Sri Narayana Suktham in Kannada

ಓಂ ಸಹ ನಾ’ವವತು – ಸಹ ನೌ’ ಭುನಕ್ತು – ಸಹ ವೀರ್ಯಂ’ ಕರವಾವಹೈ – ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀ’ತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿ’ದ್ವಿಷಾವಹೈ” ॥ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ॥

ಓಂ ॥ ಸಹಸ್ರಶೀರ್’ಷಂ ದೇವಂ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಂ’ ವಿಶ್ವಶಂ’ಭುವಮ್ – ವಿಶ್ವಂ’ ನಾರಾಯ’ಣಂ ದೇವಮಕ್ಷರಂ’ ಪರಮಂ ಪದಮ್ – ವಿಶ್ವತಃ ಪರ’ಮಾನ್ನಿತ್ಯಂ ವಿಶ್ವಂ ನಾ’ರಾಯಣಗ್‍ಮ್ ಹ’ರಿಮ್ – ವಿಶ್ವ’ಮೇವೇದಂ ಪುರು’ಷ-ಸ್ತದ್ವಿಶ್ವ-ಮುಪ’ಜೀವತಿ – ಪತಿಂ ವಿಶ್ವ’ಸ್ಯಾತ್ಮೇಶ್ವ’ರಗ್ಂ ಶಾಶ್ವ’ತಗ್‍ಮ್ ಶಿವ-ಮಚ್ಯುತಮ್ – ನಾರಾಯಣಂ ಮ’ಹಾಙ್ಞೇಯಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ’ನಂ ಪರಾಯ’ಣಮ್ – ನಾರಾಯಣಪ’ರೋ ಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಾ ನಾ’ರಾಯಣಃ ಪ’ರಃ – ನಾರಾಯಣಪರಂ’ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತ್ವಂ ನಾ’ರಾಯಣಃ ಪ’ರಃ – ನಾರಾಯಣಪ’ರೋ ಧ್ಯಾತಾ ಧ್ಯಾನಂ ನಾ’ರಾಯಣಃ ಪ’ರಃ – ಯಚ್ಚ’ ಕಿಂಚಿಜ್ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯತೇ” ಶ್ರೂಯತೇ‌உಪಿ’ ವಾ ॥

ಅಂತ’ರ್ಬಹಿಶ್ಚ’ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾ’ರಾಯಣಃ ಸ್ಥಿ’ತಃ – ಅನಂತಮವ್ಯಯಂ’ ಕವಿಗ್‍ಮ್ ಸ’ಮುದ್ರೇ‌உಂತಂ’ ವಿಶ್ವಶಂ’ಭುವಮ್ – ಪದ್ಮಕೋಶ-ಪ್ರ’ತೀಕಾಶಗ್ಂ ಹೃದಯಂ’ ಚಾಪ್ಯಧೋಮು’ಖಮ್ – ಅಧೋ’ ನಿಷ್ಟ್ಯಾ ವಿ’ತಸ್ಯಾಂತೇ ನಾಭ್ಯಾಮು’ಪರಿ ತಿಷ್ಠ’ತಿ – ಜ್ವಾಲಮಾಲಾಕು’ಲಂ ಭಾತೀ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾಯ’ತನಂ ಮ’ಹತ್ – ಸಂತತ’ಗ್‍ಮ್ ಶಿಲಾಭಿ’ಸ್ತು ಲಂಬತ್ಯಾಕೋಶಸನ್ನಿ’ಭಮ್ – ತಸ್ಯಾಂತೇ’ ಸುಷಿರಗ್‍ಮ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತಸ್ಮಿನ್” ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿ’ಷ್ಠಿತಮ್ – ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ’ ಮಹಾನ’ಗ್ನಿರ್-ವಿಶ್ವಾರ್ಚಿ’ರ್-ವಿಶ್ವತೋ’ಮುಖಃ – ಸೋ‌உಗ್ರ’ಭುಗ್ವಿಭ’ಜಂತಿಷ್ಠ-ನ್ನಾಹಾ’ರಮಜರಃ ಕವಿಃ – ತಿರ್ಯಗೂರ್ಧ್ವಮ’ಧಶ್ಶಾಯೀ ರಶ್ಮಯ’ಸ್ತಸ್ಯ ಸಂತ’ತಾ – ಸಂತಾಪಯ’ತಿ ಸ್ವಂ ದೇಹಮಾಪಾ’ದತಲಮಸ್ತ’ಕಃ – ತಸ್ಯಮಧ್ಯೇ ವಹ್ನಿ’ಶಿಖಾ ಅಣೀಯೋ”ರ್ಧ್ವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿ’ತಃ – ನೀಲತೋ’-ಯದ’ಮಧ್ಯಸ್ಥಾದ್-ವಿಧ್ಯುಲ್ಲೇ’ಖೇವ ಭಾಸ್ವ’ರಾ – ನೀವಾರಶೂಕ’ವತ್ತನ್ವೀ ಪೀತಾ ಭಾ”ಸ್ವತ್ಯಣೂಪ’ಮಾ – ತಸ್ಯಾ”ಃ ಶಿಖಾಯಾ ಮ’ಧ್ಯೇ ಪರಮಾ”ತ್ಮಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿ’ತಃ – ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಶಿವಃ ಸ ಹರಿಃ ಸೇಂದ್ರಃ ಸೋ‌உಕ್ಷ’ರಃ ಪರಮಃ ಸ್ವರಾಟ್ ॥

ಋತಗ್‍ಮ್ ಸತ್ಯಂ ಪ’ರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ’ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗ’ಲಮ್ – ಊರ್ಧ್ವರೇ’ತಂ ವಿ’ರೂಪಾ’ಕ್ಷಂ ವಿಶ್ವರೂ’ಪಾಯ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ’ ॥

ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ’ ವಿದ್ಮಹೇ’ ವಾಸುದೇವಾಯ’ ಧೀಮಹಿ – ತನ್ನೋ’ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ॥

Sri Narayana Suktham in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top