Sri Narasimha Gadyam In Tamil

॥ Sri Narasimha Gadyam Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ கத்ய ஸ்துதி꞉ ॥
தே³வா꞉ ॥
ப⁴க்திமாத்ரப்ரதீத நமஸ்தே நமஸ்தே – அகி²லமுனிஜனநிவஹ விஹிதஸவனகத³னகர க²ரசபலசரிதப⁴யத³ ப³லவத³ஸுரபதிக்ருத விவித⁴பரிப⁴வப⁴யசகித நிஜபத³சலித நிகி²லமக²முக² விரஹக்ருஶதரஜலஜப⁴வமுக² ஸகலஸுரவரனிகர காருண்யாவிஷ்க்ருத சண்ட³தி³வ்ய ந்ருஸிம்ஹாவதார ஸ்பு²ரிதோத³க்³ரதாரத்⁴வனி-பி⁴ன்னாம்ப³ரதார நிஜரணகரண ரப⁴ஸசலித ரணத³ஸுரக³ண படுபடஹ விகடரவபரிக³த சடுலப⁴டரவரணித பரிப⁴வகர த⁴ரணித⁴ர குலிஶக⁴ட்டனோத்³பூ⁴த த்⁴வனிக³ம்பீ⁴ராத்மக³ர்ஜித நிர்ஜிதக⁴னாக⁴ன ஊர்ஜிதவிகடக³ர்ஜித ஸ்ருஷ்டக²லதர்ஜித ஸத்³கு³ணக³ணோர்ஜித யோகி³ஜனார்ஜித ஸர்வமலவர்ஜித லக்ஷ்மீக⁴னகுசதடனிகடவிலுண்ட²ன விலக்³னகுங்கும பங்கஶங்காகராருண மணிகிரணானுரஞ்ஜித விக³தஶஶாகலங்க ஶஶாங்கபூர்ணமண்ட³லவ்ருத்த ஸ்தூ²லத⁴வல முக்தாமணிவிக⁴ட்டித தி³வ்யமஹாஹார லலிததி³வ்யவிஹார விஹிததி³திஜப்ரஹார லீலாக்ருதஜக³த்³விஹார ஸம்ஸ்ருதிது³꞉க²ஸமூஹாபஹார விஹிதத³னுஜாபஹார யுகா³ந்தபு⁴வனாபஹார அஶேஷப்ராணிக³ணவிஹித ஸுக்ருதது³ஷ்க்ருத ஸுதீ³ர்க⁴த³ண்ட³ப்⁴ராமித ப்³ருஹத்காலசக்ர ப்⁴ரமணக்ருதிலப்³த⁴ப்ராரம்ப⁴ ஸ்தா²வரஜங்க³மாத்மக ஸகலஜக³ஜ்ஜால ஜலதா⁴ரணஸமர்த² ப்³ரஹ்மாண்ட³னாமதே⁴ய மஹாபிட²ரகரண ப்ரவீணகும்ப⁴கார நிரஸ்தஸர்வவிஸ்தார நிரஸ்தஷட்³பா⁴வவிகார விவித⁴ப்ரகார த்ரிபு⁴வனப்ரகார அனிரூபிதனிஜாகார நியதபி⁴க்ஷாதி³லப்³த⁴ க³தரஸபரிமித போ⁴ஜ்யமாத்ரஸந்தோஷ ப³லவிஜித மத³மத³ன நித்³ராதி³தோ³ஷ ஜனத⁴னஸ்னேஹலோபா⁴தி³ த்³ருட⁴ப³ந்த⁴னச்சே²த³ லப்³த⁴ஸௌக்²ய ஸததக்ருத யோகா³ப்⁴யாஸ நிர்மலாந்த꞉கரண யோகீ³ந்த்³ரக்ருதஸன்னிதா⁴ன த்ரிஜக³ன்னிதா⁴ன ஸகலப்ரதா⁴ன மாயாபிதா⁴ன ஸுஶுபா⁴பி⁴தா⁴ன மத³விகஸத³ஸுரப⁴ட மகுடவனானலனிப⁴னயன விலஸத³ஸிகவசபு⁴ஜ க⁴னவனலவன நவருதி⁴ரக்ரமகல்பித மீனஶஞ்சத்தரங்க³ஶைவால மஹாஜலூக து³ஸ்தரபங்கஜலனிவஹகலித மஹாஸுரப்ருதனாகமலினீ விலோலனகேளிப்ரிய மத்தவாரண து³ஷ்டஜனமாரண ஶிஷ்டஜனதாரண நித்யஸுக²விசாரண ஸித்³த⁴ப³லகாரண ஸுது³ஷ்டாஸுரதா³ரண ஸத்³ருஶீக்ருதாஞ்ஜன ஜனதோ³ஷப⁴ஞ்ஜன க⁴னசின்னிரஞ்ஜன நிரந்தரக்ருதப⁴க்தவாஞ்ச²ன க³தஸர்வவாஞ்ச²ன விஶ்வனாடகஸூத்ரதா⁴ர அங்க்⁴ரிதூ⁴ளிஜாதக²ஸிந்து⁴தா⁴ர மத்⁴வஸ்ருக்லுதசக்ரதா⁴ர ஜனிதகாம விக³தகாம ஸுரஜனகாம உத்³த்⁴ருதக்ஷம நிஶ்சலஜனஸத்க்ரியாக்ஷம ஸுரனதசரண த்⁴ருதரத²சரண விவித⁴ஸுரவிஹரண விக³தவிகார விகரண விபு³த⁴ஜனஶரண ஸததப்ரீத த்ரிகு³ணவ்யதீத ப்ரணதஜனவத்ஸல நமஸ்தே நமஸ்தே ॥

இதி ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ க³த்³யம் ।

மரின்னி ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Narasimha Gadyam in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil

See Also  Sri Seva Swamy’S Sri Lakshmi Narayana