Vedambevvani Vedikedini In Sanskrit

॥ Vedambevvani Vedikedini Sanskrit Lyrics ॥

वेदं बेव्वनि वेदकेडिवि ।
आदेवुनि गोनियाडुडी ॥

अलरिन चैतन्यात्मकु डेव्वडु ।
कलडेव्व डेचट गलडनिन ।
तलतु रेव्वनिनि दनुवियोगदश ।
यिल नातनि भजियिञ्चुडी ॥

कडगि सकलरक्षकु डिन्देव्वडु ।
वडि निन्तयु नेव्वनिमयमु ।
पिडिकिट तृप्तुलु पितरु लेव्वनिनि ।
दडविन घनुडातनि गनुडु ॥

कदसि सकललोकम्बुल वारलु ।
यिदिवो कोलिचेद रेव्वनिनि ।
त्रिदशवन्द्युडगु तिरुवेङ्कटपति ।
वेदकि वेदकि सेविञ्चुडी ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Vedambevvani Vedikedini Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Raajeeva Netraaya In Malayalam