Teppagaa Maraaku Meeda In Sanskrit

 ॥ Teppagaa Maraaku Meeda Sanskrit Lyrics ॥

तेप्पगा मर्राकु मीद तेलाडुवाडु ।
एप्पुडु लोकमुलेल्ल नेलेटिवाडु ॥

मोतनीटि मडुगुलो यीतगरचिनवाडु ।
पातगिले नूतिक्रिन्द बायनिवाडु ।
मूतिदोसिपट्टि मण्टिमुद्द पेल्लगिञ्चुवाडु ।
रोतयैन पेगुल पेरुलु गलवाडु ॥

कोडिकूत नोरिवानि कुर्रतम्मुडैनवाडु ।
बूडिद बूसिनवानि बुद्धुलवाडु ।
माडवन्ने लेडिवेण्ट मायलबडिनवाडु ।
दूडल नावुलगाचि दोरयैनवाडु ॥

आकसानबारे वूरि अतिवल मानमुल ।
काकुसेयुवाडु तुरगमुपैवाडु ।
एकमै वेङ्कटगिरि निन्दिरारमणि गूडि ।
येकालमुबायनि येनलेनिवाडु ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Teppagaa Maraaku Meeda Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Sri Ganesha Namashtaka Stotram In Sanskrit