1000 Names Of Hanumat 1 In Kannada

॥ Hanumata Sahasranamavali 1 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 1 ॥

ರುದ್ರಯಾಮಲತಃ

ಓಂ ನಮಃ । ಓಂಕಾರನಮೋರೂಪಾಯ । ಓಂ ನಮೋರೂಪಪಾಲಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರಮಯಾಯ । ಓಂಕಾರಕೃತೇ । ಓಂಕಾರಾತ್ಮನೇ । ಸನಾತನಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿನೇ । ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಿದೇ ।
ಕಪೀಶಾಯ । ಕಪಿನಾಥಾಯ । ಕಪಿನಾಥಸುಪಾಲಕಾಯ । ಕಪಿನಾಥಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಾಲಾಯ ।
ಕಪಿನಾಥಸ್ಯ ಘಾತಕಾಯ । ಕಪಿನಾಥಶೋಕಹರ್ತ್ರೇ । ಕಪಿಭರ್ತ್ರೇ । ಕಪೀಶ್ವರಾಯ ।
ಕಪಿಜೀವನದಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಕಪಿಮೂರ್ತಯೇ । ಕಪಯೇ ಭೃತಾಯ । ಕಾಲಾತ್ಮನೇ । ಕಾಲರೂಪಿಣೇ । ಕಾಲಕಾಲಾಯ ।
ಕಾಲಭುಜೇ । ಕಾಲಜ್ಞಾನಿನೇ । ಕಾಲಕರ್ತ್ರೇ । ಕಾಲಹಾನಯೇ । ಕಲಾನಿಧಯೇ ।
ಕಲಾನಿಧಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಕರ್ತ್ರೇ । ಕಲಾನಿಧಿಸಮಪ್ರಭಾಯ । ಕಲಾಪಿನೇ । ಕಲಾಪಾತ್ರೇ ।
ಕೀಶತ್ರಾತ್ರೇ । ಕಿಶಾಂಪತಯೇ । ಕಮಲಾಪತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಾಕಸ್ವರಘ್ನಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಕುಲಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ । ಕುಲಭರ್ತ್ರೇ । ಕುಲತ್ರಾತ್ರೇ । ಕುಲಾಚಾರಪರಾಯಣಾಯ ।
ಕಾಶ್ಯಪಾಹ್ಲಾದಕಾಯ । ಕಾಕಧ್ವಂಸಿನೇ । ಕರ್ಮಕೃತಾಂ ಪತಯೇ । ಕೃಷ್ಣಾಯ ।
ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತಯೇ । ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪಾಯ । ಮಹಾತ್ಮವತೇ । ಕೃಷ್ಣವೇತ್ರೇ ।
ಕೃಷ್ಣಭರ್ತ್ರೇ । ಕಪೀಶಾಯ । ಕ್ರೋಧವತೇ । ಕಪಯೇ । ಕಾಲರಾತ್ರಯೇ । ಕುಬೇರಾಯ ।
ಕುಬೇರವನಪಾಲಕಾಯ । ಕುಬೇರಧನದಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಕೌಸಲ್ಯಾನಂದಜೀವನಾಯ ನಮಃ । ಕೋಸಲೇಶಪ್ರಿಯಾಯ । ಕೇತವೇ ।
ಕಪಾಲಿನೇ । ಕಾಮಪಾಲಕಾಯ । ಕಾರುಣ್ಯಾಯ । ಕರುಣಾರೂಪಾಯ ।
ಕರುಣಾನಿಧಿವಿಗ್ರಹಾಯ । ಕಾರುಣ್ಯಕರ್ತ್ರೇ । ಕಾರುಣ್ಯದಾತ್ರೇ । ಕಪಯೇ ಸಾಧ್ಯಾಯ ।
ಕೃತಾಂತಕಾಯ । ಕೂರ್ಮಾಯ । ಕೂರ್ಮಪತಯೇ । ಕೂರ್ಮಭರ್ತ್ರೇ । ಕೂರ್ಮಸ್ಯ ಪ್ರೇಮವತೇ ।
ಕುಕ್ಕುಟಾಯ । ಕುಕ್ಕುಟಾಹ್ವಾನಾಯ । ಕುಂಜರಾಯ । ಕಮಲಾನನಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಕುಂಜರಾಯ ನಮಃ । ಕಲಭಾಯ । ಕೇಕಿನಾದಜಿತೇ । ಕಲ್ಪಜೀವನಾಯ ।
ಕಲ್ಪಾಂತವಾಸಿನೇ । ಕಲ್ಪಾಂತದಾತ್ರೇ । ಕಲ್ಪವಿಬೋಧಕಾಯ । ಕಲಭಾಯ । ಕಲಹಸ್ತಾಯ ।
ಕಂಪಾಯ । ಕಂಪಪತಯೇ । ಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ । ಕರ್ಮಣೇ । ಕಮನೀಯಾಯ ।
ಕಲಾಪವತೇ । ಕಮಲಾಸನಬಂಧಾಯ । ಕಂಪಾಯ । ಕಮಲಾಸನಪೂಜಕಾಯ ।
ಕಮಲಾಸನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಕಂಬವೇ । ಕಂಬುಕಂಠಾಯ । ಕಾಮದುಹೇ ।
ಕಿಂಜಲ್ಕರೂಪಿಣೇ । ಕಿಂಜಲ್ಕಾಯ । ಕಿಂಜಲ್ಕಾವನಿವಾಸಕಾಯ ।
ಖನನಾರ್ಥಪ್ರಿಯಾಯ । ಖಂಗಿನೇ । ಖಗನಾಥಪ್ರಹಾರಕಾಯ । ಖಗನಾಥಸುಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಖಗನಾಥಪ್ರಬೋಧಕಾಯ । ಖಗನಾಥವರೇಣ್ಯಾಯ । ಖರಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ಖರಾಂತಕಾಯ । ಖರಾರಿಪ್ರಿಯಬಂಧವೇ । ಖರಾರಿಜೀವನಾಯ । ಖಂಗಹಸ್ತಾಯ ।
ಖಂಗಧನಾಯ । ಖಂಗಹಾನಿನೇ ನಮಃ । 120 ।

ಖಂಗಪಾಯ ನಮಃ । ಖಂಜರೀಟಪ್ರಿಯಾಯ । ಖಂಜಾಯ ।
ಖಂಜತ್ರಾತ್ರೇ ಖೇಚರಾತ್ಮನೇ । ಖರಾರಿಜಿತೇ । ಖಂಜರೀಟಪತಯೇತಿ ಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಖಂಜರೀಟಪಚಂಚಲಾಯ । ಖದ್ಯೋತಬಂಧವೇ । ಖದ್ಯೋತಾಯ । ಖದ್ಯೋತನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಗರುತ್ಮತೇ । ಗರುಡಾಯ । ಗೋಪ್ಯಾಯ । ಗರುತ್ಮದ್ದರ್ಪಹಾರಕಾಯ । ಗರ್ವಿಷ್ಠಾಯ ।
ಗರ್ವಹರ್ತ್ರೇ । ಗಾಣಾಯ ನಮಃ । ಗುಣಸೇವಿನೇ । ಗುಣಾನ್ವಿತಾಯ । ಗುಣತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಗುಣರತಾಯ । ಗುಣವಂತಪ್ರಿಯಾಯ । ಗುಣಿನೇ । ಗಣೇಶಾಯ । ಗಣಪಾತಿನೇ ।
ಗಣರೂಪಾಯ । ಗಣಪ್ರಿಯಾಯ । ಗಂಭೀರಾಯ । ಗುಣಾಕಾರಾಯ । ಗರಿಮ್ಣೇ ।
ಗರಿಮಪ್ರದಾಯ । ಗಣರಕ್ಷಾಯ । ಗಣಹರಾಯ । ಗಣದಾಯ । ಗಣಸೇವಿತಾಯ ।
ಗವಾಂಶಾಯ ನಮಃ । ಗವಯತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಗರ್ಜಿತಾಯ । ಗಣಾಧಿಪಾಯ ।
ಗಂಧಮಾದನಹರ್ತ್ರೇ । ಗಂಧಮಾದನಪೂಜಕಾಯ । ಗಂಧಮಾದನಸೇವಿನೇ ।
ಗಂಧಮಾದನರೂಪಧೃಶೇ । ಗುರವೇ । ಗುರುಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೌರಾಯ । ಗುರುಸೇವ್ಯಾಯ ।
ಗುರೂನ್ನತಾಯ । ಗುರುಗೀತಾಪರಾಯ । ಗೀತಾಯ । ಗೀತವಿದ್ಯಾಗುರವೇ । ಗುರವೇ ।
ಗೀತಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೀತರತಾಯ । ಗೀತಜ್ಞಾಯ । ಗೀತವತೇ ನಮಃ । 180 ।

ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಜಾಪಕಾಯ ನಮಃ । ಗೋಷ್ಠಾಯ । ಗೋಷ್ಠದೇವಾಯ । ಗೋಷ್ಠಪಾಯ ।
ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರೀಶಾಯ । ಗೋವಿಂದಾಯ । ಗೋಪಬಂಧಕಾಯ । ಗೋವರ್ಧನಧರಾಯ ।
ಗರ್ವಾಯ । ಗೋವರ್ಧನಪ್ರಪೂಜಕಾಯ । ಗಂಧರ್ವಾಯ । ಗಂಧರ್ವರತಾಯ ।
ಗಂಧರ್ವಾನಂದನಂದಿತಾಯ । ಗಂಧಾಯ । ಗದಾಧರಾಯ । ಗುಪ್ತಾಯ । ಗದಾಢ್ಯಾಯ ।
ಗುಹ್ಯಕೇಶ್ವರಾಯ । ಗಿರಿಜಾಪೂಜಕಾಯ । ಗಿರೇ ನಮಃ । 200 ।

ಗೀರ್ವಾಣಾಯ ನಮಃ । ಗೋಷ್ಪತಯೇ । ಗಿರಯೇ । ಗಿರಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಗರ್ಭಾಯ ।
ಗರ್ಭಪಾಯ । ಗರ್ಭವಾಸಕಾಯ । ಗಭಸ್ತಿಗ್ರಾಸಕಾಯ । ಗ್ರಾಸಾಯ । ಗ್ರಾಸದಾತ್ರೇ ।
ಗ್ರಹೇಶ್ವರಾಯ । ಗ್ರಹಾಯ । ಗ್ರಹೇಶಾನಾಯ । ಗ್ರಹಾಯ । ಗ್ರಹದೋಷವಿನಾಶನಾಯ ।
ಗ್ರಹಾರೂಢಾಯ । ಗ್ರಹಪತಯೇ । ಗ್ರಹಣಾಯ । ಗ್ರಹಣಾಧಿಪಾಯ । ಗೋಲಿನೇ ನಮಃ । 220 ।

ಗವ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಗವೇಶಾಯ । ಗವಾಕ್ಷಮೋಕ್ಷದಾಯಕಾಯ । ಗಣಾಯ । ಗಮ್ಯಾಯ ।
ಗಣದಾತ್ರೇ । ಗರುಡಧ್ವಜವಲ್ಲಭಾಯ । ಗೇಹಾಯ । ಗೇಹಪ್ರದಾಯ । ಗಮ್ಯಾಯ ।
ಗೀತಾಗಾನಪರಾಯಣಾಯ । ಗಹ್ವರಾಯ । ಗಹ್ವರತ್ರಾಣಾಯ । ಗರ್ಗಾಯ ।
ಗರ್ಗೇಶ್ವರಪ್ರದಾಯ । ಗರ್ಗಪ್ರಿಯಾಯ । ಗರ್ಗರತಾಯ । ಗೌತಮಾಯ । ಗೌತಮಪ್ರದಾಯ ।
ಗಂಗಾಸ್ನಾಯಿನೇ ನಮಃ । 240 ।

ಗಯಾನಾಥಾಯ ನಮಃ । ಗಯಾಪಿಂಡಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಗೌತಮೀತೀರ್ಥಚಾರಿಣೇ ।
ಗೌತಮೀತೀರ್ಥಪೂಜಕಾಯ । ಗಣೇಂದ್ರಾಯ । ಗಣತ್ರಾತ್ರೇ । ಗ್ರಂಥದಾಯ ।
ಗ್ರಂಥಕಾರಕಾಯ । ಘನಾಂಗಾಯ । ಘಾಯ । ಘಾತಕಾಯ । ಘೋರಾಯ । ಘೋರರೂಪಿಣೇ ।
ಘನಪ್ರದಾಯ । ಘೋರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ । ಘೋರನಖಾಯ । ಘೋರಘಾತಿನೇ । ಘನೇತರಾಯ ।
ಘೋರರಾಕ್ಷಸಘಾತಿನೇ । ಘೋರರೂಪ್ಯಘದರ್ಪಘ್ನೇ ನಮಃ । 260 ।

ಘರ್ಮಾಯ ನಮಃ । ಘರ್ಮಪ್ರದಾಯ । ಘರ್ಮರೂಪಿಣೇ । ಘನಾಘನಾಯ ।
ಘನಧ್ವನಿರತಾಯ । ಘಂಟಾವಾದ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ಘೃಣಾಕರಾಯ । ಘೋಘಾಯ ।
ಘನಸ್ವನಾಯ । ಘೂರ್ಣಾಯ । ಘೂರ್ಣಿತಾಯ । ಘನಾಲಯಾಯ । ಙಕಾರಾಯ । ಙಪ್ರದಾಯ ।
ಙಾಂತಾಯ । ಚಂದ್ರಿಕಾಮೋದಮೋದಕಾಯ । ಚಂದ್ರರೂಪಾಯ । ಚಂದ್ರವಂದ್ಯಾಯ ।
ಚಂದ್ರಾತ್ಮನೇ । ಚಂದ್ರಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ಚಂದ್ರಪ್ರೇಮ್ಣೇ ನಮಃ । ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾಯ । ಚಾಮರಪ್ರಿಯಾಯ । ಚಂಚಲಾಯ ।
ಚಂದ್ರವಕ್ತ್ರಾಯ । ಚಕೋರಾಕ್ಷಾಯ । ಚಂದ್ರನೇತ್ರಾಯ । ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ।
ಚಂಚಲಾತ್ಮನೇ ।
ಚರಾಯ । ಚರ್ಮಿಣೇ । ಚಲತ್ಖಂಜನಲೋಚನಾಯ । ಚಿದ್ರೂಪಾಯ । ಚಿತ್ರಪಾನಾಯ ।
ಚಲಚ್ಚಿತ್ತಚಿತಾರ್ಚಿತಾಯ । ಚಿದಾನಂದಾಯ । ಚಿತಾಯ । ಚೈತ್ರಾಯ ।
ಚಂದ್ರವಂಶಸ್ಯ ಪಾಲಕಾಯ । ಛತ್ರಾಯ ನಮಃ । 300 ।

ಛತ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಛತ್ರಿಣೇ । ಛತ್ರರೂಪಿಣೇ । ಛಿದಾಂಛದಾಯ । ಛಲಘ್ನೇ ।
ಛಲದಾಯ । ಛಿನ್ನಾಯ । ಛಿನ್ನಘಾತಿನೇ । ಕ್ಷಪಾಕರಾಯ । ಛದ್ಮರೂಪಿಣೇ ।
ಛದ್ಮಹಾರಿಣೇ । ಛಲಿನೇ । ಛಲತರವೇ । ಛಾಯಾಕರದ್ಯುತಯೇ । ಛಂದಾಯ ।
ಛಂದವಿದ್ಯಾವಿನೋದಕಾಯ । ಛಿನ್ನಾರಾತಯೇ । ಛಿನ್ನಪಾಪಾಯ ।
ಛಂದವಾರಣವಾಹಕಾಯ । ಛಂದಸೇ ನಮಃ । 320 ।

ಛ(ಕ್ಷ)ತ್ರಹನಾಯ । ಛಿ(ಕ್ಷಿ)ಪ್ರಾಯ ।
ಛ(ಕ್ಷ)ವನಾಯ । ಛನ್ಮದಾಯ । ಛ(ಕ್ಷ)ಮಿನೇ ।
ಕ್ಷಮಾಗಾರಾಯ । ಕ್ಷಮಾಬಂಧಾಯ । ಕ್ಷಪಾಪತಿಪ್ರಪೂಜಕಾಯ ।
ಛಲಘಾತಿನೇ । ಛಿದ್ರಹಾರಿಣೇ । ಛಿದ್ರಾನ್ವೇಷಣಪಾಲಕಾಯ । ಜನಾಯ । ಜನಾರ್ದನಾಯ ।
ಜೇತ್ರೇ । ಜಿತಾರಯೇ । ಜಿತಸಂಗರಾಯ । ಜಿತಮೃತ್ಯವೇ । ಜರಾತೀತಾಯ ।
ಜನಾರ್ದನಪ್ರಿಯಾಯ । ಜಯಾಯ ನಮಃ । 340 ।

ಜಯದಾಯ ನಮಃ । ಜಯಕರ್ತ್ರೇ । ಜಯಪಾತಾಯ । ಜಯಪ್ರಿಯಾಯ । ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ।
ಜಿತಾರಾತಯೇ । ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಪ್ರಿಯಾಯ । ಜಯಿನೇ । ಜಗದಾನಂದದಾತ್ರೇ ।
ಜಗದಾನಂದಕಾರಕಾಯ । ಜಗದ್ವಂದ್ಯಾಯ । ಜಗಜ್ಜೀವಾಯ । ಜಗತಾಮುಪಕಾರಕಾಯ ।
ಜಗದ್ಧಾತ್ರೇ । ಜಗದ್ಧಾರಿಣೇ । ಜಗದ್ಬೀಜಾಯ । ಜಗತ್ಪಿತ್ರೇ । ಜಗತ್ಪತಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಜಿಷ್ಣವೇ । ಜಿಷ್ಣುಜಿತೇ ನಮಃ । 360 ।

ಜಿಷ್ಣುರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । ಜಿಷ್ಣುವಂದ್ಯಾಯ । ಜಿಷ್ಣುಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಜಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿವಿಭೂಷಿತಾಯ । ಜಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ । ಜಿಷ್ಣುರತಾಯ ।
ಜಿಷ್ಣುಲೋಕಾಭಿವಾಸಕಾಯ । ಜಯಾಯ । ಜಯಪ್ರದಾಯ । ಜಾಯಾಯ । ಜಾಯಕಾಯ ।
ಜಯಜಾಡ್ಯಘ್ನೇ । ಜಯಪ್ರಿಯಾಯ । ಜನಾನಂದಾಯ । ಜನದಾಯ । ಜನಜೀವನಾಯ ।
ಜಯಾನಂದಾಯ । ಜಪಾಪುಷ್ಪವಲ್ಲಭಾಯ । ಜಯಪೂಜಕಾಯ । ಜಾಡ್ಯಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 380 ।

ಜಾಡ್ಯದಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಜಾಡ್ಯಕರ್ತ್ರೇ । ಜಡಪ್ರಿಯಾಯ । ಜಗನ್ನೇತ್ರೇ ।
ಜಗನ್ನಾಥಾಯ । ಜಗದೀಶಾಯ । ಜನೇಶ್ವರಾಯ । ಜಗನ್ಮಂಗಲದಾಯ । ಜೀವಾಯ ।
ಜಗತ್ಯವನಪಾವನಾಯ । ಜಗತ್ತ್ರಾಣಾಯ । ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಾಯ ।
ಜಾನಕೀಪತಿವತ್ಸಲಾಯ । ಜಾನಕೀಪತಿಪೂಜ್ಯಾಯ । ಜಾನಕೀಪತಿಸೇವಕಾಯ ।
ಜಾನಕೀಶೋಕಹಾರಿಣೇ । ಜಾನಕೀದುಃಖಭಂಜನಾಯ । ಯಜುರ್ವೇದಾಯ । ಯಜುರ್ವಕ್ತ್ರೇ ।
ಯಜುಃಪಾಠಪ್ರಿಯಾಯ । ವ್ರತಿನೇ ನಮಃ । 400 ।

ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ । ಜಿಷ್ಣುಕೃತಾಯ । ಜಿಷ್ಣುಧಾತ್ರೇ । ಜಿಷ್ಣುವಿನಾಶನಾಯ ।
ಜಿಷ್ಣುಘ್ನೇ । ಜಿಷ್ಣುಪಾತಿನೇ । ಜಿಷ್ಣುರಾಕ್ಷಸಘಾತಕಾಯ । ಜಾತೀನಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ।
ಜಾತೀನಾಂ ವರದಾಯಕಾಯ । ಝುಂಝುರಾಯ । ಝೂಝುರಾಯ । ಝೂರ್ಝನವರಾಯ ।
ಝಂಝಾನಿಷೇವಿತಾಯ । ಝಿಲ್ಲೀರವಸ್ವರಾಯ । ಞಂತಾಯ । ಞವರ್ಣಾಯ । ಞನತಾಯ ।
ಞದಾಯ । ಟಕಾರಾದಯೇ । ಟಕಾರಾಂತಾಯ । ಟವರ್ಣಾಷ್ಟಪ್ರಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ । 420 ।

ಟಿಟ್ಟಿಭಾಯ ನಮಃ । ಟಿಟ್ಟಿಭಸ್ತಷ್ಟಯೇ । ಟಿಟ್ಟಿಭಪ್ರಿಯವತ್ಸಲಾಯ ।
ಠಕಾರವರ್ಣನಿಲಯಾಯ । ಠಕಾರವರ್ಣವಾಸಿತಾಯ । ಠಕಾರವೀರಭರಿತಾಯ ।
ಠಕಾರಪ್ರಿಯದರ್ಶಕಾಯ । ಡಾಕಿನೀನಿರತಾಯ । ಡಂಕಾಯ । ಡಂಕಿನೀಪ್ರಾಣಹಾರಕಾಯ ।
ಡಾಕಿನೀವರದಾತ್ರೇ । ಡಾಕಿನೀಭಯನಾಶನಾಯ । ಡಿಂಡಿಮಧ್ವನಿಕರ್ತ್ರೇ । ಡಿಂಭಾಯ ।
ಡಿಂಭಾತರೇತರಾಯ । ಡಕ್ಕಾಢಕ್ಕಾನವಾಯ । ಢಕ್ಕಾವಾದ್ಯಾಯ । ಢಕ್ಕಾಮಹೋತ್ಸವಾಯ ।
ಣಾಂತ್ಯಾಯ । ಣಾಂತಾಯ ನಮಃ । 440 ।

ಣವರ್ಣಾಯ । ಣಸೇವ್ಯಾಯ । ಣಪ್ರಪೂಜಕಾಯ । ತಂತ್ರಿಣೇ । ತಂತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ।
ತಲ್ಪಾಯ । ತಂತ್ರಜಿತೇ । ತಂತ್ರವಾಹಕಾಯ । ತಂತ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ । ತಂತ್ರರತಾಯ ।
ತಂತ್ರವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ । ತಂತ್ರಯಂತ್ರಜಯಿನೇ । ತಂತ್ರಧಾರಕಾಯ ।
ತಂತ್ರವಾಹಕಾಯ । ತಂತ್ರವೇತ್ತ್ರೇ । ತಂತ್ರಕರ್ತ್ರೇ । ತಂತ್ರಯಂತ್ರವರಪ್ರದಾಯ ।
ತಂತ್ರದಾಯ । ತಂತ್ರದಾತ್ರೇ । ತಂತ್ರಪಾಯ ನಮಃ । 460 ।

ತಂತ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ತತ್ತ್ವದಾತ್ರೇ । ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ । ತತ್ತ್ವಾಯ ।
ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಾಯ । ತಂದ್ರಾಯೈ । ತಪನಾಯ । ತಲ್ಪತಲಾತಲನಿವಾಸಕಾಯ ।
ತಪಸೇ । ತಪಃಪ್ರಿಯಾಯ । ತಾಪತ್ರಯತಾಪಿನೇ । ತಪಃಪತಯೇ । ತಪಸ್ವಿನೇ ।
ತಪೋಜ್ಞಾತ್ರೇ । ತಪತಾಮುಪಕಾರಕಾಯ । ತಪಸೇ । ತಪೋತ್ರಪಾಯ । ತಾಪಿನೇ । ತಾಪದಾಯ ।
ತಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ । 480 ।

ತಪಃಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ । ತಪೋಋದ್ಧಯೇ । ತಪೋನಿಧಯೇ । ತಪಃಪ್ರಭವೇ । ತೀರ್ಥಾಯ ।
ತೀರ್ಥರತಾಯ । ತೀವ್ರಾಯ । ತೀರ್ಥವಾಸಿನೇ । ತೀರ್ಥದಾಯ । ತೀರ್ಥಪಾಯ ।
ತೀರ್ಥಕೃತೇ । ತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿನೇ । ತೀರ್ಥವಿರೋಧಕಾಯ । ತೀರ್ಥಸೇವಿನೇ ।
ತೀರ್ಥಪತಯೇ । ತೀರ್ಥವ್ರತಪರಾಯಣಾಯ । ತ್ರಿದೋಷಘ್ನೇ । ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ।
ತ್ರಿನೇತ್ರಪ್ರಿಯಬಾಲಕಾಯ । ತ್ರಿನೇತ್ರಪ್ರಿಯದಾಸಾಯ ನಮಃ । 500 ।

ತ್ರಿನೇತ್ರಪ್ರಿಯಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ । ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ । ತ್ರಿಪಾದೂರ್ಧ್ವಾಯ । ತರಣಯೇ ।
ತಾರಣಯೇ । ತಮಸೇ । ತಮೋರೂಪಿಣೇ । ತಮೋಧ್ವಂಸಿನೇ । ತಮಸ್ತಿಮಿರಘಾತಕಾಯ ।
ತಮೋಘೃಷೇ । ತಮಸಸ್ತಪ್ತತಾರಣಯೇ । ತಮಸೋಽನ್ತಕಾಯ । ತಮೋಹೃತೇ ।
ತಮಕೃತೇ । ತಾಮ್ರಾಯ । ತಾಮ್ರೌಷಧಿಗುಣಪ್ರದಾಯ । ತೈಜಸಾಯ । ತೇಜಸಾಮ್ಮೂರ್ತಯೇ ।
ತೇಜಸಃ ಪ್ರತಿಪಾಲಕಾಯ । ತರುಣಾಯ ನಮಃ । 520 ।

ತರ್ಕವಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ । ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯ । ತಿಮಿಂಗಿಲಾಯ ।
ತತ್ತ್ವಕರ್ತ್ರೇ । ತತ್ತ್ವದಾತ್ರೇ । ತತ್ತ್ವವಿದೇ । ತತ್ತ್ವದಶಿರ್ನೇ । ತತ್ತ್ವಗಾಮಿನೇ ।
ತತ್ತ್ವಭುಜೇ । ತತ್ತ್ವವಾಹನಾಯ ।
ತ್ರಿದಿವಾಯ । ತ್ರಿದಿವೇಶಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲಾಯ । ತಮಿಸ್ರಘ್ನೇ ।
ಸ್ಥಾಣವೇ । ಸ್ಥಾಣುಪ್ರಿಯಾಯ । ಸ್ಥಾಣವೇ । ಸರ್ವತೋವಾಸಕಾಯ ।
ದಯಾಸಿಂಧವೇ । ದಯಾರೂಪಾಯ ನಮಃ । 540 ।

ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ । ದಯಾಪರಾಯ । ದಯಾಮೂರ್ತಯೇ । ದಯಾದಾತ್ರೇ ।
ದಯಾದಾನಪರಾಯಣಾಯ । ದೇವೇಶಾಯ । ದೇವದಾಯ । ದೇವಾಯ । ದೇವರಾಜಾಧಿಪಾಲಕಾಯ ।
ದೀನಬಂಧವೇ । ದೀನದಾತ್ರೇ । ದೀನೋದ್ಧರಣಾಯ । ದಿವ್ಯದೃಶೇ । ದಿವ್ಯದೇಹಾಯ ।
ದಿವ್ಯರೂಪಾಯ । ದಿವ್ಯಾಸನನಿವಾಸಕಾಯ । ದೀರ್ಘಕೇಶಾಯ । ದೀರ್ಘಪುಚ್ಛಾಯ ।
ದೀರ್ಘದಶಿರ್ನೇ ನಮಃ । ದೂರದರ್ಶಿನೇ । ದೀರ್ಘಬಾಹವೇ । ದೀರ್ಘಪಾಯ ।
ದಾನವಾರಯೇ । ದರಿದ್ರಾರಯೇ । ದೈತ್ಯಾರಯೇ । ದಸ್ಯುಭಂಜನಾಯ । ದಂಷ್ಟ್ರಿಣೇ ।
ದಂಡಿನೇ । ದಂಡಧರಾಯ । ದಂಡಪಾಯ । ದಂಡಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾಯ ।
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪೂಜನತತ್ಪರಾಯ । ದರ್ವೀದಲಹುತಪ್ರೀತಾಯ । ದದ್ರುರೋಗವಿನಾಶಕಾಯ ।
ಧರ್ಮಾಯ । ಧರ್ಮಿಣೇ । ಧರ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ । 580 ।

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । ಧರ್ಮಾತ್ಮನೇ । ಧರ್ಮನೇತ್ರೇ । ಧರ್ಮದೃಶೇ ।
ಧರ್ಮಧಾರಕಾಯ । ಧರ್ಮಧ್ವಜಾಯ । ಧರ್ಮಮೂರ್ತಯೇ । ಧರ್ಮರಾಜಸ್ಯ ತ್ರಾಯಕಾಯ ।
ಧಾತ್ರೇ । ಧ್ಯೇಯಾಯ । ಧನಾಯ । ಧನ್ಯಾಯ । ಧನದಾಯ । ಧನಪಾಯ । ಧನಿನೇ ।
ಧನದತ್ರಾಣಕರ್ತ್ರೇ । ಧನಪಪ್ರತಿಪಾಲಕಾಯ । ಧರಣೀಧರಪ್ರಿಯಾಯ । ಧನ್ವಿನೇ ।
ಧನವದ್ಧನಧಾರಕಾಯ ನಮಃ । 600 ।

ಧನ್ವೀಶವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ । ಧೀರಾಯ । ಧಾತೃಮೋದಪ್ರಮೋದಕಾಯ ।
ಧಾತ್ರೈಶ್ವರ್ಯದಾತ್ರೇ । ಧಾತ್ರೀಶಪ್ರತಿಪೂಜಕಾಯ । ಧಾತ್ರಾತ್ಮನೇ । ಧರಾನಾಥಾಯ ।
ಧರಾನಾಥಪ್ರಬೋಧಕಾಯ । ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾಯ । ಧರ್ಮಕೇತವೇ । ಧವಲಾಯ ।
ಧವಲಪ್ರಿಯಾಯ । ಧವಲಾಚಲವಾಸಿನೇ । ಧೇನುದಾಯ । ಧೇನುಪಾಯ । ಧನಿನೇ ।
ಧ್ವನಿರೂಪಾಯ ।
ಧ್ವನಿಪ್ರಾಣಾಯ । ಧ್ವನಿಧರ್ಮಪ್ರಬೋಧಕಾಯ । ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 620 ।

ಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ । ಧೂಮ್ರಾಯ । ಧಾತುರೋಧಿವಿರೋಧಕಾಯ । ನಾರಾಯಣಾಯ ।
ನರಾಯ । ನೇತ್ರೇ । ನದೀಶಾಯ । ನರವಾನರಾಯ । ನದೀಸಂಕ್ರಮಣಾಯ । ನಾಟ್ಯಾಯ ।
ನಾಟ್ಯವೇತ್ತ್ರೇ । ನಟಪ್ರಿಯಾಯ । ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಾಯ । ನಂದಿನೇ ।
ನಂದಿಶೃಂಗಿಗಣಾಧಿಪಾಯ । ನಂದಿಕೇಶ್ವರವರ್ಮಣೇ । ನಂದಿಕೇಶ್ವರಪೂಜಕಾಯ ।
ನರಸಿಂಹಾಯ । ನಟಾಯ । ನೀಪಾಯ ನಮಃ । 640 ।

ನಖಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ । ನಖಾಯುಧಾಯ । ನಲಾಯ । ನೀಲಾಯ ।
ನಲನೀಲಪ್ರಮೋದಕಾಯ । ನವದ್ವಾರಪುರಾಧಾರಾಯ । ನವದ್ವಾರಪುರಾತನಾಯ ।
ನರನಾರಾಯಣಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ನವನಾಥಾಯ । ನಗೇಶ್ವರಾಯ । ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾಯ ।
ನಿತ್ಯಾಯ । ನಿರಾಕಾರಾಯ । ನಿರಂಜನಾಯ । ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ । ನಿರವದ್ಯಾಯ ।
ನಿರ್ಮಲಾಯ । ನಿರ್ಮಮಾಯ । ನಗಾಯ । ನಗರಗ್ರಾಮಪಾಲಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ನಿರಂತಾಯ ನಮಃ । ನಗರಾಧಿಪಾಯ । ನಾಗಕನ್ಯಾಭಯಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ನಾಗಾರಿಪ್ರಿಯಾಯ । ನಾಗರಾಯ । ಪೀತಾಂಬರಾಯ । ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ।
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಪಾವನಾಯ । ಪದ್ಮಾಕ್ಷಾಯ । ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾಯ । ಪದ್ಮಾಸನಪ್ರಪೂಜಕಾಯ ।
ಪದ್ಮಮಾಲಿನೇ । ಪದ್ಮಪರಾಯ । ಪದ್ಮಪೂಜನತತ್ಪರಾಯ । ಪದ್ಮಪಾಣಯೇ । ಪದ್ಮಪಾದಾಯ ।
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಸೇವನಾಯ । ಪಾವನಾಯ । ಪವನಾತ್ಮನೇ । ಪವನಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ । 680 ।

ಪಾಪಘ್ನೇ । ಪರಾಯ । ಪರತರಾಯ । ಪದ್ಮಾಯ । ಪರಮಾಯ । ಪರಮಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಪೀತಾಂಬರಾಯ । ಪ್ರಿಯಾಯ । ಪ್ರೇಮ್ಣೇ । ಪ್ರೇಮದಾಯ । ಪ್ರೇಮಪಾಲಕಾಯ । ಪ್ರೌಢಾಯ ।
ಪ್ರೌಢಪರಾಯ । ಪ್ರೇತದೋಷಘ್ನೇ । ಪ್ರೇತನಾಶಕಾಯ । ಪ್ರಭಂಜನಾನ್ವಯಾಯ ।
ಪಂಚಭ್ಯಃ । ಪಂಚಾಕ್ಷರಮನುಪ್ರಿಯಾಯ । ಪನ್ನಗಾರಯೇ । ಪ್ರತಾಪಿನೇ ನಮಃ । 700 ।

ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ನಮಃ । ಪರದೋಷಘ್ನೇ । ಪರಾಭಿಚಾರಶಮನಾಯ ।
ಪರಸೈನ್ಯವಿನಾಶಕಾಯ । ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಂಭಾಯ । ಪುರಾಧಾರಾಯ । ಪುರಾರಿನುತೇ ।
ಪರಾಜಿತಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಪರಾತ್ಪರಪರಾತ್ಪರಾಯ । ಪಾತಾಲಗಾಯ ।
ಪುರಾಣಾಯ । ಪುರಾತನಾಯ । ಪ್ಲವಂಗಮಾಯ । ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ । ಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಪೂರಕಾಯ । ಪ್ಲವಗೇಶಾಯ । ಪಲಾಶಾರಯೇ । ಪೃಥುಕಾಯ ನಮಃ । 720 ।

ಪೃಥಿವೀಪತಯೇ ನಮಃ । ಪುಣ್ಯಶೀಲಾಯ । ಪುಣ್ಯರಾಶಯೇ । ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ಪುಣ್ಯಪಾಲಕಾಯ । ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಯೇ । ಪುಣ್ಯಗೀತಯೇ । ಪ್ರಾಣದಾಯ । ಪ್ರಾಣಪೋಷಕಾಯ ।
ಪ್ರವೀಣಾಯ । ಪ್ರಸನ್ನಾಯ । ಪಾರ್ಥಧ್ವಜನಿವಾಸಕಾಯ । ಪಿಂಗಕೇಶಾಯ ।
ಪಿಂಗರೋಮ್ಣೇ । ಪ್ರಣವಾಯ । ಪಿಂಗಲಪ್ರಣಾಯ । ಪರಾಶರಾಯ । ಪಾಪಹರ್ತ್ರೇ ।
ಪಿಪ್ಪಲಾಶ್ರಯಸಿದ್ಧಿದಾಯ । ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮಃ । 740 ।

ಪುರಾತೀತಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಥಮಾಯ । ಪುರುಷಾಯ । ಪುಂಸೇ । ಪುರಾಧಾರಾಯ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ । ಪಿತಾಮಹಾಯ । ಫುಲ್ಲಾರವಿಂದವದನಾಯ ।
ಫುಲ್ಲೋತ್ಕಮಲಲೋಚನಾಯ । ಫೂತ್ಕಾರಾಯ । ಫೂತ್ಕರಾಯ । ಫುವೇ ।
ಫೂದಮಂತ್ರಪರಾಯಣಾಯ । ಸ್ಫಟಿಕಾದ್ರಿನಿವಾಸಿನೇ । ಫುಲ್ಲೇಂದೀವರಲೋಚನಾಯ ।
ವಾಯುರೂಪಿಣೇ । ವಾಯುಸುತಾಯ । ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ । ವಾಮನಾಶಕಾಯ ನಮಃ । 760 ।

ವನಾಯ ನಮಃ । ವನಚರಾಯ । ಬಾಲಾಯ । ಬಾಲತ್ರಾತ್ರೇ । ಬಾಲಕಾಯ ।
ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ । ವಿಶ್ವಾಯ । ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ವಪಾಲಕಾಯ । ವಿಶ್ವಧಾತ್ರೇ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೇ । ವಿಶ್ವವೇತ್ತ್ರೇ । ವಿಶಾಂಪತಯೇ । ವಿಮಲಾಯ । ವಿಮಲಜ್ಞಾನಾಯ ।
ವಿಮಲಾನಂದದಾಯಕಾಯ । ವಿಮಲೋತ್ಪಲವಕ್ತ್ರಾಯ । ವಿಮಲಾತ್ಮನೇ ।
ವಿಲಾಸಕೃತೇ । ಬಿಂದುಮಾಧವಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ । 780 ।

ಬಿಂದುಮಾಧವಸೇವಕಾಯ ನಮಃ । ಬೀಜಾಯ । ವೀರ್ಯದಾಯ । ಬೀಜಹಾರಿಣೇ ।
ಬೀಜಪ್ರದಾಯ । ವಿಭವೇ । ವಿಜಯಾಯ । ಬೀಜಕರ್ತ್ರೇ । ವಿಭೂತಯೇ । ಭೂತಿದಾಯಕಾಯ ।
ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಾಯ । ವಿಶ್ವಗಮ್ಯಾಯ । ವಿಶ್ವಹರ್ತ್ರೇ । ವಿರಾಟ್ತನವೇ ।
ಬುಲಕಾರಹತಾರಾತಯೇ । ವಸುದೇವಾಯ । ವನಪ್ರದಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಪರಾಯ । ವಾನರಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ವಾನರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಬಲಿಬಂಧನಕೃತೇ । ವಿಶ್ವತೇಜಸೇ ।
ವಿಶ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ । ವಿಭೋಕ್ತ್ರೇ । ವಾಯುದೇವಾಯ । ವೀರವೀರಾಯ । ವಸುಂಧರಾಯ ।
ವನಮಾಲಿನೇ । ವನಧ್ವಂಸಿನೇ । ವಾರುಣಾಯ । ವೈಷ್ಣವಾಯ । ಬಲಿನೇ ।
ವಿಭೀಷಣಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಷ್ಣುಸೇವಿನೇ । ವಾಯುಗವಯೇ । ವಿದುಷೇ । ವಿಪದ್ಯಾಯ ।
ವಾಯುವಂಶ್ಯಾಯ । ವೇದವೇದಾಂತಪಾರಗಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಬೃಹತ್ತನವೇ ನಮಃ । ಬೃಹತ್ಪಾದಾಯ । ಬೃಹತ್ಕಾಯಾಯ । ಬೃಹದ್ಯಶಸೇ ।
ಬೃಹನ್ನಾಸಾಯ । ಬೃಹದ್ಬಾಹವೇ । ಬೃಹನ್ಮೂರ್ತಯೇ । ಬೃಹತ್ಸ್ತುತಯೇ ।
ಬೃಹದ್ಧನುಷೇ । ಬೃಹಜ್ಜಂಘಾಯ । ಬೃಹತ್ಕಾಯಾಯ । ಬೃಹತ್ಕರಾಯ ।
ಬೃಹದ್ರತಯೇ । ಬೃಹತ್ಪುಚ್ಛಾಯ । ಬೃಹಲ್ಲೋಕಫಲಪ್ರದಾಯ । ಬೃಹತ್ಸೇವ್ಯಾಯ ।
ಬೃಹಚ್ಛಕ್ತಯೇ । ಬೃಹದ್ವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ । ಬೃಹಲ್ಲೋಕರತಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 840 ।

ವಿದ್ಯಾದಾತ್ರೇ ನಮಃ । ವಿದಿಕ್ಪತಯೇ । ವಿಗ್ರಹಾಯ । ವಿಗ್ರಹರತಾಯ ।
ವ್ಯಾಧಿನಾಶಿನೇ । ವ್ಯಾಧಿದಾಯ । ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ । ಬಲದಾತ್ರೇ । ವಿಘ್ನನಾಶಾಯ ।
ವಿನಾಯಕಾಯ । ವರಾಹಾಯ । ವಸುಧಾನಾಥಾಯ । ಭಗವತೇ । ಭಯಭಂಜನಾಯ ।
ಭಾಗ್ಯದಾಯ । ಭಯಕರ್ತ್ರೇ । ಭಾಗಾಯ । ಭೃಗುಪತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಭವ್ಯಾಯ ।
ಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ಭರದ್ವಾಜಾಯ ನಮಃ । ಭಯಾಂಘ್ರಯೇ । ಭಯನಾಶನಾಯ । ಮಾಧವಾಯ ।
ಮಧುರಾನಾಥಾಯ । ಮೇಘನಾದಾಯ । ಮಹಾಮುನಯೇ । ಮಾಯಾಪತಯೇ । ಮನಸ್ವಿನೇ ।
ಮಾಯಾತೀತಾಯ । ಮನೋತ್ಸುಕಾಯ । ಮೈನಾಕವಂದಿತಾಮೋದಾಯ । ಮನೋವೇಗಿನೇ ।
ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಮಾಯಾನಿರ್ಜಿತರಕ್ಷಸೇ । ಮಾಯಾನಿರ್ಜಿತವಿಷ್ಟಪಾಯ ।
ಮಾಯಾಶ್ರಯಾಯ ನಿಲಯಾಯ । ಮಾಯಾವಿಧ್ವಂಸಕಾಯ । ಮಯಾಯ ।
ಮನೋಯಮಪರಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಯಾಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಯಮದುಃಖನಿವಾರಣಾಯ । ಯಮುನಾತೀರವಾಸಿನೇ ।
ಯಮುನಾತೀರ್ಥಚಾರಣಾಯ । ರಾಮಾಯ । ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯ । ರಮ್ಯಾಯ । ರಾಘವಾಯ ।
ರಘುನಂದನಾಯ । ರಾಮಪ್ರಪೂಜಕಾಯ । ರುದ್ರಾಯ । ರುದ್ರಸೇವಿನೇ । ರಮಾಪತಯೇ ।
ರಾವಣಾರಯೇ । ರಮಾನಾಥವತ್ಸಲಾಯ । ರಘುಪುಂಗವಾಯ । ರಕ್ಷೋಘ್ನಾಯ ।
ರಾಮದೂತಾಯ । ರಾಮೇಷ್ಟಾಯ । ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಾಯ ನಮಃ 900 ।

ರಾಮಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ । ರಾಮರೂಪಾಯ । ರಾಜರಾಜಾಯ । ರಣೋತ್ಸುಕಾಯ ।
ಲಂಕಾವಿಧ್ವಂಸಕಾಯ । ಲಂಕಾಪತಿಘಾತಿನೇ । ಲತಾಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಪ್ರಿಯಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾತ್ಮಪಾಲಕಾಯ । ಪ್ಲವಗಾಬ್ಧಿಹೇಲಕಾಯ ।
ಲಂಕೇಶಗೃಹಭಂಜನಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ । ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಪಾಲಕಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೇ । ವಿಕ್ಷೇತ್ರಾಯ । ವಿಶ್ವಬೀಜಾಯ । ವಿಶ್ವದೃಶೇ ।
ವಿಶ್ವಂಭರಾಯ ನಮಃ । 920 ।

ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ವಿಶ್ವಾಕಾರಾಯ । ವಿಶ್ವಧೃಷೇ । ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ।
ವಿಶ್ವಸೇವ್ಯಾಯ । ವಿಶ್ವಾಯ । ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ । ವಿಭವೇ । ಶುಕ್ಲಾಯ ।
ಶುಕ್ರಪ್ರದಾಯ । ಶುಕ್ರಾತ್ಮನೇ । ಶುಭಪ್ರದಾಯ । ಶರ್ವರೀಪತಿಶೂರಾಯ । ಶೂರಾಯ ।
ಶ್ರುತಿಶ್ರವಸೇ । ಶಾಕಂಭರೀಶಕ್ತಿಧರಾಯ । ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ । ಶರಣಪ್ರದಾಯ ।
ಶಂಕರಾಯ । ಶಾಂತಿದಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ । ಶಿವಾಯ । ಶೂಲಿನೇ । ಶಿವಾರ್ಚಿತಾಯ । ಶ್ರೀರಾಮರೂಪಾಯ ।
ಶ್ರೀವಾಸಾಯ । ಶ್ರೀಪದಾಯ । ಶ್ರೀಕರಾಯ । ಶುಚಯೇ । ಶ್ರೀಶಾಯ । ಶ್ರೀದಾಯ ।
ಶ್ರೀಕರಾಯ । ಶ್ರೀಕಾಂತಪ್ರಿಯಾಯ । ಶ್ರೀನಿಧಯೇ । ಷೋಡಶಸ್ವರಸಂಯುಕ್ತಾಯ ।
ಷೋಡಶಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ । ಷಡಂಗಸ್ತೋತ್ರನಿರತಾಯ । ಷಡಾನನಪ್ರಪೂಜಕಾಯ ।
ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತ್ರೇ । ಷಡ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ । 960 ।

ಷಟ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಷಡೂರ್ಮಿಪಾಯ । ಸನಾತನಾಯ । ಸತ್ಯರೂಪಾಯ ।
ಸತ್ಯಲೋಕಪ್ರಬೋಧಕಾಯ । ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಸತ್ಯದಾತ್ರೇ । ಸತ್ಯವ್ರತಪರಾಯಣಾಯ ।
ಸೌಮ್ಯಾಯ । ಸೌಮ್ಯಪ್ರದಾಯ । ಸೌಮ್ಯದೃಕ್ಸೌಮ್ಯಾಯ । ಸೌಮ್ಯಪಾಲಕಾಯ ।
ಸುಗ್ರೀವಾದಿಯುತಾಯ । ಸರ್ವಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಾಯ । ಸೂತ್ರಾತ್ಮನೇ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಂಧ್ಯಾಯ ।
ಸ್ಥೂಲಾಯ । ಸರ್ವಗತಯೇ ಪುಂಸೇ । ಸುರಭಯೇ । ಸಾಗರಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಸೇತವೇ ನಮಃ । ಸತ್ಯಾಯ । ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ಸತ್ಯಗರ್ಭಾಯ । ಸತ್ಯಸೇತವೇ ।
ಸಿದ್ಧಯೇ । ಸತ್ಯಗೋಚರಾಯ । ಸತ್ಯವಾದಿನೇ । ಸುಕರ್ಮಣೇ । ಸರ್ವಾನಂದೈಕಾಯ ।
ಈಶ್ವರಾಯ । ಸಿದ್ಧಯೇ ಸಾಧ್ಯಾಯ । ಸುಸಿದ್ಧಾಯ । ಸಿದ್ಧಿಹೇತುಕಾಯ ಸಂಕಲ್ಪಾಯ ।
ಸಪ್ತಪಾತಾಲಚರಣಾಯ । ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಣವಂದಿತಾಯ । ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಲಂಘನಾಯ ವೀರಾಯ ।
ಸಪ್ತದ್ವೀಪೋರುಮಂಡಲಾಯ । ಸಪ್ತಾಂಗರಾಜ್ಯಸುಖದಾಯ । ಸಪ್ತಮಾತೃನಿಷೇವಿತಾಯ ।
ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋನಿಧಯೇ ನಮಃ । 1000 ।

ಸಪ್ತಸಪ್ತಪಾತಾಲಸಂಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ । ಸಹಸ್ರಾಸ್ಯಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ । ಸಹಸ್ರಪದೇ । ಹನುಮತೇ । ಹರ್ಷದಾತ್ರೇ । ಹರಾಯ ।
ಹರಿಹರೀಶ್ವರಾಯ । ಕ್ಷುದ್ರರಾಕ್ಷಸಘಾತಿನೇ । ಕ್ಷುದ್ಧತಕ್ಷಾಂತಿದಾಯಕಾಯ ।
ಅನಾದೀಶಾಯ । ಅನಂತಾಯ । ಆನಂದಾಯ । ಅಧ್ಯಾತ್ಮಬೋಧಕಾಯ । ಇಂದ್ರಾಯ । ಈಶೋತ್ತಮಾಯ ।
ಉನ್ಮತ್ತಜನಋದ್ಧಿದಾಯ । ಋವರ್ಣಾಯ । ಌಪದೋಪೇತಾಯ । ಐಶ್ವರ್ಯಾಯ ।
ಓಷಧೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಔಷಧಾಯ । ಅಂಶುಮತೇ । ಸರ್ವಕಾರಣಾಯ । ಅಕಾರಾಯ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

1000 Names Anjaneya 1 » Hanumata Sahasranamavali 1 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil