Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram In English

॥ Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram English Lyrics ॥

॥ śrī nr̥siṁha stambhavirbhava stōtram ॥
(dhanyavadaḥ – śrī cakravartula sudhanvacaryulu mahōdaya)

sahasrabhaskarasphuratprabhaksadurnirīksanaṁ
prabhagnakr̥̄rakr̥ddhiranyakaśyapōrurasthalam ।
ajastr̥jandakarparaprabhagnaraudragarjanaṁ
udagranigrahagrahōgravigrahakr̥tiṁ bhajē ॥ 1 ॥

svayambhuśambhujambhajitpramukhyadivyasambhramaṁ
dvijr̥mbhamadhyadutkatōgradaityakumbhakumbhinin ।
anargalat-tahasanispr̥hastadiggajarbhatin
yugantimantamatkr̥tantadhikkr̥tantakaṁ bhajē ॥ 2 ॥

jagajvaladdahadgrasatprahasphuranmukharbhatiṁ
mahadbhayadbhavaddahagrasallasatkr̥takr̥tim ।
hiranyakaśyapōsahasrasaṁharatsamarthakr̥-
-nmuhurmuhurmuhurgaladhvanannr̥siṁha raksa mam ॥ 3 ॥

daridradēvi dusti dr̥sti duḥkha durbharaṁ haraṁ
navagrahōgravakradōsanadivyadhi nigraham ।
parausadhadimantrayantratantrakr̥trimaṁhanaṁ
akalamr̥tyumr̥tyumr̥tyumugramūrtinaṁ bhajē ॥ 4 ॥

jayatvavakravikramakramakramakriyaharaṁ
sphuratsahasravisphuliṅgabhaskaraprabhagrasat ।
dhagaddhagaddhagallasanmahadbhramatsudarśanō-
nmadēbhabhitsvarūpabhr̥dbhavatkr̥parasamr̥tam ॥ 5 ॥

vipaksapaksaraksasaksamaksarūksavīksanaṁ
sada:’ksayatkr̥pakataksalaksmalaksmivaksasam ।
vicaksanaṁ vilaksanaṁ pratīksanaṁ parīksanaṁ
parīksa dīksa raksa śiksa saksinaṁ ksamaṁ bhajē ॥ 6 ॥

apūrva śaurya dhairya vīrya durnivarya durgamaṁ
akaryakr̥ddhanarya garvaparvatapraharyasat ।
pracaryasarvanirvahastuparyavaryaparvinaṁ
sadaryakaryabharyabhr̥ddudaravaryanaṁ bhajē ॥ 7 ॥

prapattinardranabhanabhivandanapradaksina
natananaṅgavaṅmanaḥsmarajjapastuvadgada ।
aśrupūranardrapūrnabhaktiparavaśyata
sakr̥tkriyacaraddhavatkr̥pa nr̥siṁha raksa mam ॥ 8 ॥

karalavaktra karkaśōgra vajradamstramujjvalaṁ
kutharakhadgakuntarōmaraṅkuśōnnakhayudham ।
mahadbhrayūdhabhagnasañcalajñata satalakaṁ
jagatpramūrchitat-tahasacakravartinaṁ bhajē ॥ 9 ॥

navagraha:’pamr̥tyuganda vasturōga vr̥ścika-
-:’gni badabagni kananagni śatr̥mandala ।
pravaha ksutpipasa duḥkha taskara prayōga du-
-spramadasaṅkatatsada nr̥siṁha raksa maṁ prabhō ॥ 10 ॥

ugraṁ vīraṁ mahavisnuṁ jvalantaṁ sarvatōmukham ।
nr̥siṁhaṁ bhīsanaṁ bhadraṁ mr̥tyōrmr̥tyurnamamyaham ॥

See Also  Shiva Ashtottara Shatanama Stotram In English

ōṁ namō nr̥siṁha dēvaya ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram in English – SanskritKannadaTeluguTamil