Sri Narasimha Stuti In Kannada

॥ Sri Narasimha Stuti (Sanaischara Kritam) Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿ (ಶನೈಶ್ಚರ ಕೃತಂ) ॥
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ ।
ಸುಲಭೋ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ದುರ್ದರ್ಶೋ ದುಷ್ಟಚೇತಸಾಮ್ ।
ಅನನ್ಯಗತಿಕಾನಾಂ ಚ ಪ್ರಭುರ್ಭಕ್ತೈಕವತ್ಸಲಃ ॥ ೧ ॥

ಶನೈಶ್ಚರಸ್ತತ್ರ ನೃಸಿಂಹದೇವ
ಸ್ತುತಿಂ ಚಕಾರಾಮಲ ಚಿತ್ತವೃತಿಃ ।
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಮಶೇಷಲೋಕ
ಕಿರೀಟ ನೀರಾಜಿತ ಪಾದಪದ್ಮಮ್ ॥ ೨ ॥

ಶ್ರೀ ಶನಿರುವಾಚ ।
ಯತ್ಪಾದಪಂಕಜರಜಃ ಪರಮಾದರೇಣ
ಸಂಸೇವಿತಂ ಸಕಲಕಲ್ಮಷರಾಶಿನಾಶಮ್ ।
ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕಮಶೇಷನಿಜಾನುಗಾನಾಂ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ ॥ ೩ ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಚಂಚಲತಯಾ ಸ್ಥಿತಯಾ ಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ವಂದ್ಯಪದಯಾ ಸ್ಥಿರಯಾನ್ಯಸೇವಿ ।
ಪಾದಾರವಿಂದಯುಗಳಂ ಪರಮಾದರೇಣ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ ॥ ೪ ॥

ಯದ್ರೂಪಮಾಗಮಶಿರಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾದ್ಯಂ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾದಿ ಪರಿತಾಪಹರಂ ವಿಚಿನ್ತ್ಯಮ್ ।
ಯೋಗೀಶ್ವರೈರಪಗತಾಽಖಿಲ ದೋಷಸಂಘೈಃ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ ॥ ೫ ॥

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭಕ್ತ ವಚಸಾ ಹರಿರಾವಿರಾಸ
ಸ್ತಂಭೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಂ ಯ ಉದಾರಭಾವಃ ।
ಊರ್ವೋ ನಿಧಾಯ ಉದರಂ ನಖರೈರ್ದದಾರ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ ॥ ೬ ॥

ಯೋ ನೈಜಭಕ್ತಮನಲಾಂಬುಧಿ ಭೂಧರೋಗ್ರ-
ಶೃಂಗಪ್ರಪಾತ ವಿಷದನ್ತಿ ಸರೀಸೃಪೇಭ್ಯಃ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಪರಮಕಾರುಣಿಕೋ ರರಕ್ಷ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ ॥ ೭ ॥

ಯನ್ನಿರ್ವಿಕಾರ ಪರರೂಪ ವಿಚಿನ್ತನೇನ
ಯೋಗೀಶ್ವರಾ ವಿಷಯವೀತ ಸಮಸ್ತರಾಗಾಃ ।
ವಿಶ್ರಾಂತಿಮಾಪುರ ವಿನಾಶವತೀಂ ಪರಾಖ್ಯಾಂ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ ॥ ೮ ॥

See Also  Sri Lalitha Trisati Stotram Uttarapeetika In Kannada

ಯದ್ರೂಪಮುಗ್ರ ಪರಿಮರ್ದನ ಭಾವಶಾಲಿ
ಸಂಚಿನ್ತನೇನ ಸಕಲಾಘ ವಿನಾಶಕಾರಿ ।
ಭೂತ ಜ್ವರ ಗ್ರಹ ಸಮುದ್ಭವ ಭೀತಿನಾಶಂ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ ॥ ೯ ॥

ಯಸ್ಯೋತ್ತಮಂ ಯಶ ಉಮಾಪತಿ ಪದ್ಮಜನ್ಮ
ಶಕ್ರಾದಿ ದೈವತ ಸಭಾಸು ಸಮಸ್ತಗೀತಂ ।
ಶಕ್ತ್ಯೈವ ಸರ್ವಶಮಲ ಪ್ರಶಮೈಕ ದಕ್ಷಂ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ಇತ್ಥಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ್ತುತಿಂ ದೇವಃ ಶನಿನಾ ಕಲ್ಪಿತಾಂ ಹರಿಃ ।
ಉವಾಚ ಬ್ರಹ್ಮ ವೃಂದಸ್ಥಂ ಶನಿಂ ತಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ ೧೧ ॥

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಉವಾಚ ।
ಪ್ರಸನ್ನೋಽಹಂ ಶನೇ ತುಭ್ಯಂ ವರಂ ವರಯ ಶೋಭನಮ್ ।
ಯಂ ವಾಂಛಸಿ ತಮೇವ ತ್ವಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಹಿತಾವಹಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ಶ್ರೀ ಶನಿರುವಾಚ ।
ನೃಸಿಂಹ ತ್ವಂ ಮಯಿ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ದೇವ ದಯಾನಿಧೇ ।
ಮದ್ವಾಸರಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಕರಃ ಸ್ಯಾದ್ದೇವತಾಪತೇ ॥ ೧೩ ॥

ಮತ್ಕೃತಂ ತ್ವತ್ಪರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ ಚ ಪಠನ್ತಿ ಚ ।
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮನ್ ಪೂರಯೇಥಾಃ ತೇಷಾಂ ತ್ವಂ ಲೋಕಭಾವನ ॥ ೧೪ ॥

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಉವಾಚ ।
ತಥೈವಾಸ್ತು ಶನೇಽಹಂ ವೈ ರಕ್ಷೋ ಭುವನಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಭಕ್ತ ಕಾಮಾನ್ ಪೂರಯಿಷ್ಯೇ ತ್ವಂ ಮಮೈಕಂ ವಚಃ ಶೃಣು ॥ ೧೫ ॥

ತ್ವತ್ಕೃತಂ ಮತ್ಪರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾಚ್ಚ ಯಃ ।
ದ್ವಾದಶಾಷ್ಟಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಾತ್ ತ್ವದ್ಭಯಂ ಮಾಸ್ತು ತಸ್ಯ ವೈ ॥ ೧೬ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Pratyangira Devi – Sahasranama Stotram In Kannada

ಶನಿರ್ನರಹರಿಂ ದೇವಂ ತಥೇತಿ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಹ ।
ತತಃ ಪರಮಸಂತುಷ್ಟೋ ಜಯೇತಿ ಮುನಯೋವದನ್ ॥ ೧೭ ॥

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ ।
ಇದಂ ಶನೈಶ್ಚರಸ್ಯಾಥ ನೃಸಿಂಹ ದೇವ
ಸಂವಾದಮೇತತ್ ಸ್ತವನಂ ಚ ಮಾನವಃ ।
ಶೃಣೋತಿ ಯಃ ಶ್ರಾವಯತೇ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಸರ್ವಾಣ್ಯಭೀಷ್ಟಾನಿ ಚ ವಿನ್ದತೇ ಧ್ರುವಮ್ ॥ ೧೮ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಕೃತ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿಃ ।

Click Here to Read Sri Narasimha Stuti Meaning:

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Narasimha Stuti in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil