Sri Sheetala Devi Ashtakam In Kannada

॥ Sri Sheetala Devi Ashtakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಶೀತಲಾಷ್ಟಕಂ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶೀತಲಾಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಮಹಾದೇವ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶೀತಲಾ ದೇವತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಬೀಜಂ ಭವಾನೀ ಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವವಿಸ್ಫೋಟಕನಿವೃತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ-
ವನ್ದೇಽಹಂ ಶೀತಲಾಂ ದೇವೀಂ ರಾಸಭಸ್ಥಾಂ ದಿಗಂಬರಾಂ ।
ಮಾರ್ಜನೀಕಲಶೋಪೇತಾಂ ಶೂರ್ಪಾಲಂಕೃತಮಸ್ತಕಾಮ್ ॥ ೧ ॥

ವನ್ದೇಽಹಂ ಶೀತಲಾಂ ದೇವೀಂ ಸರ್ವರೋಗಭಯಾಪಹಾಂ ।
ಯಾಮಾಸಾದ್ಯ ನಿವರ್ತೇತ ವಿಸ್ಫೋಟಕಭಯಂ ಮಹತ್ ॥ ೨ ॥

ಶೀತಲೇ ಶೀತಲೇ ಚೇತಿ ಯೋ ಬ್ರೂಯಾದ್ದಾಹಪೀಡಿತಃ ।
ವಿಸ್ಫೋಟಕಭಯಂ ಘೋರಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ॥ ೩ ॥

ಯಸ್ತ್ವಾಮುದಕಮಧ್ಯೇ ತು ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸಂಪೂಜಯೇನ್ನರಃ ।
ವಿಸ್ಫೋಟಕಭಯಂ ಘೋರಂ ಗೃಹೇ ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ ॥ ೪ ॥

ಶೀತಲೇ ಜ್ವರದಗ್ಧಸ್ಯ ಪೂತಿಗಂಧಯುತಸ್ಯ ಚ ।
ಪ್ರನಷ್ಟಚಕ್ಷುಷಃ ಪುಂಸಃ ತ್ವಾಮಾಹುರ್ಜೀವನೌಷಧಮ್ ॥ ೫ ॥

ಶೀತಲೇ ತನುಜಾನ್ರೋಗಾನ್ ನೃಣಾಂ ಹರಸಿ ದುಸ್ತ್ಯಜಾನ್ ।
ವಿಸ್ಫೋಟಕವಿದೀರ್ಣಾನಾಂ ತ್ವಮೇಕಾಽಮೃತವರ್ಷಿಣೀ ॥ ೬ ॥

ಗಲಗಂಡಗ್ರಹಾ ರೋಗಾ ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ದಾರುಣಾ ನೃಣಾಂ ।
ತ್ವದನುಧ್ಯಾನಮಾತ್ರೇಣ ಶೀತಲೇ ಯಾಂತಿ ಸಂಕ್ಷಯಮ್ ॥ ೭ ॥

ನ ಮನ್ತ್ರೋ ನೌಷಧಂ ತಸ್ಯ ಪಾಪರೋಗಸ್ಯ ವಿದ್ಯತೇ ।
ತ್ವಾಮೇಕಾಂ ಶೀತಲೇ ಧಾತ್ರೀಂ ನಾನ್ಯಾಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ದೇವತಾಮ್ ॥ ೮ ॥

ಮೃಣಾಲತನ್ತುಸದೃಶೀಂ ನಾಭಿಹೃನ್ಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಾಂ ।
ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಸಂಚಿಂತಯೇದ್ದೇವಿ ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುರ್ನ ಜಾಯತೇ ॥ ೯ ॥

ಅಷ್ಟಕಂ ಶೀತಲಾದೇವ್ಯಾ ಯೋ ನರಃ ಪ್ರಪಠೇತ್ಸದಾ ।
ವಿಸ್ಫೋಟಕಭಯಂ ಘೋರಂ ಗೃಹೇ ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ ॥ ೧೦ ॥

See Also  Sri Batuka Bhairava Stavaraja In Kannada

ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಚ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೈಃ ।
ಉಪಸರ್ಗವಿನಾಶಾಯ ಪರಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನಂ ಮಹತ್ ॥ ೧೧ ॥

ಶೀತಲೇ ತ್ವಂ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಶೀತಲೇ ತ್ವಂ ಜಗತ್ಪಿತಾ ।
ಶೀತಲೇ ತ್ವಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಶೀತಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೧೨ ॥

ರಾಸಭೋ ಗರ್ದಭಶ್ಚೈವ ಖರೋ ವೈಶಾಖನಂದನಃ ।
ಶೀತಲಾವಾಹನಶ್ಚೈವ ದೂರ್ವಾಕಂದನಿಕೃಂತನಃ ॥ ೧೩ ॥

ಏತಾನಿ ಖರನಾಮಾನಿ ಶೀತಲಾಗ್ರೇ ತು ಯಃ ಪಠೇತ್ ।
ತಸ್ಯ ಗೇಹೇ ಶಿಶೂನಾಂ ಚ ಶೀತಲಾ ರುಙ್ನ ಜಾಯತೇ ॥ ೧೪ ॥

ಶೀತಲಾಷ್ಟಕಮೇವೇದಂ ನ ದೇಯಂ ಯಸ್ಯಕಸ್ಯಚಿತ್ ।
ದಾತವ್ಯಂ ಚ ಸದಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯುತಾಯ ವೈ ॥ ೧೫ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣೇ ಶೀತಲಾಷ್ಟಕಂ ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Sheetala Devi Ashtakam in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil