Sri Sai Vibhuti Mantram in Kannada – Shirdi Saibaba Mantra

 ॥ Sri Sai Vibhuti Mantram in Kannada ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ವಿಭೂತಿ ಮಂತ್ರಂ ॥
ಮಹಾಗ್ರಾಹಪೀಡಾಂ ಮಹೋತ್ಪಾತಪೀಡಾಂ
ಮಹಾರೋಗಪೀಡಾಂ ಮಹಾತೀವ್ರಪೀಡಾಂ ।
ಹರತ್ಯಾಶುಚೇ ದ್ವಾರಕಾಮಾಯಿ ಭಸ್ಮಂ
ನಮಸ್ತೇ ಗುರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಯೀಶ್ವರಾಯ ॥

ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಬಾಬಾ ವಿಭೂತಿಂ
ಪರಮಂ ವಿಚಿತ್ರಂ ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಂ ।
ಪರಮಾರ್ಥ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾನಂ
ಬಾಬಾ ವಿಭೂತಿಂ ಇದಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Shirdi Sai Baba – Sri Sai Vibhuti Mantram in SanskritEnglishTeluguTamil

Sri Sai Vibhuti Mantram in Kannada – Shirdi Saibaba Mantra
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top