Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ Sri Narasimha Ashtottara Shatanama stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ನಾರಸಿಂಹೋ ಮಹಾಸಿಂಹೋ ದಿವ್ಯಸಿಂಹೋ ಮಹಾಬಲಃ ।
ಉಗ್ರಸಿಂಹೋ ಮಹಾದೇವಸ್ಸ್ತಂಭಜಶ್ಚೋಗ್ರಲೋಚನಃ ॥ ೧ ॥

ರೌದ್ರಸ್ಸರ್ವಾದ್ಭುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯೋಗಾನಂದಸ್ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ।
ಹರಿಃ ಕೋಲಾಹಲಶ್ಚಕ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಜಯವರ್ಧನಃ ॥ ೨ ॥

ಪಂಚಾನನಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಚಾಽಘೋರೋ ಘೋರವಿಕ್ರಮಃ ।
ಜ್ವಲನ್ಮುಖೋ ಜ್ವಾಲಮಾಲೀ ಮಹಾಜ್ವಾಲೋ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ ॥ ೩ ॥

ನಿಟಿಲಾಕ್ಷಸ್ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೋ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಃ ಪ್ರತಾಪನಃ ।
ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಶ್ಚಂಡಕೋಪೀ ಸದಾಶಿವಃ ॥ ೪ ॥

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಧ್ವಂಸೀ ದೈತ್ಯದಾನವಭಂಜನಃ ।
ಗುಣಭದ್ರೋ ಮಹಾಭದ್ರೋ ಬಲಭದ್ರಸ್ಸುಭದ್ರಕಃ ॥ ೫ ॥

ಕರಾಳೋ ವಿಕರಾಳಶ್ಚ ವಿಕರ್ತಾ ಸರ್ವಕರ್ತೃಕಃ ।
ಶಿಂಶುಮಾರಸ್ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ಈಶಸ್ಸರ್ವೇಶ್ವರೋ ವಿಭುಃ ॥ ೬ ॥

ಭೈರವಾಡಂಬರೋ ದಿವ್ಯಶ್ಚಾಽಚ್ಯುತಃ ಕವಿ ಮಾಧವಃ ।
ಅಧೋಕ್ಷಜೋಽಕ್ಷರಶ್ಶರ್ವೋ ವನಮಾಲೀ ವರಪ್ರದಃ ॥ ೭ ॥

ವಿಶ್ವಂಭರೋಽದ್ಭುತೋ ಭವ್ಯಃ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ಅನಘಾಸ್ತ್ರೋ ನಖಾಸ್ತ್ರಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಜ್ಯೋತಿಸ್ಸುರೇಶ್ವರಃ ॥ ೮ ॥

ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃಸ್ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರೋ ವಜ್ರನಖೋ ಮಹಾನಂದಃ ಪರಂತಪಃ ॥ ೯ ॥

ಸರ್ವಮಂತ್ರೈಕರೂಪಶ್ಚ ಸರ್ವಯಂತ್ರವಿದಾರಣಃ ।
ಸರ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಕೋಽವ್ಯಕ್ತಸ್ಸುವ್ಯಕ್ತೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ ೧೦ ॥

ವೈಶಾಖಶುಕ್ಲಭೂತೋತ್ಥಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ ।
ಉದಾರಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ ಮಹಾತ್ಮಾ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಃ ॥ ೧೧ ॥

ವೇದತ್ರಯಪ್ರಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಭಗವಾನ್ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪೀ ಜಗನ್ಮಯಃ ॥ ೧೨ ॥

ಜಗತ್ಪಾಲೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ದ್ವಿರೂಪಭೃತ್ ।
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರ್ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ನೃಕೇಸರೀ ॥ ೧೩ ॥

ಪರತತ್ತ್ವಃ ಪರಂಧಾಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಸ್ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಧೀರಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದಪಾಲಕಃ ॥ ೧೪ ॥

See Also  Andhaka Krita Shiva Stuti In Kannada

ಇದಂ ಶ್ರೀಮನ್ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಂ ।
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ೧೫ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಪೂಜಾಕಲ್ಪೇ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Narasimha Ashtottara Shatanama stotram in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil