Sri Mukambika Stotram In Kannada

॥ Sri Mukambika Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಮೂಲಾಂಭೋರುಹಮಧ್ಯಕೋಣವಿಲಸದ್ಬಂಧೂಕರಾಗೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಜ್ವಾಲಾಜಾಲಜಿತೇಂದುಕಾಂತಿಲಹರೀಮಾನಂದಸಂದಾಯಿನೀಂ ।
ಏಲಾಲಲಿತನೀಲಕುಂತಲಧರಾಂ ನೀಲೋತ್ಪಲಾಭಾಂಶುಕಾಂ
ಕೋಲೂರಾದ್ರಿನಿವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ ॥ ೧ ॥

ಬಾಲಾದಿತ್ಯನಿಭಾನನಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಬಾಲೇಂದುನಾ ಭೂಷಿತಾಂ
ನೀಲಾಕಾರಸುಕೇಶಿನೀಂ ಸುಲಲಿತಾಂ ನಿತ್ಯಾನ್ನದಾನಪ್ರಿಯಾಂ ।
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರ ವರಾಭಯಾಂ ಚ ದಧತೀಂ ಸಾರಸ್ವತಾರ್ಥಪ್ರದಾಂ
ತಾಂ ಬಾಲಾಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಶಿವೇನಸಹಿತಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ ॥ ೨ ॥

ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾರ್ಕಸಹಸ್ರಕೋಟಿಸದೃಶಾಂ ಮಾಯಾಂಧಕಾರಚ್ಛಿದಾಂ
ಮಧ್ಯಾಂತಾದಿವಿವರ್ಜಿತಾಂ ಮದಕರೀಂ ಮಾರೇಣ ಸಂಸೇವಿತಾಂ ।
ಶೂಲಂಪಾಶಕಪಾಲಪುಸ್ತಕಧರಾಂ ಶುದ್ಧಾರ್ಥವಿಜ್ಞಾನದಾಂ
ತಾಂ ಬಾಲಾಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಶಿವೇನಸಹಿತಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ ॥ ೩ ॥

ಸಂಧ್ಯಾರಾಗಸಮಾಽನನಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಸನ್ಮಾನಸೈಃ ಪೂಜಿತಾಂ
ಚಕ್ರಾಕ್ಷಾಭಯ ಕಂಪಿ ಶೋಭಿತಕರಾಂ ಪ್ರಾಲಂಬವೇಣೀಯುತಾಂ ।
ಈಷತ್ಫುಲ್ಲಸುಕೇತಕೀದಳಲಸತ್ಸಭ್ಯಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿದ್ವಯಾಂ
ತಾಂ ಬಾಲಾಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಶಿವೇನಸಹಿತಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ ॥ ೪ ॥

ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯಸಮಾನಕುಂಡಲಧರಾಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಕೋಟಿಪ್ರಭಾಂ
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾಗ್ನಿವಿಲೋಚನಾಂ ಶಶಿಮುಖೀಮಿಂದ್ರಾದಿಸಂಸೇವಿತಾಂ ।
ಮಂತ್ರಾದ್ಯಂತಸುತಂತ್ರಯಾಗಭಜಿತಾಂ ಚಿಂತಾಕುಲಧ್ವಂಸಿನೀಂ
ಮಂದಾರಾದಿವನೇಸ್ಥಿತಾಂ ಮಣಿಮಯೀಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ ॥ ೫ ॥

ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಂ ವರನಿಧಿಂ ವಂದಾರುಚಿಂತಾಮಣಿಂ
ಕಲ್ಯಾಣಾಚಲಸಂಸ್ಥಿತಾಂ ಘನಕೃಪಾಂ ಮಾಯಾಂ ಮಹಾವೈಷ್ಣವೀಂ ।
ಕಲ್ಯಾಂ ಕಂಬುಸುದರ್ಶನಾಂ ಭಯಹರಾಂ ಶಂಭುಪ್ರಿಯಾಂ ಕಾಮದಾಂ
ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಶಿವೇನಸಹಿತಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ ॥ ೬ ॥

ಕಾಲಾಂಭೋಧರಕುಂತಲಾಂಚಿತಮುಖಾಂ ಕರ್ಪೂರವೀಟೀಯುತಾಂ
ಕರ್ಣಾಲಂಬಿತಹೇಮಕುಂಡಲಧರಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಕಾಂಚೀಧರಾಂ ।
ಕೈವಲ್ಯೈಕಪರಾಯಣಾಂ ಕಲಿಮಲಪ್ರಧ್ವಂಸಿನೀಂ ಕಾಮದಾಂ
ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಶಿವೇನಸಹಿತಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ ॥ ೭ ॥

ನಾನಾಕಾಂತಿವಿಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಸಹಿತಾಂ ನಾನಾವಿಧೈರ್ಭೂಷಿತಾಂ
ನಾನಾಪುಷ್ಪಸುಗಂಧಮಾಲ್ಯಸಹಿತಾಂ ನಾನಾಜನೈಸ್ಸೇವಿತಾಂ ।
ನಾನಾವೇದಪುರಾಣಶಾಸ್ತ್ರವಿನುತಾಂ ನಾನಾಕವಿತ್ವಪ್ರದಾಂ
ನಾನಾರೂಪಧರಾಂ ಮಹೇಶಮಹಿಷೀಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ ॥ ೮ ॥

See Also  Putra Gita In Kannada

ರಾಕಾತಾರಕನಾಯಕೋಜ್ಜ್ವಲಮುಖೀಂ ಶ್ರೀಕಾಮಕಾಮ್ಯಪ್ರದಾಂ
ಶೋಕಾರಣ್ಯಧನಂಜಯಪ್ರತಿನಿಭಾಂ ಕೋಪಾಟವೀಚಂದ್ರಿಕಾಂ ।
ಶ್ರೀಕಾಂತಾದಿಸುರಾರ್ಚಿತಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಮಿಮಾಂ ಲೋಕಾವಳೀನಾಶಿನೀಂ
ಲೋಕಾನಂದಕರೀಂ ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ ॥ ೯ ॥

ಕಾಂಚೀಕಿಂಕಿಣಿಕಂಕಣಾಂಗದಧರಾಂ ಮಂಜೀರಹಾರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಚಂಚತ್ಕಾಂಚನಸತ್ಕಿರೀಟಘಟಿತಾಂ ಗ್ರೈವೇಯಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ।
ಕಿಂಚಿಂತ್ಕಾಂಚನಕಂಚುಕೇ ಮಣಿಮಯೇ ಪದ್ಮಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ
ಪಂಚಾಸ್ಯಾಂಚಿತಚಂಚರೀಂ ಭಗವತೀಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ ॥ ೧೦ ॥

ಸೌವರ್ಣಾಂಬುಜಮಧ್ಯಕಾಂತಿನಯನಾಂ ಸೌದಾಮಿನೀಸನ್ನಿಭಾಂ
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರವರಾಭಯಾನಿ ದಧತೀಮಿಂದೋಃ ಕಲಾಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ ।
ಗ್ರೈವೇಯಾಂಗದಹಾರಕುಂಡಲಧರಾಮಾಖಂಡಲಾದಿಸ್ತುತಾಂ
ಮಾಯಾವಿಂಧ್ಯನಿವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾಂ ॥ ೧೧ ॥

ಶ್ರೀಮನ್ನೀಪವನೇ ಸುರೈರ್ಮುನಿಗಣೈರಪ್ಸರೋಭಿಶ್ಚ ಸೇವ್ಯಾಂ
ಮಂದಾರಾದಿ ಸಮಸ್ತದೇವತರುಭಿಸ್ಸಂಶೋಭಮಾನಾಂ ಶಿವಾಂ ।
ಸೌವರ್ಣಾಂಬುಜಧಾರಿಣೀಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಏಕಾದಿಕಾಮೇಶ್ವರೀಂ
ಮೂಕಾಂಬಾಂ ಸಕಲೇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಫಲದಾಂ ವಂದೇ ಪರಾಂ ದೇವತಾಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Mukambika Stotram in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil