Sri Shodashi Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ Sri Shodashi Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಷೋಡಶೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಭೃಗುರುವಾಚ –
ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವದ ಮಯಿ ಪ್ರಭೋ ।
ಯಸ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಮಾತ್ರೇಣ ನರೋ ಭಕ್ತಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ೧ ॥

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ –
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಮಾಕೃಷ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಗುಹ್ಯಂ ಸುನ್ದರ್ಯಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ ೨ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಷೋಡಶ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಶಮ್ಭುರೃಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಷೋಡಶೀ ದೇವತಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾ ಷೋಡಶೀ ಮಾತಾ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾ ತ್ರಿತಯಾ ತ್ರಯೀ ।
ಸುನ್ದರೀ ಸುಮುಖೀ ಸೇವ್ಯಾ ಸಾಮವೇದಪರಾಯಣಾ ॥ ೩ ॥

ಶಾರದಾ ಶಬ್ದನಿಲಯಾ ಸಾಗರಾ ಸರಿದಮ್ಬರಾ ।
ಶುದ್ಧಾ ಶುದ್ಧತನುಸ್ಸಾಧ್ವೀ ಶಿವಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾ ॥ ೪ ॥

ಸ್ವಾಮಿನೀ ಶಮ್ಭುವನಿತಾ ಶಾಮ್ಭವೀ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಸಮುದ್ರಮಥಿನೀ ಶೀಘ್ರಗಾಮಿನೀ ಶೀಘ್ರಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ ೫ ॥

ಸಾಧುಸೇವ್ಯಾ ಸಾಧುಗಮ್ಯಾ ಸಾಧುಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾ ।
ಖಟ್ವಾಙ್ಗಧಾರಿಣೀ ಖರ್ವಾ ಖಡ್ಗಖರ್ಪರಧಾರಿಣೀ ॥ ೬ ॥

ಷಡ್ವರ್ಗಭಾವರಹಿತಾ ಷಡ್ವರ್ಗಪರಿಚಾರಿಕಾ ।
ಷಡ್ವರ್ಗಾ ಚ ಷಡಙ್ಗಾ ಚ ಷೋಢಾ ಷೋಡಶವಾರ್ಷಿಕೀ ॥ ೭ ॥

ಕ್ರತುರೂಪಾ ಕ್ರತುಮತೀ ಋಭುಕ್ಷಕ್ರತುಮಣ್ಡಿತಾ ।
ಕವರ್ಗಾದಿಪವರ್ಗಾನ್ತಾ ಅನ್ತಸ್ಥಾಽನನ್ತರೂಪಿಣೀ ॥ ೮ ॥

ಅಕಾರಾಕಾರರಹಿತಾ ಕಾಲಮೃತ್ಯುಜರಾಪಹಾ ।
ತನ್ವೀ ತತ್ತ್ವೇಶ್ವರೀ ತಾರಾ ತ್ರಿವರ್ಷಾ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ ॥ ೯ ॥

ಕಾಲೀ ಕರಾಲೀ ಕಾಮೇಶೀ ಛಾಯಾ ಸಂಜ್ಞಾಪ್ಯರುನ್ಧತೀ ।
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ಮಹಾವೇಗಾ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾ ಮಹೋದರೀ ॥ ೧೦ ॥

ಮೇಘಾ ಬಲಾಕಾ ವಿಮಲಾ ವಿಮಲಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ ।
ಗೌರೀ ವಸುನ್ಧರಾ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗವಾಮ್ಪತಿನಿಷೇವಿತಾ ॥ ೧೧ ॥

See Also  Maha Mrityunjaya Mantra In Kannada

ಭಗಾಙ್ಗಾ ಭಗರೂಪಾ ಚ ಭಕ್ತಿಭಾವಪರಾಯಣಾ ।
ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಮಹಾಧೂಮಾ ತಥಾ ಧೂಮ್ರವಿಭೂಷಣಾ ॥ ೧೨ ॥

ಧರ್ಮಕರ್ಮಾದಿರಹಿತಾ ಧರ್ಮಕರ್ಮಪರಾಯಣಾ ।
ಸೀತಾ ಮಾತಙ್ಗಿನೀ ಮೇಧಾ ಮಧುದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ ೧೩ ॥

ಭೈರವೀ ಭುವನಾ ಮಾತಾಽಭಯದಾ ಭವಸುನ್ದರೀ ।
ಭಾವುಕಾ ಬಗಲಾ ಕೃತ್ಯಾ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ ೧೪ ॥

ರೋಹಿಣೀ ರೇವತೀ ರಮ್ಯಾ ರಮ್ಭಾ ರಾವಣವನ್ದಿತಾ ।
ಶತಯಜ್ಞಮಯೀ ಸತ್ತ್ವಾ ಶತಕ್ರತುವರಪ್ರದಾ ॥ ೧೫ ॥

ಶತಚನ್ದ್ರಾನನಾ ದೇವೀ ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸನ್ನಿಭಾ ।
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಯನಾ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾವೃತಾ ॥ ೧೬ ॥

ಅರ್ಧೇನ್ದುಧಾರಿಣೀ ಮತ್ತಾ ಮದಿರಾ ಮದಿರೇಕ್ಷಣಾ ।
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಗೋಪ್ಯಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ಸುನ್ದರ್ಯಾಃ ಸರ್ವದಂ ಸೇವ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ।
ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಕಲೌ ಯುಗೇ ॥ ೧೮ ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠಸ್ಯ ಫಲಂ ಯದ್ವೈ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕೋಟಿಗುಣಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ತವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಕೀರ್ತನಾತ್ ॥ ೧೯ ॥

ಪಠೇತ್ಸದಾ ಭಕ್ತಿಯುತೋ ನರೋ ಯೋ
ನಿಶೀಥಕಾಲೇಽಪ್ಯರುಣೋದಯೇ ವಾ ।
ಪ್ರದೋಷಕಾಲೇ ನವಮೀ ದಿನೇಽಥವಾ
ಲಭೇತ ಭೋಗಾನ್ಪರಮಾದ್ಭುತಾನ್ಪ್ರಿಯಾನ್ ॥ ೨೦ ॥

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲೇ ಪೂರ್ವಖಣ್ಡೇ ಷೋಡಶ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Shodashi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil