Yamunashtakam 8 In Kannada

॥ River Yamuna Ashtakam 8 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಯಮುನಾಷ್ಟಕಮ್ 8 ॥

ವ್ರಜಾಧಿರಾಜ-ನನ್ದನಾಮ್ಬುದಾಭ-ಗಾತ್ರ-ವನ್ದನಾ-
ನುಲೇಪ-ಗನ್ಧ-ವಾಹಿನೀಂ ಭವಾಬ್ಧಿ-ಬೀಜ-ದಾಹಿನೀಮ್ ।
ಜಗತ್ತ್ರಯೇ ಯಶಸ್ವಿನೀಂ ಲಸತ್ಸುಧೀ-ಪಯಸ್ವಿನೀಂ
ಭಜೇ ಕಲಿನ್ದನನ್ದಿನೀಂ ದುರನ್ತಮೋಹಮಂಜರೀಮ್ ॥ 1 ॥

ರಸೈಕ-ಸೀಮ-ರಾಧಿಕಾ-ಪದಾಬ್ಜ-ಭಕ್ತಿ-ಸಾಧಿಕಾಂ
ತದಂಗ-ರಾಗ-ಪಿಂಜರ-ಪ್ರಭಾತ-ಪುಂಜ-ಮಂಜುಲಾಮ್ ।
ಸ್ವರೋಚಿಷಾತಿ-ಮಂಜುಲಾಂ ಕೃತಾಜನಾಧಿಗಂಜನಾಂ
ಭಜೇ ಕಲಿನ್ದನನ್ದಿನೀಂ ದುರನ್ತಮೋಹಮಂಜರೀಮ್ ॥ 2 ॥

ವ್ರಜೇನ್ದ್ರ-ಸೂನು-ರಾಧಿಕಾ-ಹೃದಿ ಪ್ರಪೂರ್ಣ-ಮಾನಯೋ-
ರ್ಮಹಾ-ರಸಾಬ್ಧಿ-ಪೂರಯೋರಿವಾತಿತೀವ್ರ-ವೇಗತಃ ।
ಬಹಿಃ ಸಮುಚ್ಛಲನ್-ನವ-ಪ್ರವಾಹ-ರೂಪಿಣೀಮಹಂ
ಭಜೇ ಕಲಿನ್ದನನ್ದಿನೀಂ ದುರನ್ತಮೋಹಮಂಜರೀಮ್ ॥ 3 ॥

ವಿಚಿತ್ರ-ರತ್ನ-ಬದ್ಧ-ಸತ್ತಟ-ದ್ವಯ-ಶ್ರಿಯೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ವಿಚಿತ್ರ-ಹಂಸ-ಸಾರಸಾದ್ಯ್-ಅನನ್ತ-ಪಕ್ಷಿ-ಸಂಕುಲಾಮ್ ।
ವಿಚಿತ್ರ-ಹೈಮ-ಮೇಖಲಾಂ ಕೃತಾತಿದೀನ-ಪಾಲನಾಂ
ಭಜೇ ಕಲಿನ್ದನನ್ದಿನೀಂ ದುರನ್ತಮೋಹಮಂಜರೀಮ್ ॥ 4 ॥

ವಹನ್ತಿಕಾಂ ಪ್ರಿಯಾಂ ಹರೇರ್ಮಹಾ-ಕೃಪಾ-ಸ್ವರೂಪಿಣೀಂ
ವಿಶುದ್ಧ-ಭಕ್ತಿಮುಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಪರೇ ರಸಾತ್ಮಿಕಾಂ ವಿದುಃ ।
ಸುಧಾ-ಸ್ರುತಿಂ ತ್ವಲೌಕಿಕೀಂ ಪರೇಶ-ವರ್ಣ-ರೂಪಿಣೀಂ
ಭಜೇ ಕಲಿನ್ದನನ್ದಿನೀಂ ದುರನ್ತಮೋಹಮಂಜರೀಮ್ ॥ 5 ॥

ಸುರೇನ್ದ್ರ-ವೃನ್ದ-ವನ್ದ್ಯಯಾ ರಸಾದಧಿಷ್ಠತೇ ವನೇ
ಸದೋಪಲಬ್ಧಿ-ಮಾಧವಾದ್ಭುತೌಕ-ಸದ್ರಸೋನ್ಮದಾಮ್ ।
ಅತೀವ ವಿಹ್ವಲಾಮಿವೋಚ್ಚಲತ್ತರಂಗ-ದೋರ್ಲತಾಂ
ಭಜೇ ಕಲಿನ್ದನನ್ದಿನೀಂ ದುರನ್ತಮೋಹಮಂಜರೀಮ್ ॥ 6 ॥

ಪ್ರಫುಲ್ಲ-ಪಂಕಜಾನನಾಂ ಲಸನ್-ನವೋತ್ಪಲೇಕ್ಷಣಾಂ
ರಥಾಂಗ-ನಾಮ-ಯುಗ್ಮಕ-ಸ್ತನೀಮುದಾರ-ಹಂಸಕಾಮ್ ।
ನಿತಮ್ಬ-ಚಾರು-ರೋಧಸಂ ಹರೇಃ ಪ್ರಿಯಾಂ ರಸೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಭಜೇ ಕಲಿನ್ದನನ್ದಿನೀಂ ದುರನ್ತಮೋಹಮಂಜರೀಮ್ ॥ 7 ॥

ಸಮಸ್ತ-ವೇದ-ಮಸ್ತಕೈರಗಮ್ಯ-ವೈಭವಾಂ ಸದಾ
ಮಹಾ-ಮುನೀನ್ದ್ರ-ನಾರದಾದಿಭಿಃ ಸದೈವ ಭಾವಿತಾಮ್ ।
ಅತುಲ್ಯ-ಪಾಮರೈರಪಿ ಶ್ರಿತಾಂ ಪುಮರ್ಥ-ಸಾರದಾಂ
ಭಜೇ ಕಲಿನ್ದನನ್ದಿನೀಂ ದುರನ್ತಮೋಹಮಂಜರೀಮ್ ॥ 8 ॥

ಯ ಏತದಷ್ಟಕಂ ಬುಧಸ್ತ್ರಿಕಾಲಮಾದ್ರಿತಃ ಪಠೇತ್
ಕಲಿನ್ದ-ನನ್ದಿನೀಂ ಹೃದಾ ವಿಚಿನ್ತ್ಯ ವಿಶ್ವ-ವನ್ದಿತಾಮ್ ।
ಇಹೈವ ರಾಧಿಕಾ-ಪತೇಃ ಪದಾಬ್ಜ-ಭಕ್ತಿಮುತ್ತಮಾಮ್
ಅವಾಪ್ಯ ಸ ಧ್ರುವಂ ಭವೇತ್ಪರತ್ರ ತುಷ್ಟಯಾನುಗಃ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಧಿತ-ಹರಿವಂಶ-ಚನ್ದ್ರ-ಗೋಸ್ವಾಮಿನಾ ವಿರಚಿತಂ
ಯಮುನಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

River Yamuna Slokam » Yamunashtakam 8 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

See Also  Kalidasa Gangashtakam In Bengali