Sri Ramashtakam 2 in Kannada

॥ Sri Ramashtakam 2 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟಕಂ – ೨ ॥
ಸುಗ್ರೀವಮಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ
ಸೀತಾಕಲತ್ರಂ ನವಮೇಘಗಾತ್ರಮ್ ।
ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರಂ ಶತಪತ್ರನೇತ್ರಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ॥ ೧ ॥

ಸಂಸಾರಸಾರಂ ನಿಗಮಪ್ರಚಾರಂ
ಧರ್ಮಾವತಾರಂ ಹೃತಭೂಮಿಭಾರಮ್ ।
ಸದಾವಿಕಾರಂ ಸುಖಸಿಂಧುಸಾರಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ॥ ೨ ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾಸಂ ಜಗತಾಂನಿವಾಸಂ
ಲಂಕಾವಿನಾಶಂ ಭುವನಪ್ರಕಾಶಮ್ ।
ಭೂದೇವವಾಸಂ ಶರದಿಂದುಹಾಸಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ॥ ೩ ॥

ಮಂದಾರಮಾಲಂ ವಚನೇರಸಾಲಂ
ಗುಣೈರ್ವಿಶಾಲಂ ಹತಸಪ್ತತಾಲಮ್ ।
ಕ್ರವ್ಯಾದಕಾಲಂ ಸುರಲೋಕಪಾಲಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ॥ ೪ ॥

ವೇದಾಂತಗಾನಂ ಸಕಲೈಸ್ಸಮಾನಂ
ಹೃತಾರಿಮಾನಂ ತ್ರಿದಶಪ್ರಧಾನಮ್ ।
ಗಜೇಂದ್ರಯಾನಂ ವಿಗತಾವಸಾನಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ॥ ೫ ॥

ಶ್ಯಾಮಾಭಿರಾಮಂ ನಯನಾಭಿರಾಮಂ
ಗುಣಾಭಿರಾಮಂ ವಚನಾಭಿರಾಮಮ್ ।
ವಿಶ್ವಪ್ರಣಾಮಂ ಕೃತಭಕ್ತಕಾಮಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ॥ ೬ ॥

ಲೀಲಾಶರೀರಂ ರಣರಂಗಧೀರಂ
ವಿಶ್ವೈಕಸಾರಂ ರಘುವಂಶಹಾರಮ್ ।
ಗಂಭೀರನಾದಂ ಜಿತಸರ್ವವಾದಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ॥ ೭ ॥

ಖಲೇ ಕೃತಾಂತಂ ಸ್ವಜನೇ ವಿನೀತಂ
ಸಾಮೋಪಗೀತಂ ಮನಸಾ ಪ್ರತೀತಮ್ ।
ರಾಗೇಣ ಗೀತಂ ವಚನಾದತೀತಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ॥ ೮ ॥

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಸ್ಯ ವರಾಷ್ಟಕಂ ತ್ವಾಂ
ಮಯೇರಿತಂ ದೇವಿ ಮನೋಹರಂ ಯೇ ।
ಪಠಂತಿ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಗೃಣಂತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ತೇ ಸ್ವೀಯಕಾಮಾನ್ ಪ್ರಲಭನ್ತಿ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ ೯ ॥

ಇತಿ ಶತಕೋಟಿರಾಮಚರಿತಾಂತರ್ಗತೇ ಶ್ರೀಮದಾನಂದರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಸಾರಕಾಂಡೇ ಯುದ್ಧಚರಿತೇ ದ್ವಾದಶಸರ್ಗಾಂತರ್ಗತಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ramashtakam 2 in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil

Sri Ramashtakam 2 in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top