Vasishtha Gita In Kannada

॥ Vasishtha Geetaa Kannada Lyrics ॥

॥ ವಸಿಷ್ಠ ಗೀತಾ ॥
ನಿರ್ವಾಣ ಪ್ರಕರಣ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಸರ್ಗಃ 39
॥ ಅಥ ವಸಿಷ್ಠ ಗೀತಾ ॥

ಶ್ರೀವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ ।
ಸಂಜಾತಾಕೃತ್ರಿಮಕ್ಷೀಣಸಂಸೃತಿಪ್ರತ್ಯಯಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಸಂಕಲ್ಪೋ ನ ಸಂಕಲ್ಪಂ ವೇತ್ತಿ ತೇನಾಸದೇವ ಸಃ ॥ 1 ॥

ಶ್ವಾಸಾನ್ಮ್ಲಾನಿರಿವಾದರ್ಶೇ ಕುತೋಽಪ್ಯಹಮಿತಿ ಸ್ಥಿತಾ ।
ವಿದಿ ಸಾಽಕಾರಣಂ ದೃಷ್ಟಾ ನಶ್ಯಂತ್ಯಾಶು ನ ಲಭ್ಯತೇ ॥ 2 ॥

ಯಸ್ಯ ಕ್ಷೀಣಾವರಣತಾ ಶಾಂತಸರ್ವೇಹತೋದಿತಾ ।
ಪರಮಾಮೃತಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಸತ್ತಯೈವ ಸ ರಾಜತೇ ॥ 3 ॥

ಸರ್ವಸಂದೇಹದುರ್ಧ್ವಾಂತಮಿಹಿಕಾಮಾತರಿಶ್ವನಾ ।
ಭಾತಿ ಭಾಸ್ವದ್ಧಿಯಾ ದೇಶಸ್ತೇನ ಪೂರ್ಣೇಂದುನೇವ ಖಂ ॥ 4 ॥

ವಿಸಂಸೃತಿರ್ವಿಸಂದೇಹೋ ಲಬ್ಧಜ್ಯೋತಿರ್ನಿರಾವೃತಿಃ ।
ಶರದಾಕಾಶವಿಶದೋ ಜ್ಞೇಯೋ ವಿಜ್ಞಾಯತೇ ಬುಧಃ ॥ 5 ॥

ನಿಃಸಂಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಧಾರಃ ಶಾಂತಃ ಸ್ಪರ್ಶಾತ್ಪವಿತ್ರತಾಂ ।
ಅಂತಃಶೀತಲ ಆಧತ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾದಿವಾನಿಲಃ ॥ 6 ॥

ಅಸದ್ರೂಪೋಪಲಂಭಾನಾಮಿಯಂ ವಸ್ತುಸ್ವಭಾವತಾ ।
ಯತ್ಸ್ವರ್ಗವೇದನಂ ಸ್ವಪ್ನವಂಧ್ಯಾಪುತ್ರೋಪಲಂಭವತ್ ॥ 7 ॥

ಅವಿದ್ಯಮಾನಮೇವೇದಂ ಜಗದ್ಯದನುಭೂಯತೇ ।
ಅಸದ್ರೂಪೋಪಲಂಭಸ್ಯ ಸೈಷಾ ವಸ್ತುಸ್ವಭಾವತಾ ॥ 8 ॥

ಅಸತ್ಯೇಷ್ವೇವ ಸಂಸಾರೇಷ್ವಾಸ್ತಾಮರ್ಥಃ ಕುತೋ ಭವೇತ್ ।
ಸರ್ಗಾಪವರ್ಗಯೋಃ ಶಬ್ದಾವೇವ ವಂಧ್ಯಾಸುತೋಪಮೌ ॥ 9 ॥

ಜಗದ್ಬ್ರಹ್ಮತಯಾ ಸತ್ಯಮನಿರ್ಮಿತಮಭಾವಿತಂ ।
ಅನಿಷ್ಠಿತಂ ಚಾನ್ಯಥಾ ತು ನಾಹಂ ನಾವಗತಂ ಚ ತತ್ ॥ 10 ॥

ಆತ್ಮಸ್ವಭಾವವಿಶ್ರಾಂತೇರಿಯಂ ವಸ್ತುಸ್ವಭಾವತಾ ।
ಯದಹಂತಾದಿಸರ್ಗಾದಿದುಃಖಾದ್ಯನುಪಲಂಭತಾ ॥ 11 ॥

ಕ್ಷಣಾದ್ಯೋಜನಲಕ್ಷಾಂತಂ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ದೇಶಾಂತರೇ ಚಿತಃ ।
ಚೇತನೇಽಯಸ್ಯ ತದ್ರೂಪಂ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೇ ನಿರಂಜನಂ ॥ 12 ॥

ಅಸ್ಪಂದವಾತಸದೃಶಂ ಖಕೋಶಾಭಾಸಚಿನ್ಮಯಂ ।
ಅಚೇತ್ಯಂ ಶಾಂತಮುದಿತಂ ಲತಾವಿಕಸನೋಪಮಂ ॥ 13 ॥

ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಂತುಜಾತಸ್ಯ ತತ್ಸ್ವಭಾವಂ ವಿದುರ್ಬುಧಾಃ ।
ಸರ್ಗೋಪಲಂಭೋ ಗಲತಿ ತತ್ರಸ್ಥಸ್ಯ ವಿವೇಕಿನಃ ॥ 14 ॥

ಸುಷುಪ್ತೇ ಸ್ವಪ್ನಧೀರ್ನಾಸ್ತಿ ಸ್ವಪ್ನೇ ನಾಸ್ತಿ ಸುಷುಪ್ತಧೀಃ ।
ಸರ್ಗನಿರ್ವಾಣಯೋರ್ಭ್ರಾಂತೀ ಸುಷುಪ್ತಸ್ವಪ್ನಯೋರಿವ ॥ 15 ॥

See Also  Rasa Gita In Tamil

ಭ್ರಾಂತಿವಸ್ತುಸ್ವಭಾವೋಽಸೌ ನ ಸ್ವಪ್ನೋ ನ ಸುಷುಪ್ತತಾ ।
ನ ಸರ್ಗೋ ನ ಚ ನಿರ್ವಾಣಂ ಸತ್ಯಂ ಶಾಂತಮಶೇಷತಃ ॥ 16 ॥

ಭ್ರಾಂತಿಸ್ತ್ವಸನ್ಮಾತ್ರಮಯೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಿತಾ ಚೇನ್ನ ಲಭ್ಯತೇ ।
ಶುಕ್ತಿರೂಪ್ಯಮಿವಾಸತ್ಯಂ ಕಿಲ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಕಥಂ ॥ 17 ॥

ಯನ್ನ ಲಬ್ಧಂ ಚ ತನ್ನಾಸ್ತಿ ತೇನ ಭ್ರಾಂತೇರಸಂಭವಃ ।
ಸ್ವಭಾವಾದುಪಲಂಭೋಽನ್ಯೋ ನಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಯ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ॥ 18 ॥

ಸ್ವಭಾವ ಏವ ಸರ್ವಸ್ಮೈ ಸ್ವದತೇ ಕಿಲ ಸರ್ವದಾ ।
ಅನಾನೈವ ಹಿ ನಾನೇವ ಕಿಂ ವಾದೈಃ ಸಂವಿಭಾವ್ಯತಾಂ ॥ 19 ॥

ಅಸ್ವಭಾವೇ ಮಹದ್ದುಃಖಂ ಸ್ವಭಾವೇ ಕೇವಲಂ ಶಮಃ ।
ಇತಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ಯಾಂತರ್ಯದಿಷ್ಟಂ ತದ್ವಿಧೀಯತಾಂ ॥ 20 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮೇ ಬೀಜೇಽಸ್ತ್ಯಗಃ ಸ್ಥೂಲೋ ದೃಷ್ಟಮಿತ್ಯುಪಪದ್ಯತೇ ।
ಶಿವೇ ಮೂರ್ತೇ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಮಸ್ತೀತ್ಯುತ್ತಮಸಂಕಥಾ ॥ 21 ॥

ರೂಪಾಲೋಕಮನಸ್ಕಾರಬುದ್ಧ್ಯಹಂತಾದಯಃ ಪರೇ ।
ಸ್ವರೂಪಭೂತಾಃ ಸಲಿಲೇ ದ್ರವತ್ವಮಿವ ಖಾತ್ಮಕಾಃ ॥ 22 ॥

ಮೂರ್ತೋ ಯಥಾ ಸ್ವಸದೃಶೈಃ ಕರೋತ್ಯವಯವೈಃ ಕ್ರಿಯಾಃ ।
ಆತ್ಮಭೂತೈಸ್ತಥಾ ಭೂತೈಶ್ಚಿದಾಕಾಶಮಕರ್ತೃ ಸತ್ ॥ 23 ॥

ಆತ್ಮಸ್ಥಾದಹಮಿತ್ಯಾದಿರಸ್ಮದಾದೇರಸಂಸೃತೇಃ ।
ಶಬ್ದೋಽರ್ಥಭಾವಮುಕ್ತೋ ಯಃ ಪಟಹಾದಿಷು ಜಾಯತೇ ॥ 24 ॥

ಯದ್ಭಾತಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಯಾ ನಾಸ್ತಿ ತನ್ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಿರಂತರಂ ।
ಜಗದ್ರೂಪಮರೂಪಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ॥ 25 ॥

ಯೇಷಾಮಸ್ತಿ ಜಗತ್ಸ್ವಪ್ನಸ್ತೇ ಸ್ವಪ್ನಪುರುಷಾ ಮಿಥಃ ।
ನ ಸಂತಿ ಹ್ಯಾತ್ಮನಿ ಮಿಥೋ ನಾಸ್ಮಾಸ್ವಂಬರಪುಷ್ಪವತ್ ॥ 26 ॥

ಮಯಿ ಬ್ರಹ್ಮೈಕರೂಪಂ ತೇ ಶಾಂತಮಾಕಾಶಕೋಶವತ್ ।
ವಾಯೋಃ ಸ್ಪಂದೈರಿವಾಭಿನ್ನೈರ್ವ್ಯವಹಾರೈಶ್ಚ ತನ್ಮಯಿ ॥ 27 ॥

ಅಹಂ ತು ಸನ್ಮಯಸ್ತೇಷಾಂ ಸ್ವಪ್ನಃ ಸ್ವಪ್ನವತಾಮಿವ ।
ತೇ ತು ನೂನಮಸಂತೋ ಮೇ ಸುಷುಪ್ತಸ್ವಪ್ನಕಾ ಇವ ॥ 28 ॥

ತೈಸ್ತು ಯೋ ವ್ಯವಹಾರೋ ಮೇ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಂ ।
ತೇ ಯತ್ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಶ್ಯಂತು ತತ್ತೈರಲಮಲಂ ಮಮ ॥ 29 ॥

See Also  Hirita Gita In Gujarati

ಅಹಮಾತ್ಮನಿ ನೈವಾಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ತೇಯಮಾತತಾ ।
ತ್ವದರ್ಥಂ ಸಮುದೇತೀವ ತಥಾರೂಪೈವ ವಾಗಿಯಂ ॥ 30 ॥

ಅವಿರುದ್ಧವಿರುದ್ಧಸ್ಯ ಶುದ್ಧಸಂವಿನ್ಮಯಾತ್ಮನಃ ।
ನ ಭೋಗೇಚ್ಛಾ ನ ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛಾ ಹೃದಿ ಸ್ಫುರತಿ ತದ್ವಿದಃ ॥ 31 ॥

ಸ್ವಭಾವಮಾತ್ರಾಯತ್ತೇಽಸ್ಮಿನ್ಬಂಧಮೋಕ್ಷಕ್ರಮೇ ನೃಣಾಂ ।
ಕದರ್ಥನೇತ್ಯಹೋ ಮೋಹಾದ್ಗೋಷ್ಪದೇಽಪ್ಯುದಧಿಭ್ರಮಃ ॥ 32 ॥

ಸ್ವಭಾವಸಾಧನೇ ಮೋಕ್ಷೇಽಭಾವೋಪಶಮರೂಪಿಣಿ ।
ನ ಧನಾನ್ಯುಪಕುರ್ವಂತಿ ನ ಮಿತ್ರಾಣಿ ನ ಚ ಕ್ರಿಯಾಃ ॥ 33 ॥

ತೈಲಬಿಂದುರ್ಭವತ್ಯುಚ್ಚೈಶ್ಚಕ್ರಮಪ್ಪತಿತೋ ಯಥಾ ।
ತಥಾಶು ಚೇತ್ಯಸಂಕಲ್ಪೇ ಸ್ಥಿತಾ ಭವತಿ ಚಿಜ್ಜಗತ್ ॥ 34 ॥

ಜಾಗ್ರತಿ ಸ್ವಪ್ನವೃತ್ತಾಂತಸ್ಥಿತಿರ್ಯಾದೃಗ್ರಸಾ ಸ್ಮೃತೌ ।
ತಾದೃಗ್ರಸಾಹಂತ್ವಜಗಜ್ಜಾಲಸಂಸ್ಥಾ ವಿವೇಕಿನಃ ॥ 35 ॥

ತೇನೈವಾಭ್ಯಾಸಯೋಗೇನ ಯಾತಿ ತತ್ತನುತಾಂ ತಥಾ ।
ಯಥಾ ನಾಹಂ ನ ಸಂಸಾರಃ ಶಾಂತಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೇ ॥ 36 ॥

ಯದಾ ಯದಾ ಸ್ವಭಾವಾರ್ಕಃ ಸ್ಥಿತಿಮೇತಿ ತದಾ ತದಾ ।
ಭೋಗಾಂಧಕಾರೋ ಗಲತಿ ನ ಸನ್ನಪ್ಯನುಭೂಯತೇ ॥ 37 ॥

ಮೋಹಮಹತ್ತಾರಹಿತಃ
ಸ್ಫುರತಿ ಮೃತೌ ಭವತಿ ಭಾಸತೇ ಚ ತಥಾ ।
ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಕರಣನಿಕರೋ
ಯಸ್ಮಾದ್ದೀಪಾದಿವಾಲೋಕಃ ॥ 38 ॥

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀವಾಸಿಷ್ಠಮಹಾರಾಮಾಯಣೇ
ವಾಲ್ಮಿಕೀಯೇ ದೇವದೂತೋಕ್ತೇ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯೇ ನಿರ್ವಾಣಪ್ರಕರಣೇ
ಉತ್ತರಾರ್ಧೇ ವಸಿಷ್ಠಗೀತಾಸು ಸ್ವಭಾವವಿಶ್ರಾಂತಿಯೋಗೋಪದೇಶೋ
ನಾಮೈಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ॥ 39 ॥

॥ ಸರ್ಗಃ 40 ॥

ಶ್ರೀವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ –
ರೂಪಾಲೋಕಮನಸ್ಕಾರಬುದ್ಧ್ಯಾದೀಂದ್ರಿಯವೇದನಂ ।
ಸ್ವರೂಪಂ ವಿದುರಮ್ಲಾನಮಸ್ವಭಾವಸ್ಯ ವಸ್ತುನಃ ॥ 1 ॥

ಅಸ್ವಭಾವತನುತ್ವೇನ ಸ್ವಭಾವಸ್ಥಿತಿರಾತತಾ ।
ಯದೋದೇತಿ ತದಾ ಸರ್ಗೋ ಭ್ರಮಾಭಃ ಪ್ರತಿಭಾಸತೇ ॥ 2 ॥

ಯದಾ ಸ್ವಭಾವವಿಶ್ರಾಂತಿಃ ಸ್ಥಿತಿಮೇತಿ ಶಮಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಜಗದ್ದೃಶ್ಯಂ ತದಾ ಸ್ವಪ್ನಃ ಸುಷುಪ್ತ ಇವ ಶಾಮ್ಯತಿ ॥ 3 ॥

ಭೋಗಾ ಭವಮಹಾರೋಗಾ ಬಂಧವೋ ದೃಢಬಂಧನಂ ।
ಅನರ್ಥಾಯಾರ್ಥಸಂಪತ್ತಿರಾತ್ಮನಾತ್ಮನಿ ಶಾಮ್ಯತಾಂ ॥ 4 ॥

See Also  108 Names Of Vagishvarya – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

ಅಸ್ವಭಾವಾತ್ಮತಾ ಸರ್ಗಃ ಸ್ವಭಾವೈಕಾತ್ಮತಾ ಶಿವಃ ।
ಭೂಯತಾಂ ಪರಮವ್ಯೋಮ್ನಾ ಶಾಮ್ಯತಾಂ ಮೇಹ ತಾಮ್ಯತಾಂ ॥ 5 ॥

ನಾತ್ಮಾನಮವಗಚ್ಛಾಮಿ ನ ದೃಶ್ಯಂ ಚ ಜಗದ್ಭ್ರಮಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಂತಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೋಽಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಸ್ಮಿ ನಿರಾಮಯಃ ॥ 6 ॥

ತ್ವಮೇವ ಪಶ್ಯಸಿ ತ್ವಂತ್ವಂ ಸತ್ತ್ವಂ ಶಬ್ದಾರ್ಥಜೃಂಭಿತಂ ।
ಪಶ್ಯಾಮಿ ಶಾಂತಮೇವಾಹಂ ಕೇವಲಂ ಪರಮಂ ನಭಃ ॥ 7 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇವ ಪರಾಕಾಶೇ ರೂಪಾಲೋಕಮನೋಮಯಾಃ ।
ವಿಭ್ರಮಾಸ್ತವ ಸಂಜಾತಕಲ್ಪಾಃ ಸ್ಪಂದಾ ಇವಾನಿಲೇ ॥ 8 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಾ ವೇತ್ತಿ ನೋ ಸರ್ಗಂ ಸರ್ಗಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇತ್ತಿ ನೋ ।
ಸುಷುಪ್ತೋ ವೇತ್ತಿ ನೋ ಸ್ವಪ್ನಂ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥೋ ನ ಸುಷುಪ್ತಕಂ ॥ 9 ॥

ಪ್ರಬುದ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಗತೋರ್ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನದೃಶೋರಿವ ।
ರೂಪಂ ಜಾನಾತಿ ಭಾರೂಪಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಃ ಪ್ರಶಾಂತಧೀಃ ॥ 10 ॥

ಯಥಾಭೂತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಪರಿಜಾನಾತಿ ಬೋಧವಾನ್ ।
ಸಂಶಾಮ್ಯತಿ ಚ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಶರದೀವ ಪಯೋಧರಃ ॥ 11 ॥

ಸ್ಮೃತಿಸ್ಥಃ ಕಲ್ಪನಸ್ಥೋ ವಾ ಯಥಾಖ್ಯಾತಶ್ಚ ಸಂಗರಃ ।
ಸದಸದ್ಭ್ರಾಂತತಾಮಾತ್ರಸ್ತಥಾಹಂತ್ವಜಗದ್ಭ್ರಮಃ ॥ 12 ॥

ಆತ್ಮನ್ಯಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಹಿ ಯಾ
ದ್ರಷ್ಟಾ ಯಸ್ಯಾ ನ ವಿದ್ಯತೇ ಕಶ್ಚಿತ್ ।
ನ ಚ ಶೂನ್ಯಂ ನಾಶೂನ್ಯಂ
ಭ್ರಾಂತಿರಿಯಂ ಭಾಸತೇ ಸೇತಿ ॥ 13 ॥

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀವಾಸಿಷ್ಠಮಹಾರಾಮಾಯಣೇ
ವಾಲ್ಮಿಕೀಯೇ ದೇವದೂತೋಕ್ತೇ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯೇ ನಿರ್ವಾಣಪ್ರಕರಣೇ
ಉತ್ತರಾರ್ಧೇ ವಸಿಷ್ಠಗೀತಾಸು ಆತ್ಮವಿಶ್ರಾಂತಿಕಥನಂ
ನಾಮ ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ॥ 40 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Lakshmana Gita from Sri Ramacharitamanas in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil