Sri Saraswati Kavacham In Kannada

॥ Sri Saraswati Kavacham Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಕವಚಂ ॥
(ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಮಹಾಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಂ ಶ್ಲೋ: ೬೦)

ಭೃಗುರುವಾಚ ।
ಬ್ರಹ್ಮನ್ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಿಶಾರದ ।
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜನಕ ಸರ್ವಪೂಜಕಪೂಜಿತ ॥ ೬೦

ಸರಸ್ವತ್ಯಾಶ್ಚ ಕವಚಂ ಬ್ರೂಹಿ ವಿಶ್ವಜಯಂ ಪ್ರಭೋ ।
ಅಯಾತಯಾಮಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಸಮೂಹೋ ಯತ್ರ ಸಂಯುತಃ ॥ ೬೧ ॥

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ।
ಶೃಣು ವತ್ಸ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕವಚಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ ।
ಶ್ರುತಿಸಾರಂ ಶ್ರುತಿಸುಖಂ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತಂ ಶ್ರುತಿಪೂಜಿತಮ್ ॥ ೬೨ ॥

ಉಕ್ತಂ ಕೃಷ್ಣೇನ ಗೋಲೋಕೇ ಮಹ್ಯಂ ವೃನ್ದಾವನೇ ವನೇ ।
ರಾಸೇಶ್ವರೇಣ ವಿಭುನಾ ರಾಸೇ ವೈ ರಾಸಮಣ್ಡಲೇ ॥ ೬೩ ॥

ಅತೀವ ಗೋಪನೀಯಞ್ಚ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸಮಂ ಪರಮ್ ।
ಅಶ್ರುತಾದ್ಭುತಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಸಮೂಹೈಶ್ಚ ಸಮನ್ವಿತಮ್ ॥ ೬೪ ॥

ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಪಠನಾದ್ಬ್ರಹ್ಮನ್ಬುದ್ಧಿಮಾಂಶ್ಚ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ।
ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಭಗವಾಞ್ಛುಕ್ರಃ ಸರ್ವದೈತ್ಯೇಷು ಪೂಜಿತಃ ॥ ೬೫ ॥

ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾದ್ವಾಗ್ಮೀ ಕವೀನ್ದ್ರೋ ವಾಲ್ಮಿಕೀ ಮುನಿಃ ।
ಸ್ವಾಯಮ್ಭುವೋ ಮನುಶ್ಚೈವ ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಸರ್ವಪೂಜಿತಾಃ ॥ ೬೬ ॥

ಕಣಾದೋ ಗೌತಮಃ ಕಣ್ವಃ ಪಾಣಿನಿಃ ಶಾಕಟಾಯನಃ ।
ಗ್ರನ್ಥಂ ಚಕಾರ ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ದಕ್ಷಃ ಕಾತ್ಯಾಯನಃ ಸ್ವಯಮ್ ॥ ೬೭ ॥

ಧೃತ್ವಾ ವೇದವಿಭಾಗಞ್ಚ ಪುರಾಣಾನ್ಯಖಿಲಾನಿ ಚ ।
ಚಕಾರ ಲೀಲಾಮಾತ್ರೇಣ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಃ ಸ್ವಯಮ್ ॥ ೬೮ ॥

ಶಾತಾತಪಶ್ಚ ಸಂವರ್ತೋ ವಸಿಷ್ಠಶ್ಚ ಪರಾಶರಃ ।
ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಪಠನಾದ್ಗ್ರನ್ಥಂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಶ್ಚಕಾರ ಸಃ ॥ ೬೯ ॥

ಋಷ್ಯಶೃಙ್ಗೋ ಭರದ್ವಾಜಶ್ಚಾಸ್ತೀಕೋ ದೇವಲಸ್ತಥಾ ।
ಜೈಗೀಷವ್ಯೋಽಥ ಜಾಬಾಲಿರ್ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಸರ್ವಪೂಜಿತಃ ॥ ೭೦ ॥

See Also  Rama Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ವಿಪ್ರೇನ್ದ್ರ ಋಷಿರೇಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ಸ್ವಯಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಶ್ಛನ್ದೋ ದೇವೋ ರಾಸೇಶ್ವರಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ ೭೧ ॥

ಸರ್ವತತ್ತ್ವಪರಿಜ್ಞಾನೇ ಸರ್ವಾರ್ಥೇಽಪಿ ಚ ಸಾಧನೇ ।
ಕವಿತಾಸು ಚ ಸರ್ವಾಸು ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥ ೭೨ ॥

( ಕವಚಂ )
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಶಿರೋ ಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವತಃ ।
ಶ್ರೀಂ ವಾಗ್ದೇವತಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಭಾಲಂ ಮೇ ಸರ್ವದಾಽವತು ॥ ೭೩ ॥

ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಪಾತು ನಿರನ್ತರಮ್ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಭಾರತ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ನೇತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸದಾಽವತು ॥ ೭೪ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಾಗ್ವಾದಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ನಾಸಾಂ ಮೇ ಸರ್ವತೋಽವತು ।
ಹ್ರೀಂ ವಿದ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಸದಾಽವತು ॥ ೭೫ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ಸ್ವಾಹೇತಿ ದನ್ತಪಙ್ಕ್ತೀಃ ಸದಾಽವತು ।
ಐಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರೋ ಮನ್ತ್ರೋ ಮಮ ಕಣ್ಠಂ ಸದಾಽವತು ॥ ೭೬ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಪಾತು ಮೇ ಗ್ರೀವಾಂ ಸ್ಕನ್ಧಂ ಮೇ ಶ್ರೀಂ ಸದಾಽವತು ।
ಶ್ರೀಂ ವಿದ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ವಕ್ಷಃ ಸದಾಽವತು ॥ ೭೭ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಮೇ ಪಾತು ನಾಭಿಕಾಮ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ವಾಣ್ಯೈ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಮಮ ಪೃಷ್ಠಂ ಸದಾಽವತು ॥ ೭೮ ॥

ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಪಾದಯುಗ್ಮಂ ಸದಾಽವತು ।
ಓಂ ರಾಗಾಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವ್ಯೈ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಸದಾಽವತು ॥ ೭೯ ॥

ಓಂ ಸರ್ವಕಣ್ಠವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಪ್ರಚ್ಯಾಂ ಸದಾಽವತು ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾಽಗ್ನಿದಿಶಿ ರಕ್ಷತು ॥ ೮೦ ॥

See Also  Sri Datta Stotram – Ghora Kashtodharana Stotram In Kannada

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಬುಧಜನನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಸತತಂ ಮನ್ತ್ರರಾಜೋಽಯಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು ॥ ೮೧ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೋ ಮನ್ತ್ರೋ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಮೇ ಸದಾಽವತು ।
ಕವಿಜಿಹ್ವಾಗ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಮಾಂ ವಾರುಣೇಽವತು ॥ ೮೨ ॥

ಓಂ ಸದಂಬಿಕಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ವಾಯವ್ಯೇ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು ।
ಓಂ ಗದ್ಯಪದ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಮಾಮುತ್ತರೇಽವತು ॥ ೮೩ ॥

ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹೈಶಾನ್ಯಾಂ ಸದಾಽವತು ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವಪೂಜಿತಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಸದಾಽವತು ॥ ೮೪ ॥

ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಪುಸ್ತಕವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾಽಧೋ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು ।
ಓಂ ಗ್ರನ್ಥಬೀಜರೂಪಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಮಾಂ ಸರ್ವತೋಽವತು ॥ ೮೫ ॥

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ವಿಪ್ರ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರೌಘವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ಇದಂ ವಿಶ್ವಜಯಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಬ್ರಹ್ಮಾರೂಪಕಮ್ ॥ ೮೬ ॥

ಪುರಾ ಶ್ರುತಂ ಧರ್ಮವಕ್ತ್ರಾತ್ಪರ್ವತೇ ಗನ್ಧಮಾದನೇ ।
ತವ ಸ್ನೇಹಾನ್ಮಯಾಽಽಖ್ಯಾತಂ ಪ್ರವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ॥ ೮೭ ॥

ಗುರುಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ವಿಧಿವದ್ವಸ್ತ್ರಾಲಙ್ಕಾರಚನ್ದನೈಃ ।
ಪ್ರಣಮ್ಯ ದಣ್ಡವದ್ಭೂಮೌ ಕವಚಂ ಧಾರಯೇತ್ಸುಧೀಃ ॥ ೮೮ ॥

ಪಞ್ಚಲಕ್ಷಜಪೇನೈವ ಸಿದ್ಧಂ ತು ಕವಚಂ ಭವೇತ್ ।
ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ಸಿದ್ಧಕವಚೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸಮೋ ಭವೇತ್ ॥ ೮೯ ॥

ಮಹಾವಾಗ್ಮೀ ಕವೀನ್ದ್ರಶ್ಚ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ।
ಶಕ್ನೋತಿ ಸರ್ವಂ ಜೇತುಂ ಸ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವತಃ ॥ ೯೦ ॥

ಇದಂ ತೇ ಕಾಣ್ವಶಾಖೋಕ್ತಂ ಕಥಿತಂ ಕವಚಂ ಮುನೇ ।
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪೂಜಾವಿಧಾನಂ ಚ ಧ್ಯಾನಂ ವೈ ವನ್ದನಂ ತಥಾ ॥ ೯೧ ॥

See Also  Durga Ashtakam In Kannada

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪ್ರಕೃತಿಖಣ್ಡೇ ನಾರದನಾರಾಯಣಸಂವಾದೇ ಸರಸ್ವತೀಕವಚಂ ನಾಮ ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ ೪ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Saraswati Kavacham in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil