Tandanana Ahi In Sanskrit

॥ Tandanana Ahi Sanskrit Lyrics ॥

तन्दनान अहि, तन्दनान पुरे
तन्दनान भला, तन्दनान ॥

ब्रह्म मोकटे, पर
ब्रह्म मोकटे, पर
ब्रह्म मोकटे, पर
ब्रह्म मोकटे ॥

कन्दुवगु हीनाधिकमु लिन्दु लेवु
अन्दरिकि श्रीहरे अन्तरात्म ।
इन्दुलो जन्तुकुल मन्ता ओकटे
अन्दरिकी श्रीहरे अन्तरात्म ॥

निण्डार राजु निद्रिञ्चु निद्रयुनोकटे
अण्डने बण्टु निद्र – अदियु नोकटे ।
मेण्डैन ब्राह्मणुडु मेट्टु भूमियोकटे
चण्डालुडुण्डेटि सरिभूमि योकटे ॥

अनुगु देवतलकुनु अल काम सुख मोकटे
घन कीट पशुवुलकु काम सुख मोकटे ।
दिन महोरात्रमुलु – तेगि धनाढ्युन कोकटे
वोनर निरुपेदकुनु ओक्कटे अवियु ॥

कोरलि शिष्टान्नमुलु तुनु नाक लोकटे
तिरुगु दुष्टान्नमुलु तिनु नाक लोकटे ।
परग दुर्गन्धमुलपै वायु वोकटे
वरस परिमलमुपै वायु वोकटे ॥

कडगि एनुगु मीद कायु एण्डोकटे
पुडमि शुनकमु मीद बोलयु नेण्डोकटे ।
कडु पुण्युलनु – पाप कर्मुलनु सरि गाव
जडियु श्री वेङ्कटेश्वरु नाम मोकटे ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Tandanana Ahi Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Alarulu Kuriyaga In Malayalam