Sri Uma Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ Sri Uma Ashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ಉಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಗೌರೀ ಕಾಳೀ ಹೈಮವತೀಶ್ವರೀ ।
ಶಿವಾ ಭವಾನೀ ರುದ್ರಾಣೀ ಶರ್ವಾಣೀ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ ॥ ೧ ॥

ಅಪರ್ಣಾ ಪಾರ್ವತೀ ದುರ್ಗಾ ಮೃಡಾನೀ ಚಂಡಿಕಾಽಂಬಿಕಾ ।
ಆರ್ಯಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಚೈವ ಗಿರಿಜಾ ಮೇನಕಾತ್ಮಜಾ ॥ ೨ ॥

ಸ್ಕಂದಾಮಾತಾ ದಯಾಶೀಲಾ ಭಕ್ತರಕ್ಷಾ ಚ ಸುಂದರೀ ।
ಭಕ್ತವಶ್ಯಾ ಚ ಲಾವಣ್ಯನಿಧಿಸ್ಸರ್ವಸುಖಪ್ರದಾ ॥ ೩ ॥

ಮಹಾದೇವೀ ಭಕ್ತಮನೋಹ್ಲಾದಿನೀ ಕಠಿನಸ್ತನೀ ।
ಕಮಲಾಕ್ಷೀ ದಯಾಸಾರಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ನಿತ್ಯಯೌವನಾ ॥ ೪ ॥

ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾ ಕಾಂತಾ ಸರ್ವಸಂಮೋಹಿನೀ ಮಹೀ ।
ಶುಭಪ್ರಿಯಾ ಕಂಬುಕಂಠೀ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಪ್ರಿಯಾ ॥ ೫ ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಚ ಕಲಶಹಸ್ತಾ ವಿಷ್ಣುಸಹೋದರೀ ।
ವೀಣಾವಾದಪ್ರಿಯಾ ಸರ್ವದೇವಸಂಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಕಾ ॥ ೬ ॥

ಕದಂಬಾರಣ್ಯನಿಲಯಾ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ ।
ಹರಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠಸ್ಥಾ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥದಾ ॥ ೭ ॥

ಶ್ಯಾಮಾಂಗಾ ಚಂದ್ರವದನಾ ಸರ್ವವೇದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಸರ್ವದೇಶಮಯೀ ತಥಾ ॥ ೮ ॥

ಪುರುಹೂತಸ್ತುತಾ ದೇವೀ ಸರ್ವವೇದ್ಯಾ ಗುಣಪ್ರಿಯಾ ।
ಪುಣ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ ವೇದ್ಯಾ ಪುರುಹೂತಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ ೯ ॥

ಪುಣ್ಯೋದಯಾ ನಿರಾಧಾರಾ ಶುನಾಸೀರಾದಿಪೂಜಿತಾ ।
ನಿತ್ಯಪೂರ್ಣಾ ಮನೋಗಮ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲಾಽಽನಂದಪೂರಿತಾ ॥ ೧೦ ॥

ವಾಗೀಶ್ವರೀ ನೀತಿಮತೀ ಮಂಜುಳಾ ಮಂಗಳಪ್ರದಾ ।
ವಾಗ್ಮಿನೀ ವಂಜುಲಾ ವಂದ್ಯಾ ವಯೋಽವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ ೧೧ ॥

ವಾಚಸ್ಪತಿ-ರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ರ್ಮಹಾಮಂಗಳನಾಯಿಕಾ ।
ಸಿಂಹಾಸನಮಯೀ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ॥ ೧೨ ॥

ಮಹಾಯಜ್ಞಾ ನೇತ್ರರೂಪಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ ।
ವರರೂಪಧರಾ ಯೋಗಾ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾ ॥ ೧೩ ॥

See Also  Durga Apaduddharaka Ashtakam In Sanskrit

ದಯಾರೂಪಾ ಚ ಕಾಲಜ್ಞಾ ಶಿವಧರ್ಮಪರಾಯಣಾ ।
ವಜ್ರಶಕ್ತಿಧರಾ ಚೈವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಗೀ ಪ್ರಾಣಧಾರಿಣೀ ॥ ೧೪ ॥

ಹಿಮಶೈಲಕುಮಾರೀ ಚ ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಿಣೀ ।
ಸರ್ವಾಗಮಸ್ವರೂಪಾ ಚ ದಕ್ಷಿಣಾ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಾ ॥ ೧೫ ॥

ದಯಾಧಾರಾ ಮಹಾನಾಗಧಾರಿಣೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ।
ನವೀನಚಂದ್ರಮಶ್ಚೂಡಪ್ರಿಯಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ॥ ೧೬ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಉಮಾಽಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Uma Ashtottara Shatanama Stotram in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil