1000 Names Of Parashurama – Sahasranamavali Stotram In English

॥ Sri Parashurama Sahasranamavali English Lyrics ॥

॥ sriparasuramasahasranamavalih ॥ 
atha viniyogah ।
Om asya srijamadagnyasahasranamavalimahamantrasya srirama rsih ।
jamadagnyah paramatma devata ।
anustup chandah । srimadavinasaramaprityartham
caturvidhapurusarthasiddhyartham jape viniyogah ॥

atha karanyasah ।
Om hram govindatmane angusthabhyam namah ।
Om hrim mahidharatmane tarjanibhyam namah ।
Om hrum hrsikesatmane madhyamabhyam namah ।
Om hraim trivikramatmane anamikabhyam namah ।
Om hraum visnvatmane kanisthikabhyam namah ।
Om hrah madhavatmane karatalakaraprsthabhyam namah ॥

atha hrdayanyasah ।
Om hram govindatmane hrdayaya namah ।
Om hrim mahidharatmane sirase svaha ।
Om hrum hrsikesatmane sikhayai vasat ।
Om hraim trivikramatmane kavacaya hum ।
Om hraum visnvatmane netratrayaya vausat ।
Om hrah madhavatmane astraya phat ।
atha dhyanam ।
suddhajambunadanibham brahmavisnusivatmakam ।
sarvabharanasamyuktam krsnajinadharam vibhum ॥ 1॥

banacapau ca parasumabhayam ca caturbhujaih ।
prakosthasobhi rudraksairdadhanam bhrgunandanam ॥ 2॥

hemayajnopavitam ca snigdhasmitamukhambujam ।
darbhancitakaram devam ksatriyaksayadiksitam ॥ 3॥

srivatsavaksasam ramam dhyayedvai brahmacarinam ।
hrtpundarikamadhyastham sanakadyairabhistutam ॥ 4॥

sahasramiva suryanamekibhuya purah sthitam ।
tapasamiva sanmurtim bhrguvamsatapasvinam ॥ 5॥

cudacumbitakankapatramabhitastunidvayam prsthato
bhasmasnigdhapavitralanchanavapurdhatte tvacam rauravim ।
maunjya mekhalaya niyantritamadhovasasca manjisthakam
panau karmukamaksasutravalayam dandam param paippalam ॥ 6॥

renukahrdayanandam bhrguvamsatapasvinam ।
ksatriyanamantakam purnam jamadagnyam namamyaham ॥ 7॥

avyaktavyaktarupaya nirgunaya gunatmane ।
samastajagadadharamurtaye brahmane namah ॥ 8॥

॥ sriparasuramadvadasanamani ॥

harih parasudhari ca ramasca bhrgunandanah ।
ekaviratmajo visnurjamadagnyah pratapavan ॥

sahyadrivasi virasca ksatrajitprthivipatih ।
iti dvadasanamani bhargavasya mahatmanah ।
yastrikale pathennityam sarvatra vijayi bhavet ॥

atha sriparasuramasahasranamavalih ।
Om ramaya namah ।
Om srimate namah ।
Om mahavisnave namah ।
Om bhargavaya namah ।
Om jamadagnijaya namah ।
Om tattvarupine namah ।
Om parasmai namah ।
Om brahmane namah ।
Om sasvataya namah ।
Om sarvasaktidhrse namah । 10
Om varenyaya namah ।
Om varadaya namah ।
Om sarvasiddhidaya namah ।
Om kanjalocanaya namah ।
Om rajendraya namah ।
Om sadacaraya namah ।
Om jamadagnyaya namah ।
Om paratparaya namah ।
Om paramarthaikanirataya namah ।
Om jitamitraya namah । 20
Om janardanaya namah ।
Om rsipravaravandyaya namah ।
Om dantaya namah ।
Om satruvinasanaya namah ।
Om sarvakarmane namah ।
Om pavitraya namah ।
Om adinaya namah ।
Om dinasadhakaya namah ।
Om abhivadyaya namah ।
Om mahaviraya namah । 30
Om tapasvine namah ।
Om niyamapriyaya namah ।
Om svayambhuve namah ।
Om sarvarupaya namah ।
Om sarvatmane namah ।
Om sarvadrse namah ।
Om prabhave namah ।
Om isanaya namah ।
Om sarvadevadaye namah ।
Om variyase namah । 40
Om sarvagaya namah ।
Om acyutaya namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om sarvavedadaye namah ।
Om saranyaya namah ।
Om paramesvaraya namah ।
Om jnanabhavyaya namah ।
Om aparicchedyaya namah ।
Om sucaye namah ।
Om vagmine namah । 50
Om pratapavate namah ।
Om jitakrodhaya namah ।
Om gudakesaya namah ।
Om dyutimate namah ।
Om arimardanaya namah ।
Om renukatanayaya namah ।
Om saksadajitaya namah ।
Om avyayaya namah ।
Om vipulamsaya namah ।
Om mahoraskaya namah । 60
Om atindraya namah ।
Om vandyaya namah ।
Om dayanidhaye namah ।
Om anadaye namah ।
Om bhagavate namah ।
Om indraya namah ।
Om sarvalokarimardanaya namah ।
Om satyaya namah ।
Om satyavrataya namah ।
Om satyasandhaya namah । 70
Om paramadharmikaya namah ।
Om lokatmane namah ।
Om lokakrte namah ।
Om lokavandyaya namah ।
Om sarvamayaya namah ।
Om nidhaye namah ।
Om vasyaya namah ।
Om dayayai namah ।
Om sudhiye namah ।
Om goptre namah । 80
Om daksaya namah ।
Om sarvaikapavanaya namah ।
Om brahmanyaya namah ।
Om brahmacarine namah ।
Om brahmane namah ।
Om brahmaprakasakaya namah ।
Om sundaraya namah ।
Om ajinavasase namah ।
Om brahmasutradharaya namah ।
Om samaya namah । 90
Om saumyaya namah ।
Om maharsaye namah ।
Om santaya namah ।
Om maunjibhrte namah ।
Om dandadharakaya namah ।
Om kodandine namah ।
Om sarvajite namah ।
Om satrudarpaghne namah ।
Om punyavardhanaya namah ।
Om kavaye namah ॥ 100 ॥

Om brahmarsaye namah ।
Om varadaya namah ।
Om kamandaludharaya namah ।
Om krtine namah ।
Om mahodaraya namah ।
Om atulaya namah ।
Om bhavyaya namah ।
Om jitasadvargamandalaya namah ।
Om kantaya namah ।
Om punyaya namah । 110
Om sukirtaye namah ।
Om dvibhujaya namah ।
Om adipurusaya namah ।
Om akalmasaya namah ।
Om duraradhyaya namah ।
Om sarvavasaya namah ।
Om krtagamaya namah ।
Om viryavate namah ।
Om smitabhasine namah ।
Om nivrttatmane namah । 120
Om punarvasave namah ।
Om adhyatmayogakusalaya namah ।
Om sarvayudhavisaradaya namah ।
Om yajnasvarupine namah ।
Om yajnesaya namah ।
Om yajnapalaya namah ।
Om sanatanaya namah ।
Om ghanasyamaya namah ।
Om smrtaye namah ।
Om suraya namah । 130
Om jaramaranavarjitaya namah ।
Om dhiraya namah ।
Om dantaya namah ।
Om surupaya namah ।
Om sarvatirthamayaya namah ।
Om vidhaye namah ।
Om varnine namah ।
Om varnasramagurave namah ।
Om sarvajite namah ।
Om purusaya namah । 140
Om avyayaya namah ।
Om sivasiksaparaya namah ।
Om yuktaya namah ।
Om paramatmane namah ।
Om parayanaya namah ।
Om pramanaya namah ।
Om rupaya namah ।
Om durjneyaya namah ।
Om purnaya namah ।
Om kruraya namah । 150
Om kratave namah ।
Om vibhave namah ।
Om anandaya namah ।
Om gunasresthaya namah ।
Om anantadrstaye namah ।
Om gunakaraya namah ।
Om dhanurdharaya namah ।
Om dhanurvedaya namah ।
Om saccidanandavigrahaya namah ।
Om janesvaraya namah । 160
Om vinitatmane namah ।
Om mahakayaya namah ।
Om tapasviraje namah ।
Om akhiladyaya namah ।
Om visvakarmane namah ।
Om vinitatmane namah ।
Om visaradaya namah ।
Om aksaraya namah ।
Om kesavaya namah ।
Om saksine namah । 170
Om maricaye namah ।
Om sarvakamadaya namah ।
Om kalyanaya namah ।
Om prakrtikalpaya namah ।
Om sarvesaya namah ।
Om purusottamaya namah ।
Om lokadhyaksaya namah ।
Om gabhiraya namah ।
Om sarvabhaktavarapradaya namah ।
Om jyotise namah । 180
Om anandarupaya namah ।
Om vahnaye namah ।
Om aksayaya namah ।
Om asramine namah ।
Om bhurbhuvahsvastapomurtaye namah ।
Om ravaye namah ।
Om parasudhrse namah ।
Om svaraje namah ।
Om bahusrutaya namah ।
Om satyavadine namah । 190
Om bhrajisnave namah ।
Om sahanaya namah ।
Om balaya namah ।
Om sukhadaya namah ।
Om karanaya namah ।
Om bhoktre namah ।
Om bhavabandhavimoksakrte namah ।
Om samsaratarakaya namah ।
Om netre namah ।
Om sarvaduhkhavimoksakrte namah । 200 ।

Om devacudamanaye namah ।
Om kundaya namah ।
Om sutapase namah ।
Om brahmavardhanaya namah ।
Om nityaya namah ।
Om niyatakalyanaya namah ।
Om suddhatmane namah ।
Om puratanaya namah ।
Om duhsvapnanasanaya namah ।
Om nitaye namah । 210
Om kiritine namah ।
Om skandadarpahrte namah ।
Om arjunaya namah ।
Om pranaghne namah ।
Om viraya namah ।
Om sahasrabhujajite namah ।
Om haraye namah ।
Om ksatriyantakaraya namah ।
Om suraya namah ।
Om ksitibharakarantakrte namah । 220
Om parasvadhadharaya namah ।
Om dhanvine namah ।
Om renukavakyatatparaya namah ।
Om viraghne namah ।
Om visamaya namah ।
Om viraya namah ।
Om pitrvakyaparayanaya namah ।
Om matrpranadaya namah ।
Om isaya namah ।
Om dharmatattvavisaradaya namah । 230
Om pitrkrodhaharaya namah ।
Om krodhaya namah ।
Om saptajihvasamaprabhaya namah ।
Om svabhavabhadraya namah ।
Om satrughnaya namah ।
Om sthanave namah ।
Om sambhave namah ।
Om kesavaya namah ।
Om sthavisthaya namah ।
Om sthaviraya namah । 240
Om balaya namah ।
Om suksmaya namah ।
Om laksyadyutaye namah ।
Om mahate namah ।
Om brahmacarine namah ।
Om vinitatmane namah ।
Om rudraksavalayaya namah ।
Om sudhiye namah ।
Om aksakarnaya namah ।
Om sahasramsave namah । 250
Om diptaya namah ।
Om kaivalyatatparaya namah ।
Om adityaya namah ।
Om kalarudraya namah ।
Om kalacakrapravartakaya namah ।
Om kavacine namah ।
Om kundaline namah ।
Om khadgine namah ।
Om cakrine namah ।
Om bhimaparakramaya namah । 260
Om mrtyunjayaya namah ।
Om virasimhaya namah ।
Om jagadatmane namah ।
Om jagadgurave namah ।
Om amrtyave namah ।
Om janmarahitaya namah ।
Om kalajnanine namah ।
Om mahapatave namah ।
Om niskalankaya namah ।
Om gunagramaya namah । 270
Om anirvinnaya namah ।
Om smararupadhrse namah ।
Om anirvedyaya namah ।
Om satavartaya namah ।
Om dandaya namah ।
Om damayitre namah ।
Om damaya namah ।
Om pradhanaya namah ।
Om tarakaya namah ।
Om dhimate namah । 280
Om tapasvine namah ।
Om bhutasarathaye namah ।
Om ahase namah ।
Om samvatsaraya namah ।
Om yogine namah ।
Om samvatsarakaraya namah ।
Om dvijaya namah ।
Om sasvataya namah ।
Om lokanathaya namah ।
Om sakhine namah । 290
Om dandine namah ।
Om baline namah ।
Om jatine namah ।
Om kalayogine namah ।
Om mahanandaya namah ।
Om tigmamanyave namah ।
Om suvarcase namah ।
Om amarsanaya namah ।
Om marsanatmane namah ।
Om prasantatmane namah । 300 ।

See Also  Bhajare Sriramam He Manasa In English – Sri Ramadasu Keerthanalu

Om hutasanaya namah ।
Om sarvavasase namah ।
Om sarvacarine namah ।
Om sarvadharaya namah ।
Om virocanaya namah ।
Om haimaya namah ।
Om hemakaraya namah ।
Om dharmaya namah ।
Om durvasase namah ।
Om vasavaya namah । 310
Om yamaya namah ।
Om ugratejase namah ।
Om mahatejase namah ।
Om jayaya namah ।
Om vijayaya namah ।
Om kalajite namah ।
Om sahasrahastaya namah ।
Om vijayaya namah ।
Om durdharaya namah ।
Om yajnabhagabhuje namah । 320
Om agnaye namah ।
Om jvaline namah ।
Om mahajvalaya namah ।
Om atidhumaya namah ।
Om hutaya namah ।
Om havise namah ।
Om svastidaya namah ।
Om svastibhagaya namah ।
Om mahate namah ।
Om bhargaya namah । 330
Om paraya namah ।
Om yune namah ।
Om mahatpadaya namah ।
Om mahahastaya namah ।
Om brhatkayaya namah ।
Om mahayasase namah ।
Om mahakatyai namah ।
Om mahagrivaya namah ।
Om mahabahave namah ।
Om mahakaraya namah । 340
Om mahanasaya namah ।
Om mahakambave namah ।
Om mahamayaya namah ।
Om payonidhaye namah ।
Om mahavaksase namah ।
Om mahaujase namah ।
Om mahakesaya namah ।
Om mahajanaya namah ।
Om mahamurdhne namah ।
Om mahamatraya namah । 350
Om mahakarnaya namah ।
Om mahahanave namah ।
Om vrksakaraya namah ।
Om mahaketave namah ।
Om mahadamstraya namah ।
Om mahamukhaya namah ।
Om ekaviraya namah ।
Om mahaviraya namah ।
Om vasudaya namah ।
Om kalapujitaya namah । 360
Om mahameghaninadine namah ।
Om mahaghosaya namah ।
Om mahadyutaye namah ।
Om saivaya namah ।
Om saivagamacarine namah ।
Om haihayanam kulantakaya namah ।
Om sarvaguhyamayaya namah ।
Om vajrine namah ।
Om bahulaya namah ।
Om karmasadhanaya namah । 370
Om kamine namah ।
Om kapaye namah ।
Om kamapalaya namah ।
Om kamadevaya namah ।
Om krtagamaya namah ।
Om pancavimsatitattvajnaya namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om sarvagocaraya namah ।
Om lokanetre namah ।
Om mahanadaya namah । 380
Om kalayogine namah ।
Om mahabalaya namah ।
Om asankhyeyaya namah ।
Om aprameyatmane namah ।
Om viryakrte namah ।
Om viryakovidaya namah ।
Om vedavedyaya namah ।
Om viyadgoptre namah ।
Om sarvamaramunisvaraya namah ।
Om suresaya namah । 390
Om saranaya namah ।
Om sarmane namah ।
Om sabdabrahmane namah ।
Om satam gataye namah ।
Om nirlepaya namah ।
Om nisprapancatmane namah ।
Om nirvyagraya namah ।
Om vyagranasanaya namah ।
Om suddhaya namah ।
Om putaya namah । 400 ।

Om sivarambhaya namah ।
Om sahasrabhujajite namah ।
Om haraye namah ।
Om niravadyapadopayaya namah ।
Om siddhidaya namah ।
Om siddhisadhanaya namah ।
Om caturbhujaya namah ।
Om mahadevaya namah ।
Om vyudhoraskaya namah ।
Om janesvaraya namah । 410
Om dyumanaye namah ।
Om taranaye namah ।
Om dhanyaya namah ।
Om kartaviryabalapaghne namah ।
Om laksmanagrajavandyaya namah ।
Om naraya namah ।
Om narayanaya namah ।
Om priyaya namah ।
Om ekajyotise namah ।
Om niratankaya namah । 420
Om matsyarupine namah ।
Om janapriyaya namah ।
Om supritaya namah ।
Om sumukhaya namah ।
Om suksmaya namah ।
Om kurmaya namah ।
Om varahakaya namah ।
Om vyapakaya namah ।
Om narasimhaya namah ।
Om balijite namah । 430
Om madhusudanaya namah ।
Om aparajitaya namah ।
Om sarvasahaya namah ।
Om bhusanaya namah ।
Om bhutavahanaya namah ।
Om nivrttaya namah ।
Om samvrttaya namah ।
Om silpine namah ।
Om ksudraghne namah ।
Om nityaya namah । 440
Om sundaraya namah ।
Om stavyaya namah ।
Om stavapriyaya namah ।
Om stotre namah ।
Om vyasamurtaye namah ।
Om anakulaya namah ।
Om prasantabuddhaye namah ।
Om aksudraya namah ।
Om sarvasattvavalambanaya namah ।
Om paramarthagurave namah । 450
Om devaya namah ।
Om maline namah ।
Om samsarasarathaye namah ।
Om rasaya namah ।
Om rasajnaya namah ।
Om sarajnaya namah ।
Om kankanikrtavasukaye namah ।
Om krsnaya namah ।
Om krsnastutaya namah ।
Om dhiraya namah । 460
Om mayatitaya namah ।
Om vimatsaraya namah ।
Om mahesvaraya namah ।
Om mahibhartre namah ।
Om sakalyaya namah ।
Om sarvaripataye namah ।
Om tatasthaya namah ।
Om karnadiksadaya namah ।
Om suradhyaksaya namah ।
Om surarighne namah । 470
Om dhyeyaya namah ।
Om agradhuryaya namah ।
Om dhatrisaya namah ।
Om rucaye namah ।
Om tribhuvanesvaraya namah ।
Om karmadhyaksaya namah ।
Om niralambaya namah ।
Om sarvakamyaphalapradaya namah ।
Om avyaktalaksanaya namah ।
Om vyaktaya namah । 480
Om vyaktavyaktaya namah ।
Om visampataye namah ।
Om trilokatmane namah ।
Om trilokesaya namah ।
Om jagannathaya namah ।
Om janesvaraya namah ।
Om brahmane namah ।
Om hamsaya namah ।
Om rudraya namah ।
Om srastre namah । 490
Om hartre namah ।
Om caturmukhaya namah ।
Om nirmadaya namah ।
Om nirahankaraya namah ।
Om bhrguvamsodvahaya namah ।
Om subhaya namah ।
Om vedhase namah ।
Om vidhatre namah ।
Om druhinaya namah ।
Om devajnaya namah । 500 ।

See Also  108 Names Of Mata Amritanandamayi – Ashtottara Shatanamavali In Tamil

Om devacintanaya namah ।
Om kailasasikharavasine namah ।
Om brahmanaya namah ।
Om brahmanapriyaya namah ।
Om arthaya namah ।
Om anarthaya namah ।
Om mahakosaya namah ।
Om jyesthaya namah ।
Om sresthaya namah ।
Om subhakrtaye namah । 510
Om banaraye namah ।
Om damanaya namah ।
Om yajvane namah ।
Om snigdhaprakrtaye namah ।
Om agniyaya namah ।
Om varasilaya namah ।
Om varagunaya namah ।
Om satyakirtaye namah ।
Om krpakaraya namah ।
Om sattvavate namah । 520
Om sattvikaya namah ।
Om dharmine namah ।
Om buddhaya namah ।
Om kalkaye namah ।
Om sadasrayaya namah ।
Om darpanaya namah ।
Om darpaghne namah ।
Om darpatitaya namah ।
Om drptaya namah ।
Om pravartakaya namah । 530
Om amrtamsaya namah ।
Om amrtavapave namah ।
Om vanmayaya namah ।
Om sadasanmayaya namah ।
Om nidhanagarbhaya namah ।
Om bhusayine namah ।
Om kapilaya namah ।
Om visvabhojanaya namah ।
Om prabhavisnave namah ।
Om grasisnave namah । 540
Om caturvargaphalapradaya namah ।
Om narasimhaya namah ।
Om mahabhimaya namah ।
Om sarabhaya namah ।
Om kalipavanaya namah ।
Om ugraya namah ।
Om pasupataye namah ।
Om bhargaya namah ।
Om vaidyaya namah ।
Om kesinisudanaya namah । 550
Om govindaya namah ।
Om gopataye namah ।
Om goptre namah ।
Om gopalaya namah ।
Om gopavallabhaya namah ।
Om bhutavasaya namah ।
Om guhavasaya namah ।
Om satyavasaya namah ।
Om srutagamaya namah ।
Om niskantakaya namah । 560
Om sahasrarcise namah ।
Om snigdhaya namah ।
Om prakrtidaksinaya/laksanaya namah ।
Om akampitaya namah ।
Om gunagrahine namah ।
Om supritaya namah ।
Om pritivardhanaya namah ।
Om padmagarbhaya namah ।
Om mahagarbhaya namah ।
Om vajragarbhaya namah । 570
Om jalodbhavaya namah ।
Om gabhastaye namah ।
Om brahmakrte namah ।
Om brahmane namah ।
Om rajarajaya namah ।
Om svayambhavaya namah ।
Om senanye namah ।
Om agranye namah ।
Om sadhave namah ।
Om balaya namah । 580
Om talikaraya namah ।
Om mahate namah ।
Om prthivyai namah ।
Om vayave namah ।
Om abbhyah namah ।
Om tejase namah ।
Om khaya namah ।
Om bahulocanaya namah ।
Om sahasramurdhne namah ।
Om devendraya namah । 590
Om sarvaguhyamayaya namah ।
Om gurave namah ।
Om avinasine namah ।
Om sukharamaya namah ।
Om strilokine namah ।
Om pranadharakaya namah ।
Om nidrarupaya namah ।
Om ksamaya namah ।
Om tandraya namah ।
Om dhrtaye namah । 600 ।

Om medhayai namah ।
Om svadhayai namah ।
Om havise namah ।
Om hotre namah ।
Om netre namah ।
Om sivaya namah ।
Om tratre namah ।
Om saptajihvaya namah ।
Om visuddhapadaya namah ।
Om svahayai namah । 610
Om havyaya namah ।
Om kavyaya namah ।
Om sataghnine namah ।
Om satapasadhrse namah ।
Om arohaya namah ।
Om nirohaya namah ।
Om tirthaya namah ।
Om tirthakaraya namah ।
Om haraya namah ।
Om caracaratmane namah । 620
Om suksmaya namah ।
Om vivasvate namah ।
Om savitamrtaya namah ।
Om tustaye namah ।
Om pustaye namah ।
Om kalayai namah ।
Om kasthayai namah ।
Om masaya namah ।
Om paksaya namah ।
Om vasaraya namah । 630
Om rtave namah ।
Om yugadikalaya namah ।
Om lingaya namah ।
Om atmane namah ।
Om lingaya namah ।
Om atmane namah ।
Om sasvataya namah ।
Om ciranjivine namah ।
Om prasannatmane namah ।
Om nakulaya namah । 640
Om pranadharanaya namah ।
Om svargadvaraya namah ।
Om prajadvaraya namah ।
Om moksadvaraya namah ।
Om trivistapaya namah ।
Om muktaye namah ।
Om laksmyai namah ।
Om bhuktaye namah ।
Om virajase namah ।
Om virajambaraya namah । 650
Om visvaksetraya namah ।
Om sadabijaya namah ।
Om punyasravanakirtanaya namah ।
Om bhiksave namah ।
Om bhaiksyaya namah ।
Om grhaya namah ।
Om darabhyah namah ।
Om yajamanaya namah ।
Om yacakaya namah ।
Om paksine namah । 660
Om paksavahaya namah ।
Om manovegaya namah ।
Om nisacaraya namah ।
Om gajaghne namah ।
Om daityaghne namah ।
Om nakaya namah ।
Om puruhutaya namah ।
Om purustutaya namah ।
Om bandhavaya namah ।
Om bandhuvargaya namah । 670
Om pitre namah ।
Om matre namah ।
Om sakhye namah ।
Om sutaya namah ।
Om gayatrivallabhaya namah ।
Om pramsave namah ।
Om mandhatre namah ।
Om bhutabhavanaya namah ।
Om siddharthakarine namah ।
Om sarvarthaya namah । 680
Om chandase namah ।
Om vyakaranaya namah ।
Om srutaye namah ।
Om smrtaye namah ।
Om gathayai namah ।
Om upasantaya namah ।
Om puranaya namah ।
Om pranacancuraya namah ।
Om vamanaya namah ।
Om jagatkalaya namah । 690
Om sukrtaya namah ।
Om yugadhipaya namah ।
Om udgithaya namah ।
Om pranavaya namah ।
Om bhanave namah ।
Om skandaya namah ।
Om vaisravanaya namah ।
Om antaratmane namah ।
Om hrsikesaya namah ।
Om padmanabhaya namah । 700 ।

Om stutipriyaya namah ।
Om parasvadhayudhaya namah ।
Om sakhine namah ।
Om simhagaya namah ।
Om simhavahanaya namah ।
Om simhanadaya namah ।
Om simhadamstraya namah ।
Om nagaya namah ।
Om mandaradhrke namah ।
Om sarase / saraya namah । 710
Om sahyacalanivasine namah ।
Om mahendrakrtasamsrayaya namah ।
Om manase namah ।
Om buddhaye namah ।
Om ahankaraya namah ।
Om kamalanandavardhanaya namah ।
Om sanatanatamaya namah ।
Om sragvine namah ।
Om gadine namah ।
Om sankhine namah । 720
Om rathangabhrte namah ।
Om nirihaya namah ।
Om nirvikalpaya namah ।
Om samarthaya namah ।
Om anarthanasanaya namah ।
Om akayaya namah ।
Om bhaktakayaya namah ।
Om madhavaya namah ।
Om surarcitaya namah ।
Om yoddhre namah । 730
Om jetre namah ।
Om mahaviryaya namah ।
Om sankaraya namah ।
Om santataya namah ।
Om stutaya namah ।
Om visvesvaraya namah ।
Om visvamurtaye namah ।
Om visvaramaya namah ।
Om visvakrte namah ।
Om ajanubahave namah । 740
Om sulabhaya namah ।
Om paraya namah ।
Om jyotise namah ।
Om sanatanaya namah ।
Om vaikunthaya namah ।
Om pundarikaksaya namah ।
Om sarvabhutasayasthitaya namah ।
Om sahasrasirsne namah ।
Om purusaya namah ।
Om sahasraksaya namah । 750
Om sahasrapadaya namah ।
Om urdhvaretase namah ।
Om urdhvalingaya namah ।
Om pravaraya namah ।
Om varadaya namah ।
Om varaya namah ।
Om unmattavesaya namah ।
Om pracchannaya namah ।
Om saptadvipamahipradaya namah ।
Om dvijadharmapratisthatre namah । 760
Om vedatmane namah ।
Om vedakrte namah ।
Om srayaya namah ।
Om nityaya namah ।
Om sampurnakamaya namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om kusalagamaya namah ।
Om krpapiyusajaladhaye namah ।
Om dhatre namah ।
Om kartre namah । 770
Om paratparaya namah ।
Om acalaya namah ।
Om nirmalaya namah ।
Om trptaya namah ।
Om sve mahimni pratisthitaya namah ।
Om asahayaya namah ।
Om sahayaya namah ।
Om jagaddhetave namah ।
Om akaranaya namah ।
Om moksadaya namah । 780
Om kirtidaya namah ।
Om prerakaya namah ।
Om kirtinayakaya namah ।
Om adharmasatrave namah ।
Om aksobhyaya namah ।
Om vamadevaya namah ।
Om mahabalaya namah ।
Om visvaviryaya namah ।
Om mahaviryaya namah ।
Om srinivasaya namah । 790
Om satam gataye namah ।
Om svarnavarnaya namah ।
Om varangaya namah ।
Om sadyogine namah ।
Om dvijottamaya namah ।
Om naksatramaline namah ।
Om surabhaye namah ।
Om vimalaya namah ।
Om visvapavanaya namah ।
Om vasantaya namah । 800 ।

See Also  1000 Names Of Sri Shirdi Sainatha Stotram 2 In Sanskrit

Om madhavaya namah ।
Om grismaya namah ।
Om nabhasyaya namah ।
Om bijavahanaya namah ।
Om nidaghaya namah ।
Om tapanaya namah ।
Om meghaya namah ।
Om nabhase namah ।
Om yonaye namah ।
Om parasaraya namah । 810
Om sukhanilaya namah ।
Om sunispannaya namah ।
Om sisiraya namah ।
Om naravahanaya namah ।
Om srigarbhaya namah ।
Om karanaya namah ।
Om japyaya namah ।
Om durgaya namah ।
Om satyaparakramaya namah ।
Om atmabhuve namah । 820
Om aniruddhaya namah ।
Om dattatreyaya namah ।
Om trivikramaya namah ।
Om jamadagnaye namah ।
Om balanidhaye namah ।
Om pulastyaya namah ।
Om pulahaya namah ।
Om angirase namah ।
Om varnine namah ।
Om varnagurave namah । 830
Om candaya namah ।
Om kalpavrksaya namah ।
Om kaladharaya namah ।
Om mahendraya namah ।
Om durbharaya namah ।
Om siddhaya namah ।
Om yogacaryaya namah ।
Om brhaspataye namah ।
Om nirakaraya namah ।
Om visuddhaya namah । 840
Om vyadhihartre namah ।
Om niramayaya namah ।
Om amoghaya namah ।
Om anistamathanaya namah ।
Om mukundaya namah ।
Om vigatajvaraya namah ।
Om svayamjyotise namah ।
Om gurutamaya namah ।
Om suprasadaya namah ।
Om acalaya namah । 850
Om candraya namah ।
Om suryaya namah ।
Om sanaye namah ।
Om ketave namah ।
Om bhumijaya namah ।
Om somanandanaya namah ।
Om bhrgave namah ।
Om mahatapase namah ।
Om dirghatapase namah ।
Om siddhaya namah । 860
Om mahagurave namah ।
Om mantrine namah ।
Om mantrayitre namah ।
Om mantraya namah ।
Om vagmine namah ।
Om vasumanase namah ।
Om sthiraya namah ।
Om adraye namah ।
Om adrisayaya namah ।
Om sambhave namah । 870
Om mangalyaya namah ।
Om mangalaya namah ।
Om avrtaya namah ।
Om jayastambhaya namah ।
Om jagatstambhaya namah ।
Om bahurupaya namah ।
Om gunottamaya namah ।
Om sarvadevamayaya namah ।
Om acintyaya namah ।
Om devatatmane namah । 880
Om virupadhrse namah ।
Om caturvedaya namah ।
Om caturbhavaya namah ।
Om caturaya namah ।
Om caturapriyaya namah ।
Om adyantasunyaya namah ।
Om vaikunthaya namah ।
Om karmasaksine namah ।
Om phalapradaya namah ।
Om drdhayudhaya namah । 890
Om skandagurave namah ।
Om paramesthine namah ।
Om parayanaya namah ।
Om kuberabandhave namah ।
Om srikanthaya namah ।
Om devesaya namah ।
Om suryatapanaya namah ।
Om alubdhaya namah ।
Om sarvasastrajnaya namah ।
Om sastrarthaya namah । 900 ।

Om paramaya namah ।
Om pumse namah ।
Om agnyasyaya namah ।
Om prthivipadaya namah ।
Om dyumurdhaghne namah ।
Om diksutaye namah ।
Om paraya namah ।
Om somantaya namah ।
Om karanaya namah ।
Om brahmamukhaya namah । 910
Om ksatrabhujaya namah ।
Om vaisyorave namah ।
Om sudrapadaya namah ।
Om nadye namah ।
Om sarvangasandhikaya namah ।
Om jimutakesaya namah ।
Om abdhikuksaye namah ।
Om vaikunthaya namah ।
Om vistarasravase namah ।
Om ksetrajnaya namah । 920
Om tamasaya namah ।
Om parine namah ।
Om bhrguvamsodbhavaya namah ।
Om avanaye namah ।
Om atmayonaye namah ।
Om rainukeyaya namah ।
Om mahadevaya namah ।
Om gurave namah ।
Om suraya namah ।
Om ekaya namah । 930
Om naikaya namah ।
Om aksaraya namah ।
Om srisaya namah ।
Om sripataye namah ।
Om duhkhabhesajaya namah ।
Om hrsikesaya namah ।
Om bhagavate namah ।
Om sarvatmane namah ।
Om visvapavanaya namah ।
Om visvakarmane namah । 940
Om apavargaya namah ।
Om lambodarasariradhrse namah ।
Om akrodhaya namah ।
Om adrohaya namah ।
Om mohaya namah ।
Om sarvato’nantadrse namah ।
Om kaivalyadipaya namah ।
Om kaivalyaya namah ।
Om saksine namah ।
Om cetase namah । 950
Om vibhavasave namah ।
Om ekaviratmajaya namah ।
Om bhadraya namah ।
Om abhadraghne namah ।
Om kaitabhardanaya namah ।
Om vibudhaya namah ।
Om agravaraya namah ।
Om sresthaya namah ।
Om sarvadevottamottamaya namah ।
Om sivadhyanarataya namah । 960
Om divyaya namah ।
Om nityayogine namah ।
Om jitendriyaya namah ।
Om karmasatyaya namah ।
Om vrataya namah ।
Om bhaktanugrahakrte namah ।
Om haraye namah ।
Om sargasthityantakrte namah ।
Om ramaya namah ।
Om vidyarasaye namah । 970
Om guruttamaya namah ।
Om renukapranalingaya namah ।
Om bhrguvamsyaya namah ।
Om satakratave namah ।
Om srutimate namah ।
Om ekabandhave namah ।
Om santabhadraya namah ।
Om samanjasaya namah ।
Om adhyatmavidyasaraya namah ।
Om kalabhaksaya namah । 980
Om visrnkhalaya namah ।
Om rajendraya namah ।
Om bhupataye namah ।
Om yogine namah ।
Om nirmayaya namah ।
Om nirgunaya namah ।
Om gunine namah ।
Om hiranmayaya namah ।
Om puranaya namah ।
Om balabhadraya namah । 990
Om jagatpradaya namah ।
Om vedavedangaparajnaya namah ।
Om sarvakarmane namah ।
Om mahesvaraya namah ।
Om parasudharine namah ।
Om bhrgunandanaya namah ।
Om visnave namah ।
Om sahyadrivasine namah ।
Om ksatrajite namah ।
Om prthivipataye namah । 1000 ।
Om matrjivakaya namah ।
Om gotranakrte namah ।
Om gopradatre namah ।
Om brahmavisnusivatmakaya namah ।
Om avyaktavyaktarupine namah ।
Om samastajagadadharamurtaye namah ।
Om konkanasutaya namah ।
Om sriparasuramaya namah । 1008 ।

iti sriparasuramasahasranamavalih samapta ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Parashurama Stotram:
1000 Names of Sri Parashurama – Sahasranamavali Stotram in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil