Viduva Viduvaninka In Sanskrit

 ॥ Viduva Viduva Ninka Sanskrit Lyrics ॥

विडुवविडुवनिङ्क विष्णुड नीपादमुलु
कडगि संसारवार्थि कडुमुञ्चुकोनिन ॥

परमात्म नीवेन्दो पराकैयुन्नानु
परग नन्निन्द्रियालु परचिनानु ।
धरणिपै चेलरेगि तनुवु वेसरिनानु
दुरितालु नलुवङ्कं दोडिकि तीसिननु ॥

पुट्टुगु लिट्टे रानी भुवि लेक माननी
वट्टि मुदिमैन रानी वयसे रानी ।
चुट्टुकोन्नबन्धमुलु चूडनी वीडनी
नेट्टुकोन्नयन्तरात्म नीकु नाकुबोदु ॥

यीदेहमे ययिन इक नोकटैनानु
कादु गूडदनि मुक्ति कडकेगिना ।
श्रीदेवुडवैन श्रीवेङ्कटेश नीकु
सोदिञ्चि नीशरणमे चोच्चिति नेनिकनु ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Viduva Viduvaninka Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil