಾಂ
ಚಂದ್ರಾಂಶೋಪಮಚಾರುಚಾಮರಕರಾಂ ಶ್ರೀಭಾರತೀಸೇವಿತಾಂ ।
ನಾನಾರತ್ನಸುವರ್ಣದಂಡವಿಲಸನ್ಮುಕ್ತಾತಪತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಮಧುರೇಶ್ವರೀಂ ಶುಕಧರಾಂ ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ॥ ೯ ॥

ವಾಚಾ ವಾ ಮನಸಾಪಿ ವಾ ಗಿರಿಸುತೇ ಕಾಯೇನ ವಾ ಸಂತತಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀತಿ ಕದಾಚಿದಂಬ ಕುರುತೇತ್ವನ್ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನಂ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ತಸ್ಯ ಗೃಹೇ ವಸತ್ಯನುದಿನಂ ವಾಣೀ ಚ ವಕ್ತ್ರಾಂಬುಜೇ
ಧರ್ಮಾದ್ಯಷ್ಟಚತುಷ್ಟಯಂ ಕರತಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಭವೇನ್ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ ೧೦ ॥

See Also  Sri Saraswathi Dvadasanama Stotram In Kannada

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Meenakshi Navaratnamala in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil