Viswaroopamidivo In Sanskrit

 ॥ Viswaroopamidivo Sanskrit Lyrics ॥

विश्वरूपमिदिवो विष्णुरूपमिदिवो
शाश्वतुलमैतिमिङ्क जयमु नाजन्ममु ॥

कोण्डवण्टि हरिरूपु गुरुतैन तिरुमल
पण्डिन वृक्षमुले कल्पतरुवुलु ।
निण्डिन मृगादुलेल्ल नित्यमुक्तजनमुलु
मेण्डुग प्रत्यक्षमाये मेलुवोनाजन्ममु ॥

मेडवण्टि हरिरूपु मिञ्चैनपैडि गोपुर
माडने वालिन पक्षुल मरुलु ।
वाडल कोनेटि चुट्ल वैकुण्ठ नगरमु
यीडमाकु पोडचूपे इहमेपोपरमु ॥

कोटिमदनुलवण्टि गुडिलो चक्कनि मूर्ति
यीटुलेनि श्री वेङ्कटेशुडितडु ।
वाटपु सोम्मुलु मुद्र वक्षपुटलमेल्मङ्ग
कूटुवैनन्नेलिति येक्कुवनोनातापमु ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Viswaroopamidivo Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Nagavulu Nijamani In Bengali