Vastupuru Ashtottara Shatanamavali In Kannada

॥ Vastu Purusha Ashtottarashata Namavali Kannada Lyrics ॥

॥ ವಾಸ್ತುಪುರುಷನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಓಂ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಕಾಯಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾಂಗಾಯ । ಅರುಣಾಕ್ಷಾಯ ।
ವಸ್ತ್ರೈಕಧಾರಣಾಯ । ದ್ವಿಬಾಹವೇ । ವಜ್ರದೇಹಾಯ । ಸುರಾಸುರಾಕಾರಾಯ । ಏಕವಕ್ತ್ರಾಯ ।
ಬರ್ಬರಾಂಗಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ದುರ್ಧರಾಯ । ವಿಭ್ರಚ್ಛ್ಮಶ್ರುಶಿಶಿರೋರುಹಾಯ । ಐಷಾಣ್ಯಸ್ಥಿತಮಸ್ತಕಾಯ ।
ಕ್ರುದ್ಧಾಯ । ಕೂರ್ಪರಿಕೃತಜಾನುದ್ವಯಾಯ । ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಾಯ ।
ಅಧೋವಕ್ತ್ರಾಯ । ಶಿವನೇತ್ರೋದ್ಭವಾಯ । ಘೋರರೂಪಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ । ಚತುಃಷಷ್ಠಿಮಂಡಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಧರಣೀಸುತಾಯ । ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯ । ರಕ್ತಕೇಶಾಯ । ವಾಸ್ತುಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ವಾಸ್ತುದೇವಾಯ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಕ್ಷಕಾಯ । ತ್ರಾತ್ರೇ । ವರದಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯ । ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಂಕರಾಯ । ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ।
ಶುಭಾಯ । ಹೋಮಾರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯ । ಪ್ರಭವೇ । ಔದುಮ್ಬರಸಮಿತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಮರೀಚ್ಯಾನ್ನಪ್ರಿಯಮಾನಸಾಯ । ದಿಕ್ಪಾಲಕಪರಿಭೂಷಿತಾಯ ।
ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣಸಹಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಗೃಹದೋಷನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । ಕುಲಿಶಾಯುಧಭೂಷಣಾಯ ।
ಕೃಷ್ಣವಸ್ತ್ರಧರಾಯ । ಆಯುರ್ಬಲಯಶೋದಾಯ । ಮಾಷಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ದೀರ್ಘನೇತ್ರಾಯ । ನಿದ್ರಾಪ್ರಿಯಾಯ । ದಾರಿದ್ರ್ಯಹರಣಾಯ । ಸುಖಶಯನದಾಯ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಗಮಸ್ತುತಾಯ । ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯ ।
ವಾಸ್ತುಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ॥ 54 ॥

ಇತಿ ವಾಸ್ತುಪುರುಷನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -54 Names of Vastu Purusha:

Vastupuru Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujarati – – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil