Sri Surya Chandrakala Stotram In Kannada

॥ Sri Surya Chandrakala Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಕಳಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ದಿವಾನಾಥ ನಿಶಾನಾಥೌ ತೌ ಚ್ಛಾಯಾರೋಹಿಣಿಪ್ರಿಯೌ ।
ಕಶ್ಯಪಾಽತ್ರಿಸಮುದ್ಭೂತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ ೧ ॥

ಗ್ರಹರಾಜೌ ಪುಷ್ಪವಂತೌ ಸಿಂಹಕರ್ಕಟಕಾಧಿಪೌ ।
ಅತ್ಯುಷ್ಣಾನುಷ್ಣಕಿರಣೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ ೨ ॥

ಏಕಚಕ್ರತ್ರಿಚಕ್ರಾಢ್ಯರಥೌ ಲೋಕೈಕಸಾಕ್ಷಿಣೌ ।
ಲಸತ್ಪದ್ಮಗದಾಹಸ್ತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ ೩ ॥

ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ಸುಧಾತ್ಮಾನೌ ದಿವಾಕರನಿಶಾಕರೌ ।
ಸಪ್ತಮೀ ದಶಮೀ ಜಾತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ ೪ ॥

ಅದಿತ್ಯಾಖ್ಯಾನಸೂಯಾಖ್ಯ ದೇವೀಗರ್ಭಸಮುದ್ಭವೌ ।
ಆರೋಗ್ಯಾಹ್ಲಾದಕರ್ತಾರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ ೫ ॥

ಮಹಾತ್ಮಾನೌ ಚಕ್ರವಾಕಚಕೋರಪ್ರೀತಿಕಾರಕೌ ।
ಸಹಸ್ರಷೋಡಶಕಳೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ ೬ ॥

ಕಳಿಂಗಯಮುನಾಧೀಶೌ ಕಮಲೋತ್ಪಲಬಾಂಧವೌ ।
ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕ್ತಾಸುಪ್ರೀತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ ೭ ॥

ಶನಿತಾರೇಯಜನಕೌ ವಾರ್ಧಿಶೋಷಕತೋಷಕೌ ।
ವೃಷ್ಟಿಸಸ್ಯಾಕರಕರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ ೮ ॥

ವಿಷ್ಣುನೇತ್ರಾತ್ಮಕೌ ರುದ್ರರಥಚಕ್ರಾತ್ಮಕಾವುಭೌ ।
ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನ್ವಯಕರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ ೯ ॥

ಹರಿಸಪ್ತಾಶ್ವಧವಳೌ ದಶಾಶ್ವೌ ಪಾಪಹಾರಿಣೌ ।
ಸಿದ್ಧಾಂತವ್ಯಾಕೃತಿಕರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ ೧೦ ॥

ಸುವರ್ತುಲಚತುಷ್ಕೋಣಮಂಡಲಾಢ್ಯೌ ತಮೋಪಹೌ ।
ಗೋಧೂಮತಂಡುಲಪ್ರೀತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ ೧೧ ॥

ಲೋಕೇಶಾವಾತಪಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಶಾಲಿನೌ ರಾಹುಸೂಚಕೌ ।
ಮಂದೇಹದೇವಜೇತಾರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ ೧೨ ॥

ಅರುಣಾಖ್ಯಸುಬಂಧ್ವಾಖ್ಯಸಾರಥೀ ವ್ಯೋಮಚಾರಿಣೌ ।
ಮಹಾಧ್ವರಪ್ರಕರ್ತಾರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ ೧೩ ॥

ಅರ್ಕಪಾಲಾಶಸುಪ್ರೀತೌ ಪ್ರಭಾಕರಸುಧಾಕರೌ ।
ಯಮುನಾನರ್ಮದಾತಾರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ ೧೪ ॥

ಪಾಷಾಣಜ್ವಾಲವಿದ್ರಾವಕಾರಿಣೌ ಕಾಲಸೂಚಕೌ ।
ವಿಶಾಖಾಕೃತ್ತಿಕಾಜಾತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ ೧೫ ॥

See Also  108 Names Of Sri Hanuman 8 In Kannada

ಉಪೇಂದ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಜೌ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರನಾಯಕೌ ।
ಕ್ಷತ್ರದ್ವಿಜಮಹಾರಾಜೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ ೧೬ ॥

ಶ್ರೀಚಾಮುಂಡಾಕೃಪಾಪಾತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರವಿನಿರ್ಮಿತಮ್ ।
ವಿಲಸತ್ಪುಷ್ಪವತ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಳಾಶ್ಲೋಕವಿರಾಜಿತಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ಇದಂ ಪಾಪಹರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠಂತಿ ಯೇ ।
ತೇ ಲಭಂತೇ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದ್ಯಾಯುರಾರೋಗ್ಯಸಂಪದಃ ॥ ೧೮ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಕಳಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Surya Chandrakala Stotram in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil