Sri Yugalashtakam in Kannada

॥ Yugal Ashtakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಯುಗಲಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ಶ್ರೀಮಾಧವೇನ್ದ್ರಪುರೀವಿರಚಿತಂ ।
ವೃನ್ದಾವನವಿಹಾರಾಢ್ಯೌ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹೌ ।
ಮಣಿಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 1 ॥

ಪೀತನೀಲಪಟೌ ಶಾನ್ತೌ ಶ್ಯಾಮಗೌರಕಲೇಬರೌ ।
ಸದಾ ರಾಸರತೌ ಸತ್ಯೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2 ॥

ಭಾವಾವಿಷ್ಟೌ ಸದಾ ರಮ್ಯೌ ರಾಸಚಾತುರ್ಯಪಂಡಿತೌ ।
ಮುರಲೀಗಾನತತ್ತ್ವಜ್ಞೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 3 ॥

ಯಮುನೋಪವನಾವಾಸೌ ಕದಮ್ಬವನಮನ್ದಿರೌ ।
ಕಲ್ಪದ್ರುಮವನಾಧೀಶೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 4 ॥

ಯಮುನಾಸ್ನಾನಸುಭಗೌ ಗೋವರ್ಧನವಿಲಾಸಿನೌ ।
ದಿವ್ಯಮನ್ದಾರಮಾಲಾಢ್ಯೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 5 ॥

ಮಂಜೀರರಂಜಿತಪದೌ ನಾಸಾಗ್ರಗಜಮೌಕ್ತಿಕೌ ।
ಮಧುರಸ್ಮೇರಸುಮುಖೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 6 ॥

ಅನನ್ತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕಾರಿಣೌ ।
ಮೋಹನೌ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 7 ॥

ಪರಸ್ಪರಸಮಾವಿಷ್ಟೌ ಪರಸ್ಪರಗಣಪ್ರಿಯೌ ।
ರಸಸಾಗರಸಮ್ಪನ್ನೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 8 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾಧವೇನ್ದ್ರಪುರೀವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಯುಗಲಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Yugal Ashtakam Stotras, Stutis & Aarti » Yamuna Ashtapadi Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Sri Yugalashtakam in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top