Sri Surya Deva Ashtottara Sata Namavali In Kannada

॥ Sri Surya Deva Ashtottara Sata Namavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಅರ್ಯಮ್ಣೇ । ಭಗಾಯ । ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ । ಪೂಷ್ಣೇ । ಅರ್ಕಾಯ ।
ಸವಿತ್ರೇ । ರವಯೇ । ಗಭಸ್ತಿಮತೇ । ಅಜಾಯ । ಕಾಲಾಯ । ಮೃತ್ಯವೇ । ಧಾತ್ರೇ ।
ಪ್ರಭಾಕರಾಯ । ಪೃಥಿವ್ಯೈ । ತೇಜಸೇ । ಖಾಯ । ವಾಯವೇ । ಪರಾಯಣಾಯ ।
ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ । ಶುಕ್ರಾಯ । ಬುಧಾಯ । ಅಂಗಾರಕಾಯ । ಇನ್ದ್ರಾಯ ।
ವಿವಸ್ವತೇ । ದೀಪ್ತಾಂಶವೇ । ಶುಚಯೇ । ಶೌರಯೇ । ಶನೈಶ್ಚರಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ।
ವಿಷ್ಣವೇ । ರುದ್ರಾಯ । ಸ್ಕನ್ದಾಯ । ವೈಶ್ರವಣಾಯ । ಯಮಾಯ । ವೈದ್ಯುತಾಯ ।
ಜಾಠರಾಯ । ಅಗ್ನಯೇ । ಐನ್ಧನಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ತೇಜಸಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ । ಧರ್ಮಧ್ವಜಾಯ । ವೇದಕರ್ತ್ರೇ । ವೇದಾಂಗಾಯ ।
ವೇದವಾಹನಾಯ । ಕೃತಾಯ । ತ್ರಾತ್ರೇ । ದ್ವಾಪರಾಯ । ಕಲಯೇ ।
ಸರ್ವಾಮರಾಶ್ರಯಾಯ । ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾಯ । ಮುಹೂರ್ತಾಯ । ಪಕ್ಷಾಯ । ಮಾಸಾಯ ।
ಋತವೇ । ಸಂವತ್ಸರಕರಾಯ । ಅಶ್ವತ್ಥಾಯ । ಕಾಲಚಕ್ರಾಯ । ವಿಭಾವಸವೇ ।
ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

See Also  108 Names Of Nrisinha 3 – Narasimha Swamy Ashtottara Shatanamavali 3 In Kannada

ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ । ಯೋಗಿನೇ । ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾಯ । ಸನಾತನಾಯ ।
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಪ್ರಜಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ । ತಮೋನುದಾಯ ।
ಕಾಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ವರುಣಾಯ । ಸಾಗರಾಯ । ಅಂಶವೇ । ಜೀಮೂತಾಯ । ಜೀವನಾಯ ।
ಅರಿಘ್ನೇ । ಭೂತಾಶ್ರಯಾಯ । ಭೂತಪತಯೇ । ಸರ್ವಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಾಯ । ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ।
ಸಂವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ವಹ್ನಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಸ್ಯಾದಯೇ । ಅಲೋಲುಪಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ । ಕಪಿಲಾಯ ।
ಭಾನವೇ । ಕಾಮದಾಯ । ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ । ಜಯಾಯ । ವಿಶಾಲಾಯ । ವರದಾಯ ।
ಸರ್ವಧಾತುನಿಷೇಚಿತ್ರೇ (ಸರ್ವಭೂತನಿಷೇವಿತಾಯ) । ಮನಸೇ । ಸುಪರ್ಣಾಯ ।
ಭೂತಾದಯೇ । ಶೀಘ್ರಗಾಯ । ಪ್ರಾಣಧಾರಣಾಯ । ಧನ್ವನ್ತರಯೇ । ಧೂಮಕೇತವೇ ।
ಆದಿದೇವಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಅದಿತೇಃ ಸುತಾಯ ನಮಃ । ದ್ವಾದಶಾತ್ಮನೇ । ಅರವಿನ್ದಾಕ್ಷಾಯ । ಪಿತ್ರೇ ।
ಮಾತ್ರೇ । ಪಿತಾಮಹಾಯ । ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಾಯ । ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಾಯ । ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಾಯ ।
ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾಯ । ದೇಹಕರ್ತ್ರೇ । ಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ ।
ಚರಾಚರಾತ್ಮನೇ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮನೇ । ಮೈತ್ರೇಣವಪುಷಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ । 117 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಧೌಮ್ಯಸಂವಾದೇ ಆರಣ್ಯಕಪರ್ವಣಿ
ಸೂರ್ಯ (ಸೂರ್ಯವರದ) ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Navagraha Astotram » 108 Names of Lord Surya » Sri Deva Ashtottara Sata Namavali in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

See Also  Vishakhanandabhidha Stotram In Kannada