Sri Rama Gita In Kannada

॥ Rama Gita Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀರಾಮಗೀತಾ ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ –
ತತೋ ಜಗನ್ಮಂಗಲಮಂಗಲಾತ್ಮನಾ
ವಿಧಾಯ ರಾಮಾಯಣಕೀರ್ತಿಮುತ್ತಮಾಂ ।
ಚಚಾರ ಪೂರ್ವಾಚರಿತಂ ರಘೂತ್ತಮೋ
ರಾಜರ್ಷಿವರ್ಯೈರಭಿಸೇವಿತಂ ಯಥಾ ॥ 1 ॥

ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಪೃಷ್ಟ ಉದಾರಬುದ್ಧಿನಾ
ರಾಮಃ ಕಥಾಃ ಪ್ರಾಹ ಪುರಾತನೀಃ ಶುಭಾಃ ।
ರಾಜ್ಞಃ ಪ್ರಮತ್ತಸ್ಯ ನೃಗಸ್ಯ ಶಾಪತೋ
ದ್ವಿಜಸ್ಯ ತಿರ್ಯಕ್ತ್ವಮಥಾಹ ರಾಘವಃ ॥ 2 ॥

ಕದಾಚಿದೇಕಾಂತ ಉಪಸ್ಥಿತಂ ಪ್ರಭುಂ
ರಾಮಂ ರಮಾಲಾಲಿತಪಾದಪಂಕಜಂ ।
ಸೌಮಿತ್ರಿರಾಸಾದಿತಶುದ್ಧಭಾವನಃ
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿನಯಾನ್ವಿತೋಽಬ್ರವೀತ್ ॥ 3 ॥

ತ್ವಂ ಶುದ್ಧಬೋಧೋಽಸಿ ಹಿ ಸರ್ವದೇಹಿನಾ-
ಮಾತ್ಮಾಸ್ಯಧೀಶೋಽಸಿ ನಿರಾಕೃತಿಃ ಸ್ವಯಂ ।
ಪ್ರತೀಯಸೇ ಜ್ಞಾನದೃಶಾಂ ಮಹಾಮತೇ
ಪಾದಾಬ್ಜಭೃಂಗಾಹಿತಸಂಗಸಂಗಿನಾಂ ॥ 4 ॥

ಅಹಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಪದಾಂಬುಜಂ ಪ್ರಭೋ
ಭವಾಪವರ್ಗಂ ತವ ಯೋಗಿಭಾವಿತಂ ।
ಯಥಾಂಜಸಾಜ್ಞಾನಮಪಾರವಾರಿಧಿಂ
ಸುಖಂ ತರಿಷ್ಯಾಮಿ ತಥಾನುಶಾಧಿ ಮಾಂ ॥ 5 ॥

ಶ್ರುತ್ವಾಥ ಸೌಮಿತ್ರವಚೋಽಖಿಲಂ ತದಾ
ಪ್ರಾಹ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಃ ಪ್ರಸನ್ನಧೀಃ ।
ವಿಜ್ಞಾನಮಜ್ಞಾನತಮಃಪ್ರಶಾಂತಯೇ
ಶ್ರುತಿಪ್ರಪನ್ನಂ ಕ್ಷಿತಿಪಾಲಭೂಷಣಃ ॥ 6 ॥

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಉವಾಚ –
ಆದೌ ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮವರ್ಣಿತಾಃ ಕ್ರಿಯಾಃ
ಕೃತ್ವಾ ಸಮಾಸಾದಿತಶುದ್ಧಮಾನಸಃ ।
ಸಮಾಪ್ಯ ತತ್ಪೂರ್ವಮುಪಾತ್ತಸಾಧನಃ
ಸಮಾಶ್ರಯೇತ್ಸದ್ಗುರುಮಾತ್ಮಲಬ್ಧಯೇ ॥ 7 ॥

ಕ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀರೋದ್ಭವಹೇತುರಾದೃತಾ
ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯೌ ತೌ ಭವತಃ ಸುರಾಗಿಣಃ ।
ಧರ್ಮೇತರೌ ತತ್ರ ಪುನಃ ಶರೀರಕಂ
ಪುನಃ ಕ್ರಿಯಾ ಚಕ್ರವದೀರ್ಯತೇ ಭವಃ ॥ 8 ॥

ಅಜ್ಞಾನಮೇವಾಸ್ಯ ಹಿ ಮೂಲಕಾರಣಂ
ತದ್ಧಾನಮೇವಾತ್ರ ವಿಧೌ ವಿಧೀಯತೇ ।
ವಿದ್ಯೈವ ತನ್ನಾಶವಿಧೌ ಪಟೀಯಸೀ
ನ ಕರ್ಮ ತಜ್ಜಂ ಸವಿರೋಧಮೀರಿತಂ ॥ 9 ॥

ನಾಜ್ಞಾನಹಾನಿರ್ನ ಚ ರಾಗಸಂಕ್ಷಯೋ
ಭವೇತ್ತತಃ ಕರ್ಮ ಸದೋಷಮುದ್ಭವೇತ್ ।
ತತಃ ಪುನಃ ಸಂಸೃತಿರಪ್ಯವಾರಿತಾ
ತಸ್ಮಾದ್ಬುಧೋ ಜ್ಞಾನವಿಚಾರವಾನ್ಭವೇತ್ ॥ 10 ॥

ನನು ಕ್ರಿಯಾ ವೇದಮುಖೇನ ಚೋದಿತಾ
ತಥೈವ ವಿದ್ಯಾ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಾಧನಂ ।
ಕರ್ತವ್ಯತಾ ಪ್ರಾಣಭೃತಃ ಪ್ರಚೋದಿತಾ
ವಿದ್ಯಾಸಹಾಯತ್ವಮುಪೈತಿ ಸಾ ಪುನಃ ॥ 11 ॥

ಕರ್ಮಾಕೃತೌ ದೋಷಮಪಿ ಶ್ರುತಿರ್ಜಗೌ
ತಸ್ಮಾತ್ಸದಾ ಕಾರ್ಯಮಿದಂ ಮುಮುಕ್ಷುಣಾ ।
ನನು ಸ್ವತಂತ್ರಾ ಧ್ರುವಕಾರ್ಯಕಾರಿಣೀ
ವಿದ್ಯ ನ ಕಿಂಚಿನ್ಮನಸಾಪ್ಯಪೇಕ್ಷತೇ ॥ 12 ॥

ನ ಸತ್ಯಕಾರ್ಯೋಽಪಿ ಹಿ ಯದ್ವದಧ್ವರಃ
ಪ್ರಕಾಂಕ್ಷತೇಽನ್ಯಾನಪಿ ಕಾರಕಾದಿಕಾನ್ ।
ತಥೈವ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಿತಃ ಪ್ರಕಾಶಿತೈ-
ರ್ವಿಶಿಷ್ಯತೇ ಕರ್ಮಭಿರೇವ ಮುಕ್ತಯೇ ॥ 13 ॥

ಕೇಚಿದ್ವದಂತೀತಿ ವಿತರ್ಕವಾದಿನ-
ಸ್ತದಪ್ಯಸದೃಷ್ಟವಿರೋಧಕಾರಣಾತ್ ।
ದೇಹಾಭಿಮಾನಾದಭಿವರ್ಧತೇ ಕ್ರಿಯಾ
ವಿದ್ಯಾ ಗತಾಹಂಕೃತಿತಃ ಪ್ರಸಿಧ್ದ್ಯತಿ ॥ 14 ॥

ವಿಶುದ್ಧವಿಜ್ಞಾನವಿರೋಚನಾಂಚಿತಾ
ವಿದ್ಯಾತ್ಮವೃತ್ತಿಶ್ಚರಮೇತಿ ಭಣ್ಯತೇ ।
ಉದೇತಿ ಕರ್ಮಾಖಿಲಕಾರಕಾದಿಭಿ-
ರ್ನಿಹಂತಿ ವಿದ್ಯಾಖಿಲಕಾರಕಾದಿಕಂ ॥ 15 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ತ್ಯಜೇತ್ಕಾರ್ಯಮಶೇಷತಃ ಸುಧೀ-
ರ್ವಿದ್ಯಾವಿರೋಧಾನ್ನ ಸಮುಚ್ಚಯೋ ಭವೇತ್ ॥

ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನಪರಾಯಣಃ ಸದಾ
ನಿವೃತ್ತಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯವೃತ್ತಿಗೋಚರಃ ॥ 16 ॥

See Also  Sri Gopala Stotram In Kannada

ಯಾವಚ್ಛಾರೀರಾದಿಷು ಮಾಯಯಾತ್ಮಧೀ-
ಸ್ತಾವದ್ವಿಧೇಯೋ ವಿಧಿವಾದಕರ್ಮಣಾಂ ।
ನೇತೀತಿ ವಾಕ್ಯೈರಖಿಲಂ ನಿಷಿಧ್ಯ ತತ್
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪರಾತ್ಮಾನಮಥ ತ್ಯಜೇತ್ಕ್ರಿಯಾಃ ॥ 17 ॥

ಯದಾ ಪರಾತ್ಮಾತ್ಮವಿಭೇದಭೇದಕಂ
ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ಮನ್ಯವಭಾತಿ ಭಾಸ್ವರಂ ।
ತದೈವ ಮಾಯಾ ಪ್ರವಿಲೀಯತೇಽಞ್ಜಸಾ
ಸಕಾರಕಾ ಕಾರಣಮಾತ್ಮಸಂಸೃತೇಃ ॥ 18 ॥

ಶ್ರುತಿಪ್ರಮಾಣಾಭಿವಿನಾಶಿತಾ ಚ ಸಾ
ಕಥಂ ಭವಿಷತ್ಯಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣೀ ।
ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಾದಮಲಾದ್ವಿತೀಯತ-
ಸ್ತಸ್ಮಾದವಿದ್ಯಾ ನ ಪುನರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 19 ॥

ಯದಿ ಸ್ಮ ನಷ್ಟಾ ನ ಪುನಃ ಪ್ರಸೂಯತೇ
ಕರ್ತಾಹಮಸ್ಯೇತಿ ಮತಿಃ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಸ್ವತಂತ್ರಾ ನ ಕಿಮಪ್ಯಪೇಕ್ಷತೇ
ವಿದ್ಯ ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ವಿಭಾತಿ ಕೇವಲಾ ॥ 20 ॥

ಸಾ ತೈತ್ತಿರೀಯಶ್ರುತಿರಾಹ ಸಾದರಂ
ನ್ಯಾಸಂ ಪ್ರಶಸ್ತಾಖಿಲಕರ್ಮಣಾಂ ಸ್ಫುಟಂ ।
ಏತಾವದಿತ್ಯಾಹ ಚ ವಾಜಿನಾಂ ಶ್ರುತಿ-
ರ್ಜ್ಞಾನಂ ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ನ ಕರ್ಮ ಸಾಧನಂ ॥ 21 ॥

ವಿದ್ಯಾಸಮತ್ವೇನ ತು ದರ್ಶಿತಸ್ತ್ವಯಾ
ಕ್ರತುರ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಉದಾಹೃತಃ ಸಮಃ ।
ಫಲೈಃ ಪೃಥಕ್ತ್ವಾದ್ಬಹುಕಾರಕೈಃ ಕ್ರತುಃ
ಸಂಸಾಧ್ಯತೇ ಜ್ಞಾನಮತೋ ವಿಪರ್ಯಯಂ ॥ 22 ॥

ಸಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ಹ್ಯಹಮಿತ್ಯನಾತ್ಮಧೀ-
ರಜ್ಞಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ನ ತು ತತ್ತ್ವದರ್ಶಿನಃ ।
ತಸ್ಮಾದ್ಬುಧೈಸ್ತ್ಯಾಜ್ಯಮವಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಭಿ-
ರ್ವಿಧಾನತಃ ಕರ್ಮ ವಿಧಿಪ್ರಕಾಶಿತಂ ॥ 23 ॥

ಶ್ರದ್ಧಾನ್ವಿತಸ್ತತ್ತ್ವಮಸೀತಿ ವಾಕ್ಯತೋ
ಗುರೋಃ ಪ್ರಸಾದಾದಪಿ ಶುದ್ಧಮಾನಸಃ ।
ವಿಜ್ಞಾಯ ಚೈಕಾತ್ಮ್ಯಮಥಾತ್ಮಜೀವಯೋಃ
ಸುಖೀ ಭವೇನ್ಮೇರುರಿವಾಪ್ರಕಂಪನಃ ॥ 24 ॥

ಆದೌ ಪದಾರ್ಥಾವಗತಿರ್ಹಿ ಕಾರಣಂ
ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಿಜ್ಞಾನವಿಧೌ ವಿಧಾನತಃ ।
ತತ್ತ್ವಂಪದಾರ್ಥೌ ಪರಮಾತ್ಮಜೀವಕಾ-
ವಸೀತಿ ಚೈಕಾತ್ಮ್ಯಮಥಾನಯೋರ್ಭವೇತ್ ॥ 25 ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಪರೋಕ್ಷಾದಿ ವಿರೋಧಮಾತ್ಮನೋ-
ರ್ವಿಹಾಯ ಸಂಗೃಹ್ಯ ತಯೋಶ್ಚಿದಾತ್ಮತಾಂ ।
ಸಂಶೋಧಿತಾಂ ಲಕ್ಷಣಯಾ ಚ ಲಕ್ಷಿತಾಂ
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಮಥಾದ್ವಯೋ ಭವೇತ್ ॥ 26 ॥

ಏಕಾತ್ಮಕತ್ವಾಜ್ಜಹತೀ ನ ಸಂಭವೇ-
ತ್ತಥಾಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣತಾ ವಿರೋಧತಃ ।
ಸೋಽಯಂಪದಾರ್ಥಾವಿವ ಭಾಗಲಕ್ಷಣಾ
ಯುಜ್ಯೇತ ತತ್ತ್ವಂಪದಯೋರದೋಷತಃ ॥ 27 ॥

ರಸಾದಿಪಂಚೀಕೃತಭೂತಸಂಭವಂ
ಭೋಗಾಲಯಂ ದುಃಖಸುಖಾದಿಕರ್ಮಣಾಂ ।
ಶರೀರಮಾದ್ಯಂತವದಾದಿಕರ್ಮಜಂ
ಮಾಯಾಮಯಂ ಸ್ಥೂಲಮುಪಾಧಿಮಾತ್ಮನಃ ॥ 28 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಮನೋಬುದ್ಧಿದಶೇಂದ್ರಿಯೈರ್ಯುತಂ
ಪ್ರಾಣೈರಪಂಚೀಕೃತಭೂತಸಂಭವಂ ।
ಭೋಕ್ತುಃ ಸುಖಾದೇರನುಸಾಧನಂ ಭವೇತ್
ಶರೀರಮನ್ಯದ್ವಿದುರಾತ್ಮನೋ ಬುಧಾಃ ॥ 29 ॥

ಅನಾದ್ಯನಿರ್ವಾಚ್ಯಮಪೀಹ ಕಾರಣಂ
ಮಾಯಾಪ್ರಧಾನಂ ತು ಪರಂ ಶರೀರಕಂ ।
ಉಪಾಧಿಭೇದಾತ್ತು ಯತಃ ಪೃಥಕ್ಸ್ಥಿತಂ
ಸ್ವಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನ್ಯವಧಾರಯೇತ್ಕ್ರಮಾತ್ ॥ 30 ॥

ಕೋಶೇಷ್ವಯಂ ತೇಷು ತು ತತ್ತದಾಕೃತಿ-
ರ್ವಿಭಾತಿ ಸಂಗಾತ್ಸ್ಫತಿಕೋಪಲೋ ಯಥಾ ।
ಅಸಂಗರೂಪೋಽಯಮಜೋ ಯತೋಽದ್ವಯೋ
ವಿಜ್ಞಾಯತೇಽಸ್ಮಿನ್ಪರಿತೋ ವಿಚಾರಿತೇ ॥ 31 ॥

ಬುದ್ಧೇಸ್ತ್ರಿಧಾ ವೃತ್ತಿರಪೀಹ ದೃಶ್ಯತೇ
ಸ್ವಪ್ನಾದಿಭೇದೇನ ಗುಣತ್ರಯಾತ್ಮನಃ ।
ಅನ್ಯೋನ್ಯತೋಽಸ್ಮಿನ್ವ್ಯಭಿಚಾರಿತೋ ಮೃಷಾ
ನಿತ್ಯೇ ಪರೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಕೇವಲೇ ಶಿವೇ ॥ 32 ॥

ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಪ್ರಾಣಮನಶ್ಚಿದಾತ್ಮನಾಂ
ಸಂಘಾದಜಸ್ತ್ರಂ ಪರಿವರ್ತತೇ ಧಿಯಃ ।
ವೃತ್ತಿಸ್ತಮೋಮೂಲತಯಾಜ್ಞಲಕ್ಷಣಾ
ಯಾವದ್ಭವೇತ್ತಾವದಸೌ ಭವೋದ್ಭವಃ ॥ 33 ॥

See Also  Kashyapa Gita In Telugu

ನೇತಿಪ್ರಮಾಣೇನ ನಿರಾಕೃತಾಖಿಲೋ
ಹೃದಾ ಸಮಾಸ್ವಾದಿತಚಿದ್ಘನಾಮೃತಃ ।
ತ್ಯಜೇದಶೇಷಂ ಜಗದಾತ್ತಸದ್ರಸಂ
ಪೀತ್ವಾ ಯಥಾಂಭಃ ಪ್ರಜಹಾತಿ ತತ್ಫಲಂ ॥ 34 ॥

ಕದಾಚಿದಾತ್ಮಾ ನ ಮೃತೋ ನ ಜಾಯತೇ
ನ ಕ್ಷೀಯತೇ ನಾಪಿ ವಿವರ್ಧತೇಽನವಃ ।
ನಿರಸ್ತಸರ್ವಾತಿಶಯಃ ಸುಖಾತ್ಮಕಃ
ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಃ ಸರ್ವಗತೋಽಯಮದ್ವಯಃ ॥ 35 ॥

ಏವಂವಿಧೇ ಜ್ಞಾನಮಯೇ ಸುಖಾತ್ಮಕೇ
ಕಥಂ ಭವೋ ದುಃಖಮಯಃ ಪ್ರತೀಯತೇ ।
ಅಜ್ಞಾನತೋಽಧ್ಯಾಸವಶಾತ್ಪ್ರಕಾಶತೇ
ಜ್ಞಾನೇ ವಿಲೀಯೇತ ವಿರೋಧತಃ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 36 ॥

ಯದನ್ಯದನ್ಯತ್ರ ವಿಭಾವ್ಯತೇ ಭ್ರಮಾ-
ದಧ್ಯಾಸಮಿತ್ಯಾಹುರಮುಂ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ।
ಅಸರ್ಪಭೂತೇಽಹಿವಿಭಾವನಂ ಯಥಾ
ರಜ್ಜ್ವಾದಿಕೇ ತದ್ವದಪೀಶ್ವರೇ ಜಗತ್ ॥ 37 ॥

ವಿಕಲ್ಪಮಾಯಾರಹಿತೇ ಚಿದಾತ್ಮಕೇ-
ಽಹಂಕಾರ ಏಷ ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರಕಲ್ಪಿತಃ ।
ಅಧ್ಯಾಸ ಏವಾತ್ಮನಿ ಸರ್ವಕಾರಣೇ
ನಿರಾಮಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಕೇವಲೇ ಪರೇ ॥ 38 ॥

ಇಚ್ಛಾದಿರಾಗಾದಿ ಸುಖಾದಿಧರ್ಮಿಕಾಃ
ಸದಾ ಧಿಯಃ ಸಂಸೃತಿಹೇತವಃ ಪರೇ ।
ಯಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಸುಪ್ತೌ ತದಭಾವತಃ ಪರಃ
ಸುಖಸ್ವರೂಪೇಣ ವಿಭಾವ್ಯತೇ ಹಿ ನಃ ॥ 39 ॥

ಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯೋದ್ಭವಬುದ್ಧಿಬಿಂಬಿತೋ
ಜೀವಪ್ರಕಾಶೋಽಯಮಿತೀರ್ಯತೇ ಚಿತಃ ।
ಆತ್ಮಾಧಿಯಃ ಸಾಕ್ಷಿತಯಾ ಪೃಥಕ್ಸ್ಥಿತೋ
ಬುಧ್ದ್ಯಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಪರಃ ಸ ಏವ ಹಿ ॥ 40 ॥

ಚಿದ್ಬಿಂಬಸಾಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮಧಿಯಾಂ ಪ್ರಸಂಗತ-
ಸ್ತ್ವೇಕತ್ರ ವಾಸಾದನಲಾಕ್ತಲೋಹವತ್ ।
ಅನ್ಯೋನ್ಯಮಧ್ಯಾಸವಶಾತ್ಪ್ರತೀಯತೇ
ಜಡಾಜಡತ್ವಂ ಚ ಚಿದಾತ್ಮಚೇತಸೋಃ ॥ 41 ॥

ಗುರೋಃ ಸಕಾಶಾದಪಿ ವೇದವಾಕ್ಯತಃ
ಸಂಜಾತವಿದ್ಯಾನುಭವೋ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ತಂ ।
ಸ್ವಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮಸ್ಥಮುಪಾಧಿವರ್ಜಿತಂ
ತ್ಯಜೇದಶೇಷಂ ಜಡಮಾತ್ಮಗೋಚರಂ ॥ 42 ॥

ಪ್ರಕಾಶರೂಪೋಽಹಮಜೋಽಹಮದ್ವಯೋ-
ಽಸಕೃದ್ವಿಭಾತೋಽಹಮತೀವ ನಿರ್ಮಲಃ ।
ವಿಶುದ್ಧವಿಜ್ಞಾನಘನೋ ನಿರಾಮಯಃ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನಂದಮಯೋಽಹಮಕ್ರಿಯಃ ॥ 43 ॥

ಸದೈವ ಮುಕ್ತೋಽಹಮಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಿಮಾ-
ನತೀಂದ್ರಿಯಜ್ಞಾನಮವಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಃ ।
ಅನಂತಪಾರೋಽಹಮಹರ್ನಿಶಂ ಬುಧೈ-
ರ್ವಿಭಾವಿತೋಽಹಂ ಹೃದಿ ವೇದವಾದಿಭಿಃ ॥ 44 ॥

ಏವಂ ಸದಾತ್ಮಾನಮಖಂಡಿತಾತ್ಮನಾ
ವಿಚಾರಮಾಣಸ್ಯ ವಿಶುದ್ಧಭಾವನಾ ।
ಹನ್ಯಾದವಿದ್ಯಾಮಚಿರೇಣ ಕಾರಕೈ
ರಸಾಯನಂ ಯದ್ವದುಪಾಸಿತಂ ರುಜಃ ॥ 45 ॥

ವಿವಿಕ್ತ ಆಸೀನ ಉಪಾರತೇಂದ್ರಿಯೋ
ವಿನಿರ್ಜಿತಾತ್ಮಾ ವಿಮಲಾಂತರಾಶಯಃ ।
ವಿಭಾವಯೇದೇಕಮನನ್ಯಸಾಧನೋ
ವಿಜ್ಞಾನದೃಕ್ಕೇವಲ ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 46 ॥

ವಿಶ್ವಂ ಯದೇತತ್ಪರಮಾತ್ಮದರ್ಶನಂ
ವಿಲಾಪಯೇದಾತ್ಮನಿ ಸರ್ವಕಾರಣೇ ।
ಪೂರ್ಣಶ್ಚಿದಾನಂದಮಯೋಽವತಿಷ್ಠತೇ
ನ ವೇದ ಬಾಹ್ಯಂ ನ ಚ ಕಿಂಚಿದಾಂತರಂ ॥ 47 ॥

ಪೂರ್ವಂ ಸಮಾಧೇರಖಿಲಂ ವಿಚಿಂತಯೇ-
ದೋಂಕಾರಮಾತ್ರಂ ಸಚರಾಚರಂ ಜಗತ್ ।
ತದೇವ ವಾಚ್ಯಂ ಪ್ರಣವೋ ಹಿ ವಾಚಕೋ
ವಿಭಾವ್ಯತೇಽಜ್ಞಾನವಶಾನ್ನ ಬೋಧತಃ ॥ 48 ॥

ಅಕಾರಸಂಜ್ಞಃ ಪುರುಷೋ ಹಿ ವಿಶ್ವಕೋ
ಹ್ಯುಕಾರಕಸ್ತೈಜಸ ಈರ್ಯತೇ ಕ್ರಮಾತ್ ।
ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಮಕಾರಃ ಪರಿಪಠ್ಯತೇಽಖಿಲೈಃ
ಸಮಾಧಿಪೂರ್ವಂ ನ ತು ತತ್ತ್ವತೋ ಭವೇತ್ ॥ 49 ॥

See Also  Sri Narasimha Stotram 3 In Kannada

ವಿಶ್ವಂ ತ್ವಕಾರಂ ಪುರುಷಂ ವಿಲಾಪಯೇ-
ದುಕಾರಮಧ್ಯೇ ಬಹುಧಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಂ ।
ತತೋ ಮಕಾರೇ ಪ್ರವಿಲಾಪ್ಯ ತೈಜಸಂ
ದ್ವಿತೀಯವರ್ಣಂ ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಚಾಂತಿಮೇ ॥ 50 ॥

ಮಕಾರಮಪ್ಯಾತ್ಮನಿ ಚಿದ್ಘನೇ ಪರೇ
ವಿಲಾಪಯೇತ್ಪ್ರಾಜ್ಞಮಪೀಹ ಕಾರಣಂ ।
ಸೋಽಹಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿಮ-
ದ್ವಿಜ್ಞಾನದೃಙ್ ಮುಕ್ತ ಉಪಾಧಿತೋಽಮಲಃ ॥ 51 ॥

ಏವಂ ಸದಾ ಜಾತಪರಾತ್ಮಭಾವನಃ
ಸ್ವಾನಂದತುಷ್ಟಃ ಪರಿವಿಸ್ಮೃತಾಖಿಲಃ ।
ಆಸ್ತೇ ಸ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಸುಖಪ್ರಕಾಶಕಃ
ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಿಮುಕ್ತೋಽಚಲವಾರಿಸಿಂಧುವತ್ ॥ 52 ॥

ಏವಂ ಸದಾಭ್ಯಸ್ತಸಮಾಧಿಯೋಗಿನೋ
ನಿವೃತ್ತಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗೋಚರಸ್ಯ ಹಿ ।
ವಿನಿರ್ಜಿತಾಶೇಷರಿಪೋರಹಂ ಸದಾ
ದೃಶ್ಯೋ ಭವೇಯಂ ಜಿತಷಡ್ಗುಣಾತ್ಮನಃ ॥ 53 ॥

ಧ್ಯಾತ್ವೈವಮಾತ್ಮಾನಮಹರ್ನಿಶಂ ಮುನಿ-
ಸ್ತಿಷ್ಠೇತ್ಸದಾ ಮುಕ್ತಸಮಸ್ತಬಂಧನಃ ।
ಪ್ರಾರಬ್ಧಮಶ್ನನ್ನಭಿಮಾನವರ್ಜಿತೋ
ಮಯ್ಯೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರವಿಲೀಯತೇ ತತಃ ॥ 54 ॥

ಆದೌ ಚ ಮಧ್ಯೇ ಚ ತಥೈವ ಚಾಂತತೋ
ಭವಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಭಯಶೋಕಕಾರಣಂ ।
ಹಿತ್ವಾ ಸಮಸ್ತಂ ವಿಧಿವಾದಚೋದಿತಂ
ಭಜೇತ್ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಮಥಾಖಿಲಾತ್ಮನಾಂ ॥ 55 ॥

ಆತ್ಮನ್ಯಭೇದೇನ ವಿಭಾವಯನ್ನಿದಂ
ಭವತ್ಯಭೇದೇನ ಮಯಾತ್ಮನಾ ತದಾ ।
ಯಥಾ ಜಲಂ ವಾರಿನಿಧೌ ಯಥಾ ಪಯಃ
ಕ್ಷೀರೇ ವಿಯದ್ವ್ಯೋಮ್ನ್ಯನಿಲೇ ಯಥಾನಿಲಃ ॥ 56 ॥

ಇತ್ಥಂ ಯದೀಕ್ಷೇತ ಹಿ ಲೋಕಸಂಸ್ಥಿತೋ
ಜಗನ್ಮೃಷೈವೇತಿ ವಿಭಾವಯನ್ಮುನಿಃ ।
ನಿರಾಕೃತತ್ವಾಚ್ಛ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಮಾನತೋ
ಯಥೇಂದುಭೇದೋ ದಿಶಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮಾದಯಃ ॥ 57 ॥

ಯಾವನ್ನ ಪಶ್ಯೇದಖಿಲಂ ಮದಾತ್ಮಕಂ
ತಾವನ್ಮದಾರಾಧನತತ್ಪರೋ ಭವೇತ್ ।
ಶ್ರದ್ಧಾಲುರತ್ಯೂರ್ಜಿತಭಕ್ತಿಲಕ್ಷಣೋ
ಯಸ್ತಸ್ಯ ದೃಶ್ಯೋಽಹಮಹರ್ನಿಶಂ ಹೃದಿ ॥ 58 ॥

ರಹಸ್ಯಮೇತಚ್ಛ್ರುತಿಸಾರಸಂಗ್ರಹಂ
ಮಯಾ ವಿನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ತವೋದಿತಂ ಪ್ರಿಯ ।
ಯಸ್ತ್ವೇತದಾಲೋಚಯತೀಹ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್
ಸ ಮುಚ್ಯತೇ ಪಾತಕರಾಶಿಭಿಃ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 59 ॥

ಭ್ರಾತರ್ಯದೀದಂ ಪರಿದೃಶ್ಯತೇ ಜಗ-
ನ್ಮಾಯೈವ ಸರ್ವಂ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಚೇತಸಾ ।
ಮದ್ಭಾವನಾಭಾವಿತಶುದ್ಧಮಾನಸಃ
ಸುಖೀ ಭವಾನಂದಮಯೋ ನಿರಾಮಯಃ ॥ 60 ॥

ಯಃ ಸೇವತೇ ಮಾಮಗುಣಂ ಗುಣಾತ್ಪರಂ
ಹೃದಾ ಕದಾ ವಾ ಯದಿ ವಾ ಗುಣಾತ್ಮಕಂ ।
ಸೋಽಹಂ ಸ್ವಪಾದಾಂಚಿತರೇಣುಭಿಃ ಸ್ಪೃಶನ್
ಪುನಾತಿ ಲೋಕತ್ರಿತಯಂ ಯಥಾ ರವಿಃ ॥ 61 ॥

ವಿಜ್ಞಾನಮೇತದಖಿಲಂ ಶ್ರುತಿಸಾರಮೇಕಂ
ವೇದಾಂತವೇದಚರಣೇನ ಮಯೈವ ಗೀತಂ ।
ಯಃ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಿಪಠೇದ್ಗುರುಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ
ಮದ್ರೂಪಮೇತಿ ಯದಿ ಮದ್ವಚನೇಷು ಭಕ್ತಿಃ ॥ 62 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಧ್ಯಾತ್ಮರಾಮಾಯಣೇ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಸಂವಾದೇ ಉತ್ತರಕಾಂಡೇ ಪಂಚಮಃ ಸರ್ಗಃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Rama Gita in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil