Vakratunda Sri Ganesha Kavacham in Kannada

॥ Vakratunda Ganesha Kavacham Kannada Lyrics ॥

॥ ವಕ್ರತುಂಡ ಗಣೇಶ ಕವಚಂ ॥
ಮೌಲಿಂ ಮಹೇಶಪುತ್ರೋಽವ್ಯಾದ್ಭಾಲಂ ಪಾತು ವಿನಾಯಕಃ ।
ತ್ರಿನೇತ್ರಃ ಪಾತು ಮೇ ನೇತ್ರೇ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋಽವತು ಶ್ರುತೀ ॥ ೧ ॥

ಹೇರಂಬೋ ರಕ್ಷತು ಘ್ರಾಣಂ ಮುಖಂ ಪಾತು ಗಜಾನನಃ ।
ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಗಣೇಶೋ ಮೇ ಕಂಠಂ ಶ್ರೀಕಂಠವಲ್ಲಭಃ ॥ ೨ ॥

ಸ್ಕಂಧೌ ಮಹಾಬಲಃ ಪಾತು ವಿಘ್ನಹಾ ಪಾತು ಮೇ ಭುಜೌ ।
ಕರೌ ಪರಶುಭೃತ್ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜಃ ॥ ೩ ॥

ಮಧ್ಯಂ ಲಂಬೋದರಃ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಸಿಂದೂರಭೂಷಿತಃ ।
ಜಘನಂ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರಃ ಸಕ್ಥಿನೀ ಪಾತು ಪಾಶಭೃತ್ ॥ ೪ ॥

ಜಾನುನೀ ಜಗತಾಂ ನಾಥೋ ಜಂಘೇ ಮೂಷಕವಾಹನಃ ।
ಪಾದೌ ಪದ್ಮಾಸನಃ ಪಾತು ಪಾದಾಧೋ ದೈತ್ಯದರ್ಪಹಾ ॥ ೫ ॥

ಏಕದಂತೋಽಗ್ರತಃ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠೇ ಪಾತು ಗಣಾಧಿಪಃ ।
ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರ್ಮೋದಕಾಹಾರೋ ದಿಗ್ವಿದಿಕ್ಷು ಚ ಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ ೬ ॥

ವ್ರಜತಸ್ತಿಷ್ಠತೋ ವಾಪಿ ಜಾಗ್ರತಃ ಸ್ವಪತೋಽಶ್ನತಃ ।
ಚತುರ್ಥೀವಲ್ಲಭೋ ದೇವಃ ಪಾತು ಮೇ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಃ ॥ ೭ ॥

ಇದಂ ಪವಿತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ನಿಯತಃ ಪಠೇತ್ ।
ಸಿಂದೂರರಕ್ತಃ ಕುಸುಮೈರ್ದೂರ್ವಯಾ ಪೂಜ್ಯ ವಿಘ್ನಪಮ್ ॥ ೮ ॥

ರಾಜಾ ರಾಜಸುತೋ ರಾಜಪತ್ನೀ ಮಂತ್ರೀ ಕುಲಂ ಚಲಮ್ ।
ತಸ್ಯಾವಶ್ಯಂ ಭವೇದ್ವಶ್ಯಂ ವಿಘ್ನರಾಜಪ್ರಸಾದತಃ ॥ ೯ ॥

ಸಮಂತ್ರಯಂತ್ರಂ ಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕರೇ ಸಂಲಿಖ್ಯ ಧಾರಯೇತ್ ।
ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್ತಸ್ಯ ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೧೦ ॥

ಅಸ್ಯ ಮಂತ್ರಃ ।
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಹುಮ್ ।

ರಸಲಕ್ಷಂ ಸದೈಕಾಗ್ರ್ಯಃ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಪೂರ್ವಕಮ್ ।
ಹುತ್ವಾ ತದಂತೇ ವಿಧಿವದಷ್ಟದ್ರವ್ಯಂ ಪಯೋ ಘೃತಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಮಭಿಧ್ಯಾಯನ್ ಕುರುತೇ ಕರ್ಮ ಕಿಂಚನ ।
ತಂ ತಂ ಸರ್ವಮವಾಪ್ನೋತಿ ವಕ್ರತುಂಡಪ್ರಸಾದತಃ ॥ ೧೨ ॥

ಭೃಗುಪ್ರಣೀತಂ ಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠತೇ ಭುವಿ ಮಾನವಃ ।
ಭವೇದವ್ಯಾಹತೈಶ್ವರ್ಯಃ ಸ ಗಣೇಶಪ್ರಸಾದತಃ ॥ ೧೩ ॥

ಇತಿ ಗಣೇಶರಕ್ಷಾಕರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Vakratunda Ganesha Kavacham in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Vakratunda Sri Ganesha Kavacham in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top