Sri Shashti Devi Stotram In Kannada

॥ Sri Shasti Devi Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಷಷ್ಠೀ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ಧ್ಯಾನಂ ।
ಶ್ರೀಮನ್ಮಾತರಮಂಬಿಕಾಂ ವಿಧಿಮನೋಜಾತಾಂ ಸದಾಭೀಷ್ಟದಾಂ
ಸ್ಕಂದೇಷ್ಟಾಂ ಚ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂಂ ವಿಜಯದಾಂ ಸತ್ಪುತ್ರ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಂ ।
ಸದ್ರತ್ನಾಭರಣಾನ್ವಿತಾಂ ಸಕರುಣಾಂ ಶುಭ್ರಾಂ ಶುಭಾಂ ಸುಪ್ರಭಾಂ
ಷಷ್ಠಾಂಶಾಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀ ದೇವಸೇನಾಂ ಭಜೇ ॥

ಷಷ್ಠಾಂಶಾಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಶುದ್ಧಾಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಟಾಂ ಚ ಸುವ್ರತಾಂ
ಸುಪುತ್ರದಾಂ ಚ ಶುಭದಾಂ ದಯಾರೂಪಾಂ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂಂ ।
ಶ್ವೇತಚಂಪಕವರ್ಣಾಭಾಂ ರಕ್ತಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಂ
ಪವಿತ್ರರೂಪಾಂ ಪರಮಂ ದೇವಸೇನಾ ಪರಾಂ ಭಜೇ ॥

ಸ್ತೋತ್ರಂ ।
ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಶಾಂತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಶುಭಾಯೈ ದೇವಸೇನಾಯೈ ಷಷ್ಠೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೧ ॥

ವರದಾಯೈ ಪುತ್ರದಾಯೈ ಧನದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸುಖದಾಯೈ ಮೋಕ್ಷದಾಯೈ ಷಷ್ಠೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೨ ॥

ಸೃಷ್ಟ್ಯೈ ಷಷ್ಠಾಂಶರೂಪಾಯೈ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ಚ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮಾಯಾಯೈ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿನ್ಯೈ ಷಷ್ಠೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೩ ॥

ಸಾರಾಯೈ ಶಾರದಾಯೈ ಚ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಬಾಲಾದಿಷ್ಟಾತೃ ದೇವ್ಯೈ ಚ ಷಷ್ಠೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೪ ॥

ಕಳ್ಯಾಣದಾಯೈ ಕಳ್ಯಾಣ್ಯೈ ಫಲದಾಯೈ ಚ ಕರ್ಮಣಾಂ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ಸರ್ವಭಕ್ತಾನಾಂ ಷಷ್ಠೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೫ ॥

ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ಸ್ಕಂದಕಾಂತಾಯೈ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು ।
ದೇವರಕ್ಷಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ಷಷ್ಠೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೬ ॥

See Also  Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 In Kannada

ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಾಯೈ ವಂದಿತಾಯೈ ನೃಣಾಂ ಸದಾ ।
ಹಿಂಸಾಕ್ರೋಧವರ್ಜಿತಾಯೈ ಷಷ್ಠೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೭ ॥

ಧನಂ ದೇಹಿ ಪ್ರಿಯಾಂ ದೇಹಿ ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ।
ಮಾನಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ॥ ೮ ॥

ಧರ್ಮಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ಷಷ್ಠೀ ದೇವೀ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದೇಹಿ ಭೂಮಿಂ ಪ್ರಜಾಂ ದೇಹಿ ವಿದ್ಯಾಂ ದೇಹಿ ಸುಪೂಜಿತೇ ।
ಕಳ್ಯಾಣಂ ಚ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಷಷ್ಠೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೯ ॥

ಫಲಶೃತಿ ।
ಇತಿ ದೇವೀಂ ಚ ಸಂಸ್ತುತ್ಯ ಲಭೇತ್ಪುತ್ರಂ ಪ್ರಿಯವ್ರತಂ ।
ಯಶಶ್ವಿನಂ ಚ ರಾಜೇಂದ್ರಂ ಷಷ್ಠೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದತ ॥

ಷಷ್ಠೀ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ತು ವತ್ಸರಂ ।
ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ವರಂ ಸುಚಿರ ಜೀವನಂ ॥

ವರ್ಷಮೇಕಂ ಚ ಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ತುತ್ಯೇದಂ ಶೃಣೋತಿ ಚ ।
ಸರ್ವಪಾಪಾತ್ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಮಹಾವಂಧ್ಯಾ ಪ್ರಸೂಯತೇ ॥

ವೀರಂ ಪುತ್ರಂ ಚ ಗುಣಿನಂ ವಿದ್ಯಾವನ್ತಂ ಯಶಸ್ವಿನಂ ।
ಸುಚಿರಾಯುಷ್ಯವನ್ತಂ ಚ ಸೂತೇ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥

ಕಾಕ ವಂಧ್ಯಾ ಚ ಯಾ ನಾರೀ ಮೃತಪತ್ಯಾ ಚ ಯಾ ಭವೇತ್ ।
ವರ್ಷಂ ಶೃತ್ವಾ ಲಭೇತ್ಪುತ್ರಂ ಷಷ್ಠೀ ದೇವೀ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥

ರೋಗ ಯುಕ್ತೇ ಚ ಬಾಲೇ ಚ ಪಿತಾಮಾತಾ ಶೃಣೋತಿ ಚೇತ್ ।
ಮಾಸೇನ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗಾನ್ ಷಷ್ಠೀ ದೇವೀ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥

ಜಯ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಜಗದಾನಂದಕಾರಿಣಿ ।
ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ಕಳ್ಯಾಣಿ ನಮಸ್ತೇ ಷಷ್ಠೀ ದೇವತೇ ॥

See Also  Sri Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram In Kannada

ಶ್ರೀ ಷಷ್ಠೀ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Shashti Devi Stotram in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil