Rama Apaduddharaka Stotram in Kannada

॥ Ram Apaduddharaka Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಆಪದುದ್ಧಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಮ್ ।
ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥

ನಮಃ ಕೋದಂಡಹಸ್ತಾಯ ಸಂಧೀಕೃತಶರಾಯ ಚ ।
ದಂಡಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೧ ॥

ಆಪನ್ನಜನರಕ್ಷೈಕದೀಕ್ಷಾಯಾಮಿತತೇಜಸೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಷ್ಣವೇ ತುಭ್ಯಂ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೨ ॥

ಪದಾಂಭೋಜರಜಸ್ಪರ್ಶಪವಿತ್ರಮುನಿಯೋಷಿತೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ಸೀತಾಪತಯೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೩ ॥

ದಾನವೇಂದ್ರಮಹಾಮತ್ತಗಜಪಂಚಾಸ್ಯರೂಪಿಣೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ರಘುನಾಥಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೪ ॥

ಮಹಿಜಾಕುಚಸಂಲಗ್ನಕುಂಕುಮಾರುಣವಕ್ಷಸೇ ।
ನಮಃ ಕಲ್ಯಾಣರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೫ ॥

ಪದ್ಮಸಂಭವ ಭೂತೇಶ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಕೀರ್ತಯೇ ।
ನಮೋ ಮಾರ್ತಾಂಡವಂಶ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೬ ॥

ಹರತ್ಯಾರ್ತಿಂ ಚ ಲೋಕಾನಾಂ ಯೋ ವಾ ಮಧುನಿಷೂದನಃ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ಹರಯೇ ತುಭ್ಯಂ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೭ ॥

ತಾಪಕಾರಣಸಂಸಾರಗಜಸಿಂಹಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ನಮೋ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೮ ॥

ರಂಗತ್ತರಂಗಜಲಧಿ ಗರ್ವಹಚ್ಛರಧಾರಿಣೇ ।
ನಮಃ ಪ್ರತಾಪರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೯ ॥

ದಾರೋಸಹಿತ ಚಂದ್ರಾವತಂಸ ಧ್ಯಾತಸ್ವಮೂರ್ತಯೇ ।
ನಮಃ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೧೦ ॥

ತಾರಾನಾಯಕಸಂಕಾಶವದನಾಯ ಮಹೌಜಸೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ತಾಟಕಾಹಂತ್ರೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೧೧ ॥

ರಮ್ಯಸಾನುಲಸಚ್ಚಿತ್ರಕೂಟಾಶ್ರಮವಿಹಾರಿಣೇ ।
ನಮಸ್ಸೌಮಿತ್ರಿಸೇವ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೧೨ ॥

ಸರ್ವದೇವಾಹಿತಾಸಕ್ತ ದಶಾನನವಿನಾಶಿನೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ದುಃಖಧ್ವಂಸಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೧೩ ॥

ರತ್ನಸಾನುನಿವಾಸೈಕ ವಂದ್ಯಪಾದಾಂಬುಜಾಯ ಚ ।
ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೧೪ ॥

ಸಂಸಾರಬಂಧಮೋಕ್ಷೈಕಹೇತುದಾಮಪ್ರಕಾಶಿನೇ ।
ನಮಃ ಕಲುಷಸಂಹರ್ತ್ರೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೧೫ ॥

ಪವನಾಶುಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾರೀಚಾದಿಸುರಾರಯೇ ।
ನಮೋ ಮಖಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೧೬ ॥

ದಾಂಭಿಕೇತರಭಕ್ತೌಘಮಹಾನಂದಪ್ರದಾಯಿನೇ ।
ನಮಃ ಕಮಲನೇತ್ರಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೧೭ ॥

ಲೋಕತ್ರಯೋದ್ವೇಗಕರ ಕುಂಭಕರ್ಣಶಿರಶ್ಛಿದೇ ।
ನಮೋ ನೀರದದೇಹಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೧೮ ॥

ಕಾಕಾಸುರೈಕನಯನಹರಲ್ಲೀಲಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೇ ।
ನಮೋ ಭಕ್ತೈಕವೇದ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೧೯ ॥

ಭಿಕ್ಷುರೂಪಸಮಾಕ್ರಾಂತಬಲಿಸರ್ವೈಕಸಂಪದೇ ।
ನಮೋ ವಾಮನರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೨೦ ॥

ರಾಜೀವನೇತ್ರಸುಸ್ಪಂದ ರುಚಿರಾಂಗಸುರೋಚಿಷೇ ।
ನಮಃ ಕೈವಲ್ಯನಿಧಯೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೨೧ ॥

ಮಂದಮಾರುತಸಂವೀತಮಂದಾರದ್ರುಮವಾಸಿನೇ ।
ನಮಃ ಪಲ್ಲವಪಾದಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೨೨ ॥

ಶ್ರೀಕಂಠಚಾಪದಳನಧುರೀಣಬಲಬಾಹವೇ ।
ನಮಃ ಸೀತಾನುಷಕ್ತಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೨೩ ॥

ರಾಜರಾಜಸುಹೃದ್ಯೋಷಾರ್ಚಿತ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಯೇ ।
ನಮ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೨೪ ॥

ಮಂಜುಲಾದರ್ಶವಿಪ್ರೇಕ್ಷಣೋತ್ಸುಕೈಕವಿಲಾಸಿನೇ ।
ನಮಃ ಪಾಲಿತಭಕ್ತಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೨೫ ॥

ಭೂರಿಭೂಧರ ಕೋದಂಡಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯೇಯಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಜೋನಿಧಯೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೨೬ ॥

ಯೋಗೀಂದ್ರಹೃತ್ಸರೋಜಾತಮಧುಪಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ನಮೋ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೨೭ ॥

ಭೂವರಾಹಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಭೂರಿಪ್ರದಾಯಿನೇ ।
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೨೮ ॥

ಯೋಷಾಂಜಲಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಲಾಜಾಂಚಿತವಪುಷ್ಮತೇ ।
ನಮಸ್ಸೌಂದರ್ಯನಿಧಯೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೨೯ ॥

ನಖಕೋಟಿವಿನಿರ್ಭಿನ್ನದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿವಕ್ಷಸೇ ।
ನಮೋ ನೃಸಿಂಹರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೩೦ ॥

ಮಾಯಾಮಾನುಷದೇಹಾಯ ವೇದೋದ್ಧರಣಹೇತವೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೩೧ ॥

ಮಿತಿಶೂನ್ಯ ಮಹಾದಿವ್ಯಮಹಿಮ್ನೇ ಮಾನಿತಾತ್ಮನೇ ।
ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೩೨ ॥

ಅಹಂಕಾರೀತರಜನ ಸ್ವಾಂತಸೌಧವಿಹಾರಿಣೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೩೩ ॥

ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣಸಂಶೋಭಿಪಾರ್ಶ್ವಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ।
ನಮಃ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ॥ ೩೪ ॥

ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಮ್ ।
ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೩೫ ॥

ಫಲಶ್ರುತಿ ।
ಇಮಂ ಸ್ತವಂ ಭಗವತಃ ಪಠೇದ್ಯಃ ಪ್ರೀತಮಾನಸಃ ।
ಪ್ರಭಾತೇ ವಾ ಪ್ರದೋಷೇ ವಾ ರಾಮಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ॥ ೧ ॥

ಸ ತು ತೀರ್ತ್ವಾ ಭವಾಂಬೋಧಿಮಾಪದಸ್ಸಕಲಾನಪಿ ।
ರಾಮಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ದೇವದೇವಪ್ರಸಾದತಃ ॥ ೨ ॥

ಕಾರಾಗೃಹಾದಿಬಾಧಾಸು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ಬಹುಸಂಕಟೇ ।
ಆಪನ್ನಿವಾರಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಯಥಾವಿಧಿಃ ॥ ೩ ॥

ಸಂಯೋಜ್ಯಾನುಷ್ಟುಭಂ ಮಂತ್ರಮನುಶ್ಲೋಕಂ ಸ್ಮರನ್ವಿಭುಮ್ ।
ಸಪ್ತಾಹಾತ್ಸರ್ವಬಾಧಾಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೪ ॥

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ವಾರಜಪತಃ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ತು ದೃಢವ್ರತಃ ।
ವೈಶಾಖೇ ಭಾನುಮಾಲೋಕ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಶತಸಂಖ್ಯಯಾ ॥ ೫ ॥

ಧನವಾನ್ ಧನದಪ್ರಖ್ಯಸ್ಸ ಭವೇನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ನರಃ ॥ ೬ ॥

ತಂ ತಂ ಕಾಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ಮಾನವಃ ।
ಯಂತ್ರಪೂಜಾವಿಧಾನೇನ ಜಪಹೋಮಾದಿತರ್ಪಣೈಃ ॥ ೭ ॥

ಯಸ್ತು ಕುರ್ವೀತ ಸಹಸಾ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಇಹ ಲೋಕೇ ಸುಖೀ ಭೂತ್ವಾ ಪರೇ ಮುಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ ೮ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Ram Raksha Stotram in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil

Rama Apaduddharaka Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top