Sri Narasimha Stotram 3 In Kannada

॥ Sri Narasimha Stotram 3 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೩ ॥
ಶ್ರೀರಮಾಕುಚಾಗ್ರಭಾಸಿಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೋರಸಂ
ತಾಪನಾಂಘ್ರಿಸಾರಸಂ ಸದಾದಯಾಸುಧಾರಸಮ್ ।
ಕುಂದಶುಭ್ರಶಾರದಾರವಿಂದಚಂದ್ರಸುಂದರಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೧ ॥

ಪಾಪಪಾಶಮೋಚನಂ ವಿರೋಚನೇಂದುಲೋಚನಂ
ಫಾಲಲೋಚನಾದಿದೇವಸನ್ನುತಂ ಮಹೋನ್ನತಮ್ ।
ಶೇಷತಲ್ಪಶಾಯಿನಂ ಮನೋರಥಪ್ರದಾಯಿನಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೨ ॥

ಸಂಚರಸ್ಸಟಾಜಟಾಭಿರುನ್ನಮೇಖಮಂಡಲಂ
ಭೈರವಾರವಾಟಹಾಸವೇರಿದಾಮಿಹ್ರೋದರಮ್ ।
ದೀನಲೋಕಸಾರರಂ ಧರಾಭರಂ ಜಟಾಧರಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೩ ॥

ಶಾಕಿನೀಪಿಶಾಚಿಘೋರಢಾಕಿನೀಭಯಂಕರಂ
ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸವ್ಯಥಾಕ್ಷಯಂಕರಂ ಶಿವಂಕರಮ್ ।
ದೇವತಾಸುಹೃತ್ತಮಂ ದಿವಾಕರಂ ಸುಧಾಕರಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೪ ॥

ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಕ್ರೋಡ ನಾರಸಿಂಹ ವಾಮನಾಕೃತಿಂ
ಭಾರ್ಗವಂ ರಘೂದ್ವಹಂ ಪ್ರಲಂಭಗರ್ಪುರಾಪಹಮ್ ।
ಬುದ್ಧಕಲ್ಕಿವಿಗ್ರಹಂ ಜಗದ್ವಿರೋಧಿನಿಗ್ರಹಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೫ ॥

ಧಾರುಣೀ ವಧೂಮಣೀ ಗೃಹೀತಪಾದಪಲ್ಲವಂ
ನಂದಗೋಷ್ಟ್ರವಲ್ಲವೀಸತೀಮನೋಜ್ಞವಲ್ಲಭಮ್ ।
ಮಾಯಿನಾಂ ವಿಶಾರದಂ ಭವಾಂಭುರಾಶಿಪಾರದಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೬ ॥

ಮೋಹತಾಪಹಾರಿಣಂ ಗದಾರಥಾಂಗಧಾರಿಣಂ
ಶ್ರೀಮನೋವಿಹಾರಿಣಂ ವಿದೇಹಜೋರ್ನಿವಾರಿಣಮ್ ।
ದಾನವೇಂದ್ರವೈರಿಣಂ ತಪೋಧನೇಷ್ಟಕಾರಿಣಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೭ ॥

ರಾಮಸತ್ಕವಿಪ್ರಣೀತವೇದದಂಷ್ಟ್ರಕಾಶಿವಂ
ದೇವಸಾರಸಂಗ್ರಹಂ ಮಹೋಗ್ರಪಾತಕಾಂತಕಮ್ ।
ಜಲ್ಪಿತಾಂ ನಿರಂತರಂ ಸಮಸ್ತಕಾಮಪೂರಕಂ
ಸಿಂಹಶೈಲಮಂದಿರಂ ನೃಸಿಂಹದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೮ ॥

[** ಜ್ವಾಲಾಹೋಬಿಲಮಾಲೋಲಃ ಕ್ರೋಡಹಾಕಾರಂಕಭಾರ್ಗವಂ
ಯೋಗಾನಂದಃ ಛತ್ರವಟಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನವಮೂರ್ತಯೇ ॥ **]

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Narasimha Stotram 3 in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil

See Also  Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 3 In Kannada And English