Sri Narasimha Gadyam In English

॥ Sri Narasimha Gadyam English Lyrics ॥

॥ śrī nr̥siṁha gadya stutiḥ ॥
dēvaḥ ॥
bhaktimatrapratīta namastē namastē ॥
akhilamunijananivaha vihitasavanakadanakara kharacapalacaritabhayada balavadasurapatikr̥ta vividhaparibhavabhayacakita nijapadacalita nikhilamakhamukha virahakr̥śatarajalajabhavamukha sakalasuravaranikara karunyaviskr̥ta candadivya nr̥siṁhavatara sphuritōdagrataradhvani-bhinnambaratara nijaranakarana rabhasacalita ranadasuragana patupataha vikataravaparigata catulabhataravaranita paribhavakara dharanidhara kuliśaghat-tanōdbhūta dhvanigambhīratmagarjita nirjitaghanaghana ūrjitavikatagarjita sr̥stakhalatarjita sadgunaganōrjita yōgijanarjita sarvamalavarjita laksmīghanakucatatanikatavilunthana vilagnakuṅkuma paṅkaśaṅkakararuna manikirananurañjita vigataśaśakalaṅka śaśaṅkapūrnamandalavr̥tta sthūladhavala muktamanivighat-tita divyamahahara lalitadivyavihara vihitaditijaprahara līlakr̥tajagadvihara saṁsr̥tiduḥkhasamūhapahara vihitadanujapahara yugantabhuvanapahara aśēsapraniganavihita sukr̥taduskr̥ta sudīrghadandabhramita br̥hatkalacakra bhramanakr̥tilabdhaprarambha sthavarajaṅgamatmaka sakalajagajjala jaladharanasamartha brahmandanamadhēya mahapitharakarana pravīnakumbhakara nirastasarvavistara nirastasadbhavavikara vividhaprakara tribhuvanaprakara anirūpitanijakara niyatabhiksadilabdha gatarasaparimita bhōjyamatrasantōsa balavijita madamadana nidradidōsa janadhanasnēhalōbhadi dr̥dhabandhanacchēda labdhasaukhya satatakr̥ta yōgabhyasa nirmalantaḥkarana yōgīndrakr̥tasannidhana trijagannidhana sakalapradhana mayapidhana suśubhabhidhana madavikasadasurabhata makutavananalanibhanayana vilasadasikavacabhuja ghanavanalavana navarudhirakramakalpita mīnaśañcattaraṅgaśaivala mahajalūka dustarapaṅkajalanivahakalita mahasurapr̥tanakamalinī vilōlanakēlipriya mattavarana dustajanamarana śistajanatarana nityasukhavicarana siddhabalakarana sudustasuradarana sadr̥śīkr̥tañjana janadōsabhañjana ghanacinnirañjana nirantarakr̥tabhaktavañchana gatasarvavañchana viśvanatakasūtradhara aṅghridhūlijatakhasindhudhara madhvasr̥klutacakradhara janitakama vigatakama surajanakama uddhr̥taksama niścalajanasatkriyaksama suranatacarana dhr̥tarathacarana vividhasuraviharana vigatavikara vikarana vibudhajanaśarana satataprīta trigunavyatīta pranatajanavatsala namastē namastē ॥

iti śrī nr̥siṁha gadyam ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Narasimha Gadyam in English – SanskritKannadaTeluguTamil

See Also  108 Names Of Gauranga In English