Sri Rama Dwadasa Nama Stotram in Kannada

॥ Sri Raama Dwadasa Nama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ರಾಮ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಪ್ರಥಮಂ ಶ್ರೀಧರಂ ವಿದ್ಯಾದ್ದ್ವಿತೀಯಂ ರಘುನಾಯಕಂ ।
ತೃತೀಯಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಚ ಚತುರ್ಥಂ ರಾವಣಾಂತಕಂ ॥ ೧ ॥

ಪಂಚಮಂ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಂ ಚ ಷಷ್ಠಮಂ ಜಾನಕೀಪತಿಂ ।
ಸಪ್ತಮಂ ವಾಸುದೇವಂ ಚ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಚಾಷ್ಟಮಂ ತಥಾ ॥ ೨ ॥

ನವಮಂ ಜಲದಶ್ಯಾಮಂ ದಶಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಂ ।
ಏಕಾದಶಂ ಚ ಗೋವಿಂದಂ ದ್ವಾದಶಂ ಸೇತುಬಂಧನಂ ॥ ೩ ॥

ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಯಃ ಪಠೇಛ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ ।
ಅರ್ಧರಾತ್ರೇ ತು ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಕುಷ್ಠದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಂ ॥ ೪ ॥

ಅರಣ್ಯೇ ಚೈವ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಅಗ್ನೌ ಭಯನಿವಾರಣಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಸುರಾಪಾನಂ ಗೋಹತ್ಯಾಽಽದಿ ನಿವಾರಣಂ ॥ ೫ ॥

ಸಪ್ತವಾರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟನಿವಾರಣಂ ।
ಗ್ರಹಣೇ ಚ ಜಲೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ನದೀತೀರೇ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಅಶ್ವಮೇಧಶತಂ ಪುಣ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ॥ ೬ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ರಾಮ ದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Rama Dwadasa Nama Stotram in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil

Sri Rama Dwadasa Nama Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top