1000 Names Of Parashurama – Sahasranamavali Stotram In Kannada

॥ Sri Parashurama Sahasranamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥ 
ಅಥ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಜಾಮದಗ್ನ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಋಷಿಃ ।
ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಮದವಿನಾಶರಾಮಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ
ಚತುರ್ವಿಧಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಗೋವಿನ್ದಾತ್ಮನೇ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮಹೀಧರಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾತ್ಮನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ವಿಷ್ಣ್ವಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರಃ ಮಾಧವಾತ್ಮನೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಅಥ ಹೃದಯನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಗೋವಿನ್ದಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮಹೀಧರಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ವಿಷ್ಣ್ವಾತ್ಮನೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರಃ ಮಾಧವಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಶುದ್ಧಜಾಮ್ಬೂನದನಿಭಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಮ್ ।
ಸರ್ವಾಭರಣಸಂಯುಕ್ತಂ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಧರಂ ವಿಭುಮ್ ॥ 1॥

ಬಾಣಚಾಪೌ ಚ ಪರಶುಮಭಯಂ ಚ ಚತುರ್ಭುಜೈಃ ।
ಪ್ರಕೋಷ್ಠಶೋಭಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷೈರ್ದಧಾನಂ ಭೃಗುನನ್ದನಮ್ ॥ 2॥

ಹೇಮಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಚ ಸ್ನಿಗ್ಧಸ್ಮಿತಮುಖಾಮ್ಬುಜಮ್ ।
ದರ್ಭಾಂಚಿತಕರಂ ದೇವಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಕ್ಷಯದೀಕ್ಷಿತಮ್ ॥ 3॥

ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಸಂ ರಾಮಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ವೈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಮ್ ।
ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಸನಕಾದ್ಯೈರಭಿಷ್ಟುತಮ್ ॥ 4॥

ಸಹಸ್ರಮಿವ ಸೂರ್ಯಾಣಾಮೇಕೀಭೂಯ ಪುರಃ ಸ್ಥಿತಮ್ ।
ತಪಸಾಮಿವ ಸನ್ಮೂರ್ತಿಂ ಭೃಗುವಂಶತಪಸ್ವಿನಮ್ ॥ 5॥

ಚೂಡಾಚುಮ್ಬಿತಕಂಕಪತ್ರಮಭಿತಸ್ತೂಣೀದ್ವಯಂ ಪೃಷ್ಠತೋ
ಭಸ್ಮಸ್ನಿಗ್ಧಪವಿತ್ರಲಾಂಛನವಪುರ್ಧತ್ತೇ ತ್ವಚಂ ರೌರವೀಮ್ ।
ಮೌಂಜ್ಯಾ ಮೇಖಲಯಾ ನಿಯನ್ತ್ರಿತಮಧೋವಾಸಶ್ಚ ಮಾಂಜಿಷ್ಠಕಮ್
ಪಾಣೌ ಕಾರ್ಮುಕಮಕ್ಷಸೂತ್ರವಲಯಂ ದಂಡಂ ಪರಂ ಪೈಪ್ಪಲಮ್ ॥ 6॥

ರೇಣುಕಾಹೃದಯಾನನ್ದಂ ಭೃಗುವಂಶತಪಸ್ವಿನಮ್ ।
ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣಾಮನ್ತಕಂ ಪೂರ್ಣಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 7॥

ಅವ್ಯಕ್ತವ್ಯಕ್ತರೂಪಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ।
ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಮೂರ್ತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ॥ 8॥

॥ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ ॥

ಹರಿಃ ಪರಶುಧಾರೀ ಚ ರಾಮಶ್ಚ ಭೃಗುನನ್ದನಃ ।
ಏಕವೀರಾತ್ಮಜೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿವಾಸೀ ವೀರಶ್ಚ ಕ್ಷತ್ರಜಿತ್ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ ।
ಇತಿ ದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ ಭಾರ್ಗವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಯಸ್ತ್ರಿಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರ್ಗವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮದಗ್ನಿಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಧೃಷೇ ನಮಃ । 10
ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಚಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥೈಕನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ । 20
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಷಿಪ್ರವರವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಿವಾದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ । 30
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಯಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾದಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೀಯಸೇ ನಮಃ । 40
ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾದಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಭಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ । 50
ಓಂ ಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಡಾಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ಯುತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೇಣುಕಾತನಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾದಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪುಲಾಂಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋರಸ್ಕಾಯ ನಮಃ । 60
ಓಂ ಅತೀನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾದಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಾರಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಸನ್ಧಾಯ ನಮಃ । 70
ಓಂ ಪರಮಧಾರ್ಮಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 80
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೈಕಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜಿನವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಯ ನಮಃ । 90
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹರ್ಷಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌಂಜೀಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಧಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋದಂಡಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುದರ್ಪಾಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋದಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತುಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಷಡ್ವರ್ಗಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ । 110
ಓಂ ಸುಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಪೂರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಲ್ಮಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರ್ಯವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 120
ಓಂ ಪುನರ್ವಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗಕುಶಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಯುಧವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನಶ್ಯಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ । 130
ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ । 140
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಶಿಕ್ಷಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೂರಾಯ ನಮಃ । 150
ಓಂ ಕ್ರತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನುರ್ವೇದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 160
ಓಂ ವಿನೀತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಾದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನೀತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ । 170
ಓಂ ಮರೀಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೃತಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಭೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭಕ್ತವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ । 180
ಓಂ ಆನನ್ದರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶ್ರಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವಸ್ತಪೋಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಶುಧೃಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಶ್ರುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವಾದಿನೇ ನಮಃ । 190
ಓಂ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಕ್ಷಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖವಿಮೋಕ್ಷಕೃತೇ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ದೇವಚೂಡಾಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುತಪಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಯತಕಲ್ಯಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀತಯೇ ನಮಃ । 210
ಓಂ ಕಿರೀಟಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಕನ್ದದರ್ಪಹೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಜುನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಭುಜಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾನ್ತಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಿತಿಭಾರಕರಾನ್ತಕೃತೇ ನಮಃ । 220
ಓಂ ಪರಶ್ವಧಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೇಣುಕಾವಾಕ್ಯತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿತೃವಾಕ್ಯಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಪ್ರಾಣದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮತತ್ತ್ವವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ । 230
ಓಂ ಪಿತೃಕ್ರೋಧಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಭಾವಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮ್ಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥವಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥವಿರಾಯ ನಮಃ । 240
ಓಂ ಬಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನೀತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷವಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಂಶವೇ ನಮಃ । 250
ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಚಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಡಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ । 260
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತ್ಯವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮರಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪಟವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಗ್ರಾಮಾಯ ನಮಃ । 270
ಓಂ ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮರರೂಪಧೃಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿರ್ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಾವರ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮಯಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಧಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀಮತೇ ನಮಃ । 280
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಸಾರಥಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವತ್ಸರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವತ್ಸರಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಖಿನೇ ನಮಃ । 290
ಓಂ ದಂಡಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಗ್ಮಮನ್ಯವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಚಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮರ್ಷಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 300 ।

See Also  108 Names Of Ketu In English – Ketu Graha Namavali

ಓಂ ಹುತಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೈಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸವಾಯ ನಮಃ । 310
ಓಂ ಯಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಭಾಗಭುಜೇ ನಮಃ । 320
ಓಂ ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿಧೂಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹವಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿಭಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ । 330
ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೂನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತ್ಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹತ್ಕಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕರಾಯ ನಮಃ । 340
ಓಂ ಮಹಾನಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಮ್ಬವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಯೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೌಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮೂರ್ಧ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ । 350
ಓಂ ಮಹಾಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಹನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಕ್ಷಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕವೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 360
ಓಂ ಮಹಾಮೇಘನಿನಾದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಘೋಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೈವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೈವಾಗಮಾಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೈಹಯಾನಾಂ ಕುಲಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗುಹ್ಯಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಸಾಧನಾಯ ನಮಃ । 370
ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕನೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನಾದಾಯ ನಮಃ । 380
ಓಂ ಕಾಲಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸಂಖ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರ್ಯಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಯದ್ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಮರಮುನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇಶಾಯ ನಮಃ । 390
ಓಂ ಶರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತಾಂ ಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಲೇಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವ್ಯಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಗ್ರನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂತಾಯ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಶಿವಾರಮ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಭುಜಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರವದ್ಯಪದೋಪಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೂಢೋರಸ್ಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 410
ಓಂ ದ್ಯುಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಬಲಾಪಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾತಂಕಾಯ ನಮಃ । 420
ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೂರ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಾಹಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಿಜಿತೇ ನಮಃ । 430
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿವೃತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವೃತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಲ್ಪಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುದ್ರಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 440
ಓಂ ಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾಕುಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಾವಲಮ್ಬನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥಗುರವೇ ನಮಃ । 450
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಸಾರಥಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಕಣೀಕೃತವಾಸುಕಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ । 460
ಓಂ ಮಾಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮತ್ಸರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೀಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಕಲ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವರೀಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಣದೀಕ್ಷಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನೇ ನಮಃ । 470
ಓಂ ಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರಧುರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 480
ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ । 490
ಓಂ ಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಗುವಂಶೋದ್ವಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಧಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರುಹಿಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 500 ।

See Also  108 Names Of Budha Graha In Telugu

ಓಂ ದೇವಚಿನ್ತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕೋಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । 510
ಓಂ ಬಾಣಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ವನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ನಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಶೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವವತೇ ನಮಃ । 520
ಓಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಕಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರ್ಪಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರ್ಪಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರ್ಪಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 530
ಓಂ ಅಮೃತಾಂಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತವಪವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಙ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಸನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧಾನಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಶಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಭೋಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಸಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ । 540
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೀಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶಿನಿಷೂದನಾಯ ನಮಃ । 550
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಾಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕಂಟಕಾಯ ನಮಃ । 560
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೃತಿದಕ್ಷಿಣಾಯ/ಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಮ್ಪಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಗ್ರಾಹಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ । 570
ಓಂ ಜಲೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಭಸ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇನಾನ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಾಯ ನಮಃ । 580
ಓಂ ತಾಲೀಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಬ್ಭ್ಯಃ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । 590
ಓಂ ಸರ್ವಗುಹ್ಯಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಾರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತ್ರಿಲೋಕಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಧಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿದ್ರಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತಯೇ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹವಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೋತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ । 610
ಓಂ ಹವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಘ್ನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಪಾಶಧೃಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರೋಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರೋಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರಾಚರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 620
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಸ್ವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸವಿತಾಮೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷ್ಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸರಾಯ ನಮಃ । 630
ಓಂ ಋತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಗಾದಿಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿರಂಜೀವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಕುಲಾಯ ನಮಃ । 640
ಓಂ ಪ್ರಾಣಧಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಜಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ । 650
ಓಂ ವಿಶ್ವಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಬೀಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಕ್ಷವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಾಭ್ಯಃ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ । 660
ಓಂ ಪಕ್ಷವಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋವೇಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶಾಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈತ್ಯಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಹೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷ್ಟುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾನ್ಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ಧುವರ್ಗಾಯ ನಮಃ । 670
ಓಂ ಪಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಖ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಂಶವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನ್ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ । 680
ಓಂ ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಕರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಚಂಚುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಕಾಲಾಯ ನಮಃ । 690
ಓಂ ಸುಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಗಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ಗೀಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಶ್ವಧಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಖಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹನಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದರಧೃಕೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸೇ / ಶರಾಯ ನಮಃ । 710
ಓಂ ಸಹ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಕೃತಸಂಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾನನ್ದವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಾತನತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ರಗ್ವಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಿನೇ ನಮಃ । 720
ಓಂ ರಥಾಂಗಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರೀಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನರ್ಥನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಕಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋದ್ಧ್ರೇ ನಮಃ । 730
ಓಂ ಜೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ತತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಜಾನುಬಾಹವೇ ನಮಃ । 740
ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಕುಂಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ್ಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 750
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಮಹೀಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜಧರ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ । 760
ಓಂ ವೇದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಶಲಾಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾಪೀಯೂಷಜಲಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 770
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸಹಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಧೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯ ನಮಃ । 780
ಓಂ ಕೀರ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧರ್ಮಶತ್ರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ । 790
ಓಂ ಸತಾಂ ಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಭಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸನ್ತಾಯ ನಮಃ । 800 ।

See Also  Pragya Vivardhana Karthikeya Stotram In Kannada

ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರೀಷ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಭಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೀಜವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿದಾಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಭಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಶರಾಯ ನಮಃ । 810
ಓಂ ಸುಖಾನಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನಿಷ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಶಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮಭುವೇ ನಮಃ । 820
ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮದಗ್ನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಲಸ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಲಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಗಿರಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣಗುರವೇ ನಮಃ । 830
ಓಂ ಚಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಭರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ । 840
ಓಂ ವ್ಯಾಧಿಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೋಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿಷ್ಟಮಥನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕುನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಗತಜ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಲಾಯ ನಮಃ । 850
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮಿಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮನನ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಗವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘತಪಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ । 860
ಓಂ ಮಹಾಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಯಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಮನಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ರಿಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮ್ಭವೇ ನಮಃ । 870
ಓಂ ಮಾಂಗಲ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಸ್ತಮ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಸ್ತಮ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 880
ಓಂ ವಿರೂಪಧೃಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವೇದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದ್ಯನ್ತಶೂನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಕುಂಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಢಾಯುಧಾಯ ನಮಃ । 890
ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಬೇರಬನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯತಾಪನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲುಬ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಪರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ನ್ಯಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೃಥಿವೀಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ಯುಮೂರ್ಧಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿಕ್ಷುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಾಯ ನಮಃ । 910
ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶ್ಯೋರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂದ್ರಪಾದಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನದ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಂಗಸನ್ಧಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀಮೂತಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಬ್ಧಿಕುಕ್ಷಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಕುಂಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 920
ಓಂ ತಮಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಗುವಂಶೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೈಣುಕೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾಯ ನಮಃ । 930
ಓಂ ನೈಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಃಖಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ । 940
ಓಂ ಅಪವರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಮ್ಬೋದರಶರೀರಧೃಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ರೋಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೋಽನನ್ತದೃಶೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯದೀಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೇತಸೇ ನಮಃ । 950
ಓಂ ವಿಭಾವಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕವೀರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭದ್ರಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಟಭಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಬುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವೋತ್ತಮೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಧ್ಯಾನರತಾಯ ನಮಃ । 960
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾರಾಶಯೇ ನಮಃ । 970
ಓಂ ಗುರೂತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೇಣುಕಾಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಗುವಂಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಕ್ರತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಬನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಂಜಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಭಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 980
ಓಂ ವಿಶೃಂಖಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಭದ್ರಾಯ ನಮಃ । 990
ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಶುಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಗುನನ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಜಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೃಥಿವೀಪತಯೇ ನಮಃ । 1000 ।
ಓಂ ಮಾತೃಜೀವಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಾಣಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತವ್ಯಕ್ತರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಂಕಣಾಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಾಯ ನಮಃ । 1008 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Parashurama Stotram:
1000 Names of Sri Parashurama – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil