1000 Names Of Purushottama Sahasradhika Namavalih – Sahasranamavali Stotram In Kannada

॥ Purushottamasahasradhikanamavalih Kannada Lyrics ॥

॥ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸಹಸ್ರಾಧಿಕನಾಮಾವಲಿಃ ॥
(ಭಾಗವತಕಥಾಽನುಸಾರಿಣೀ)
ಪ್ರಥಮಸ್ಕನ್ಧತಃ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ । ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾಯ । ನಿತ್ಯಲೀಲಾವಿನೋದಕೃತೇ ।
ಸರ್ವಾಗಮವಿನೋದಿನೇ । ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಾಯ । ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ । ಆದಿಕಾಲಾಯ ।
ಸರ್ವಕಾಲಾಯ । ಕಾಲಾತ್ಮನೇ । ಮಾಯಯಾಽಽವೃತಾಯ । ಭಕ್ತೋದ್ಧಾರಪ್ರಯತ್ನಾತ್ಮನೇ ।
ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ । ಜಗನ್ಮಯಾಯ । ನಾಮಲೀಲಾಪರಾಯ । ವಿಷ್ಣವೇ । ವ್ಯಾಸಾತ್ಮನೇ ।
ಶುಕಮೋಕ್ಷದಾಯ । ವ್ಯಾಪಿವೈಕುಂಠದಾತ್ರೇ । ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾಗಮಾಯ ।
ಶುಕವಾಗಮೃತಾಬ್ಧೀನ್ದವೇ ನಮಃ । 20

ಶೌನಕಾದ್ಯಖಿಲೇಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ । ಭಕ್ತಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ತ್ರಾತ್ರೇ ।
ವ್ಯಾಸಚಿನ್ತಾವಿನಾಶಕಾಯ । ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾನ್ತವಾಗಾತ್ಮನೇ । ನಾರದಾದ್ಯಖಿಲೇಷ್ಟದಾಯ ।
ಅನ್ತರಾತ್ಮನೇ । ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ । ಭಕ್ತಿರತ್ನಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಟಾಯ ।
ಪೂರ್ಣಾತ್ಮನೇ । ಮುಕ್ತಾನಾಂ ರತಿವರ್ಧನಾಯ । ಭಕ್ತಕಾರ್ಯೈಕನಿರತಾಯ ।
ದ್ರೌಣ್ಯಸ್ತ್ರವಿನಿವಾರಕಾಯ । ಭಕ್ತಸ್ಮಯಪ್ರಣೇತ್ರೇ । ಭಕ್ತವಾಕ್ಪರಿಪಾಲಕಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ । ಧರ್ಮಾತ್ಮನೇ । ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪರೀಕ್ಷಕಾಯ । ಆಸನ್ನಿಹಿತಕರ್ತ್ರೇ
ನಮಃ । 40

ಮಾಯಾಹಿತಕರಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಭವೇ । ಉತ್ತರಾಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಿನಿವಾರಕಾಯ । ಸರ್ವತಃ ಪಾಂಡವಪತಯೇ ।
ಪರೀಕ್ಷಿಚ್ಛುದ್ಧಿಕಾರಣಾಯ । ಸರ್ವವೇದೇಷು ಗೂಢಾತ್ಮನೇ ।
ಭಕ್ತೈಕಹೃದಯಂಗಮಾಯ । ಕುನ್ತೀಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ।
ಪರಮಾದ್ಭುತಕಾರ್ಯಕೃತೇ । ಭೀಷ್ಮಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ । ಸ್ವಾಮಿನೇ । ಭಕ್ತಮೋಹ
ನಿವಾರಕಾಯ । ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಸು ಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ಸಮಾಯ । ಸುಖಹಿತಪ್ರದಾಯ ।
ಕೃತಕೃತ್ಯಾಯ । ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಭಕ್ತಸ್ತ್ರೀರತಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ । 60

ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ । ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯರೂಪಧೃಷೇ ।
ಅನನ್ಯಪುರುಷಸ್ವಾಮಿನೇ । ದ್ವಾರಕಾಭಾಗ್ಯಭಾಜನಾಯ ।
ಬೀಜಸಂಸ್ಕಾರಕರ್ತ್ರೇ । ಪರೀಕ್ಷಿಜ್ಜ್ಞಾನಪೋಷಕಾಯ । ಸರ್ವತ್ರ
ಪೂರ್ಣಗುಣಕಾಯ । ಸರ್ವಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯ । ಸರ್ವಲಕ್ಷಣದಾತ್ರೇ ।
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರವಿಮುಕ್ತಿದಾಯ । ನಿತ್ಯಂ ಸನ್ಮಾರ್ಗರಕ್ಷಕಾಯ ।
ವಿದುರಪ್ರೀತಿಪೂರಕಾಯ । ಲೀಲಾವ್ಯಾಮೋಹಕರ್ತ್ರೇ । ಕಾಲಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರೇ । ಪರೀಕ್ಷಿದ್ಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಾಯ । ಕಲಿನಿಗ್ರಹಕರ್ತ್ರೇ ।
ಧರ್ಮಾದೀನಾಂ ಪೋಷಕಾಯ । ಸತ್ಸಂಗಜ್ಞಾನಹೇತವೇ । ಶ್ರೀಭಾಗವತಕಾರಣಾಯ
ನಮಃ । 80

ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕನ್ಧತಃ –
ಪ್ರಾಕೃತಾದೃಷ್ಟಮಾರ್ಗಾಯ ನಮಃ । ಸಕಲಾಗಮೈಃ ಶ್ರೋತವ್ಯಾಯ ।
ಶುದ್ಧಭಾವೈಃ ಕೀರ್ತಿತವ್ಯಾಯ । ಆತ್ಮವಿತ್ತಮೈಃ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯಾಯ ।
ಅನೇಕಮಾರ್ಗಕರ್ತ್ರೇ । ನಾನಾವಿಧಗತಿಪ್ರದಾಯ । ಪುರುಷಾಯ । ಸಕಲಾಧಾರಾಯ ।
ಸತ್ವೈಕನಿಲಯಾತ್ಮಭುವೇ । ಸರ್ವಧ್ಯೇಯಾಯ । ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯ । ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ ।
ಸುರಪ್ರಿಯಾಯ । ಜನ್ಮಾದಿಸಾರ್ಥಕಕೃತಯೇ । ಲೀಲಾಕರ್ತ್ರೇ । ಸತಾಂ ಪತಯೇ ।
ಆದಿಕರ್ತ್ರೇ । ತತ್ತ್ವಕರ್ತ್ರೇ । ಸರ್ವಕರ್ತ್ರೇ । ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ನಾನಾವತಾರಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಾವಿರ್ಭಾವಕಾರಣಾಯ । ದಶಲೀಲಾವಿನೋದಿನೇ ।
ನಾನಾಸೃಷ್ಟಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಅನೇಕಕಲ್ಪಕರ್ತ್ರೇ । ಸರ್ವದೋಷವಿವರ್ಜಿತಾಯ ॥

ತೃತೀಯಸ್ಕನ್ಧತಃ –
ವೈರಾಗ್ಯಹೇತವೇ । ತೀರ್ಥಾತ್ಮನೇ । ಸರ್ವತೀರ್ಥಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ತೀರ್ಥಶುದ್ಧೈಕನಿಲಯಾಯ । ಸ್ವಮಾರ್ಗಪರಿಪೋಷಕಾಯ । ತೀರ್ಥಕೀರ್ತಯೇ ।
ಭಕ್ತಗಮ್ಯಾಯ । ಭಕ್ತಾನುಶಯಕಾರ್ಯಕೃತೇ । ಭಕ್ತತುಲ್ಯಾಯ ।
ಸರ್ವತುಲ್ಯಾಯ । ಸ್ವೇಚ್ಛಾಸರ್ವಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಗುಣಾತೀತಾಯ । ಅನವದ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ಸರ್ಗಲೀಲಾಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 120

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸರ್ವಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಮಹದಾದಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಮಾಯಾಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಮಾಯಾರತಿವಿವರ್ಧನಾಯ । ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ । ಚತುರ್ಮೂರ್ತಯೇ । ಚತುರ್ಧಾ
ಭೂತಭಾವನಾಯ । ರಜಃಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಮರೀಚ್ಯಾದಿಪಿತಾಮಹಾಯ ।
ವೇದಕರ್ತ್ರೇ । ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೇ । ಸರ್ವಕರ್ತ್ರೇ । ಅಮಿತಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಅನೇಕಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೇ । ದಶಧಾಸೃಷ್ಟಿಕಾರಕಾಯ । ಯಜ್ಞಾಂಗಾಯ ।
ಯಜ್ಞವಾರಾಹಾಯ । ಭೂಧರಾಯ ನಮಃ । 140

ಭೂಮಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ । ಸೇತವೇ । ವಿಧರಣಾಯ । ಜೈತ್ರಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಾನ್ತಕಾಯ । ಸುರಾಯ । ದಿತಿಕಶ್ಯಪಕಾಮೈಕಹೇತುಸೃಷ್ಟಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ದೇವಾಭಯಪ್ರದಾತ್ರೇ । ವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಯೇ । ಮಹತೇ । ಸರ್ವಗರ್ವಪ್ರಹಾರಿಣೇ ।
ಸನಕಾದ್ಯಖಿಲಾರ್ಥದಾಯ । ಸರ್ವಾಶ್ವಾಸನಕರ್ತ್ರೇ । ಭಕ್ತತುಲ್ಯಾಹವಪ್ರದಾಯ ।
ಕಾಲಲಕ್ಷಣಹೇತವೇ । ಸರ್ವಾರ್ಥಜ್ಞಾಪಕಾಯ । ಪರಾಯ । ಭಕ್ತೋನ್ನತಿಕರಾಯ ।
ಸರ್ವಪ್ರಕಾರಸುಖದಾಯಕಾಯ । ನಾನಾಯುದ್ಧಪ್ರಹರಣಾಯ ನಮಃ । 160

ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ । ಪುಷ್ಟಿಸರ್ಗಪ್ರಣೇತ್ರೇ ।
ಗುಣಸೃಷ್ಟಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಕರ್ದಮೇಷ್ಟಪ್ರದಾತ್ರೇ । ದೇವಹೂತ್ಯಖಿಲಾರ್ಥದಾಯ ।
ಶುಕ್ಲನಾರಾಯಣಾಯ । ಸತ್ಯಕಾಲಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಜ್ಞಾನಾವತಾರಾಯ ।
ಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ । ಕಪಿಲಾಯ । ಕಾಲನಾಶಕಾಯ । ತ್ರಿಗುಣಾಧಿಪತಯೇ ।
ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತ್ರೇ । ವಿಶಾರದಾಯ । ಸರ್ಗದೂಷಣಹಾರಿಣೇ ।
ಪುಷ್ಟಿಮೋಕ್ಷಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಲೌಕಿಕಾನನ್ದದಾತ್ರೇ । ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಭಕ್ತಿಸಿದ್ಧಾನ್ತವಕ್ತ್ರೇ । ಸಗುಣಜ್ಞಾನದೀಪಕಾಯ ನಮಃ । 180

ಆತ್ಮಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ । ಯೋಗಾತ್ಮನೇ । ಯೋಗಭಾವಿತಾಯ ।
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ । ಅನನ್ಯಭಕ್ತಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಕಾಲಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾತ್ರೇ । ಕಾಲದೋಷನಿವಾರಕಾಯ । ಗರ್ಭೋತ್ತಮಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ।
ಕರ್ಮಮಾರ್ಗನಿಯಾಮಕಾಯ । ಸರ್ವಮಾರ್ಗನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ । ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗೈಕಪೋಷಕಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಿಹೇತವೇ । ಸರ್ವಹೇತವೇ । ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯೈಕಕಾರಣಾಯ ।
ಚೇತನಾಚೇತನಪತಯೇ । ಸಮುದ್ರಪರಿಪೂಜಿತಾಯ । ಸಾಂಖ್ಯಾಚಾರ್ಯಸ್ತುತಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 200॥ ಸರ್ವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 201

ಚತುರ್ಥಸ್ಕನ್ಧತಃ –
ವಿಸರ್ಗಕರ್ತ್ರೇ । ಸರ್ವೇಶಾಯ । ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಯ । ಅನನ್ತಗುಣಗಮ್ಭೀರಾಯ ।
ಮಹಾಪುರುಷಪೂಜಿತಾಯ । ಅನನ್ತಸುಖದಾತ್ರೇ । ಬ್ರಹ್ಮಕೋಟಿಪ್ರಜಾಪತಯೇ ।
ಸುಧಾಕೋಟಿಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಹೇತವೇ । ಕಾಮಧುಕ್ಕೋಟಿಕಾಮದಾಯ । ಸಮುದ್ರಕೋಟಿಗಮ್ಭೀರಾಯ ।
ತೀರ್ಥಕೋಟಿಸಮಾಹ್ವಯಾಯ । ಸುಮೇರುಕೋಟಿನಿಷ್ಕಮ್ಪಾಯ । ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಕೋಟ್ಯಶ್ವಮೇಧಪಾಪಘ್ನಾಯ । ವಾಯುಕೋಟಿಮಹಾಬಲಾಯ । ಕೋಟೀನ್ದುಜಗದಾನನ್ದಿನೇ ।
ಶಿವಕೋಟಿಪ್ರಸಾದಕೃತೇ । ಸರ್ವಸದ್ಗುಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾಯ । ಸರ್ವಸದ್ಗುಣಭಾಜನಾಯ
ನಮಃ । 220

ಮನ್ವಾದಿಪ್ರೇರಕಾಯ ನಮಃ । ಧರ್ಮಾಯ । ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣಾಯ । ಪರಾಯ ।
ಆಕೃತಿಸೂನವೇ । ದೇವೇನ್ದ್ರಾಯ । ರುಚಿಜನ್ಮನೇ । ಅಭಯಪ್ರದಾಯ । ದಕ್ಷಿಣಾಪತಯೇ ।
ಓಜಸ್ವಿನೇ । ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಯೇ । ಪರಾಯಣಾಯ । ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ । ಯೋಗಪತಯೇ ।
ಯೋಗಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಅನಸೂಯಾಗರ್ಭರತ್ನಾಯ । ಋಷಿವಂಶವಿವರ್ಧನಾಯ ।
ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗಜ್ಞಾಯ । ಚತುರ್ವರ್ಗವಿಶಾರದಾಯ । ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 240

ಧರ್ಮಸೂನವೇ ನಮಃ । ಮೂರ್ತಿಪುಣ್ಯಯಶಸ್ಕರಾಯ । ಸಹಸ್ರಕವಚಚ್ಛೇದಿನೇ ।
ತಪಃಸಾರಾಯ । ನರಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಶ್ವಾನನ್ದಪ್ರದಾಯ । ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ ।
ಭಾರತಪೂಜಿತಾಯ । ಅನನ್ತಾದ್ಭುತಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾಯ । ಬದರೀಸ್ಥಾನಭೂಷಣಾಯ ।
ಜಿತಕಾಮಾಯ । ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ । ಜಿತಸಂಗಾಯ । ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ।
ಉರ್ವಶೀಪ್ರಭವಾಯ । ಸ್ವರ್ಗಸುಖದಾಯಿನೇ । ಸ್ಥಿತಿಪ್ರದಾಯ । ಅಮಾನಿನೇ ।
ಮಾನದಾಯ । ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 260

ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವನ್ದ್ಯಾಯ । ಹಂಸಾಯ । ಶ್ರಿಯೈ ।
ಮಾಯಾವೈಭವಕಾರಣಾಯ । ವಿವಿಧಾನನ್ದಸರ್ಗಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ವಪೂರಣತತ್ಪರಾಯ ।
ಯಜ್ಞಜೀವನಹೇತವೇ । ಯಜ್ಞಸ್ವಾಮಿನೇ । ಇಷ್ಟಬೋಧಕಾಯ । ನಾನಾಸಿದ್ಧಾನ್ತಗಮ್ಯಾಯ ।
ಸಪ್ತತನ್ತವೇ । ಷಡ್ಗುಣಾಯ । ಪ್ರತಿಸರ್ಗಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ । ನಾನಾಲೀಲಾವಿಶಾರದಾಯ ।
ಧ್ರುವಪ್ರಿಯಾಯ । ಧ್ರುವಸ್ವಾಮಿನೇ । ಚಿನ್ತಿತಾಧಿಕದಾಯಕಾಯ ।
ದುರ್ಲಭಾನನ್ತಫಲದಾಯ । ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ । 280

See Also  Samsara Mohana Sri Ganesha Kavacham In Kannada

ಓಂ ಅಮಿತ್ರಘ್ನೇ ನಮಃ । ಅಂಗಸ್ವಾಮಿನೇ । ಕೃಪಾಸಾರಾಯ । ವೈನ್ಯಾಯ ।
ಭೂಮಿನಿಯಾಮಕಾಯ । ಭೂವಿದೋಗ್ಧ್ರೇ । ಪ್ರಜಾಪ್ರಾಣಪಾಲನೈಕಪರಾಯಣಾಯ ।
ಯಶೋದಾತ್ರೇ । ಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ । ಸರ್ವಧರ್ಮಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ । ಪುರಂಜನಾಯ ।
ಜಗನ್ಮಿತ್ರಾಯ । ವಿಸರ್ಗಾನ್ತಪ್ರದರ್ಶನಾಯ । ಪ್ರಚೇತಸಾಂ ಪತಯೇ ।
ಚಿತ್ರಭಕ್ತಿಹೇತವೇ । ಜನಾರ್ದನಾಯ । ಸ್ಮೃತಿಹೇತುಬ್ರಹ್ಮಭಾವಸಾಯುಜ್ಯಾದಿಪ್ರದಾಯ ।
ಶುಭಾಯ ॥

ಪಂಚಮಸ್ಕನ್ಧತಃ –
ವಿಜಯಿನೇ । ಸ್ಥಿತಿಲೀಲಾಬ್ಧಯೇ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ । ವಿಜಯಪ್ರದಾಯ । ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯಪ್ರದಾಯ ।
ಭಕ್ತಕೀರ್ತಿಹೇತವೇ । ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ । ಪ್ರಿಯವ್ರತಪ್ರಿಯಸ್ವಾಮಿನೇ ।
ಸ್ವೇಚ್ಛಾವಾದವಿಶಾರದಾಯ । ಸಂಗ್ಯಗಮ್ಯಾಯ । ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ।
ಸರ್ವಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಇಚ್ಛಾಯಾಂ ಸಮರ್ಯಾದಾಯ । ತ್ಯಾಗಮಾತ್ರೋಪಲಮ್ಭನಾಯ ।
ಅಚಿನ್ತ್ಯಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ರೇ । ತರ್ಕಾಗೋಚರಕಾರ್ಯಕೃತೇ । ಶೃಂಗಾರರಸಮರ್ಯಾದಾಯೈ ।
ಆಗ್ನೀಧ್ರರಸಭಾಜನಾಯ । ನಾಭೀಷ್ಟಪೂರಕಾಯ । ಕರ್ಮಮರ್ಯಾದಾದರ್ಶನೋತ್ಸುಕಾಯ ।
ಸರ್ವರೂಪಾಯ । ಅದ್ಭುತತಮಾಯ ನಮಃ । 320

ಮರ್ಯಾದಾಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವರೂಪೇಷು ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಕಾಲಸಾಕ್ಷಿಣೇ ।
ಶಶಿಪ್ರಭಾಯ । ಮೇರುದೇವೀವ್ರತಫಲಾಯ । ಋಷಭಾಯ । ಭಗಲಕ್ಷಣಾಯ ।
ಜಗತ್ಸನ್ತರ್ಪಕಾಯ । ಮೇಘರೂಪಿಣೇ । ದೇವೇನ್ದ್ರದರ್ಪಘ್ನೇ । ಜಯನ್ತೀಪತಯೇ ।
ಅತ್ಯನ್ತಪ್ರಮಾಣಾಶೇಷಲೌಕಿಕಾಯ । ಶತಧಾನ್ಯಸ್ತಭೂತಾತ್ಮನೇ । ಶತಾನನ್ದಾಯ ।
ಗುಣಪ್ರಸುವೇ । ವೈಷ್ಣವೋತ್ಪಾದನಪರಾಯ । ಸರ್ವಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಯ ।
ಪರಹಂಸಕ್ರಿಯಾಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಯೋಗಚರ್ಯಾಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಚತುರ್ಥಾಶ್ರಮನಿರ್ಣೇತ್ರೇ
ನಮಃ । 340

ಸದಾನನ್ದಶರೀರವತೇ ನಮಃ । ಪ್ರದರ್ಶಿತಾನ್ಯಧರ್ಮಾಯ । ಭರತಸ್ವಾಮಿನೇ ।
ಅಪಾರಕೃತೇ । ಯಥಾವತ್ಕರ್ಮಕರ್ತ್ರೇ । ಸಂಗಾನಿಷ್ಟಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ।
ಆವಶ್ಯಕಪುನರ್ಜನ್ಮಕರ್ಮಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ । ಯಜ್ಞರೂಪಮೃಗಾಯ ।
ಶಾನ್ತಾಯ । ಸಹಿಷ್ಣವೇ । ಸತ್ಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ರಹೂಗಣಗತಿಜ್ಞಾಯ ।
ರಹೂಗಣವಿಮೋಚಕಾಯ । ಭವಾಟವೀತತ್ತ್ವವಕ್ತ್ರೇ । ಬಹಿರ್ಮುಖಹಿತೇ ರತಾಯ ।
ಗಯಸ್ವಾಮಿನೇ । ಸ್ಥಾನವಂಶಕರ್ತ್ರೇ । ಸ್ಥಾನವಿಭಾಗಕೃತೇ । ಪುರುಷಾವಯವಾಯ ।
ಭೂಮಿವಿಶೇಷವಿನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ । 360

ಜಮ್ಬೂದ್ವೀಪಪತಯೇ ನಮಃ । ಮೇರುನಾಭಿಪದ್ಮರುಹಾಶ್ರಯಾಯ ।
ನಾನಾವಿಭೂತಿಲೀಲಾಢ್ಯಾಯ । ಗಂಗೋತ್ಪತ್ತಿನಿದಾನಕೃತೇ । ಗಂಗಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಹೇತವೇ ।
ಗಂಗಾರೂಪಾಯ । ಅತಿಗೂಢಕೃತೇ । ವೈಕುಂಠದೇಹಹೇತ್ವಮ್ಬುಜನ್ಮಕೃತೇ ।
ಸರ್ವಪಾವನಾಯ । ಶಿವಸ್ವಾಮಿನೇ । ಶಿವೋಪಾಸ್ಯಾಯ । ಗೂಢಾಯ ।
ಸಂಕರ್ಷಣಾತ್ಮಕಾಯ । ಸ್ಥಾನರಕ್ಷಾರ್ಥಮತ್ಸ್ಯಾದಿರೂಪಾಯ । ಸರ್ವೈಕಪೂಜಿತಾಯ ।
ಉಪಾಸ್ಯನಾನಾರೂಪಾತ್ಮನೇ । ಜ್ಯೋತೀರೂಪಾಯ । ಗತಿಪ್ರದಾಯ । ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಾಯ ।
ವೇದಕಾನ್ತಯೇ ನಮಃ । 380

ಉಜ್ಜ್ವಲವೇಷಧೃಶೇ ನಮಃ । ಹಂಸಾಯ । ಅನ್ತರಿಕ್ಷಗಮನಾಯ ।
ಸರ್ವಪ್ರಸವಕಾರಣಾಯ । ಆನನ್ದಕರ್ತ್ರೇ । ವಸುದಾಯ । ಬುಧಾಯ ।
ವಾಕ್ಪತಯೇ । ಉಜ್ಜ್ವಲಾಯ । ಕಾಲಾತ್ಮನೇ । ಕಾಲಕಾಲಾಯ । ಕಾಲಚ್ಛೇದಕೃತೇ ।
ಉತ್ತಮಾಯ । ಶಿಶುಮಾರಾಯ । ಸರ್ವಮೂರ್ತಯೇ । ಆಧಿದೈವಿಕರೂಪಧೃಶೇ ।
ಅನನ್ತಸುಖಭೋಗಾಢ್ಯಾಯ । ವಿವರೈಶ್ವರ್ಯಭಾಜನಾಯ । ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ।
ದೈತ್ಯಪತಯೇ ನಮಃ । 400 ।

ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ । ಬೃಹದ್ವಪುಷೇ । ಅನನ್ತನರಕಚ್ಛೇದಿನೇ ।
ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರಾರ್ತಿನಾಶನಾಯ । ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹಕರ್ತ್ರೇ । ಮರ್ಯಾದಾಭಿನ್ನಶಾಸ್ತ್ರಕೃತೇ ॥

ಷಷ್ಠಸ್ಕನ್ಧತಃ –
ಕಾಲಾನ್ತಕಭಯಚ್ಛೇದಿನೇ । ನಾಮಸಾಮರ್ಥ್ಯರೂಪಧೃಶೇ ।
ಉದ್ಧಾರಾನರ್ಹಗೋಪ್ತ್ರಾತ್ಮನೇ । ನಾಮಾದಿಪ್ರೇರಕೋತ್ತಮಾಯ ।
ಅಜಾಮಿಲಮಹಾದುಷ್ಟಮೋಚಕಾಯ । ಅಘವಿಮೋಚಕಾಯ । ಧರ್ಮವಕ್ತ್ರೇ ।
ಅಕ್ಲಿಷ್ಟವಕ್ತ್ರೇ । ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಧೃಶೇ । ಸನ್ಮಾರ್ಗಪ್ರೇರಕಾಯ ।
ಧರ್ತ್ರೇ । ತ್ಯಾಗಹೇತವೇ । ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ । ವೈಕುಂಠಪುರನೇತ್ರೇ ನಮಃ । 420

ದಾಸಸಂವೃದ್ಧಿಕಾರಕಾಯ ನಮಃ । ದಕ್ಷಪ್ರಸಾದಕೃತೇ ।
ಹಂಸಗುಹ್ಯಸ್ತುತಿವಿಭಾವನಾಯ । ಸ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಪ್ರವಕ್ತ್ರೇ । ಮುಕ್ತಜೀವಪ್ರಸೂತಿಕೃತೇ ।
ನಾರದಪ್ರೇರಣಾತ್ಮನೇ । ಹರ್ಯಶ್ವಬ್ರಹ್ಮಭಾವನಾಯ । ಶಬಲಾಶ್ವಹಿತಾಯ ।
ಗೂಢವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾಪನಕ್ಷಮಾಯ । ಗೂಢಾರ್ಥಜ್ಞಾಪನಾಯ ।
ಸರ್ವಮೋಕ್ಷಾನನ್ದಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ । ಪುಷ್ಟಿಪ್ರರೋಹಹೇತವೇ ।
ದಾಸೈಕಜ್ಞಾತಹೃದ್ಗತಾಯ । ಶಾನ್ತಿಕರ್ತ್ರೇ । ಸುಹಿತಕೃತೇ । ಸ್ತ್ರೀಪ್ರಸುವೇ ।
ಸರ್ವಕಾಮದುಹೇ । ಪುಷ್ಟಿವಂಶಪ್ರಣೇತ್ರೇ । ವಿಶ್ವರೂಪೇಷ್ಟದೇವತಾಯೈ ।
ಕವಚಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 440

ಓಂ ಪಾಲನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ವರ್ಮೋಪಚಿತಿಕಾರಣಾಯ । ವಿಶ್ವರೂಪಶಿರಚ್ಛೇದಿನೇ ।
ತ್ವಾಷ್ಟ್ರಯಜ್ಞವಿನಾಶಕಾಯ । ವೃತ್ರಸ್ವಾಮಿನೇ । ವೃತ್ರಗಮ್ಯಾಯ ।
ವೃತ್ರವ್ರತಪರಾಯಣಾಯ । ವೃತ್ರಕೀರ್ತಯೇ । ವೃತ್ರಮೋಕ್ಷಾಯ ।
ಮಘವತ್ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಕಾಯ । ಅಶ್ವಮೇಧಹವಿರ್ಭೋಕ್ತ್ರೇ । ದೇವೇನ್ದ್ರಾಮೀವನಾಶಕಾಯ ।
ಸಂಸಾರಮೋಚಕಾಯ । ಚಿತ್ರಕೇತುಬೋಧನತತ್ಪರಾಯ । ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಸಿದ್ಧಿಹೇತವೇ । ಸುಸಿದ್ಧಿಫಲದಾಯಕಾಯ । ಮಹಾದೇವತಿರಸ್ಕರ್ತ್ರೇ । ಭಕ್ತ್ಯೈ
ಪೂರ್ವಾರ್ಥನಾಶಕಾಯ । ದೇವಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿದ್ವೇಷವೈಮುಖ್ಯಜ್ಞಾಪಕಾಯ ನಮಃ । 460

ಶಿವಾಯ ನಮಃ । ಆದಿತ್ಯಾಯ । ದೈತ್ಯರಾಜಾಯ । ಮಹತ್ಪತಯೇ । ಅಚಿನ್ತ್ಯಕೃತೇ ।
ಮರುತಾಂ ಭೇದಕಾಯ । ತ್ರಾತ್ರೇ । ವ್ರತಾತ್ಮನೇ । ಪುಮ್ಪ್ರಸೂತಿಕೃತೇ ॥

ಸಪ್ತಮಸ್ಕನ್ಧತಃ –
ಕರ್ಮಾತ್ಮನೇ । ವಾಸನಾತ್ಮನೇ । ಊತಿಲೀಲಾಪರಾಯಣಾಯ ।
ಸಮದೈತ್ಯಸುರಾಯ । ಸ್ವಾತ್ಮನೇ । ವೈಷಮ್ಯಜ್ಞಾನಸಂಶ್ರಯಾಯ ।
ದೇಹಾದ್ಯುಪಾಧಿರಹಿತಾಯ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಸರ್ವಹೇತುವಿದೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಸ್ಥಾಪನಪರಾಯ । ಸ್ವಜನ್ಮಾವಧಿಕಾರ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ । 480

ಓಂ ಸದಸದ್ವಾಸನಾಹೇತವೇ ನಮಃ । ತ್ರಿಸತ್ಯಾಯ । ಭಕ್ತಮೋಚಕಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುದ್ವೇಷಿಣೇ । ಪ್ರವಿಷ್ಟಾತ್ಮನೇ । ಅತಿಭೀಷಣಾಯ ।
ಶಾನ್ತಿಜ್ಞಾನಾದಿಹೇತವೇ । ಪ್ರಹ್ಲಾದೋತ್ಪತ್ತಿಕಾರಣಾಯ । ದೈತ್ಯಸಿದ್ಧಾನ್ತಸದ್ವಕ್ತ್ರೇ ।
ತಪಃಸಾರಾಯ । ಉದಾರಧಿಯೇ । ದೈತ್ಯಹೇತುಪ್ರಕಟನಾಯ ।
ಭಕ್ತಿಚಿಹ್ನಪ್ರಕಾಶಕಾಯ । ಸದ್ವೇಷಹೇತವೇ । ಸದ್ವೇಷವಾಸನಾತ್ಮನೇ ।
ನಿರನ್ತರಾಯ । ನೈಷ್ಠುರ್ಯಸೀಮ್ನೇ । ಪ್ರಹ್ಲಾದವತ್ಸಲಾಯ । ಸಂಗದೋಷಘ್ನೇ ।
ಮಹಾನುಭಾವಾಯ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ಸಾಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಕಾರಾಯ । ಪ್ರಮಾಣಭುವೇ ।
ಸ್ತಮ್ಭಪ್ರಸೂತಯೇ । ನೃಹರಯೇ । ನೃಸಿಂಹಾಯ । ಭೀಮವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ವಿಕಟಾಸ್ಯಾಯ । ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾಯ । ನಖಶಸ್ತ್ರಾಯ । ಜವೋತ್ಕಟಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಚ್ಛೇದಿನೇ । ಕ್ರೂರದೈತ್ಯನಿವಾರಕಾಯ । ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾಯ ।
ಕ್ರೋಧಾತ್ಮನೇ । ಲಕ್ಷ್ಮೀಭಯವಿವರ್ಧನಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯತ್ಯನ್ತಭಯಭುವೇ ।
ಅಪೂರ್ವಾಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಧೃಶೇ । ಭಕ್ತೈಕಶಾನ್ತಹೃದಯಾಯ । ಭಕ್ತಸ್ತುತ್ಯಾಯ
ನಮಃ । 520

ಓಂ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಭಕ್ತಾಂಗಲೇಹನೋದ್ಧೂತಕ್ರೋಧಪುಂಜಾಯ ।
ಪ್ರಶಾನ್ತಧಿಯೇ । ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರಭಯತ್ರಾತ್ರೇ । ಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ।
ಗೋರೂಪಧಾರಿಣೇ । ಅಮೃತಪಾಯ । ಶಿವಕೀರ್ತಿವಿವರ್ಧನಾಯ ।
ಧರ್ಮಾತ್ಮನೇ । ಸರ್ವಕರ್ಮಾತ್ಮನೇ । ವಿಶೇಷಾತ್ಮನೇ । ಆಶ್ರಮಪ್ರಭವೇ ।
ಸಂಸಾರಮಗ್ನಸ್ಯೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ । ಸನ್ಮಾರ್ಗಾಖಿಲತತ್ತ್ವವಾಚೇ ।

ಅಷ್ಟಮಸ್ಕನ್ಧತಃ –
ಆಚಾರಾತ್ಮನೇ । ಸದಾಚಾರಾಯ । ಮನ್ವನ್ತರವಿಭಾವನಾಯ ।
ಸ್ಮೃತ್ಯಾಶೇಷಾಶುಭಹರಾಯ । ಗಜೇನ್ದ್ರಸ್ಮೃತಿಕಾರಣಾಯ ।
ಜಾತಿಸ್ಮರಣಹೇತ್ವೇಕಪೂಜಾಭಕ್ತಿಸ್ವರೂಪದಾಯ ನಮಃ । 540

See Also  Shodasa Sri Ganapathi Stavam In Kannada

ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ಭಯಾನ್ಮನುತ್ರಾತ್ರೇ । ವಿಭವೇ । ಬ್ರಹ್ಮವ್ರತಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಸತ್ಯಸೇನಾಯ । ದುಷ್ಟಘಾತಿನೇ । ಹರಯೇ । ಗಜವಿಮೋಚಕಾಯ । ವೈಕುಂಠಾಯ ।
ಲೋಕಕರ್ತ್ರೇ । ಅಜಿತಾಯ । ಅಮೃತಕಾರಣಾಯ । ಉರುಕ್ರಮಾಯ । ಭೂಮಿಹರ್ತ್ರೇ ।
ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ । ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಭವೇ । ಸರ್ವಹಿತೈಕಾತ್ಮನೇ । ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ।
ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 560

ಧರ್ಮಸೇತವೇ ನಮಃ । ಲೋಕಧೃತಯೇ । ಸುಧಾಮಾನ್ತರಪಾಲಕಾಯ ।
ಉಪಹರ್ತ್ರೇ । ಯೋಗಪತಯೇ । ಬೃಹದ್ಭಾನವೇ । ಕ್ರಿಯಾಪತಯೇ ।
ಚತುರ್ದಶಪ್ರಮಾಣಾತ್ಮನೇ । ಧರ್ಮಾಯ । ಮನ್ವಾದಿಬೋಧಕಾಯ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಭೋಗೈಕನಿಲಯಾಯ । ದೇವಮನ್ತ್ರಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ದೈತ್ಯವ್ಯಾಮೋಹಕಾಯ ।
ಸಾಕ್ಷಾದ್ಗರುಡಸ್ಕನ್ಧಸಂಶ್ರಯಾಯ । ಲೀಲಾಮನ್ದರಧಾರಿಣೇ ।
ದೈತ್ಯವಾಸುಕಿಪೂಜಿತಾಯ । ಸಮುದ್ರೋನ್ಮಥನಾಯತ್ತಾಯ । ಅವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ ।
ಸ್ವವಾಕ್ಯಕೃತೇ । ಆದಿಕೂರ್ಮಾಯ ನಮಃ । 580

ಓಂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಮನ್ದರಾಘರ್ಷಣೋತ್ಸುಕಾಯ ।
ಶ್ವಾಸೈಜದಬ್ಧಿವಾರ್ವೀಚಯೇ । ಕಲ್ಪಾನ್ತಾವಧಿಕಾರ್ಯಕೃತೇ ।
ಚತುರ್ದಶಮಹಾರತ್ನಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮೀಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಾಯ । ಧನ್ವನ್ತರಯೇ ।
ಸುಧಾಹಸ್ತಾಯ । ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರೇ । ಆರ್ತಿನಾಶನಾಯ । ಆಯುರ್ವೇದಪ್ರಣೇತ್ರೇ ।
ದೇವದೈತ್ಯಾಖಿಲಾರ್ಚಿತಾಯ । ಬುದ್ಧಿವ್ಯಾಮೋಹಕಾಯ । ದೇವಕಾರ್ಯಸಾಧನತತ್ಪರಾಯ ।
ಮಾಯಯಾ ಸ್ತ್ರೀರೂಪಾಯ । ವಕ್ತ್ರೇ । ದೈತ್ಯಾನ್ತಃಕರಣಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಪಾಯಿತಾಮೃತದೇವಾಂಶಾಯ । ಯುದ್ಧಹೇತುಸ್ಮೃತಿಪ್ರದಾಯ । ಸುಮಾಲಿಮಾಲಿವಧಕೃತೇ
ನಮಃ । 600 ।

ಮಾಲ್ಯವತ್ಪ್ರಾಣಹಾರಕಾಯ ನಮಃ । ಕಾಲನೇಮಿಶಿರಶ್ಛೇದಿನೇ ।
ದೈತ್ಯಯಜ್ಞವಿನಾಶಕಾಯ । ಇನ್ದ್ರಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾತ್ರೇ ।
ದೈತ್ಯಶೇಷಸ್ಥಿತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಶಿವವ್ಯಾಮೋಹಕಾಯ । ಮಾಯಿನೇ ।
ಭೃಗುಮನ್ತ್ರಸ್ವಶಕ್ತಿದಾಯ । ಬಲಿಜೀವನಕರ್ತ್ರೇ । ಸ್ವರ್ಗಹೇತವೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಾಯ । ಅದಿತ್ಯಾನನ್ದಕರ್ತ್ರೇ । ಕಶ್ಯಪಾದಿತಿಸಮ್ಭವಾಯ । ಉಪೇನ್ದ್ರಾಯ ।
ಇನ್ದ್ರಾವರಜಾಯ । ವಾಮನಬ್ರಹ್ಮರೂಪಧೃಶೇ । ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸೇವಿತವಪುಷೇ ।
ಯಜ್ಞಪಾವನತತ್ಪರಾಯ । ಯಾಜ್ಞೋಪದೇಶಕರ್ತ್ರೇ । ಜ್ಞಾಪಿತಾಶೇಷಸಂಸ್ಥಿತಾಯ
ನಮಃ । 620

ಸತ್ಯಾರ್ಥಪ್ರೇರಕಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಹರ್ತ್ರೇ । ಗರ್ವವಿನಾಶಕಾಯ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ । ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ । ಪೃಥುಶ್ರವಸೇ ।
ಪಾಶಬದ್ಧಬಲಯೇ । ಸರ್ವದೈತ್ಯಪಕ್ಷೋಪಮರ್ದಕಾಯ । ಸುತಲಸ್ಥಾಪಿತಬಲಯೇ ।
ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಕಸುಖಪ್ರದಾಯ । ಕರ್ಮಸಮ್ಪೂರ್ತಿಕರ್ತ್ರೇ । ಸ್ವರ್ಗಸಂಸ್ಥಾಪಿತಾಮರಾಯ ।
ಜ್ಞಾತತ್ರಿವಿಧಧರ್ಮಾತ್ಮನೇ । ಮಹಾಮೀನಾಯ । ಅಬ್ಧಿಸಂಶ್ರಯಾಯ ।
ಸತ್ಯವ್ರತಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಮತ್ಸ್ಯಮೂರ್ತಿಧೃತಶ್ರುತಯೇ ।
ಶೃಂಗಬದ್ಧಧೃತಕ್ಷೋಣಯೇ ನಮಃ । 640॥ ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಜ್ಞಾಪಕಾಯ
ನಮಃ । ಗುರವೇ ।

ನವಮಸ್ಕನ್ಧತಃ –
ಈಶಸೇವಕಲೀಲಾತ್ಮನೇ । ಸೂರ್ಯವಂಶಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಸೋಮವಂಶೋದ್ಭವಕರಾಯ ।
ಮನುಪುತ್ರಗತಿಪ್ರದಾಯ । ಅಮ್ಬರೀಷಪ್ರಿಯಾಯ । ಸಾಧವೇ ।
ದುರ್ವಾಸೋಗರ್ವನಾಶಕಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪೋಪಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಭಕ್ತಕೀರ್ತಿವಿವರ್ಧನಾಯ ।
ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶಜನಕಾಯ । ಸಗರಾದ್ಯಖಿಲಾರ್ಥದಾಯ । ಭಗೀರಥಮಹಾಯತ್ನಾಯ ।
ಗಂಗಾಧೌತಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಾಮಿನೇ । ಶಿವಸ್ವಾಮಿನೇ ।
ಸಗರಾತ್ಮಜಮುಕ್ತಿದಾಯ । ಖಟ್ವಾಂಗಮೋಕ್ಷಹೇತವೇ । ರಘುವಂಶವಿವರ್ಧನಾಯ
ನಮಃ । 660

ಓಂ ರಘುನಾಥಾಯ ನಮಃ । ರಾಮಚನ್ದ್ರಾಯ । ರಾಮಭದ್ರಾಯ । ರಘುಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಅನನ್ತಕೀರ್ತಯೇ । ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕೈಕಭಾಸ್ಕರಾಯ । ಕೋಶಲೇನ್ದ್ರಾಯ ।
ಪ್ರಮಾಣಾತ್ಮನೇ । ಸೇವ್ಯಾಯ । ದಶರಥಾತ್ಮಜಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ । ಭರತಾಯ ।
ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ । ವ್ಯೂಹವಿಗ್ರಹಾಯ । ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ । ದಾನ್ತಾಯ ।
ತಾಡಕಾವಧಮೋಕ್ಷದಾಯ । ವಾಯವ್ಯಾಸ್ತ್ರಾಬ್ಧಿನಿಕ್ಷಿಪ್ತಮಾರೀಚಾಯ । ಸುಬಾಹುಘ್ನೇ
ನಮಃ । 680

ವೃಷಧ್ವಜಧನುರ್ಭಂಗಪ್ರಾಪ್ತಸೀತಾಮಹೋತ್ಸವಾಯ ।
ಸೀತಾಪತಯೇ । ಭೃಗುಪತಿಗರ್ವ ಪರ್ವತನಾಶಕಾಯ ।
ಅಯೋಧ್ಯಾಸ್ಥಮಹಾಭೋಗಯುಕ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀವಿನೋದವತೇ ।
ಕೈಕಯೀವಾಕ್ಯಕರ್ತ್ರೇ । ಪಿತೃವಾಕ್ಪರಿಪಾಲಕಾಯ । ವೈರಾಗ್ಯಬೋಧಕಾಯ ।
ಅನನ್ಯಸಾತ್ತ್ವಿಕಸ್ಥಾನಬೋಧಕಾಯ । ಅಹಲ್ಯಾದುಃಖಹಾರಿಣೇ । ಗುಹಸ್ವಾಮಿನೇ ।
ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ । ಚಿತ್ರಕೂಟಪ್ರಿಯಸ್ಥಾನಾಯ । ದಂಡಕಾರಣ್ಯಪಾವನಾಯ ।
ಶರಭಂಗಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾದಿಪೂಜಿತಾಯ । ಅಗಸ್ತ್ಯಭಾಗ್ಯಭುವೇ ।
ಋಷಿಸಮ್ಪ್ರಾರ್ಥಿತಕೃತಯೇ । ವಿರಾಧವಧಪಂಡಿತಾಯ ।
ಛಿನ್ನಶೂರ್ಪಣಖಾನಾಸಾಯ । ಖರದೂಷಣಘಾತಕಾಯ ।
ಏಕಬಾಣಹತಾನೇಕಸಹಸ್ರಬಲರಾಕ್ಷಸಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಮಾರೀಚಘಾತಿನೇ ನಮಃ । ನಿಯತಸತ್ತಾಸಮ್ಬನ್ಧಶೋಭಿತಾಯ । ಸೀತಾವಿಯೋಗನಾಟ್ಯಾಯ ।
ಜಟಾಯುವಧಮೋಕ್ಷದಾಯ । ಶಬರೀಪೂಜಿತಾಯ । ಭಕ್ತಹನುಮತ್ಪ್ರಮುಖಾವೃತಾಯ ।
ದುನ್ದುಭ್ಯಸ್ಥಿಪ್ರಹರಣಾಯ । ಸಪ್ತತಾಲವಿಭೇದನಾಯ । ಸುಗ್ರೀವರಾಜ್ಯದಾಯ ।
ವಾಲಿಘಾತಿನೇ । ಸಾಗರಶೋಷಿಣೇ । ಸೇತುಬನ್ಧಕರ್ತ್ರೇ । ವಿಭೀಷಣಹಿತಪ್ರದಾಯ ।
ರಾವಣಾದಿಶಿರಶ್ಛೇದಿನೇ । ರಾಕ್ಷಸಾಘೌಘನಾಶಕಾಯ । ಸೀತಾಽಭಯಪ್ರದಾತ್ರೇ ।
ಪುಷ್ಪಕಾಗಮನೋತ್ಸುಕಾಯ । ಅಯೋಧ್ಯಾಪತಯೇ । ಅತ್ಯನ್ತಸರ್ವಲೋಕಸುಖಪ್ರದಾಯ ।
ಮಥುರಾಪುರನಿರ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । 720

ಸುಕೃತಜ್ಞಸ್ವರೂಪದಾಯ ನಮಃ । ಜನಕಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ।
ಐಲಾನ್ತಪ್ರಕಟಶ್ರುತಯೇ । ಹೈಹಯಾನ್ತಕರಾಯ । ರಾಮಾಯ ।
ದುಷ್ಟಕ್ಷತ್ರವಿನಾಶಕಾಯ । ಸೋಮವಂಶಹಿತೈಕಾತ್ಮನೇ ।
ಯದುವಂಶವಿವರ್ಧನಾಯ ।

ದಶಮಸ್ಕನ್ಧತಃ –
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾವತರಣಾಯ । ಕೇಶವಾಯ । ಕ್ಲೇಶನಾಶನಾಯ । ಭೂಮಿಭಾರಾವತರಣಾಯ ।
ಭಕ್ತಾರ್ಥಾಖಿಲಮಾನಸಾಯ । ಸರ್ವಭಕ್ತನಿರೋಧಾತ್ಮನೇ ।
ಲೀಲಾನನ್ತನಿರೋಧಕೃತೇ । ಭೂಮಿಷ್ಠಪರಮಾನನ್ದಾಯ ।
ದೇವಕೀಶುದ್ಧಿಕಾರಣಾಯ । ವಸುದೇವಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಸಮಜೀವನವಾರಕಾಯ ।
ಸರ್ವವೈರಾಗ್ಯಕರಣಸ್ವಲೀಲಾಧಾರಶೋಧಕಾಯ । ಮಾಯಾಜ್ಞಾಪನಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 740

ಶೇಷಸಮ್ಭಾರಸಮ್ಭೃತಯೇ ನಮಃ । ಭಕ್ತಕ್ಲೇಶಪರಿಜ್ಞಾತ್ರೇ । ತನ್ನಿವಾರಣತ
ತ್ಪರಾಯ । ಆವಿಷ್ಟವಸುದೇವಾಂಶಾಯ । ದೇವಕೀಗರ್ಭಭೂಷಣಾಯ । ಪೂರ್ಣತೇಜೋಮಯಾಯ ।
ಪೂರ್ಣಾಯ । ಕಂಸಾಧೃಷ್ಯಪ್ರತಾಪವತೇ । ವಿವೇಕಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಖಿಲಸಂಸ್ತುತಾಯ । ಸತ್ಯಾಯ । ಜಗತ್ಕಲ್ಪತರವೇ । ನಾನಾರೂಪವಿಮೋಹನಾಯ ।
ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ । ವಿದ್ವನ್ಮೋಹಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಮೂಲಕಾಲಗುಣದ್ರಷ್ಟ್ರೇ ।
ನಯನಾನನ್ದಭಾಜನಾಯ । ವಸುದೇವಸುಖಾಬ್ಧಯೇ । ದೇವಕೀನಯನಾಮೃತಾಯ ।
ಪಿತೃಮಾತೃಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 760

ಪೂರ್ವಸರ್ವವೃತ್ತಾನ್ತಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಗೋಕುಲಾಗತಿಲೀಲಾಪ್ತವಸುದೇವಕರಸ್ಥಿತಯೇ । ಸರ್ವೇಶತ್ವಪ್ರಕಟನಾಯ ।
ಮಾಯಾವ್ಯತ್ಯಯಕಾರಕಾಯ । ಜ್ಞಾನಮೋಹಿತದುಷ್ಟೇಶಾಯ । ಪ್ರಪಂಚಾಸ್ಮೃತಿಕಾರಣಾಯ ।
ಯಶೋದಾನನ್ದನಾಯ । ನನ್ದಭಾಗ್ಯಭೂಗೋಕುಲೋತ್ಸವಾಯ । ನನ್ದಪ್ರಿಯಾಯ ।
ನನ್ದಸೂನವೇ । ಯಶೋದಾಯಾಃ ಸ್ತನನ್ಧಯಾಯ । ಪೂತನಾಸುಪಯಃಪಾತ್ರೇ ।
ಮುಗ್ಧಭಾವಾತಿಸುನ್ದರಾಯ । ಸುನ್ದರೀಹೃದಯಾನನ್ದಾಯ । ಗೋಪೀಮನ್ತ್ರಾಭಿಮನ್ತ್ರಿತಾಯ ।
ಗೋಪಾಲಾಶ್ಚರ್ಯರಸಕೃತೇ । ಶಕಟಾಸುರಖಂಡನಾಯ । ನನ್ದವ್ರಜಜನಾನನ್ದಿನೇ ।
ನನ್ದಭಾಗ್ಯಮಹೋದಯಾಯ । ತೃಣಾವರ್ತವಧೋತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ । 780

ಯಶೋದಾಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । ಬಲಭದ್ರಪ್ರಿಯಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾಯ ।
ಸಂಕರ್ಷಣಸಹಾಯವತೇ । ರಾಮಾನುಜಾಯ । ವಾಸುದೇವಾಯ ।
ಗೋಷ್ಠಾಂಗಣಗತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಿಂಕಿಣೀರವಭಾವಜ್ಞಾಯ ।
ವತ್ಸಪುಚ್ಛಾವಲಮ್ಬನಾಯ । ನವನೀತಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೋಪೀಮೋಹಸಂಸಾರನಾಶಕಾಯ ।
ಗೋಪಬಾಲಕಭಾವಜ್ಞಾಯ । ಚೌರ್ಯವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ।
ಮೃತ್ಸ್ನಾಭಕ್ಷಣಲೀಲಾಸ್ಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನದಾಯಕಾಯ । ಧರಾದ್ರೋಣಪ್ರೀತಿಕರ್ತ್ರೇ ।
ದಧಿಭಾಂಡವಿಭೇದನಾಯ । ದಾಮೋದರಾಯ । ಭಕ್ತವಶ್ಯಾಯ ।
ಯಮಲಾರ್ಜುನಭಂಜನಾಯ । ಬೃಹದ್ವನಮಹಾಶ್ಚರ್ಯಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ವೃನ್ದಾವನಗತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ವತ್ಸಘಾತಿನೇ । ಬಾಲಕೇಲಯೇ ।
ಬಕಾಸುರನಿಷೂದನಾಯ । ಅರಣ್ಯಭೋಕ್ತ್ರೇ । ಬಾಲಲೀಲಾಪರಾಯಣಾಯ ।
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಜನಕಾಯ । ಅಘಾಸುರನಿಷೂದನಾಯ । ವ್ಯಾಲಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯ ।
ಪುಷ್ಟಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಮೋಹಪ್ರವರ್ಧನಾಯ । ಅನನ್ತಮೂರ್ತಯೇ । ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ।
ಜಂಗಮಸ್ಥಾವರಾಕೃತಯೇ । ಬ್ರಹ್ಮಮೋಹನಕರ್ತ್ರೇ । ಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ಆತ್ಮನೇ ।
ಸದಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಪೌಗಂಡಲೀಲಾಭಿರತಯೇ । ಗೋಚಾರಣಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 820

See Also  Sri Lalitha Sahasranama Stotram In Kannada

ವೃನ್ದಾವನಲತಾಗುಲ್ಮವೃಕ್ಷರೂಪನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ । ನಾದಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಟನಾಯ ।
ವಯಃಪ್ರತಿಕೃತಿನಿಃಸ್ವನಾಯ । ಬರ್ಹಿನೃತ್ಯಾನುಕರಣಾಯ ।
ಗೋಪಾಲಾನುಕೃತಿಸ್ವನಾಯ । ಸದಾಚಾರಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ । ಬಲಶ್ರಮನಿರಾಕೃತಯೇ ।
ತರುಮೂಲಕೃತಾಶೇಷತಲ್ಪಶಾಯಿನೇ । ಸಖಿಸ್ತುತಾಯ । ಗೋಪಾಲಸೇವಿತಪದಾಯ ।
ಶ್ರೀಲಾಲಿತಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ । ಗೋಪಸಮ್ಪ್ರಾರ್ಥಿತಫಲದಾನನಾಶಿತಧೇನುಕಾಯ ।
ಕಾಲೀಯಫಣಿಮಾಣಿಕ್ಯರಂಜಿತಶ್ರೀಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ದೃಷ್ಟಿಸಂಜೀವಿತಾಶೇಷಗೋಪಗೋಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಲೀಲಾಸಮ್ಪೀತದಾವಾಗ್ನಯೇ ।
ಪ್ರಲಮ್ಬವಧಪಂಡಿತಾಯ । ದಾವಾಗ್ನ್ಯಾವೃತಗೋಪಾಲದೃಷ್ಟ್ಯಾಚ್ಛಾದನವಹ್ನಿಪಾಯ ।
ವರ್ಷಾಶರದ್ವಿಭೂತಿಶ್ರಿಯೇ । ಗೋಪೀಕಾಮಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ।
ಗೋಪೀರತ್ನಸ್ತುತಾಶೇಷವೇಣುವಾದ್ಯವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ । 840

ಕಾತ್ಯಾಯನೀವ್ರತವ್ಯಾಜಸರ್ವಭಾವಾಶ್ರಿತಾಂಗನಾಯ ನಮಃ ।
ಸತ್ಸಂಗತಿಸ್ತುತಿವ್ಯಾಜಸ್ತುತವೃನ್ದಾವನಾಂಘ್ರಿಪಾಯ ।
ಗೋಪಕ್ಷುಚ್ಛಾನ್ತಿ ಸಂವ್ಯಾಜ ವಿಪ್ರಭಾರ್ಯಾಪ್ರಸಾದಕೃತೇ ।
ಹೇತುಪ್ರಾಪ್ತೇನ್ದ್ರಯಾಗಸ್ವಕಾರ್ಯಗೋಸವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶೈಲರೂಪಕೃತಾಶೇಷರಸಭೋಗಸುಖಾವಹಾಯ ।
ಲೀಲಾಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಪಾಲಿತಸ್ವವ್ರಜಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಗೋಪಸ್ವಚ್ಛನ್ದಲೀಲಾರ್ಥಗರ್ಗವಾಕ್ಯಾರ್ಥಬೋಧಕಾಯ ।
ಇನ್ದ್ರಧೇನುಸ್ತುತಿಪ್ರಾಪ್ತಗೋವಿನ್ದೇನ್ದ್ರಾಭಿಧಾನವತೇ ।
ವ್ರತಾದಿಧರ್ಮಸಂಸಕ್ತನನ್ದಕ್ಲೇಶವಿನಾಶಕಾಯ ।
ನನ್ದಾದಿಗೋಪಮಾತ್ರೇಷ್ಟವೈಕುಂಠಗತಿದಾಯಕಾಯ ।
ವೇಣುವಾದಸ್ಮರಕ್ಷೋಭಮತ್ತಗೋಪೀವಿಮುಕ್ತಿದಾಯ ।
ಸರ್ವಭಾವಪ್ರಾಪ್ತಗೋಪೀಸುಖಸಂವರ್ಧನಕ್ಷಮಾಯ ।
ಗೋಪೀಗರ್ವಪ್ರಣಾಶಾರ್ಥತಿರೋಧಾನಸುಖಪ್ರದಾಯ । ಕೃಷ್ಣಭಾವವ್ಯಾಪ್ತವಿಶ್ವಗೋಪೀ
ಭಾವಿತವೇಶಧೃಷೇ । ರಾಧಾವಿಶೇಷಸಮ್ಭೋಗಪ್ರಾಪ್ತದೋಷನಿವಾರಕಾಯ ।
ಪರಮಪ್ರೀತಿಸಂಗೀತಸರ್ವಾದ್ಭುತಮಹಾಗುಣಾಯ ।
ಮಾನಾಪನೋದನಾಕ್ರನ್ದಗೋಪೀದೃಷ್ಟಿಮಹೋತ್ಸವಾಯ । ಗೋಪಿಕಾವ್ಯಾಪ್ತಸರ್ವಾಂಗಾಯ ।
ಸ್ತ್ರೀಸಮ್ಭಾಷವಿಶಾರದಾಯ । ರಾಸೋತ್ಸವಮಹಾಸೌಖ್ಯಗೋಪೀಸಮ್ಭೋಗಸಾಗರಾಯ
ನಮಃ । 860

ಜಲಸ್ಥಲರತಿವ್ಯಾಪ್ತಗೋಪೀದೃಷ್ಟ್ಯಭಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶಾಸ್ತ್ರಾನಪೇಕ್ಷಕಾಮೈಕಮುಕ್ತಿದ್ವಾರವಿವರ್ಧನಾಯ ।
ಸುದರ್ಶನಮಹಾಸರ್ಪಗ್ರಸ್ತನನ್ದವಿಮೋಚಕಾಯ ।
ಗೀತಮೋಹಿತಗೋಪೀಧೃಕ್ಶಂಖಚೂಡವಿನಾಶಕಾಯ । ಗುಣಸಂಗೀತಸನ್ತುಷ್ಟಯೇ ।
ಗೋಪೀಸಂಸಾರವಿಸ್ಮೃತಯೇ । ಅರಿಷ್ಟಮಥನಾಯ । ದೈತ್ಯಬುದ್ಧಿವ್ಯಾಮೋಹಕಾರಕಾಯ ।
ಕೇಶಿಘಾತಿನೇ । ನಾರದೇಷ್ಟಾಯ । ವ್ಯೋಮಾಸುರವಿನಾಶಕಾಯ ।
ಅಕ್ರೂರಭಕ್ತಿಸಂರಾದ್ಧಪಾದರೇಣುಮಹಾನಿಧಯೇ । ರಥಾವರೋಹಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ।
ಗೋಪೀಮಾನಸಹಾರಕಾಯ । ಹ್ರದಸನ್ದರ್ಶಿತಾಶೇಷವೈಕುಂಠಾಕ್ರೂರಸಂಸ್ತುತಾಯ ।
ಮಥುರಾಗಮನೋತ್ಸಾಹಾಯ । ಮಥುರಾಭಾಗ್ಯಭಾಜನಾಯ ।
ಮಥುರಾನಗರೀಶೋಭಾದರ್ಶನೋತ್ಸುಕಮಾನಸಾಯ । ದುಷ್ಟರಂಜಕಘಾತಿನೇ ।
ವಾಯಕಾರ್ಚಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 880

ಓಂ ವಸ್ತ್ರಮಾಲಾಸುಶೋಭಾಂಗಾಯ ನಮಃ । ಕುಬ್ಜಾಲೇಪನಭೂಷಿತಾಯ ।
ಕುಬ್ಜಾಸುರೂಪಕರ್ತ್ರೇ । ಕುಬ್ಜಾರತಿವರಪ್ರದಾಯ ।
ಪ್ರಸಾದರೂಪಸನ್ತುಷ್ಟಹರಕೋದಂಡಖಂಡನಾಯ ।
ಶಕಲಾಹತಕಂಸಾಪ್ತಧನೂರಕ್ಷಕಸೈನಿಕಾಯ ।
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಭಯವ್ಯಾಪ್ತಮೃತ್ಯುಲಕ್ಷಣಬೋಧಕಾಯ । ಮಥುರಾಮಲ್ಲಾಯ ।
ಓಜಸ್ವಿನೇ । ಮಲ್ಲಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಯ । ಸದ್ಯಃ ಕುವಲಯಾಪೀಡಘಾತಿನೇ ।
ಚಾಣೂರಮರ್ದನಾಯ । ಲೀಲಾಹತಮಹಾಮಲ್ಲಾಯ । ಶಲತೋಶಲಘಾತಕಾಯ ।
ಕಂಸಾನ್ತಕಾಯ । ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ । ವಸುದೇವವಿಮೋಚಕಾಯ ।
ಜ್ಞಾತತತೇತ್ತ್ವಪಿತೃಜ್ಞಾನಮೋಹನಾಮೃತವಾಙ್ಮಯಾಯ ।
ಉಗ್ರಸೇನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ । ಯಾದವಾಧಿವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ । 900 ।
ಓಂ ನನ್ದಾದಿಸಾನ್ತ್ವನಕರಾಯ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವ್ರತೇ ಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಗುರುಶುಶ್ರೂಷಣಪರಾಯ । ವಿದ್ಯಾಪಾರಮಿತೇಶ್ವರಾಯ । ಸಾನ್ದೀಪನಿಮೃತಾಪತ್ಯದಾತ್ರೇ ।
ಕಾಲಾನ್ತಕಾದಿಜಿತೇ । ಗೋಕುಲಾಶ್ವಾಸನಪರಾಯ । ಯಶೋದಾನನ್ದಪೋಷಕಾಯ ।
ಗೋಪಿಕಾವಿರಹವ್ಯಾಜಮನೋಗತಿರತಿಪ್ರದಾಯ । ಸಮೋದ್ಭವಭ್ರಮರವಾಚೇ ।
ಗೋಪಿಕಾಮೋಹನಾಶಕಾಯ । ಕುಬ್ಜಾರತಿಪ್ರದಾಯ । ಅಕ್ರೂರಪವಿತ್ರೀಕೃತಭೂಗೃಹಾಯ ।
ಪೃಥಾದುಃಖಪ್ರಣೇತ್ರೇ । ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಸುಖಪ್ರದಾಯ ।

ಉತ್ತರಾರ್ಧತಃ –
ಜರಾಸನ್ಧಸಮಾನೀತಸೈನ್ಯಘಾತಿನೇ । ವಿಚಾರಕಾಯ ।
ಯವನವ್ಯಾಪ್ತಮಥುರಾಜನದತ್ತಕುಶಸ್ಥಲಿನೇ ।
ದ್ವಾರಕಾದ್ಭುತನಿರ್ಮಾಣವಿಸ್ಮಾಪಿತಸುರಾಸುರಾಯ ।
ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರಭೋಗಾರ್ಥಭೂಮ್ಯಾನೀತೇನ್ದ್ರವೈಭವಾಯ ನಮಃ । 920

ಯವನವ್ಯಾಪ್ತಮಥುರಾನಿರ್ಗಮಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ
ನಮಃ । ಮುಚುಕುನ್ದಮಹಾಬೋಧಯವನಪ್ರಾಣದರ್ಪಘ್ನೇ ।
ಮುಚುಕುನ್ದಸ್ತುತಾಶೇಷಗುಣಕರ್ಮಮಹೋದಯಾಯ । ಫಲಪ್ರದಾನಸನ್ತುಷ್ಟಯೇ ।
ಜನ್ಮಾನ್ತರಿತಮೋಕ್ಷದಾಯ । ಶಿವಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯಾಪ್ತಜಯಭೀತಿವಿಭಾವನಾಯ ।
ಪ್ರವರ್ಷಣಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಗ್ನಿದಾನಪುಣ್ಯಮಹೋತ್ಸವಾಯ । ರುಕ್ಮಿಣೀರಮಣಾಯ । ಕಾಮಪಿತ್ರೇ ।
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಭಾವನಾಯ । ಸ್ಯಮನ್ತಕಮಣಿವ್ಯಾಜಪ್ರಾಪ್ತಜಾಮ್ಬವತೀಪತಯೇ ।
ಸತ್ಯಭಾಮಾಪ್ರಾಣಪತಯೇ ।ಕಾಲಿನ್ದೀರತಿವರ್ಧನಾಯ । ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾಪತಯೇ ।
ಸತ್ಯಾಪತಯೇ । ವೃಷನಿಷೂದನಾಯ । ಭದ್ರಾವಾಂಛಿತಭರ್ತ್ರೇ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾವರಣಕ್ಷಮಾಯ । ಇನ್ದ್ರಾದಿಪ್ರಾರ್ಥಿತವಧನರಕಾಸುರಸೂದನಾಯ ।
ಮುರಾರಯೇ ನಮಃ । 940

ಪೀಠಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ತಾಮ್ರಾದಿಪ್ರಾಣಹಾರಕಾಯ । ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಸಹಸ್ರೇಶಾಯ ।
ಛತ್ರಕುಂಡಲದಾನಕೃತೇ । ಪಾರಿಜಾತಾಪಹರಣಾಯ । ದೇವೇನ್ದ್ರಮದನಾಶಕಾಯ ।
ರುಕ್ಮಿಣೀಸಮಸರ್ವಸ್ತ್ರೀಸಾಧ್ಯಭೋಗರತಿಪ್ರದಾಯ ।
ರುಕ್ಮಿಣೀಪರಿಹಾಸೋಕ್ತಿವಾಕ್ತಿರೋಧಾನಕಾರಕಾಯ ।
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಮಹಾಭಾಗ್ಯಗೃಹಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಶಮ್ಬರಾನ್ತಕಸತ್ಪುತ್ರವಿವಾಹಹತರುಕ್ಮಿಕಾಯ । ಉಷಾಪಹೃತಪೌತ್ರಶ್ರಿಯೇ ।
ಬಾಣಬಾಹುನಿವಾರಕಾಯ । ಶೀತಜ್ವರಭಯವ್ಯಾಪ್ತಜ್ವರಸಂಸ್ತುತಷಡ್ಗುಣಾಯ ।
ಶಂಕರಪ್ರತಿಯೋದ್ಧ್ರೇ । ದ್ವನ್ದ್ವಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಯ । ನೃಗಪಾಪಪ್ರಭೇತ್ತ್ರೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಗುಣದೋಷದೃಶೇ । ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿವಿರೋಧೈಕಬ್ರಹ್ಮಸ್ವವಿನಿವಾರಕಾಯ ।
ಬಲಭದ್ರಾಹಿತಗುಣಾಯ । ಗೋಕುಲಪ್ರೀತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 960

ಗೋಪೀಸ್ನೇಹೈಕನಿಲಯಾಯ ನಮಃ । ಗೋಪೀಪ್ರಾಣಸ್ಥಿತಿಪ್ರದಾಯ ।
ವಾಕ್ಯಾತಿಗಾಮಿಯಮುನಾಹಲಾಕರ್ಷಣವೈಭವಾಯ । ಪೌಂಡ್ರಕತ್ಯಾಜಿತಸ್ಪರ್ಧಾಯ ।
ಕಾಶೀರಾಜವಿಭೇದನಾಯ । ಕಾಶೀನಿದಾಹಕರಣಾಯ । ಶಿವಭಸ್ಮಪ್ರದಾಯಕಾಯ ।
ದ್ವಿವಿದಪ್ರಾಣಘಾತಿನೇ । ಕೌರವಾಖರ್ವಗರ್ವನುದೇ ।
ಲಾಂಗಲಾಕೃಷ್ಟನಗರೀಸಂವಿಗ್ನಾಖಿಲನಾಗರಾಯ । ಪ್ರಪನ್ನಾಭಯದಾಯ ।
ಸಾಮ್ಬಪ್ರಾಪ್ತಸನ್ಮಾನಭಾಜನಾಯ । ನಾರದಾನ್ವಿಷ್ಟಚರಣಾಯ ।
ಭಕ್ತವಿಕ್ಷೇಪನಾಶಕಾಯ । ಸದಾಚಾರೈಕನಿಲಯಾಯ ।
ಸುಧರ್ಮಾಧ್ಯಾಸಿತಾನನಾಯ । ಜರಾಸನ್ಧಾವರುದ್ಧೇನ ವಿಜ್ಞಾಪಿತನಿಜಕ್ಲಮಾಯ ।
ಮನ್ತ್ರ್ಯುದ್ಧವಾದಿವಾಕ್ಯೋಕ್ತಪ್ರಕಾರೈಕಪರಾಯಣಾಯ । ರಾಜಸೂಯಾದಿಮಖಕೃತೇ ।
ಸಮ್ಪ್ರಾರ್ಥಿತಸಹಾಯಕೃತೇ ನಮಃ । 980

ಇನ್ದ್ರಪ್ರಸ್ಥಪ್ರಯಾಣಾರ್ಥಮಹತ್ಸಮ್ಭಾರಸಮ್ಭೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಜರಾಸನ್ಧವಧವ್ಯಾಜಮೋಚಿತಾಶೇಷಭೂಮಿಪಾಯ । ಸನ್ಮಾರ್ಗಬೋಧಕಾಯ ।
ಯಜ್ಞಕ್ಷಿತಿವಾರಣತತ್ಪರಾಯ । ಶಿಶುಪಾಲಹತಿವ್ಯಾಜಜಯಶಾಪವಿಮೋಚಕಾಯ ।
ದುರ್ಯೋಧನಾಭಿಮಾನಾಬ್ಧಿಶೋಷಬಾಣವೃಕೋದರಾಯ ।
ಮಹಾದೇವವರಪ್ರಾಪ್ತಪುರಶಾಲ್ವವಿನಾಶಕಾಯ ।
ದನ್ತವಕ್ತ್ರವಧವ್ಯಾಜವಿಜಯಾಘೌಘನಾಶಕಾಯ । ವಿದೂರಥಪ್ರಾಣಹರ್ತ್ರೇ ।
ನ್ಯಸ್ತಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಾಯ । ಉಪಧರ್ಮವಿಲಿಪ್ತಾಂಗಸೂತಘಾತಿನೇ ।
ವರಪ್ರದಾಯ । ಬಲ್ವಲಪ್ರಾಣಹರಣಪಾಲಿತರ್ಷಿನುತಿಕ್ರಿಯಾಯ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಘನಾಶಾರ್ಥತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾವಿಶಾರದಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾವಿಭೇದೇಷ್ಟಫಲಸಾಧನತತ್ಪರಾಯ । ಸಾರಥ್ಯಾದಿಕ್ರಿಯಾಕರ್ತ್ರೇ ।
ಭಕ್ತವಶ್ಯತ್ವಬೋಧಕಾಯ । ಸುದಾಮರಂಕಭಾರ್ಯಾರ್ಥಭೂಮ್ಯಾನೀತೇನ್ದ್ರವೈಭವಾಯ ।
ರವಿಗ್ರಹನಿಮಿತ್ತಾಪ್ತಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೈಕಪಾವನಾಯ ।
ನೃಪಗೋಪೀಸಮಸ್ತಸ್ತ್ರೀಪಾವನಾರ್ಥಾಖಿಲಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 1000 ।

ಓಂ ಋಷಿಮಾರ್ಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ । ವಸುದೇವಮಖಕ್ರಿಯಾಯ ।
ವಸುದೇವಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ । ದೇವಕೀಪುತ್ರದಾಯಕಾಯ । ಅರ್ಜುನಸ್ತ್ರೀಪ್ರದಾತ್ರೇ ।
ಬಹುಲಾಶ್ವಸ್ವರೂಪದಾಯ । ಶ್ರುತದೇವೇಷ್ಟದಾತ್ರೇ । ಸರ್ವಶ್ರುತಿನಿರೂಪಿತಾಯ ।
ಮಹಾದೇವಾದ್ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಭಕ್ತಿಲಕ್ಷಣನಿರ್ಣಯಾಯ ।
ವೃಕಗ್ರಸ್ತಶಿವತ್ರಾತ್ರೇ । ನಾನಾವಾಕ್ಯವಿಶಾರದಾಯ ।
ನರಗರ್ವವಿನಾಶಾರ್ಥ-ಹೃತಬ್ರಾಹ್ಮಣಬಾಲಕಾಯ ।
ಲೋಕಾಲೋಕಪರಸ್ಥಾನಸ್ಥಿತಬಾಲಕದಾಯಕಾಯ ।
ದ್ವಾರಕಾಸ್ಥಮಹಾಭೋಗನಾನಾಸ್ತ್ರೀರತಿವರ್ಧನಾಯ ।
ಮನಸ್ತಿರೋಧಾನಕೃತವ್ಯಗ್ರಸ್ತ್ರೀಚಿತ್ತಭಾವಿತಾಯ ॥

ಏಕಾದಶಸ್ಕನ್ಧತಃ –
ಮುಕ್ತಿಲೀಲಾವಿಹರಣಾಯ । ಮೌಶಲವ್ಯಾಜಸಂಹೃತಯೇ ।
ಶ್ರೀಭಾಗವತಧರ್ಮಾದಿಬೋಧಕಾಯ । ಭಕ್ತಿನೀತಿಕೃತೇ ನಮಃ । 1020

ಓಂ ಉದ್ಧವಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಪಂಚವಿಂಶತಿಧಾ ಗುರವೇ ।
ಆಚಾರಭಕ್ತಿಮುಕ್ತ್ಯಾದಿವಕ್ತ್ರೇ । ಶಬ್ದೋದ್ಭವಸ್ಥಿತಯೇ । ಹಂಸಾಯ ।
ಧರ್ಮಪ್ರವಕ್ತ್ರೇ । ಸನಕಾದ್ಯುಪದೇಶಕೃತೇ । ಭಕ್ತಿಸಾಧನವಕ್ತ್ರೇ ।
ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ನಾನಾವಿಭೂತಿವಕ್ತ್ರೇ । ಶುದ್ಧಧರ್ಮಾವಬೋಧಕಾಯ ।
ಮಾರ್ಗತ್ರಯವಿಭೇದಾತ್ಮನೇ । ನಾನಾಶಂಕಾನಿವಾರಕಾಯ । ಭಿಕ್ಷುಗೀತಾಪ್ರವಕ್ತ್ರೇ ।
ಶುದ್ಧಸಾಂಖ್ಯಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಮನೋಗುಣವಿಶೇಷಾತ್ಮನೇ ।
ಜ್ಞಾಪಕೋಕ್ತಪುರೂರವಸೇ । ಪೂಜಾವಿಧಿಪ್ರವಕ್ತ್ರೇ । ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾನ್ತಬೋಧಕಾಯ ।
ಲಘುಸ್ವಮಾರ್ಗವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 1040

ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥಾನಗತಿಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ । ಯಾದವಾಂಗೋಪಸಂಹರ್ತ್ರೇ ।
ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಗತಿಕ್ರಿಯಾಯ ।

ದ್ವಾದಶಸ್ಕನ್ಧತಃ –
ಕಾಲಧರ್ಮವಿಭೇದಾರ್ಥವರ್ಣನಾಶನತತ್ಪರಾಯ । ಬುದ್ಧಾಯ । ಗುಪ್ತಾರ್ಥವಕ್ತ್ರೇ ।
ನಾನಾಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಾಯಕಾಯ । ನಷ್ಟಧರ್ಮಮನುಷ್ಯಾದಿಲಕ್ಷಣಜ್ಞಾಪನೋತ್ಸುಕಾಯ ।
ಆಶ್ರಯೈಕಗತಿಜ್ಞಾತ್ರೇ । ಕಲ್ಕಿನೇ । ಕಲಿಮಲಾಪಹಾಯ ।
ಶಾಸ್ತ್ರವೈರಾಗ್ಯಸಮ್ಬೋಧಾಯ ಂಆನಾಪ್ರಲಯಬೋಧಕಾಯ । ವಿಶೇಷತಃ
ಶುಕವ್ಯಾಜಪರೀಕ್ಷಿಜ್ಜ್ಞಾನಬೋಧಕಾಯ । ಶುಕೇಷ್ಟಗತಿರೂಪಾತ್ಮನೇ ।
ಪರೀಕ್ಷಿದ್ದೇಹಮೋಕ್ಷದಾಯ । ಶಬ್ದರೂಪಾಯ । ನಾದರೂಪಾಯ । ವೇದರೂಪಾಯ ।
ವಿಭೇದನಾಯ ನಮಃ । 1060

ಓಂ ವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ । ಶಾಖಾಪ್ರವಕ್ತ್ರೇ । ಪುರಾಣಾರ್ಥಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ । ವಟಪತ್ರಪುಟೇಶಯಾಯ ।
ಮಾಯಾವ್ಯಾಪ್ತಮಹಾಮೋಹದುಃಖಶಾನ್ತಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಮಹಾದೇವಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಭಕ್ತಿದಾತ್ರೇ । ಕೃಪಾನಿಧಯೇ । ಆದಿತ್ಯಾನ್ತರ್ಗತಾಯ । ಕಾಲಾಯ । ದ್ವಾದಶಾತ್ಮನೇ ।
ಸುಪೂಜಿತಾಯ । ಶ್ರೀಭಾಗವತರೂಪಾಯ । ಸರ್ವಾರ್ಥಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 1075

ಇತಿ ಭಾಗವತಕಥಾಽನುಸಾರಿಣೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।
1000 Names of Purushottama Sahasradhika Namavalih – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil