1000 Names Of Dharma Shasta – Sahasranamavali Stotram In Kannada

॥ Dharmasastha Sahasranamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಹರಿಹರಪುತ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ॥
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಭೂತನಾಥಾಯ ।

ಓಂ ಶಿವಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಕಾರ್ಯಧುರನ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೈವಧರ್ಮರ್ಸುರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮೌಲಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಕಾಮೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾದಿ ಫಲಸಂಯುತಾಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಮಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾಬ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಜಗದ್ರಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದಾನನ್ದದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾದಿಶಕ್ತಿ ಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಾಹ್ಲಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿಗೀಷುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಸೇವಾರಿ ಸಂಖಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈಮಿನ್ಯಾದ್ ೠಷಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾಮರಣನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಜನಾರ್ದನಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದಿಗಣ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಕೇನಾಽಭಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಕಜಾಸನಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಹನ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಪುರತ್ರಾತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವನಾದಿಸುರೈಃ ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀತನಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನನಿರತಾಯ ನಮಃ 50 ।

ಓಂ ಗುಣಾಗುಣನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಾಲೇನಾಽಭಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಸ್ಕನ್ಧಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಗಭಸ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಾಮಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿಗ್ಗಜೇನಾಽಭಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗವಾಂಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹರ್ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲನಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈಮಿನ್ಯಾದ್ ಋಷಿ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲನ್ಧರನಿಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಣಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಣವಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಕಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಭಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯತೈಜಸಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೈರ್ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಣಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಲ್ಮಲೀಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರವೀರಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರದ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಹಲಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸನಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಹಾ ಹೂಹೂ ಮುಖಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರ್ಯಕ್ಷಾಸನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾವಕನಿಭಾಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಪಾಪವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಭಸಿತಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನುಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಾಂಕಿತಮಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾರಿಕುಲನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ॥ 110 ॥

ಓಂ ದೇವಸೇನಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜೋರಾಶಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೋಷಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೋರ್ದಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನುಷ್ಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಧನಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನುಃಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲತನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಬಾಹುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನೂತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । 130 ।

ಓಂ ತನುತ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜಸಾಂಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದಾರವಾಟಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲಯಾಲಚಲವಾಸಭುವೇ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದಮಾರುತಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಹರಮದಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋನ್ನತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಹನುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮರುತ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ । 150 ।

ಓಂ ಮಾನಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೌಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವರ್ಷಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನುಮತೇ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಭಾನುತೈಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷಗೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವತಾರಣ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಾಂಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲನಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಣ್ಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷಾದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 170 ।

ಓಂ ನಾನಾರತ್ನೋಪಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಯಾ ಪರಿತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಸೇವ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣದೋರ್ದಂಡಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೇಣುಕಾಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜನೀಚರದಾರಣಾಯ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಭರಾಟ್ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಷಣಾತ್ರಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಡಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮನಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೈಮಪ್ರಾಕಾರಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ । 190 ।

ಓಂ ಹಾಟಸ್ಫಟಿಕಪ್ರಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಾರೂಢೇನಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈವಸ್ವತಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಡ್ ರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಂಪತಿಯೇ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ವೇಣುನಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಭಯಕರಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪುಲಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪುಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನೋದವಾನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಣವಾರಣ್ಯವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮದೇವೇನಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇತ್ರಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ । 210 ।

ಓಂ ವೇದನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂಶದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರಿಂಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರಿಷ್ಟಾಯಾ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಸಂಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುತಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುತನಿಷ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಹುಂಕಾರಾಕೃತಿಸುಪ್ರಭ್ವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹವ್ಯವಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹವ್ಯಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಾಹತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣುರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಪಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತನುರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಮನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ । 230 ।

ಓಂ ಹುತಭುಗೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಾಂಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಪಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧಿಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾತಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೋಡಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋರಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ತಪಾಹ್ವಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮ್ರುಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಧಾವಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಧಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಕರಾಯ ನಮಃ । 250 ।

See Also  Subrahmanya Trishati Namavali In Odia

ಓಂ ಮಕರಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣ್ಜುಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಸಪಾಲಾಯ ವನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೌಷಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಭಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸವಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಹಾಸಾಯ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ಶಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಿಭಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುದನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕಪೋಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪದೋಽಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರಳಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ । 270 ।

ಓಂ ಗೋನೇತಾಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಮುಖಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಶಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೋಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೌಂಚಭೇದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾಲುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರವೀರಕರೇರುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಕಾಮದಾತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಸವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭಾವಸುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಭ್ರುವಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಣಾಮಣಿವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ । 290 ।

ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಭಾಸದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಭಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಾನಿವೃತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ರಾಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಗತಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀಕ್ಷಣದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಜಿಹ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಪಿಶಾಚಹೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಗಧಾಡ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಿಧ್ರನಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿಷಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿಗ್ದೇಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈನ್ಯದಾಹಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಡವಪೂರಿತಮುಖಾಯ ನಮಃ । 310 ।

ಓಂ ವ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮರಕ್ರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಕಜಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವದರ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶ್ಚಿತಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರತಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಭೈರವಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇನಾಪತಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಾತನಾಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 330 ।

ಓಂ ಆದಿತ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಪದ್ಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಬ್ಧಿನಿವಾಸಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುವರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿವರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಷಸ್ತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಡುಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾದಿದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮ್ರೋಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ತಾಮ್ರಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಾಯಾ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಛಚೂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಣಾಮಣಿವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಂಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಾನನ್ದಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಹಸ್ತೇನಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಬಾಣೇನ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ । 350 ।

ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನುಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತ್ಯಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛನ್ದಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಮನುಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶಭುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ದಾನವಾನಾಂ ವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರೋತ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಾನನ್ದಸಮಾಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಧ್ರಾದ್ರಿವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧಗ್ರಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಮೇಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಡಕಾವಾಸಾಯ ನಮಃ । 370 ।

ಓಂ ಗೋಕುಲೈಃ ಪರಿವಾರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿವೇಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಗುದ್ರುಮವಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದನೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವದಾನ್ಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃತ್ತಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಣುಪಾಣಯೇ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ವೀಣಾದಂಡಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೈಮೀಡ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೋತೃಸುಭಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೌತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಜಸಾಂಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜಾತನ್ತುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಮೀಡ್ಯಾಯ ನಮಃ । 390 ।

ಓಂ ನಿಮಿಷಾರ್ಧಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಮಿಷಾಕಾರಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಗುಡಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಡಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವನ್ಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಡಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗಲಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾಮಧ್ಯ ಸಂಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಕ್ಷಾಟನಾಯ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಭೀಮವರ್ಚಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಭೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಚಾಽತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿವೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾದಿತ್ಯಸುಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ । 410 ।

ಓಂ ವೇಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಗ್ರಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾನಕರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪಿನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತೈಃಪರಿತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ರಾಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಚವಾಚಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಾನವತೇ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ವಜ್ರಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂಶಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟುರಕ್ಷಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಪ್ರಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಲಾರಾಶಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಲಾಳಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಲಾಹಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೋಡನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೋಡಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ । 430 ।

ಓಂ ಕಪಾಲಭ್ರುತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಣ್ಜರೇಡ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಜುವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಿಯಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೀಡಾನಾಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀಲಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೋಶಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನಕಾಯ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಹೋತ್ರುಭಾಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣನಿರ್ದುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಶಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಟಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ । 450 ।

ಓಂ ಪಲಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿತೃಸಚ್ಚರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪಭಸ್ಮಪುನಶ್ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಾಲನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫುಲ್ಲಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫುಲ್ಲಕಲ್ಹಾರಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಣಿಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಟ್ಟಭದ್ರಾಯ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ಪಟವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಯೋಧಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೋರನಾಟ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೋರವೇಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೋರಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೌರ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮರೀಚಯೇ ನಮಃ । 470 ।

ಓಂ ಮದಗಾಮಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಡಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಷವಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೈಥಿಲ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನುರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರರಾಶಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೃಢಾಯ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ಸ್ಥೂಪಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಭಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಭೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ । 490 ।

ಓಂ ದಾರುಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದನೂಜಹನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚೀಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಡರುಪಾಯ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ಗುಡಾಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಢಗಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಯಮೇಧಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ । 510 ।

See Also  Shadanana Stuti In Kannada

ಓಂ ಘೃತಾನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ವಭಂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಗನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾನಾಂಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛದ್ಮಹಿನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಿರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರೂಣಾಂಪತಯೇ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ಅಂಗಿರಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರಾಚರಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಭೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಾತಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ರಾಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಪಾರಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ವತಾರೋಹಣಾಯ ನಮಃ । 530 ।

ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವರೋಗಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಸಾಗರತಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಗ್ನಿದೇಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರನಾರಾಯಣಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷಾದರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಹಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಟುರಭಾಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಮ್ನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ । 550 ।

ಓಂ ನೀಲಕೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮವೇದಪರಾಯಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವರೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಾಯ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಶಚೀನಾಥೇನಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಗ್ಧಪಾಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮಗ್ರನ್ಧಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಸ್ತ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರೀಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 570 ।

ಓಂ ತೀಕ್ಷಣದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಭೋಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಂಡುಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಡಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇರುವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ತ್ತಾಂಡಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮರುದ್ವಹಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಮಾಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಪಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಣಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಿನೀಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಮೇಶತನಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಗರ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರಾಂಬುಜಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಮಯಾಯ ನಮಃ । 590 ।

ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿವಾಕ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ರುವಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾಹತಾಬ್ಜರಸಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರರಸಪೇಶಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮಧ್ಯವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರದ್ವಾಜಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮವಾಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕುನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಹಾಯ ನಮಃ । 610 ।

ಓಂ ಧನದಾನಕರಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಠರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಫಲದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ವೈರಿಕುಲನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಣ್ಛಚೂಡಾಯ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ಪಿಶಿತಾಶಪವಿತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ವಪಕ್ಷಮಾಸವಿಭಾಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಭೂಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಕಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಿಣ್ಚಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರವಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಕಲಿಕಾಬೃನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಂಭಘ್ನಾಯ ನಮಃ । 630 ।

ಓಂ ದಮಘೋಷಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಸಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೌಜಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರೋಣಕುಂಭಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರೋಹಿನಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಾತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವೀರೇನ್ದ್ರವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸಂಸಾರನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಕಿನೀಹಾಕಿನೀಲಬ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲವಣಾಂಭೋಧಿತಾರಣಾಯ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ಕಾಕಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಪಾಶಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಬನ್ಧವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹನಿರ್ಭಿನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹತ್ತನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ರೂರವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ರಾಗಮವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ । 650 ।

ಓಂ ಡಾಕೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ಪಭೂಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತನ್ತ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾದಿಗಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಕಲಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇಮರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಮಿಧ್ಯಾಜಗದಧಿಷ್ಟಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಮುಕ್ಷವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಫಲದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಗದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕವರ್ಣಾಯ ನಮಃ । 670 ।

ಓಂ ಶುಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಪ್ರೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ವಾರಾಧನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಹಂಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲಪಾಣಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ವೀರವೇಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಯಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಭಾಲಾಭವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಣ್ಚಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಣ್ಚಗೂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಣ್ಚಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಶಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾವಕೇಶಾಯ ನಮಃ । 690 ।

ಓಂ ಪರ್ಜನ್ಯಸಮಗರ್ಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೋದಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಕನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಷ್ಟಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಷ್ಟವೈರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಷ್ಟಪಾಪಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ಇಷ್ಟನಾಮವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮರಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಷಂಡಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ವತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಕ್ರುತ್ಯಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಜ್ಚಪಂಚಾತಿಶಾಯಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮವದನಾಯ ನಮಃ । 710 ।

ಓಂ ಪಾವಕಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರ್ತಸ್ವರಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶಾಶ್ಲಿಷ್ಟದೇಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿತಾಂಶವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭದೀಧಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಧ್ವಂಸಾಯ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ದಕ್ಷಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಗಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ವಭಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಶಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಪಾಲಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । 730 ।

ಓಂ ಪವಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರ್ಶಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಕಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇರಿನಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹತ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರಸಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜತಾದ್ರಿಭಾಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಮಿರಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿಹಿರಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನೀಲಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಚನ್ದನವಿಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ತರುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 750 ।

ಓಂ ಲಾಕ್ಷಾವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಸತ್ಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜನೀಧ್ವಂಸಿಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿನ್ದುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೈನ್ದವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಪನ್ನತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕೃಛ್ರಫಲಪ್ರದಯೇ ನಮಃ । 760 ।

See Also  1000 Names Of Sri Radha Krishna Or Yugala – Sahasranama Stotram In Telugu

ಓಂ ಮರುದ್ವೃಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಖರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿರಾವಾಸಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಖಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಯುಷ್ಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಯುರ್ವೇದಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಹಂಸಾಯ ನಮಃ । 770 ।

ಓಂ ಅವಧೂತಾಶ್ರಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ವವೇಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ವಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಯಧೈರ್ಯಾಯಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ಯಾಯ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಯಮಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಾಲ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಾಲಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರಾತಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರೀಷ್ಮಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿರೀಟಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪಾನಲವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 790 ।

ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಫಲದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಿಣ್ಚಾರಿವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಮಾರ್ತಾಂಡವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಸಿಂಹಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಕಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ತದಾನವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರವೀರಸುಹ್ರುದ್ಭ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ನಾಗರತ್ನವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾರಾತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವರ್ತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉರುವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಡುಲೋಕಸುರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುಂಗಾರರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿನ್ದೂರತಿಲಕಾಂಗಿತಾಯ ನಮಃ । 810 ।

ಓಂ ಕುಂಕುಮಾಂಗಿತ ಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕೇಯವಿನಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ತನಾಗಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಗನ್ಧರ್ವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಸ್ವಪ್ನಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ತಾರಾಶಿಪರಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ತಾಮಣಿವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಚರಾಚರಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಲತ್ ಕುಂಡಲಕರ್ಣಯುಗೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕುರಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧಿದ್ವಯನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀರಾಜನಪ್ರೀತಮನಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇದಾರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿರಾತಾಯ ನಮಃ । 830 ।

ಓಂ ಕಾಲಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪಾನ್ತಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಗಪತ್ರಶರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಕಾಷ್ಟಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋತುವರ್ಷಾದಿಮಾಸವಾನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿನೇಶಮಂಡಲಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸವಾಭಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹೂಲಾಸ್ತಮ್ಬಕರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಕಾಯ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಚಿನ್ತಾಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾಕ್ರಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಲಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಗರ್ವವಿಭಣ್ಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ವತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಧಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಕರ್ಮಕಾಯ ನಮಃ । 850 ।

ಓಂ ಸಂಗೀತಲೋಲುಪಮನಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಗಂಭೀರಗರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಂಗವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತವರಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭ್ರಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಮರೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀಲಾಕಮಲಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಕುನ್ದವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಧ್ರಪ್ರಸವಶುದ್ಧಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿರೀಷಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ತ್ರಸ್ತತ್ರಾಣಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವವಾಕ್ಯಾರ್ಧಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಷೀಯಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಭುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲತತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಕಾರಣವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿನಾಥಾಯ ನಮಃ । 870 ।

ಓಂ ಅಕ್ಷಯಫಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಣಿಜನ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನಲೋಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜ್ಞಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರೀಜಾಸ್ತನ್ಯರಸಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿರಾಜವರಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀಯೂಷಕುಂಭಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಪಾಶತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿರನ್ತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಲಾಲಸವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರದ್ರಮಫಲೇಪ್ಸಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಹಾಟಕಭೂಷಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾವಣಾಭಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನತ್ಕಾಲೇಯಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೌಣ್ಚಗರ್ವವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೇಷಜನಸಮ್ಮೋಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಯುರ್ವಿದ್ಯಾಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 890 ।

ಓಂ ಅವಬದ್ಧದುಕೂಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾರಾಲಂಕೃತಕನ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇತಕೀಕುಸುಮಪ್ರೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಭೈಃಪರಿವಾರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಕಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಂಗನಿನದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾತಕಾಲಾಪಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಮರೀಮೃಗಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಮ್ರಕೂಟಾದ್ರಿಸಂಚಾರಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಆಮ್ನಾಯಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತಾಕ್ಷಸೂತ್ರಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಿರೋಗವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕುನ್ದಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಿಮಾನಸತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೈಲಾಭಿಷಿಕ್ತಸುಶಿರಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಜನೀಮುದ್ರಿಕಾಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಾತಕಾಮನಃಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಗುಣವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ । 910 ।

ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾದರ್ಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಜುನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪರಿಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಾಶ್ವಾದಿಗ್ರಹೈಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀತಶೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸಾದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಪ್ರಾಣವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಷೇ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ತ್ರಿನಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೇಣೀಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರುಮಂಡಲಮಧ್ಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರನೂಪುರಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಕಂಕಣಪಾಣಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಭಸ್ಮಾನುಲೇಪನಾಯ ನಮಃ । 930 ।

ಓಂ ಶುಂಭಧ್ವಂಸಿನ್ಯಾಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜಕುಲಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷಾದಾದಿಸುರಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾರಿಪಣ್ಚತಾದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಜ್ಜೀಕೃತಶರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಯಂಕರಮನ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಬ್ಜಿಕಾಮನ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಾಶ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ದಶಕಂಠವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶುಗಾಯುಧಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಯುಧಕರಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಶಾಯುಧಸುಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಾಯುಧಸದ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರದ್ವಯಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಹೇತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದನುಷ್ಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಸ್ರಜೇ ನಮಃ । 950 ।

ಓಂ ಭೂಷಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶ್ಯಾಮಕೋಮಲತನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರಕ್ತಾಪಾಂಗಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಹಕ್ರತುಪ್ರೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೌಂಡರೀಕಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ತೋರ್ಯಾಮಕ್ರತುಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಯನಾದಿಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶುಬನ್ಧಸ್ಯಫಲದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಜಪೇಯಾತ್ಮದೈವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನಾವನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಚಂಪಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶುಪಾಶವಿಭಾಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪವರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾತವೇದಪ್ರಭಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಭೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಭಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಕುಮಾಕ್ತ್ತಲಲಾಟಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಲೀಧ್ರಪತ್ರಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ । 970 ।

ಓಂ ಸಿಂಹವಕ್ತ್ರಪ್ರಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಕಿಲಕ್ವಣನಾಕರ್ಣಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲನಾಶನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೈಯಾಯಿಕಮತಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೌದ್ಧಸಂಘವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ರುತಹೇಮಾಬ್ಜಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೋಮಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ
ಓಂ ಪಿತೃಯಜ್ಞಸ್ಯಫಲದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿತೃವಜ್ಜನರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದಾತಿಕರ್ಮನಿರತಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಪೃಷದಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತ್ರಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವರ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವರ್ಷತಿರೋಧಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಾಭೃತಕರಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮಃಸ್ವಾಹಾವಷಡ್ವೌಷಟ್ವಲ್ಲವಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೀರಸದೃಶಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೀರಸದೃಶಸ್ತವಾಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರೀವಾದನಹಸ್ತಾಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯಮಾನಸಾಯ ನಮಃ । 990 ।

ಓಂ ಚಿದಂಶಮುಕುರಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿಕೂಟಾದ್ರಿಸಂಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀಲಾಸಂಚಾರತನುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಂಗಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕೇನ್ದುದ್ಯುತಿಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಗಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೈನಾಕಗಿರಿಸಣಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುವಂಶವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಲಖಂಡಪುರಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮಾಲನಿಭತೇಜಸೇ ನಮಃ । 1000 ।

ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಪುಷ್ಕಲಾಮ್ಬಾಸಮೇತ ಶ್ರೀಹರಿಹರಪುತ್ರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Ayyappa Swamy:
1000 Names of Sri Dharma Shasta। Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil