Trailokya Mangala Krishna Kavacham In Telugu

॥ Sri Krsna Kavacam – 1 Telugu Lyrics ॥

॥ త్రైలోక్య మంగళ కవచం 1 ॥
శ్రీ నారద ఉవాచ –
భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ కవచం యత్ప్రకాశితం ।
త్రైలోక్యమంగళం నామ కృపయా కథయ ప్రభో ॥ ౧ ॥

సనత్కుమార ఉవాచ –
శృణు వక్ష్యామి విప్రేంద్ర కవచం పరమాద్భుతం ।
నారాయణేన కథితం కృపయా బ్రహ్మణే పురా ॥ ౨ ॥

బ్రహ్మణా కథితం మహ్యం పరం స్నేహాద్వదామి తే ।
అతి గుహ్యతరం తత్త్వం బ్రహ్మమంత్రౌఘవిగ్రహమ్ ॥ ౩ ॥

యద్ధృత్వా పఠనాద్బ్రహ్మా సృష్టిం వితనుతే ధ్రువం ।
యద్ధృత్వా పఠనాత్పాతి మహాలక్ష్మీర్జగత్త్రయమ్ ॥ ౪ ॥

పఠనాద్ధారణాచ్ఛంభుః సంహర్తా సర్వమంత్రవిత్ ।
త్రైలోక్యజననీ దుర్గా మహిషాదిమహాసురాన్ ॥ ౫ ॥

వరతృప్తాన్ జఘానైవ పఠనాద్ధారణాద్యతః ।
ఏవమింద్రాదయః సర్వే సర్వైశ్వర్యమవాప్నుయుః ॥ ౬ ॥

ఇదం కవచమత్యంతగుప్తం కుత్రాపి నో వదేత్ ।
శిష్యాయ భక్తియుక్తాయ సాధకాయ ప్రకాశయేత్ ॥ ౭ ॥

శఠాయ పరశిష్యాయ దత్వా మృత్యుమవాప్నుయాత్ ।
త్రైలోక్యమంగళస్యాఽస్య కవచస్య ప్రజాపతిః ॥ ౮ ॥

ఋషిశ్ఛందశ్చ గాయత్రీ దేవో నారాయణస్స్వయం ।
ధర్మార్థకామమోక్షేషు వినియోగః ప్రకీర్తితః ॥ ౯ ॥

ప్రణవో మే శిరః పాతు నమో నారాయణాయ చ ।
ఫాలం మే నేత్రయుగళమష్టార్ణో భుక్తిముక్తిదః ॥ ౧౦ ॥

క్లీం పాయాచ్ఛ్రోత్రయుగ్మం చైకాక్షరః సర్వమోహనః ।
క్లీం కృష్ణాయ సదా ఘ్రాణం గోవిందాయేతి జిహ్వికామ్ ॥ ౧౧ ॥

See Also  Sri Krishna Stavaraja 2 In English

గోపీజనపదవల్లభాయ స్వాహాఽననం మమ ।
అష్టాదశాక్షరో మంత్రః కంఠం పాతు దశాక్షరః ॥ ౧౨ ॥

గోపీజనపదవల్లభాయ స్వాహా భుజద్వయం ।
క్లీం గ్లౌం క్లీం శ్యామలాంగాయ నమః స్కంధౌ రక్షాక్షరః ॥ ౧౩ ॥

క్లీం కృష్ణః క్లీం కరౌ పాయాత్ క్లీం కృష్ణాయాం గతోఽవతు ।
హృదయం భువనేశానః క్లీం కృష్ణః క్లీం స్తనౌ మమ ॥ ౧౪ ॥

గోపాలాయాగ్నిజాయాతం కుక్షియుగ్మం సదాఽవతు ।
క్లీం కృష్ణాయ సదా పాతు పార్శ్వయుగ్మమనుత్తమః ॥ ౧౫ ॥

కృష్ణ గోవిందకౌ పాతు స్మరాద్యౌజేయుతౌ మనుః ।
అష్టాక్షరః పాతు నాభిం కృష్ణేతి ద్వ్యక్షరోఽవతు ॥ ౧౬ ॥

పృష్ఠం క్లీం కృష్ణకం గల్ల క్లీం కృష్ణాయ ద్విరాంతకః ।
సక్థినీ సతతం పాతు శ్రీం హ్రీం క్లీం కృష్ణఠద్వయమ్ ॥ ౧౭ ॥

ఊరూ సప్తాక్షరం పాయాత్ త్రయోదశాక్షరోఽవతు ।
శ్రీం హ్రీం క్లీం పదతో గోపీజనవల్లభపదం తతః ॥ ౧౮ ॥

శ్రియా స్వాహేతి పాయూ వై క్లీం హ్రీం శ్రీం సదశార్ణకః ।
జానునీ చ సదా పాతు క్లీం హ్రీం శ్రీం చ దశాక్షరః ॥ ౧౯ ॥

త్రయోదశాక్షరః పాతు జంఘే చక్రాద్యుదాయుధః ।
అష్టాదశాక్షరో హ్రీం శ్రీం పూర్వకో వింశదర్ణకః ॥ ౨౦ ॥

సర్వాంగం మే సదా పాతు ద్వారకానాయకో బలీ ।
నమో భగవతే పశ్చాద్వాసుదేవాయ తత్పరమ్ ॥ ౨౧ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Shyamala – Sahasranama Stotram In Telugu

తారాద్యో ద్వాదశార్ణోఽయం ప్రాచ్యాం మాం సర్వదాఽవతు ।
శ్రీం హ్రీం క్లీం చ దశార్ణస్తు క్లీం హ్రీం శ్రీం షోడశార్ణకః ॥ ౨౨ ॥

గదాద్యుదాయుధో విష్ణుర్మామగ్నేర్దిశి రక్షతు ।
హ్రీం శ్రీం దశాక్షరో మంత్రో దక్షిణే మాం సదాఽవతు ॥ ౨౩ ॥

తారో నమో భగవతే రుక్మిణీవల్లభాయ చ ।
స్వాహేతి షోడశార్ణోఽయం నైరృత్యాం దిశి రక్షతు ॥ ౨౪ ॥

క్లీం హృషీకేశ వంశాయ నమో మాం వారుణోఽవతు ।
అష్టాదశార్ణః కామాన్తో వాయవ్యే మాం సదాఽవతు ॥ ౨౫ ॥

శ్రీం మాయాకామతృష్ణాయ గోవిందాయ ద్వికో మనుః ।
ద్వాదశార్ణాత్మకో విష్ణురుత్తరే మాం సదాఽవతు ॥ ౨౬ ॥

వాగ్భవం కామకృష్ణాయ హ్రీం గోవిందాయ తత్పరం ।
శ్రీం గోపీజనవల్లభాయ స్వాహా హస్తౌ తతః పరమ్ ॥ ౨౭ ॥

ద్వావింశత్యక్షరో మంత్రో మామైశాన్యే సదాఽవతు ।
కాళీయస్య ఫణామధ్యే దివ్యం నృత్యం కరోతి తమ్ ॥ ౨౮ ॥

నమామి దేవకీపుత్రం నృత్యరాజానమచ్యుతం ।
ద్వాత్రింశదక్షరో మంత్రోఽప్యధో మాం సర్వదాఽవతు ॥ ౨౯ ॥

కామదేవాయ విద్మహే పుష్పబాణాయ ధీమహి ।
తన్నోఽనంగః ప్రచోదయాదేషా మాం పాతుచోర్ధ్వతః ॥ ౩౦ ॥

ఇతి తే కథితం విప్ర బ్రహ్మమంత్రౌఘవిగ్రహం ।
త్రైలోక్యమంగళం నామ కవచం బ్రహ్మరూపకమ్ ॥ ౩౧ ॥

బ్రహ్మణా కథితం పూర్వం నారాయణముఖాచ్ఛ్రుతం ।
తవ స్నేహాన్మయాఽఖ్యాతం ప్రవక్తవ్యం న కస్యచిత్ ॥ ౩౨ ॥

See Also  Sri Krishna Kavacham In Telugu

గురుం ప్రణమ్య విధివత్కవచం ప్రపఠేత్తతః ।
సకృద్ద్విస్త్రిర్యథాజ్ఞానం స హి సర్వతపోమయః ॥ ౩౩ ॥

మంత్రేషు సకలేష్వేవ దేశికో నాత్ర సంశయః ।
శతమష్టోత్తరం చాస్య పురశ్చర్యా విధిస్స్మృతః ॥ ౩౪ ॥

హవనాదీన్దశాంశేన కృత్వా తత్సాధయేద్ధ్రువం ।
యది స్యాత్సిద్ధకవచో విష్ణురేవ భవేత్స్వయమ్ ॥ ౩౫ ॥

మంత్రసిద్ధిర్భవేత్తస్య పురశ్చర్యా విధానతః ।
స్పర్ధాముద్ధూయ సతతం లక్ష్మీర్వాణీ వసేత్తతః ॥ ౩౬ ॥

పుష్పాంజల్యష్టకం దత్వా మూలేనైవ పఠేత్సకృత్ ।
దశవర్షసహస్రాణి పూజాయాః ఫలమాప్నుయాత్ ॥ ౩౭ ॥

భూర్జే విలిఖ్య గుళికాం స్వర్ణస్థాం ధారయేద్యది ।
కంఠే వా దక్షిణే బాహౌ సోఽపి విష్ణుర్న సంశయః ॥ ౩౮ ॥

అశ్వమేధసహస్రాణి వాజపేయశతాని చ ।
మహాదానాని యాన్యేవ ప్రాదక్షిణ్యం భువస్తథా ॥ ౩౯ ॥

కళాం నార్హంతి తాన్యేవ సకృదుచ్చారణాత్తతః ।
కవచస్య ప్రసాదేన జీవన్ముక్తో భవేన్నరః ॥ ౪౦ ॥

త్రైలోక్యం క్షోభయత్యేవ త్రైలోక్యవిజయీ స హి ।
ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా యజేద్యః పురుషోత్తమమ్ ।
శతలక్షప్రజప్తోఽపి న మంత్రస్తస్య సిద్ధ్యతి ॥ ౪౧ ॥

ఇతి శ్రీ నారదపాంచరాత్రే జ్ఞానామృతసారే త్రైలోక్యమంగళకవచమ్ ।

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Trailokya Mangala Krishna Kavacham in SanskritEnglishKannada – Telugu – Tamil