Sri Sai Sakara Ashtottara Shatanamavali in Kannada

 ॥ 108 Names of Sri Sai Sakara in Kannada ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸದ್ಗುರುವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಾಕೋರಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಾಧನನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಕಲದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸುವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಮ್ಮೋಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಮಾಶ್ರಿತ ನಿಂಬವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಮುದ್ಧಾರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸತ್ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೦ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸತ್ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥಾನಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಾಕಾರೋಪಾಸನಾ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಕಲದೋಷಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸುಗುಣಾಯ ನಮಃ ॥ ೨೦ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸುಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಾಧುಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಾಧುಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸತ್ಸಂತಾನ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ನಿರತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸುರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ॥ ೩೦ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸ್ವಯಂಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪದರ್ಶಿತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯ ಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸದಾರ್ದ್ರ ಚಿಂತಾಯನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಶರೀರದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸದಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸದಾನಂದರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸದಾ ರಾಮನಾಮಜಪಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ ೪೦ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸದಾಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸದಾ ಹನುಮದ್ರೂಪದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸದಾ ಮಾನಸಿಕ ನಾಮಸ್ಮರಣ ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸದಾ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಶ್ರವಣಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಮಾರಾಧನ ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಮರಸ ಭಾವ ಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಮಯಾಚಾರ ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಮದರ್ಶಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ ೫೦ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಕಲ ಆತ್ಮರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವವೇದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವ ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥದಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ ೬೦ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವಮಂಗಳಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವಮಂತ್ರಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವಲೋಕಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವ ಅಜ್ಞಾನಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಕಲ ಜೀವಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವಗ್ರಹದೋಷಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ॥ ೭೦ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಕಲ ಯೋಗಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀಭೂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವ ಋಣ ವಿಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವತೋ ಭದ್ರವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವದಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಕಲ ಧರ್ಮಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಕಲಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಕಲದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ॥ ೮೦ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಕಲ ಪಾಪಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಕಲ ಸಾಧು ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಕಲ ಮಾನವ ಹೃದಯಾಂತರ್ವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಕಲ ವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವದಾ ವಿಭೂಧಿ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಹಸ್ರ ಬಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಮಸ್ತ ಕಳ್ಯಾಣ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನ ವ್ರತಾಯ ನಮಃ ॥ ೯೦ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಸುಖದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಂಸಾರ ಸರ್ವದುಃಖ ಕ್ಷಯಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಂಸಾರ ಭಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಪ್ತ ವ್ಯಸನ ದೂರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸತ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೦೦ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸತ್ಯ ತತ್ತ್ವ ಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸತ್ಯ ದೃಷ್ಟೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣ ತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ರೂಪದರ್ಶಿತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸರ್ವಾಭರಣಾಲಂಕೃತಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೦೮ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shirdi Sai Baba – Sri Sai Sakara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in SanskritEnglishTeluguTamil

Sri Sai Sakara Ashtottara Shatanamavali in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top