1000 Names Of Purushottama Sahasradhika Namavalih – Sahasranamavali Stotram In Gujarati

॥ Purushottamasahasradhikanamavalih Gujarati Lyrics ॥

॥ પુરુષોત્તમસહસ્રાધિકનામાવલિઃ ॥
(ભાગવતકથાઽનુસારિણી)
પ્રથમસ્કન્ધતઃ ।
શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ । સચ્ચિદાનન્દાય । નિત્યલીલાવિનોદકૃતે ।
સર્વાગમવિનોદિને । લક્ષ્મીશાય । પુરુષોત્તમાય । આદિકાલાય ।
સર્વકાલાય । કાલાત્મને । માયયાઽઽવૃતાય । ભક્તોદ્ધારપ્રયત્નાત્મને ।
જગત્કર્ત્રે । જગન્મયાય । નામલીલાપરાય । વિષ્ણવે । વ્યાસાત્મને ।
શુકમોક્ષદાય । વ્યાપિવૈકુણ્ઠદાત્રે । શ્રીમદ્ભાગવતાગમાય ।
શુકવાગમૃતાબ્ધીન્દવે નમઃ । ૨૦

શૌનકાદ્યખિલેષ્ટદાય નમઃ । ભક્તિપ્રવર્તકાય । ત્રાત્રે ।
વ્યાસચિન્તાવિનાશકાય । સર્વસિદ્ધાન્તવાગાત્મને । નારદાદ્યખિલેષ્ટદાય ।
અન્તરાત્મને । ધ્યાનગમ્યાય । ભક્તિરત્નપ્રદાયકાય । મુક્તોપસૃપ્ટાય ।
પૂર્ણાત્મને । મુક્તાનાં રતિવર્ધનાય । ભક્તકાર્યૈકનિરતાય ।
દ્રૌણ્યસ્ત્રવિનિવારકાય । ભક્તસ્મયપ્રણેત્રે । ભક્તવાક્પરિપાલકાય ।
બ્રહ્મણ્યદેવાય । ધર્માત્મને । ભક્તાનાં પરીક્ષકાય । આસન્નિહિતકર્ત્રે
નમઃ । ૪૦

માયાહિતકરાય નમઃ । પ્રભવે । ઉત્તરાપ્રાણદાત્રે ।
બ્રહ્માસ્ત્રવિનિવારકાય । સર્વતઃ પાણ્ડવપતયે ।
પરીક્ષિચ્છુદ્ધિકારણાય । સર્વવેદેષુ ગૂઢાત્મને ।
ભક્તૈકહૃદયઙ્ગમાય । કુન્તીસ્તુત્યાય । પ્રસન્નાત્મને ।
પરમાદ્ભુતકાર્યકૃતે । ભીષ્મમુક્તિપ્રદાય । સ્વામિને । ભક્તમોહ
નિવારકાય । સર્વાવસ્થાસુ સંસેવ્યાય । સમાય । સુખહિતપ્રદાય ।
કૃતકૃત્યાય । સર્વસાક્ષિણે । ભક્તસ્ત્રીરતિવર્ધનાય નમઃ । ૬૦

સર્વસૌભાગ્યનિલયાય નમઃ । પરમાશ્ચર્યરૂપધૃષે ।
અનન્યપુરુષસ્વામિને । દ્વારકાભાગ્યભાજનાય ।
બીજસંસ્કારકર્ત્રે । પરીક્ષિજ્જ્ઞાનપોષકાય । સર્વત્ર
પૂર્ણગુણકાય । સર્વભૂષણભૂષિતાય । સર્વલક્ષણદાત્રે ।
ધૃતરાષ્ટ્રવિમુક્તિદાય । નિત્યં સન્માર્ગરક્ષકાય ।
વિદુરપ્રીતિપૂરકાય । લીલાવ્યામોહકર્ત્રે । કાલધર્મપ્રવર્તકાય ।
પાણ્ડવાનાં મોક્ષદાત્રે । પરીક્ષિદ્ભાગ્યવર્ધનાય । કલિનિગ્રહકર્ત્રે ।
ધર્માદીનાં પોષકાય । સત્સઙ્ગજ્ઞાનહેતવે । શ્રીભાગવતકારણાય
નમઃ । ૮૦

દ્વિતીય સ્કન્ધતઃ –
પ્રાકૃતાદૃષ્ટમાર્ગાય નમઃ । સકલાગમૈઃ શ્રોતવ્યાય ।
શુદ્ધભાવૈઃ કીર્તિતવ્યાય । આત્મવિત્તમૈઃ સ્મર્તવ્યાય ।
અનેકમાર્ગકર્ત્રે । નાનાવિધગતિપ્રદાય । પુરુષાય । સકલાધારાય ।
સત્વૈકનિલયાત્મભુવે । સર્વધ્યેયાય । યોગગમ્યાય । ભક્ત્યા ગ્રાહ્યાય ।
સુરપ્રિયાય । જન્માદિસાર્થકકૃતયે । લીલાકર્ત્રે । સતાં પતયે ।
આદિકર્ત્રે । તત્ત્વકર્ત્રે । સર્વકર્ત્રે । વિશારદાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

નાનાવતારકર્ત્રે નમઃ । બ્રહ્માવિર્ભાવકારણાય । દશલીલાવિનોદિને ।
નાનાસૃષ્ટિપ્રવર્તકાય । અનેકકલ્પકર્ત્રે । સર્વદોષવિવર્જિતાય ॥

તૃતીયસ્કન્ધતઃ –
વૈરાગ્યહેતવે । તીર્થાત્મને । સર્વતીર્થફલપ્રદાય ।
તીર્થશુદ્ધૈકનિલયાય । સ્વમાર્ગપરિપોષકાય । તીર્થકીર્તયે ।
ભક્તગમ્યાય । ભક્તાનુશયકાર્યકૃતે । ભક્તતુલ્યાય ।
સર્વતુલ્યાય । સ્વેચ્છાસર્વપ્રવર્તકાય । ગુણાતીતાય । અનવદ્યાત્મને ।
સર્ગલીલાપ્રવર્તકાય નમઃ । ૧૨૦

સાક્ષાત્સર્વજગત્કર્ત્રે નમઃ । મહદાદિપ્રવર્તકાય । માયાપ્રવર્તકાય ।
સાક્ષિણે । માયારતિવિવર્ધનાય । આકાશાત્મને । ચતુર્મૂર્તયે । ચતુર્ધા
ભૂતભાવનાય । રજઃપ્રવર્તકાય । બ્રહ્મણે । મરીચ્યાદિપિતામહાય ।
વેદકર્ત્રે । યજ્ઞકર્ત્રે । સર્વકર્ત્રે । અમિતાત્મકાય ।
અનેકસૃષ્ટિકર્ત્રે । દશધાસૃષ્ટિકારકાય । યજ્ઞાઙ્ગાય ।
યજ્ઞવારાહાય । ભૂધરાય નમઃ । ૧૪૦

ભૂમિપાલકાય નમઃ । સેતવે । વિધરણાય । જૈત્રાય ।
હિરણ્યાક્ષાન્તકાય । સુરાય । દિતિકશ્યપકામૈકહેતુસૃષ્ટિપ્રવર્તકાય ।
દેવાભયપ્રદાત્રે । વૈકુણ્ઠાધિપતયે । મહતે । સર્વગર્વપ્રહારિણે ।
સનકાદ્યખિલાર્થદાય । સર્વાશ્વાસનકર્ત્રે । ભક્તતુલ્યાહવપ્રદાય ।
કાલલક્ષણહેતવે । સર્વાર્થજ્ઞાપકાય । પરાય । ભક્તોન્નતિકરાય ।
સર્વપ્રકારસુખદાયકાય । નાનાયુદ્ધપ્રહરણાય નમઃ । ૧૬૦

બ્રહ્મશાપવિમોચકાય નમઃ । પુષ્ટિસર્ગપ્રણેત્રે ।
ગુણસૃષ્ટિપ્રવર્તકાય । કર્દમેષ્ટપ્રદાત્રે । દેવહૂત્યખિલાર્થદાય ।
શુક્લનારાયણાય । સત્યકાલધર્મપ્રવર્તકાય । જ્ઞાનાવતારાય ।
શાન્તાત્મને । કપિલાય । કાલનાશકાય । ત્રિગુણાધિપતયે ।
સાઙ્ખ્યશાસ્ત્રકર્ત્રે । વિશારદાય । સર્ગદૂષણહારિણે ।
પુષ્ટિમોક્ષપ્રવર્તકાય । લૌકિકાનન્દદાત્રે । બ્રહ્માનન્દપ્રવર્તકાય ।
ભક્તિસિદ્ધાન્તવક્ત્રે । સગુણજ્ઞાનદીપકાય નમઃ । ૧૮૦

આત્મપ્રદાય નમઃ । પૂર્ણકામાય । યોગાત્મને । યોગભાવિતાય ।
જીવન્મુક્તિપ્રદાય । શ્રીમતે । અનન્યભક્તિપ્રવર્તકાય ।
કાલસામર્થ્યદાત્રે । કાલદોષનિવારકાય । ગર્ભોત્તમજ્ઞાનદાત્રે ।
કર્મમાર્ગનિયામકાય । સર્વમાર્ગનિરાકર્ત્રે । ભક્તિમાર્ગૈકપોષકાય ।
સિદ્ધિહેતવે । સર્વહેતવે । સર્વાશ્ચર્યૈકકારણાય ।
ચેતનાચેતનપતયે । સમુદ્રપરિપૂજિતાય । સાઙ્ખ્યાચાર્યસ્તુતાય ।
સિદ્ધપૂજિતાય નમઃ । ૨૦૦॥ સર્વપૂજિતાય નમઃ । ૨૦૧

ચતુર્થસ્કન્ધતઃ –
વિસર્ગકર્ત્રે । સર્વેશાય । કોટિસૂર્યસમપ્રભાય । અનન્તગુણગમ્ભીરાય ।
મહાપુરુષપૂજિતાય । અનન્તસુખદાત્રે । બ્રહ્મકોટિપ્રજાપતયે ।
સુધાકોટિસ્વાસ્થ્યહેતવે । કામધુક્કોટિકામદાય । સમુદ્રકોટિગમ્ભીરાય ।
તીર્થકોટિસમાહ્વયાય । સુમેરુકોટિનિષ્કમ્પાય । કોટિબ્રહ્માણ્ડવિગ્રહાય ।
કોટ્યશ્વમેધપાપઘ્નાય । વાયુકોટિમહાબલાય । કોટીન્દુજગદાનન્દિને ।
શિવકોટિપ્રસાદકૃતે । સર્વસદ્ગુણમાહાત્મ્યાય । સર્વસદ્ગુણભાજનાય
નમઃ । ૨૨૦

મન્વાદિપ્રેરકાય નમઃ । ધર્માય । યજ્ઞનારાયણાય । પરાય ।
આકૃતિસૂનવે । દેવેન્દ્રાય । રુચિજન્મને । અભયપ્રદાય । દક્ષિણાપતયે ।
ઓજસ્વિને । ક્રિયાશક્તયે । પરાયણાય । દત્તાત્રેયાય । યોગપતયે ।
યોગમાર્ગપ્રવર્તકાય । અનસૂયાગર્ભરત્નાય । ઋષિવંશવિવર્ધનાય ।
ગુણત્રયવિભાગજ્ઞાય । ચતુર્વર્ગવિશારદાય । નારાયણાય નમઃ । ૨૪૦

ધર્મસૂનવે નમઃ । મૂર્તિપુણ્યયશસ્કરાય । સહસ્રકવચચ્છેદિને ।
તપઃસારાય । નરપ્રિયાય । વિશ્વાનન્દપ્રદાય । કર્મસાક્ષિણે ।
ભારતપૂજિતાય । અનન્તાદ્ભુતમાહાત્મ્યાય । બદરીસ્થાનભૂષણાય ।
જિતકામાય । જિતક્રોધાય । જિતસઙ્ગાય । જિતેન્દ્રિયાય ।
ઉર્વશીપ્રભવાય । સ્વર્ગસુખદાયિને । સ્થિતિપ્રદાય । અમાનિને ।
માનદાય । ગોપ્ત્રે નમઃ । ૨૬૦

ભગવચ્છાસ્ત્રબોધકાય નમઃ । બ્રહ્માદિવન્દ્યાય । હંસાય । શ્રિયૈ ।
માયાવૈભવકારણાય । વિવિધાનન્દસર્ગાત્મને । વિશ્વપૂરણતત્પરાય ।
યજ્ઞજીવનહેતવે । યજ્ઞસ્વામિને । ઇષ્ટબોધકાય । નાનાસિદ્ધાન્તગમ્યાય ।
સપ્તતન્તવે । ષડ્ગુણાય । પ્રતિસર્ગજગત્કર્ત્રે । નાનાલીલાવિશારદાય ।
ધ્રુવપ્રિયાય । ધ્રુવસ્વામિને । ચિન્તિતાધિકદાયકાય ।
દુર્લભાનન્તફલદાય । દયાનિધયે નમઃ । ૨૮૦

See Also  108 Names Of Nrisinha – Ashtottara Shatanamavali In Telugu

ઓં અમિત્રઘ્ને નમઃ । અઙ્ગસ્વામિને । કૃપાસારાય । વૈન્યાય ।
ભૂમિનિયામકાય । ભૂવિદોગ્ધ્રે । પ્રજાપ્રાણપાલનૈકપરાયણાય ।
યશોદાત્રે । જ્ઞાનદાત્રે । સર્વધર્મપ્રદર્શકાય । પુરઞ્જનાય ।
જગન્મિત્રાય । વિસર્ગાન્તપ્રદર્શનાય । પ્રચેતસાં પતયે ।
ચિત્રભક્તિહેતવે । જનાર્દનાય । સ્મૃતિહેતુબ્રહ્મભાવસાયુજ્યાદિપ્રદાય ।
શુભાય ॥

પઞ્ચમસ્કન્ધતઃ –
વિજયિને । સ્થિતિલીલાબ્ધયે નમઃ । ૩૦૦ ।

ઓં અચ્યુતાય નમઃ । વિજયપ્રદાય । સ્વસામર્થ્યપ્રદાય ।
ભક્તકીર્તિહેતવે । અધોક્ષજાય । પ્રિયવ્રતપ્રિયસ્વામિને ।
સ્વેચ્છાવાદવિશારદાય । સઙ્ગ્યગમ્યાય । સ્વપ્રકાશાય ।
સર્વસઙ્ગવિવર્જિતાય । ઇચ્છાયાં સમર્યાદાય । ત્યાગમાત્રોપલમ્ભનાય ।
અચિન્ત્યકાર્યકર્ત્રે । તર્કાગોચરકાર્યકૃતે । શૃઙ્ગારરસમર્યાદાયૈ ।
આગ્નીધ્રરસભાજનાય । નાભીષ્ટપૂરકાય । કર્મમર્યાદાદર્શનોત્સુકાય ।
સર્વરૂપાય । અદ્ભુતતમાય નમઃ । ૩૨૦

મર્યાદાપુરુષોત્તમાય નમઃ । સર્વરૂપેષુ સત્યાત્મને । કાલસાક્ષિણે ।
શશિપ્રભાય । મેરુદેવીવ્રતફલાય । ઋષભાય । ભગલક્ષણાય ।
જગત્સન્તર્પકાય । મેઘરૂપિણે । દેવેન્દ્રદર્પઘ્ને । જયન્તીપતયે ।
અત્યન્તપ્રમાણાશેષલૌકિકાય । શતધાન્યસ્તભૂતાત્મને । શતાનન્દાય ।
ગુણપ્રસુવે । વૈષ્ણવોત્પાદનપરાય । સર્વધર્મોપદેશકાય ।
પરહંસક્રિયાગોપ્ત્રે । યોગચર્યાપ્રવર્તકાય । ચતુર્થાશ્રમનિર્ણેત્રે
નમઃ । ૩૪૦

સદાનન્દશરીરવતે નમઃ । પ્રદર્શિતાન્યધર્માય । ભરતસ્વામિને ।
અપારકૃતે । યથાવત્કર્મકર્ત્રે । સઙ્ગાનિષ્ટપ્રદર્શકાય ।
આવશ્યકપુનર્જન્મકર્મમાર્ગપ્રદર્શકાય । યજ્ઞરૂપમૃગાય ।
શાન્તાય । સહિષ્ણવે । સત્પરાક્રમાય । રહૂગણગતિજ્ઞાય ।
રહૂગણવિમોચકાય । ભવાટવીતત્ત્વવક્ત્રે । બહિર્મુખહિતે રતાય ।
ગયસ્વામિને । સ્થાનવંશકર્ત્રે । સ્થાનવિભાગકૃતે । પુરુષાવયવાય ।
ભૂમિવિશેષવિનિરૂપકાય નમઃ । ૩૬૦

જમ્બૂદ્વીપપતયે નમઃ । મેરુનાભિપદ્મરુહાશ્રયાય ।
નાનાવિભૂતિલીલાઢ્યાય । ગઙ્ગોત્પત્તિનિદાનકૃતે । ગઙ્ગામાહાત્મ્યહેતવે ।
ગઙ્ગારૂપાય । અતિગૂઢકૃતે । વૈકુણ્ઠદેહહેત્વમ્બુજન્મકૃતે ।
સર્વપાવનાય । શિવસ્વામિને । શિવોપાસ્યાય । ગૂઢાય ।
સઙ્કર્ષણાત્મકાય । સ્થાનરક્ષાર્થમત્સ્યાદિરૂપાય । સર્વૈકપૂજિતાય ।
ઉપાસ્યનાનારૂપાત્મને । જ્યોતીરૂપાય । ગતિપ્રદાય । સૂર્યનારાયણાય ।
વેદકાન્તયે નમઃ । ૩૮૦

ઉજ્જ્વલવેષધૃશે નમઃ । હંસાય । અન્તરિક્ષગમનાય ।
સર્વપ્રસવકારણાય । આનન્દકર્ત્રે । વસુદાય । બુધાય ।
વાક્પતયે । ઉજ્જ્વલાય । કાલાત્મને । કાલકાલાય । કાલચ્છેદકૃતે ।
ઉત્તમાય । શિશુમારાય । સર્વમૂર્તયે । આધિદૈવિકરૂપધૃશે ।
અનન્તસુખભોગાઢ્યાય । વિવરૈશ્વર્યભાજનાય । સઙ્કર્ષણાય ।
દૈત્યપતયે નમઃ । ૪૦૦ ।

સર્વાધારાય નમઃ । બૃહદ્વપુષે । અનન્તનરકચ્છેદિને ।
સ્મૃતિમાત્રાર્તિનાશનાય । સર્વાનુગ્રહકર્ત્રે । મર્યાદાભિન્નશાસ્ત્રકૃતે ॥

ષષ્ઠસ્કન્ધતઃ –
કાલાન્તકભયચ્છેદિને । નામસામર્થ્યરૂપધૃશે ।
ઉદ્ધારાનર્હગોપ્ત્રાત્મને । નામાદિપ્રેરકોત્તમાય ।
અજામિલમહાદુષ્ટમોચકાય । અઘવિમોચકાય । ધર્મવક્ત્રે ।
અક્લિષ્ટવક્ત્રે । વિષ્ણુધર્મસ્વરૂપધૃશે । સન્માર્ગપ્રેરકાય ।
ધર્ત્રે । ત્યાગહેતવે । અધોક્ષજાય । વૈકુણ્ઠપુરનેત્રે નમઃ । ૪૨૦

દાસસંવૃદ્ધિકારકાય નમઃ । દક્ષપ્રસાદકૃતે ।
હંસગુહ્યસ્તુતિવિભાવનાય । સ્વાભિપ્રાયપ્રવક્ત્રે । મુક્તજીવપ્રસૂતિકૃતે ।
નારદપ્રેરણાત્મને । હર્યશ્વબ્રહ્મભાવનાય । શબલાશ્વહિતાય ।
ગૂઢવાક્યાર્થજ્ઞાપનક્ષમાય । ગૂઢાર્થજ્ઞાપનાય ।
સર્વમોક્ષાનન્દપ્રતિષ્ઠિતાય । પુષ્ટિપ્રરોહહેતવે ।
દાસૈકજ્ઞાતહૃદ્ગતાય । શાન્તિકર્ત્રે । સુહિતકૃતે । સ્ત્રીપ્રસુવે ।
સર્વકામદુહે । પુષ્ટિવંશપ્રણેત્રે । વિશ્વરૂપેષ્ટદેવતાયૈ ।
કવચાત્મને નમઃ । ૪૪૦

ઓં પાલનાત્મને નમઃ । વર્મોપચિતિકારણાય । વિશ્વરૂપશિરચ્છેદિને ।
ત્વાષ્ટ્રયજ્ઞવિનાશકાય । વૃત્રસ્વામિને । વૃત્રગમ્યાય ।
વૃત્રવ્રતપરાયણાય । વૃત્રકીર્તયે । વૃત્રમોક્ષાય ।
મઘવત્પ્રાણરક્ષકાય । અશ્વમેધહવિર્ભોક્ત્રે । દેવેન્દ્રામીવનાશકાય ।
સંસારમોચકાય । ચિત્રકેતુબોધનતત્પરાય । મન્ત્રસિદ્ધયે ।
સિદ્ધિહેતવે । સુસિદ્ધિફલદાયકાય । મહાદેવતિરસ્કર્ત્રે । ભક્ત્યૈ
પૂર્વાર્થનાશકાય । દેવબ્રાહ્મણવિદ્વેષવૈમુખ્યજ્ઞાપકાય નમઃ । ૪૬૦

શિવાય નમઃ । આદિત્યાય । દૈત્યરાજાય । મહત્પતયે । અચિન્ત્યકૃતે ।
મરુતાં ભેદકાય । ત્રાત્રે । વ્રતાત્મને । પુમ્પ્રસૂતિકૃતે ॥

સપ્તમસ્કન્ધતઃ –
કર્માત્મને । વાસનાત્મને । ઊતિલીલાપરાયણાય ।
સમદૈત્યસુરાય । સ્વાત્મને । વૈષમ્યજ્ઞાનસંશ્રયાય ।
દેહાદ્યુપાધિરહિતાય । સર્વજ્ઞાય । સર્વહેતુવિદે ।
બ્રહ્મવાક્સ્થાપનપરાય । સ્વજન્માવધિકાર્યકૃતે નમઃ । ૪૮૦

ઓં સદસદ્વાસનાહેતવે નમઃ । ત્રિસત્યાય । ભક્તમોચકાય ।
હિરણ્યકશિપુદ્વેષિણે । પ્રવિષ્ટાત્મને । અતિભીષણાય ।
શાન્તિજ્ઞાનાદિહેતવે । પ્રહ્લાદોત્પત્તિકારણાય । દૈત્યસિદ્ધાન્તસદ્વક્ત્રે ।
તપઃસારાય । ઉદારધિયે । દૈત્યહેતુપ્રકટનાય ।
ભક્તિચિહ્નપ્રકાશકાય । સદ્વેષહેતવે । સદ્વેષવાસનાત્મને ।
નિરન્તરાય । નૈષ્ઠુર્યસીમ્ને । પ્રહ્લાદવત્સલાય । સઙ્ગદોષઘ્ને ।
મહાનુભાવાય નમઃ । ૫૦૦ ।

ઓં સાકારાય નમઃ । સર્વાકારાય । પ્રમાણભુવે ।
સ્તમ્ભપ્રસૂતયે । નૃહરયે । નૃસિંહાય । ભીમવિક્રમાય ।
વિકટાસ્યાય । લલજ્જિહ્વાય । નખશસ્ત્રાય । જવોત્કટાય ।
હિરણ્યકશિપુચ્છેદિને । ક્રૂરદૈત્યનિવારકાય । સિંહાસનસ્થાય ।
ક્રોધાત્મને । લક્ષ્મીભયવિવર્ધનાય । બ્રહ્માદ્યત્યન્તભયભુવે ।
અપૂર્વાચિન્ત્યરૂપધૃશે । ભક્તૈકશાન્તહૃદયાય । ભક્તસ્તુત્યાય
નમઃ । ૫૨૦

ઓં સ્તુતિપ્રિયાય નમઃ । ભક્તાઙ્ગલેહનોદ્ધૂતક્રોધપુઞ્જાય ।
પ્રશાન્તધિયે । સ્મૃતિમાત્રભયત્રાત્રે । બ્રહ્મબુદ્ધિપ્રદાયકાય ।
ગોરૂપધારિણે । અમૃતપાય । શિવકીર્તિવિવર્ધનાય ।
ધર્માત્મને । સર્વકર્માત્મને । વિશેષાત્મને । આશ્રમપ્રભવે ।
સંસારમગ્નસ્યોદ્ધર્ત્રે । સન્માર્ગાખિલતત્ત્વવાચે ।

અષ્ટમસ્કન્ધતઃ –
આચારાત્મને । સદાચારાય । મન્વન્તરવિભાવનાય ।
સ્મૃત્યાશેષાશુભહરાય । ગજેન્દ્રસ્મૃતિકારણાય ।
જાતિસ્મરણહેત્વેકપૂજાભક્તિસ્વરૂપદાય નમઃ । ૫૪૦

See Also  1000 Names Of Shiva From Shivarahasya In Sanskrit

ઓં યજ્ઞાય નમઃ । ભયાન્મનુત્રાત્રે । વિભવે । બ્રહ્મવ્રતાશ્રયાય ।
સત્યસેનાય । દુષ્ટઘાતિને । હરયે । ગજવિમોચકાય । વૈકુણ્ઠાય ।
લોકકર્ત્રે । અજિતાય । અમૃતકારણાય । ઉરુક્રમાય । ભૂમિહર્ત્રે ।
સાર્વભૌમાય । બલિપ્રિયાય । વિભવે । સર્વહિતૈકાત્મને । વિષ્વક્સેનાય ।
શિવપ્રિયાય નમઃ । ૫૬૦

ધર્મસેતવે નમઃ । લોકધૃતયે । સુધામાન્તરપાલકાય ।
ઉપહર્ત્રે । યોગપતયે । બૃહદ્ભાનવે । ક્રિયાપતયે ।
ચતુર્દશપ્રમાણાત્મને । ધર્માય । મન્વાદિબોધકાય ।
લક્ષ્મીભોગૈકનિલયાય । દેવમન્ત્રપ્રદાયકાય । દૈત્યવ્યામોહકાય ।
સાક્ષાદ્ગરુડસ્કન્ધસંશ્રયાય । લીલામન્દરધારિણે ।
દૈત્યવાસુકિપૂજિતાય । સમુદ્રોન્મથનાયત્તાય । અવિઘ્નકર્ત્રે ।
સ્વવાક્યકૃતે । આદિકૂર્માય નમઃ । ૫૮૦

ઓં પવિત્રાત્મને નમઃ । મન્દરાઘર્ષણોત્સુકાય ।
શ્વાસૈજદબ્ધિવાર્વીચયે । કલ્પાન્તાવધિકાર્યકૃતે ।
ચતુર્દશમહારત્નાય । લક્ષ્મીસૌભાગ્યવર્ધનાય । ધન્વન્તરયે ।
સુધાહસ્તાય । યજ્ઞભોક્ત્રે । આર્તિનાશનાય । આયુર્વેદપ્રણેત્રે ।
દેવદૈત્યાખિલાર્ચિતાય । બુદ્ધિવ્યામોહકાય । દેવકાર્યસાધનતત્પરાય ।
માયયા સ્ત્રીરૂપાય । વક્ત્રે । દૈત્યાન્તઃકરણપ્રિયાય ।
પાયિતામૃતદેવાંશાય । યુદ્ધહેતુસ્મૃતિપ્રદાય । સુમાલિમાલિવધકૃતે
નમઃ । ૬૦૦ ।

માલ્યવત્પ્રાણહારકાય નમઃ । કાલનેમિશિરશ્છેદિને ।
દૈત્યયજ્ઞવિનાશકાય । ઇન્દ્રસામર્થ્યદાત્રે ।
દૈત્યશેષસ્થિતિપ્રિયાય । શિવવ્યામોહકાય । માયિને ।
ભૃગુમન્ત્રસ્વશક્તિદાય । બલિજીવનકર્ત્રે । સ્વર્ગહેતવે ।
બ્રહ્માર્ચિતાય । અદિત્યાનન્દકર્ત્રે । કશ્યપાદિતિસમ્ભવાય । ઉપેન્દ્રાય ।
ઇન્દ્રાવરજાય । વામનબ્રહ્મરૂપધૃશે । બ્રહ્માદિસેવિતવપુષે ।
યજ્ઞપાવનતત્પરાય । યાજ્ઞોપદેશકર્ત્રે । જ્ઞાપિતાશેષસંસ્થિતાય
નમઃ । ૬૨૦

સત્યાર્થપ્રેરકાય નમઃ । સર્વહર્ત્રે । ગર્વવિનાશકાય ।
ત્રિવિક્રમાય । ત્રિલોકાત્મને । વિશ્વમૂર્તયે । પૃથુશ્રવસે ।
પાશબદ્ધબલયે । સર્વદૈત્યપક્ષોપમર્દકાય । સુતલસ્થાપિતબલયે ।
સ્વર્ગાધિકસુખપ્રદાય । કર્મસમ્પૂર્તિકર્ત્રે । સ્વર્ગસંસ્થાપિતામરાય ।
જ્ઞાતત્રિવિધધર્માત્મને । મહામીનાય । અબ્ધિસંશ્રયાય ।
સત્યવ્રતપ્રિયાય । ગોપ્ત્રે । મત્સ્યમૂર્તિધૃતશ્રુતયે ।
શૃઙ્ગબદ્ધધૃતક્ષોણયે નમઃ । ૬૪૦॥ ઓં સર્વાર્થજ્ઞાપકાય
નમઃ । ગુરવે ।

નવમસ્કન્ધતઃ –
ઈશસેવકલીલાત્મને । સૂર્યવંશપ્રવર્તકાય । સોમવંશોદ્ભવકરાય ।
મનુપુત્રગતિપ્રદાય । અમ્બરીષપ્રિયાય । સાધવે ।
દુર્વાસોગર્વનાશકાય । બ્રહ્મશાપોપસંહર્ત્રે । ભક્તકીર્તિવિવર્ધનાય ।
ઇક્ષ્વાકુવંશજનકાય । સગરાદ્યખિલાર્થદાય । ભગીરથમહાયત્નાય ।
ગઙ્ગાધૌતાઙ્ઘ્રિપઙ્કજાય । બ્રહ્મસ્વામિને । શિવસ્વામિને ।
સગરાત્મજમુક્તિદાય । ખટ્વાઙ્ગમોક્ષહેતવે । રઘુવંશવિવર્ધનાય
નમઃ । ૬૬૦

ઓં રઘુનાથાય નમઃ । રામચન્દ્રાય । રામભદ્રાય । રઘુપ્રિયાય ।
અનન્તકીર્તયે । પુણ્યાત્મને । પુણ્યશ્લોકૈકભાસ્કરાય । કોશલેન્દ્રાય ।
પ્રમાણાત્મને । સેવ્યાય । દશરથાત્મજાય । લક્ષ્મણાય । ભરતાય ।
શત્રુઘ્નાય । વ્યૂહવિગ્રહાય । વિશ્વામિત્રપ્રિયાય । દાન્તાય ।
તાડકાવધમોક્ષદાય । વાયવ્યાસ્ત્રાબ્ધિનિક્ષિપ્તમારીચાય । સુબાહુઘ્ને
નમઃ । ૬૮૦

વૃષધ્વજધનુર્ભઙ્ગપ્રાપ્તસીતામહોત્સવાય ।
સીતાપતયે । ભૃગુપતિગર્વ પર્વતનાશકાય ।
અયોધ્યાસ્થમહાભોગયુક્તલક્ષ્મીવિનોદવતે ।
કૈકયીવાક્યકર્ત્રે । પિતૃવાક્પરિપાલકાય । વૈરાગ્યબોધકાય ।
અનન્યસાત્ત્વિકસ્થાનબોધકાય । અહલ્યાદુઃખહારિણે । ગુહસ્વામિને ।
સલક્ષ્મણાય । ચિત્રકૂટપ્રિયસ્થાનાય । દણ્ડકારણ્યપાવનાય ।
શરભઙ્ગસુતીક્ષ્ણાદિપૂજિતાય । અગસ્ત્યભાગ્યભુવે ।
ઋષિસમ્પ્રાર્થિતકૃતયે । વિરાધવધપણ્ડિતાય ।
છિન્નશૂર્પણખાનાસાય । ખરદૂષણઘાતકાય ।
એકબાણહતાનેકસહસ્રબલરાક્ષસાય નમઃ । ૭૦૦ ।

મારીચઘાતિને નમઃ । નિયતસત્તાસમ્બન્ધશોભિતાય । સીતાવિયોગનાટ્યાય ।
જટાયુવધમોક્ષદાય । શબરીપૂજિતાય । ભક્તહનુમત્પ્રમુખાવૃતાય ।
દુન્દુભ્યસ્થિપ્રહરણાય । સપ્તતાલવિભેદનાય । સુગ્રીવરાજ્યદાય ।
વાલિઘાતિને । સાગરશોષિણે । સેતુબન્ધકર્ત્રે । વિભીષણહિતપ્રદાય ।
રાવણાદિશિરશ્છેદિને । રાક્ષસાઘૌઘનાશકાય । સીતાઽભયપ્રદાત્રે ।
પુષ્પકાગમનોત્સુકાય । અયોધ્યાપતયે । અત્યન્તસર્વલોકસુખપ્રદાય ।
મથુરાપુરનિર્માત્રે નમઃ । ૭૨૦

સુકૃતજ્ઞસ્વરૂપદાય નમઃ । જનકજ્ઞાનગમ્યાય ।
ઐલાન્તપ્રકટશ્રુતયે । હૈહયાન્તકરાય । રામાય ।
દુષ્ટક્ષત્રવિનાશકાય । સોમવંશહિતૈકાત્મને ।
યદુવંશવિવર્ધનાય ।

દશમસ્કન્ધતઃ –
પરબ્રહ્માવતરણાય । કેશવાય । ક્લેશનાશનાય । ભૂમિભારાવતરણાય ।
ભક્તાર્થાખિલમાનસાય । સર્વભક્તનિરોધાત્મને ।
લીલાનન્તનિરોધકૃતે । ભૂમિષ્ઠપરમાનન્દાય ।
દેવકીશુદ્ધિકારણાય । વસુદેવજ્ઞાનનિષ્ઠસમજીવનવારકાય ।
સર્વવૈરાગ્યકરણસ્વલીલાધારશોધકાય । માયાજ્ઞાપનકર્ત્રે નમઃ । ૭૪૦

શેષસમ્ભારસમ્ભૃતયે નમઃ । ભક્તક્લેશપરિજ્ઞાત્રે । તન્નિવારણત
ત્પરાય । આવિષ્ટવસુદેવાંશાય । દેવકીગર્ભભૂષણાય । પૂર્ણતેજોમયાય ।
પૂર્ણાય । કંસાધૃષ્યપ્રતાપવતે । વિવેકજ્ઞાનદાત્રે ।
બ્રહ્માદ્યખિલસંસ્તુતાય । સત્યાય । જગત્કલ્પતરવે । નાનારૂપવિમોહનાય ।
ભક્તિમાર્ગપ્રતિષ્ઠાત્રે । વિદ્વન્મોહપ્રવર્તકાય । મૂલકાલગુણદ્રષ્ટ્રે ।
નયનાનન્દભાજનાય । વસુદેવસુખાબ્ધયે । દેવકીનયનામૃતાય ।
પિતૃમાતૃસ્તુતાય નમઃ । ૭૬૦

પૂર્વસર્વવૃત્તાન્તબોધકાય નમઃ ।
ગોકુલાગતિલીલાપ્તવસુદેવકરસ્થિતયે । સર્વેશત્વપ્રકટનાય ।
માયાવ્યત્યયકારકાય । જ્ઞાનમોહિતદુષ્ટેશાય । પ્રપઞ્ચાસ્મૃતિકારણાય ।
યશોદાનન્દનાય । નન્દભાગ્યભૂગોકુલોત્સવાય । નન્દપ્રિયાય ।
નન્દસૂનવે । યશોદાયાઃ સ્તનન્ધયાય । પૂતનાસુપયઃપાત્રે ।
મુગ્ધભાવાતિસુન્દરાય । સુન્દરીહૃદયાનન્દાય । ગોપીમન્ત્રાભિમન્ત્રિતાય ।
ગોપાલાશ્ચર્યરસકૃતે । શકટાસુરખણ્ડનાય । નન્દવ્રજજનાનન્દિને ।
નન્દભાગ્યમહોદયાય । તૃણાવર્તવધોત્સાહાય નમઃ । ૭૮૦

યશોદાજ્ઞાનવિગ્રહાય નમઃ । બલભદ્રપ્રિયાય । કૃષ્ણાય ।
સઙ્કર્ષણસહાયવતે । રામાનુજાય । વાસુદેવાય ।
ગોષ્ઠાઙ્ગણગતિપ્રિયાય । કિઙ્કિણીરવભાવજ્ઞાય ।
વત્સપુચ્છાવલમ્બનાય । નવનીતપ્રિયાય । ગોપીમોહસંસારનાશકાય ।
ગોપબાલકભાવજ્ઞાય । ચૌર્યવિદ્યાવિશારદાય ।
મૃત્સ્નાભક્ષણલીલાસ્યમાહાત્મ્યજ્ઞાનદાયકાય । ધરાદ્રોણપ્રીતિકર્ત્રે ।
દધિભાણ્ડવિભેદનાય । દામોદરાય । ભક્તવશ્યાય ।
યમલાર્જુનભઞ્જનાય । બૃહદ્વનમહાશ્ચર્યાય નમઃ । ૮૦૦ ।

વૃન્દાવનગતિપ્રિયાય નમઃ । વત્સઘાતિને । બાલકેલયે ।
બકાસુરનિષૂદનાય । અરણ્યભોક્ત્રે । બાલલીલાપરાયણાય ।
પ્રોત્સાહજનકાય । અઘાસુરનિષૂદનાય । વ્યાલમોક્ષપ્રદાય ।
પુષ્ટાય । બ્રહ્મમોહપ્રવર્ધનાય । અનન્તમૂર્તયે । સર્વાત્મને ।
જઙ્ગમસ્થાવરાકૃતયે । બ્રહ્મમોહનકર્ત્રે । સ્તુત્યાય । આત્મને ।
સદાપ્રિયાય । પૌગણ્ડલીલાભિરતયે । ગોચારણપરાયણાય નમઃ । ૮૨૦

See Also  1000 Names Of Bhagavad – Sahasranamavali Dramidopanishad Sara In Sanskrit

વૃન્દાવનલતાગુલ્મવૃક્ષરૂપનિરૂપકાય નમઃ । નાદબ્રહ્મપ્રકટનાય ।
વયઃપ્રતિકૃતિનિઃસ્વનાય । બર્હિનૃત્યાનુકરણાય ।
ગોપાલાનુકૃતિસ્વનાય । સદાચારપ્રતિષ્ઠાત્રે । બલશ્રમનિરાકૃતયે ।
તરુમૂલકૃતાશેષતલ્પશાયિને । સખિસ્તુતાય । ગોપાલસેવિતપદાય ।
શ્રીલાલિતપદામ્બુજાય । ગોપસમ્પ્રાર્થિતફલદાનનાશિતધેનુકાય ।
કાલીયફણિમાણિક્યરઞ્જિતશ્રીપદામ્બુજાય ।
દૃષ્ટિસઞ્જીવિતાશેષગોપગોગોપિકાપ્રિયાય । લીલાસમ્પીતદાવાગ્નયે ।
પ્રલમ્બવધપણ્ડિતાય । દાવાગ્ન્યાવૃતગોપાલદૃષ્ટ્યાચ્છાદનવહ્નિપાય ।
વર્ષાશરદ્વિભૂતિશ્રિયે । ગોપીકામપ્રબોધકાય ।
ગોપીરત્નસ્તુતાશેષવેણુવાદ્યવિશારદાય નમઃ । ૮૪૦

કાત્યાયનીવ્રતવ્યાજસર્વભાવાશ્રિતાઙ્ગનાય નમઃ ।
સત્સઙ્ગતિસ્તુતિવ્યાજસ્તુતવૃન્દાવનાઙ્ઘ્રિપાય ।
ગોપક્ષુચ્છાન્તિ સંવ્યાજ વિપ્રભાર્યાપ્રસાદકૃતે ।
હેતુપ્રાપ્તેન્દ્રયાગસ્વકાર્યગોસવબોધકાય નમઃ ।
શૈલરૂપકૃતાશેષરસભોગસુખાવહાય ।
લીલાગોવર્ધનોદ્ધારપાલિતસ્વવ્રજપ્રિયાય ।
ગોપસ્વચ્છન્દલીલાર્થગર્ગવાક્યાર્થબોધકાય ।
ઇન્દ્રધેનુસ્તુતિપ્રાપ્તગોવિન્દેન્દ્રાભિધાનવતે ।
વ્રતાદિધર્મસંસક્તનન્દક્લેશવિનાશકાય ।
નન્દાદિગોપમાત્રેષ્ટવૈકુણ્ઠગતિદાયકાય ।
વેણુવાદસ્મરક્ષોભમત્તગોપીવિમુક્તિદાય ।
સર્વભાવપ્રાપ્તગોપીસુખસંવર્ધનક્ષમાય ।
ગોપીગર્વપ્રણાશાર્થતિરોધાનસુખપ્રદાય । કૃષ્ણભાવવ્યાપ્તવિશ્વગોપી
ભાવિતવેશધૃષે । રાધાવિશેષસમ્ભોગપ્રાપ્તદોષનિવારકાય ।
પરમપ્રીતિસઙ્ગીતસર્વાદ્ભુતમહાગુણાય ।
માનાપનોદનાક્રન્દગોપીદૃષ્ટિમહોત્સવાય । ગોપિકાવ્યાપ્તસર્વાઙ્ગાય ।
સ્ત્રીસમ્ભાષવિશારદાય । રાસોત્સવમહાસૌખ્યગોપીસમ્ભોગસાગરાય
નમઃ । ૮૬૦

જલસ્થલરતિવ્યાપ્તગોપીદૃષ્ટ્યભિપૂજિતાય નમઃ ।
શાસ્ત્રાનપેક્ષકામૈકમુક્તિદ્વારવિવર્ધનાય ।
સુદર્શનમહાસર્પગ્રસ્તનન્દવિમોચકાય ।
ગીતમોહિતગોપીધૃક્શઙ્ખચૂડવિનાશકાય । ગુણસઙ્ગીતસન્તુષ્ટયે ।
ગોપીસંસારવિસ્મૃતયે । અરિષ્ટમથનાય । દૈત્યબુદ્ધિવ્યામોહકારકાય ।
કેશિઘાતિને । નારદેષ્ટાય । વ્યોમાસુરવિનાશકાય ।
અક્રૂરભક્તિસંરાદ્ધપાદરેણુમહાનિધયે । રથાવરોહશુદ્ધાત્મને ।
ગોપીમાનસહારકાય । હ્રદસન્દર્શિતાશેષવૈકુણ્ઠાક્રૂરસંસ્તુતાય ।
મથુરાગમનોત્સાહાય । મથુરાભાગ્યભાજનાય ।
મથુરાનગરીશોભાદર્શનોત્સુકમાનસાય । દુષ્ટરઞ્જકઘાતિને ।
વાયકાર્ચિતવિગ્રહાય નમઃ । ૮૮૦

ઓં વસ્ત્રમાલાસુશોભાઙ્ગાય નમઃ । કુબ્જાલેપનભૂષિતાય ।
કુબ્જાસુરૂપકર્ત્રે । કુબ્જારતિવરપ્રદાય ।
પ્રસાદરૂપસન્તુષ્ટહરકોદણ્ડખણ્ડનાય ।
શકલાહતકંસાપ્તધનૂરક્ષકસૈનિકાય ।
જાગ્રત્સ્વપ્નભયવ્યાપ્તમૃત્યુલક્ષણબોધકાય । મથુરામલ્લાય ।
ઓજસ્વિને । મલ્લયુદ્ધવિશારદાય । સદ્યઃ કુવલયાપીડઘાતિને ।
ચાણૂરમર્દનાય । લીલાહતમહામલ્લાય । શલતોશલઘાતકાય ।
કંસાન્તકાય । જિતામિત્રાય । વસુદેવવિમોચકાય ।
જ્ઞાતતતેત્ત્વપિતૃજ્ઞાનમોહનામૃતવાઙ્મયાય ।
ઉગ્રસેન પ્રતિષ્ઠાત્રે । યાદવાધિવિનાશકાય નમઃ । ૯૦૦ ।
ઓં નન્દાદિસાન્ત્વનકરાય નમઃ । બ્રહ્મચર્યવ્રતે સ્થિતાય ।
ગુરુશુશ્રૂષણપરાય । વિદ્યાપારમિતેશ્વરાય । સાન્દીપનિમૃતાપત્યદાત્રે ।
કાલાન્તકાદિજિતે । ગોકુલાશ્વાસનપરાય । યશોદાનન્દપોષકાય ।
ગોપિકાવિરહવ્યાજમનોગતિરતિપ્રદાય । સમોદ્ભવભ્રમરવાચે ।
ગોપિકામોહનાશકાય । કુબ્જારતિપ્રદાય । અક્રૂરપવિત્રીકૃતભૂગૃહાય ।
પૃથાદુઃખપ્રણેત્રે । પાણ્ડવાનાં સુખપ્રદાય ।

ઉત્તરાર્ધતઃ –
જરાસન્ધસમાનીતસૈન્યઘાતિને । વિચારકાય ।
યવનવ્યાપ્તમથુરાજનદત્તકુશસ્થલિને ।
દ્વારકાદ્ભુતનિર્માણવિસ્માપિતસુરાસુરાય ।
મનુષ્યમાત્રભોગાર્થભૂમ્યાનીતેન્દ્રવૈભવાય નમઃ । ૯૨૦

યવનવ્યાપ્તમથુરાનિર્ગમાનન્દવિગ્રહાય
નમઃ । મુચુકુન્દમહાબોધયવનપ્રાણદર્પઘ્ને ।
મુચુકુન્દસ્તુતાશેષગુણકર્મમહોદયાય । ફલપ્રદાનસન્તુષ્ટયે ।
જન્માન્તરિતમોક્ષદાય । શિવબ્રાહ્મણવાક્યાપ્તજયભીતિવિભાવનાય ।
પ્રવર્ષણપ્રાર્થિતાગ્નિદાનપુણ્યમહોત્સવાય । રુક્મિણીરમણાય । કામપિત્રે ।
પ્રદ્યુમ્નભાવનાય । સ્યમન્તકમણિવ્યાજપ્રાપ્તજામ્બવતીપતયે ।
સત્યભામાપ્રાણપતયે ।કાલિન્દીરતિવર્ધનાય । મિત્રવિન્દાપતયે ।
સત્યાપતયે । વૃષનિષૂદનાય । ભદ્રાવાઞ્છિતભર્ત્રે ।
લક્ષ્મણાવરણક્ષમાય । ઇન્દ્રાદિપ્રાર્થિતવધનરકાસુરસૂદનાય ।
મુરારયે નમઃ । ૯૪૦

પીઠહન્ત્રે નમઃ । તામ્રાદિપ્રાણહારકાય । ષોડશસ્ત્રીસહસ્રેશાય ।
છત્રકુણ્ડલદાનકૃતે । પારિજાતાપહરણાય । દેવેન્દ્રમદનાશકાય ।
રુક્મિણીસમસર્વસ્ત્રીસાધ્યભોગરતિપ્રદાય ।
રુક્મિણીપરિહાસોક્તિવાક્તિરોધાનકારકાય ।
પુત્રપૌત્રમહાભાગ્યગૃહધર્મપ્રવર્તકાય ।
શમ્બરાન્તકસત્પુત્રવિવાહહતરુક્મિકાય । ઉષાપહૃતપૌત્રશ્રિયે ।
બાણબાહુનિવારકાય । શીતજ્વરભયવ્યાપ્તજ્વરસંસ્તુતષડ્ગુણાય ।
શઙ્કરપ્રતિયોદ્ધ્રે । દ્વન્દ્વયુદ્ધવિશારદાય । નૃગપાપપ્રભેત્ત્રે ।
બ્રહ્મસ્વગુણદોષદૃશે । વિષ્ણુભક્તિવિરોધૈકબ્રહ્મસ્વવિનિવારકાય ।
બલભદ્રાહિતગુણાય । ગોકુલપ્રીતિદાયકાય નમઃ । ૯૬૦

ગોપીસ્નેહૈકનિલયાય નમઃ । ગોપીપ્રાણસ્થિતિપ્રદાય ।
વાક્યાતિગામિયમુનાહલાકર્ષણવૈભવાય । પૌણ્ડ્રકત્યાજિતસ્પર્ધાય ।
કાશીરાજવિભેદનાય । કાશીનિદાહકરણાય । શિવભસ્મપ્રદાયકાય ।
દ્વિવિદપ્રાણઘાતિને । કૌરવાખર્વગર્વનુદે ।
લાઙ્ગલાકૃષ્ટનગરીસંવિગ્નાખિલનાગરાય । પ્રપન્નાભયદાય ।
સામ્બપ્રાપ્તસન્માનભાજનાય । નારદાન્વિષ્ટચરણાય ।
ભક્તવિક્ષેપનાશકાય । સદાચારૈકનિલયાય ।
સુધર્માધ્યાસિતાનનાય । જરાસન્ધાવરુદ્ધેન વિજ્ઞાપિતનિજક્લમાય ।
મન્ત્ર્યુદ્ધવાદિવાક્યોક્તપ્રકારૈકપરાયણાય । રાજસૂયાદિમખકૃતે ।
સમ્પ્રાર્થિતસહાયકૃતે નમઃ । ૯૮૦

ઇન્દ્રપ્રસ્થપ્રયાણાર્થમહત્સમ્ભારસમ્ભૃતયે નમઃ ।
જરાસન્ધવધવ્યાજમોચિતાશેષભૂમિપાય । સન્માર્ગબોધકાય ।
યજ્ઞક્ષિતિવારણતત્પરાય । શિશુપાલહતિવ્યાજજયશાપવિમોચકાય ।
દુર્યોધનાભિમાનાબ્ધિશોષબાણવૃકોદરાય ।
મહાદેવવરપ્રાપ્તપુરશાલ્વવિનાશકાય ।
દન્તવક્ત્રવધવ્યાજવિજયાઘૌઘનાશકાય । વિદૂરથપ્રાણહર્ત્રે ।
ન્યસ્તશસ્ત્રાસ્ત્રવિગ્રહાય । ઉપધર્મવિલિપ્તાઙ્ગસૂતઘાતિને ।
વરપ્રદાય । બલ્વલપ્રાણહરણપાલિતર્ષિનુતિક્રિયાય ।
સર્વતીર્થાઘનાશાર્થતીર્થયાત્રાવિશારદાય ।
જ્ઞાનક્રિયાવિભેદેષ્ટફલસાધનતત્પરાય । સારથ્યાદિક્રિયાકર્ત્રે ।
ભક્તવશ્યત્વબોધકાય । સુદામરઙ્કભાર્યાર્થભૂમ્યાનીતેન્દ્રવૈભવાય ।
રવિગ્રહનિમિત્તાપ્તકુરુક્ષેત્રૈકપાવનાય ।
નૃપગોપીસમસ્તસ્ત્રીપાવનાર્થાખિલક્રિયાય નમઃ । ૧૦૦૦ ।

ઓં ઋષિમાર્ગપ્રતિષ્ઠાત્રે નમઃ । વસુદેવમખક્રિયાય ।
વસુદેવજ્ઞાનદાત્રે । દેવકીપુત્રદાયકાય । અર્જુનસ્ત્રીપ્રદાત્રે ।
બહુલાશ્વસ્વરૂપદાય । શ્રુતદેવેષ્ટદાત્રે । સર્વશ્રુતિનિરૂપિતાય ।
મહાદેવાદ્યતિશ્રેષ્ઠાય । ભક્તિલક્ષણનિર્ણયાય ।
વૃકગ્રસ્તશિવત્રાત્રે । નાનાવાક્યવિશારદાય ।
નરગર્વવિનાશાર્થ-હૃતબ્રાહ્મણબાલકાય ।
લોકાલોકપરસ્થાનસ્થિતબાલકદાયકાય ।
દ્વારકાસ્થમહાભોગનાનાસ્ત્રીરતિવર્ધનાય ।
મનસ્તિરોધાનકૃતવ્યગ્રસ્ત્રીચિત્તભાવિતાય ॥

એકાદશસ્કન્ધતઃ –
મુક્તિલીલાવિહરણાય । મૌશલવ્યાજસંહૃતયે ।
શ્રીભાગવતધર્માદિબોધકાય । ભક્તિનીતિકૃતે નમઃ । ૧૦૨૦

ઓં ઉદ્ધવજ્ઞાનદાત્રે નમઃ । પઞ્ચવિંશતિધા ગુરવે ।
આચારભક્તિમુક્ત્યાદિવક્ત્રે । શબ્દોદ્ભવસ્થિતયે । હંસાય ।
ધર્મપ્રવક્ત્રે । સનકાદ્યુપદેશકૃતે । ભક્તિસાધનવક્ત્રે ।
યોગસિદ્ધિપ્રદાયકાય । નાનાવિભૂતિવક્ત્રે । શુદ્ધધર્માવબોધકાય ।
માર્ગત્રયવિભેદાત્મને । નાનાશઙ્કાનિવારકાય । ભિક્ષુગીતાપ્રવક્ત્રે ।
શુદ્ધસાઙ્ખ્યપ્રવર્તકાય । મનોગુણવિશેષાત્મને ।
જ્ઞાપકોક્તપુરૂરવસે । પૂજાવિધિપ્રવક્ત્રે । સર્વસિદ્ધાન્તબોધકાય ।
લઘુસ્વમાર્ગવક્ત્રે નમઃ । ૧૦૪૦

ઓં સ્વસ્થાનગતિબોધકાય નમઃ । યાદવાઙ્ગોપસંહર્ત્રે ।
સર્વાશ્ચર્યગતિક્રિયાય ।

દ્વાદશસ્કન્ધતઃ –
કાલધર્મવિભેદાર્થવર્ણનાશનતત્પરાય । બુદ્ધાય । ગુપ્તાર્થવક્ત્રે ।
નાનાશાસ્ત્રવિધાયકાય । નષ્ટધર્મમનુષ્યાદિલક્ષણજ્ઞાપનોત્સુકાય ।
આશ્રયૈકગતિજ્ઞાત્રે । કલ્કિને । કલિમલાપહાય ।
શાસ્ત્રવૈરાગ્યસમ્બોધાય ંઆનાપ્રલયબોધકાય । વિશેષતઃ
શુકવ્યાજપરીક્ષિજ્જ્ઞાનબોધકાય । શુકેષ્ટગતિરૂપાત્મને ।
પરીક્ષિદ્દેહમોક્ષદાય । શબ્દરૂપાય । નાદરૂપાય । વેદરૂપાય ।
વિભેદનાય નમઃ । ૧૦૬૦

ઓં વ્યાસાય નમઃ । શાખાપ્રવક્ત્રે । પુરાણાર્થપ્રવર્તકાય ।
માર્કણ્ડેયપ્રસન્નાત્મને । વટપત્રપુટેશયાય ।
માયાવ્યાપ્તમહામોહદુઃખશાન્તિપ્રવર્તકાય । મહાદેવસ્વરૂપાય ।
ભક્તિદાત્રે । કૃપાનિધયે । આદિત્યાન્તર્ગતાય । કાલાય । દ્વાદશાત્મને ।
સુપૂજિતાય । શ્રીભાગવતરૂપાય । સર્વાર્થફલદાયકાય નમઃ । ૧૦૭૫

ઇતિ ભાગવતકથાઽનુસારિણી પુરુષોત્તમસહસ્રનામાવલિઃ સમાપ્તા ।
1000 Names of Purushottama Sahasradhika Namavalih – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil