1000 Names Of Sri Durga – Sahasranama Stotram 3 In Tamil

॥ Durgasahasranamastotram 3 Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீது³ர்கா³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 3 ॥

த்⁴யாநம் ।
1. ஸிம்ஹஸ்தா² ஶஶிஶேக²ரா மரகதப்ரக்²யைஶ்சதுர்பி⁴ர்பு⁴ஜை: ।
ஶங்க²ம் சக்ரத⁴நு: ஶராம்ஶ்ச த³த⁴தீ நேத்ரைஸ்த்ரிபி:⁴ ஶோபி⁴தா ॥

ஆமுக்தாங்க³த³ஹாரகங்கணரணத்காஞ்சீ ரணந்நூபுரா ।
து³ர்கா³ து³ர்க³திஹாரிணீ ப⁴வது நோ ரத்நேல்லஸத்குண்ட³லா ॥

2. மாதர்மே மது⁴கைடப⁴க்⁴நி மஹிஷப்ராணாபஹாரோத்³யமே ।
ஹேலாநிர்ஜிததூ⁴ம்ரலோசநவதே⁴ ஹே சண்ட³முண்டா³ர்தி³நி ॥

நிஶ்ஶேஷீக்ருʼதரக்தபீ³ஜத³நுஜே நித்யே நிஶும்பா⁴பஹே ।
ஶும்ப⁴த்⁴வம்ஸிநி ஸம்ஹராஶு து³ரிதம் து³ர்கே³ நமஸ்தேঽம்பி³கே ॥

3. ஹேமப்ரக்²யாமிந்து³க²ண்டா³ர்த⁴மௌலிம் ।
ஶங்கா²ரிஷ்டாபீ⁴திஹஸ்தாம் த்ரிணேத்ராம் ॥

ஹேமாப்³ஜஸ்தா²ம் பீதவஸ்த்ராம் ப்ரஸந்நாம் ।
தே³வீம் து³ர்கா³ம் தி³வ்யரூபாம் நமாமி ॥

4. உத்³யத்³வித்³யுத்கராலாகுலஹரிக³லஸம்ஸ்தா²ரிஶங்கா²ஸிகே²டே-
ஷ்விஷ்வாஸாக்²யத்ரிஶூலாநரிக³ணப⁴யதா³ தர்ஜநீம் ஸந்த³தா⁴நா ।
சர்மாஸ்யுத்தீர்ணதோ³ர்பி:⁴ ப்ரஹரணநிபுணாபி⁴ர்வ்ருʼதா கந்யகாபி:⁴
த³த்³யாத்கார்ஶாநபீ⁴ஷ்டாந் த்ரிணயநலலிதா சாபி காத்யாயநீ வ: ॥

5. அரிஶங்க²க்ருʼபாணகே²டபா³ணாந் ஸுத⁴நு: ஶூலககர்தரீம் தர்ஜநீம் த³தா⁴நா ।
ப⁴ஜதாம் மஹிஷோத்தமாங்க³ஸம்ஸ்தா² நவதூ³ர்வாஸத்³ருʼஶீஶ்ரியேঽஸ்து து³ர்கா³ ॥

ௐ ஶ்ரீது³ர்கா³ த்ரிஜக³ந்மாதா ஶ்ரீமத்கைலாஸவாஸிநீ ।
ஹிமாசலகு³ஹாகாந்தமாணிக்யமணிமண்ட³பா ॥ 1 ॥

கி³ரிது³ர்கா³ கௌ³ரஹஸ்தா க³ணநாத²வ்ருʼதாங்க³ணா ।
கல்பகாரண்யஸம்வீதமாலதீகுஞ்ஜமந்தி³ரா ॥ 2 ॥

த⁴ர்மஸிம்ஹாஸநாரூடா⁴ டா³கிந்யாதி³ ஸமாஶ்ரிதா ।
ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ராமர்த்யவதூ⁴டீநிகரஸ்துதா ॥ 3 ॥

சிந்தாமணிஶிலாக்ல்ருʼப்தத்³வாராவலிக்³ருʼஹாந்தரா ।
கடாக்ஷவீக்ஷணாபேக்ஷகமலாக்ஷிஸுராங்க³நா ॥ 4 ॥

லீலாபா⁴ஷணஸம்லோலகமலாஸநவல்லபா⁴ ।
யாமலோபநிஷந்மந்த்ரவிலபச்சு²கபுங்க³வா ॥ 5 ॥

தூ³ர்வாத³லஶ்யாமரூபா து³ர்வாரமதவிஹ்வலா ।
நவகோரகஸம்பத்ஶ்ரீகல்பகாரண்யகுந்தலா ॥ 6 ॥

வேணீகைதகப³ர்ஹாம்ஶுவிஜிதஸ்மரபட்டஸா ।
கசஸீமந்தரேகா²ந்தலம்ப³மாணிக்யலம்பி³கா ॥ 7 ॥

புஷ்பபா³ணஶராலீட⁴க⁴நத⁴ம்மில்லபூ⁴ஷணா ।
பா⁴லசந்த்³ரகலாப்ராந்தஸத்ஸுதா⁴பி³ந்து³மௌக்திகா ॥ 8 ॥

சூலீகாத³ம்பி³நீஶ்லிஷ்டசந்த்³ரரேகா²லலாடிகா ।
சந்த்³ரமண்ட³லஸம்யுக்தபௌ⁴மகுங்குமரேகி²கா ॥ 9 ॥

கேஶாப்⁴ரமுக்தகோத³ண்ட³ஸத்³ருʼக்³ப்⁴ரூலதிகாஞ்சிதா ।
மாரசாபலஸச்சு²ப்⁴ரம்ருʼக³நாபி⁴விஶேஷகா ॥ 10 ॥

கர்ணபூரிதகஹ்லாராகாங்க்ஷிதாபாங்க³வீக்ஷணா ।
க்ஷீராஶயோத்பலாகாரவிலஸத்க்ருʼஷ்ணதாரகா ॥ 11 ॥

நேத்ரபங்கேருஹாந்த:ஸ்த²ப்⁴ரமத்³ப்⁴ரமரதாரகா ।
க³ரலாவ்ருʼதகல்லோலநிமேஷாஞ்ஜநபா⁴ஸுரா ॥ 12 ॥

தீக்ஷ்ணாக்³ரதா⁴ரப்ரத்³யும்நஶஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவீக்ஷணா ।
முக²சந்த்³ரஸுதா⁴பூரலுட⁴ந்மீநாப⁴லோசநா ॥ 13 ॥

மௌக்திகாவ்ருʼததாடங்கமண்ட³லத்³வயமண்டி³தா ।
கந்த³ர்பத்⁴வஜதாகீர்ணமகராங்கிதகுண்ட³லா ॥ 14 ॥

கர்ணரத்நௌக⁴சிந்தார்ககமநீயமுகா²ம்பு³ஜா ।
காருண்யஸ்யந்தி³வத³நா கண்ட²மூலஸுகுங்குமா ॥ 15 ॥

ஓஷ்ட²பி³ம்ப³ப²லாமோத³ஶுகதுண்டா³ப⁴நாஸிகா ।
திலசம்பகபுஷ்பஶ்ரீநாஸிகாப⁴ரணோஜ்ஜ்வலா ॥ 16 ॥

நாஸாசம்பகஸம்ஸ்ரஸ்தமது⁴பி³ந்து³கமௌக்திகா ।
முக²பங்கஜகிஞ்ஜல்கமுக்தாஜாலஸுநாஸிகா ॥ 17 ॥

ஸாலுவேஶமுகா²ஸ்வாத³லோலுபாத⁴ரபல்லவா ।
ரத³நாம்ஶநடீரங்க³ப்ரஸ்தாவநபடாத⁴ரா ॥ 18 ॥

த³ந்தலக்ஷ்மீக்³ருʼஹத்³வாரநீஶாராம்ஶ்வத⁴ரச்ச²தா³ ।
வித்³ருமாத⁴ரபா³லார்கமிஶ்ரஸ்மேராம்ஶுகௌமுதீ³ ॥ 19 ॥

மந்த்ரபீ³ஜாங்குராகாரத்³விஜாவலிவிராஜிதா ।
ஸல்லாபலக்ஷ்மீமாங்க³ல்யமௌக்திகஸ்ரக்³ரதா³லயா ॥ 20 ॥

தாம்பூ³லஸாரஸௌக³ந்தி⁴ஸகலாம்நாயதாலுகா ।
கர்ணலக்ஷ்மீவிலாஸார்த²மணித³ர்பணக³ண்ட³பூ:⁴ ॥ 21 ॥

கபோலமுகுலாக்ராந்தகர்ணதாடங்கதீ³தி⁴தி: ।
முக²பத்³மரஜஸ்தூலஹரித்³ராசூர்ணமண்டி³தா ॥ 22 ॥

கண்டா²த³ர்ஶப்ரபா⁴ஸாந்த்³ரவிஜிதஶ்ரீவிராஜிதா ।
தே³ஶிகேஶஹ்ருʼதா³நந்த³ஸம்பச்சிபு³கபேடிகா ॥ 23 ॥

ஶரபா⁴தீ⁴ஶஸம்ப³த்³த⁴மாங்க³ல்யமணிகந்த⁴ரா ।
கஸ்தூரீபங்கஸஞ்ஜாதக³லநாலமுகா²ம்பு³ஜா ॥ 24 ॥

லாவண்யாம்போ⁴தி⁴மத்⁴யஸ்த²ஶங்க²ஸந்நிப⁴கந்த⁴ரா ।
க³லஶங்க²ப்ரஸூதாம்ஶுமுக்தாதா³மவிராஜிதா ॥ 25 ॥

மாலதீமல்லிகாதுல்யபு⁴ஜத்³வயமநோஹரா ।
கநகாங்க³த³கேயூரச்ச²விநிர்ஜிதபா⁴ஸ்கரா ॥ 26 ॥

ப்ரகோஷ்ட²வலயாக்ராந்தபரிவேஷக்³ரஹத்³யுதி: ।
வலயத்³வயவைடூ³ர்யஜ்வாலாலீட⁴கராம்பு³ஜா ॥ 27 ॥

பா³ஹுத்³வயலதாக்³ரஸ்தபல்லவாப⁴கராங்கு³லி: ।
கரபங்கேருஹப்⁴ராம்யத்³ரவிமண்ட³லகங்கணா ॥ 28 ॥

அங்கு³லீவித்³ருமலதாபர்வஸ்வர்ணாங்கு³லீயகா ।
பா⁴க்³யப்ரத³கராந்தஸ்த²ஶங்க²சக்ராங்கமுத்³ரிகா ॥ 29 ॥

கரபத்³மத³லப்ராந்தபா⁴ஸ்வத்³ரத்நநகா²ங்குரா ।
ரத்நக்³ரைவேயஹாராதிரமணீயகுசாந்தரா ॥ 30 ॥

ப்ராலம்பி³கௌஸ்துப⁴மணிப்ரபா⁴லிப்தஸ்தநாந்தரா ।
ஶரபா⁴தீ⁴ஶநேத்ராம்ஶுகஞ்சுகஸ்தநமண்ட³லா ॥ 31 ॥

ரதீவிவாஹகாலஶ்ரீபூர்ணகும்ப⁴ஸ்தநத்³வயா ।
அநங்க³ஜீவநப்ராணமந்த்ரகும்ப⁴ஸ்தநத்³வயா ॥ 32 ॥

மத்⁴யவல்லீப்ராஜ்யப²லத்³வயவக்ஷோஜபா⁴ஸுரா ।
ஸ்தநபர்வதபர்யந்தசித்ரகுங்குமபத்ரிகா ॥ 33 ॥

ப்⁴ரமராலீட⁴ராஜீவகுட்³மலஸ்தநசூசுகா ।
மஹாஶரப⁴ஹ்ருʼத்³ராக³ரக்தவஸ்த்ரோத்தரீயகா ॥ 34 ॥

அநௌபம்யாதிலாவண்யபார்ஷ்ணிபா⁴கா³பி⁴நந்தி³தா ।
ஸ்தநஸ்தப³கராராஜத்³ரோமவல்லீதலோத³ரா ॥ 35 ॥

க்ருʼஷ்ணரோமாவலீக்ருʼஷ்ணஸப்தபத்ரோத³ரச்ச²வி: ।
ஸௌந்த³ர்யபூரஸம்பூர்ணப்ரவாஹாவர்தநாபி⁴கா ॥ 36 ॥

அநங்க³ரஸபூராப்³தி⁴தரங்கா³ப⁴வலித்ரயா ।
ஸந்த்⁴யாருணாம்ஶுகௌஸும்ப⁴படாவ்ருʼதகடீதடீ ॥ 37 ॥

ஸப்தகிங்கிணிகாஶிஞ்ஜத்³ரத்நகாந்திகலாபிநீ ।
மேக²லாதா³மஸங்கீர்ணமயூகா²வ்ருʼதநீவிகா ॥ 38 ॥

ஸுவர்ணஸூத்ராகலிதஸூக்ஷ்மரத்நாம்ப³ராசலா ।
வீரேஶ்வராநங்க³ஸரித்புலிநீஜக⁴நஸ்த²லா ॥ 39 ॥

அஸாத்³ருʼஶ்யநிதம்ப³ஶ்ரீரம்யரம்போ⁴ருகாண்ட³யுக் ।
ஹலமல்லகநேத்ராபா⁴வ்யாப்தஸந்தி⁴மநோஹரா ॥ 40 ॥

ஜாநுமண்ட³லதி⁴க்காரிராஶிகூடதடீகடீ ।
ஸ்மரதூணீரஸங்காஶஜங்கா⁴த்³விதயஸுந்த³ரீ ॥ 41 ॥

கு³ல்ப²த்³விதயஸௌபா⁴க்³யஜிததாலப²லத்³வயீ ।
த்³யுமணிம்ரக்ஷணாபா⁴ங்க்⁴ரியுக்³மநூபுரமண்ட³லா ॥ 42 ॥

ரணத்³வலயஸல்லாபத்³ரத்நமாலாப⁴பாது³கா ।
ப்ரபதா³த்மகஶஸ்த்ரௌக⁴விலஸச்சர்மபுஸ்தகா ॥ 43 ॥

ஆதா⁴ரகூர்மப்ருʼஷ்டா²ப⁴பாத³ப்ருʼஷ்ட²விராஜிதா ।
பாதா³ங்கு³லிப்ரபா⁴ஜாலபராஜிததி³வாகரா ॥ 44 ॥

சக்ரசாமரமத்ஸ்யாங்கசரணஸ்த²லபங்கஜா ।
ஸுரேந்த்³ரகோடிமுகுடீரத்நஸங்க்ராந்தபாது³கா ॥ 45 ॥

அவ்யாஜகருணாகு³ப்ததநுரவ்யாஜஸுந்த³ரீ ।
ஶ்ருʼங்கா³ரரஸஸாம்ராஜ்யபத³பட்டாபி⁴ஷேசிதா ॥ 46 ॥

ஶிவா ப⁴வாநீ ருத்³ராணீ ஶர்வாணீ ஸர்வமங்க³ளா ।
உமா காத்யாயநீ ப⁴த்³ரா பார்வதீ பாவநாக்ருʼதி: ॥ 47 ॥

ம்ருʼடா³நீ சண்டி³கா மாதா ரதிர்மங்க³ளதே³வதா ।
காலீ ஹைமவதீ வீரா கபாலஶூலதா⁴ரிணீ ॥ 48 ॥

ஶரபா⁴ ஶாம்ப⁴வீ மாயாதந்த்ரா தந்த்ரார்த²ரூபிணீ ।
தருணீ த⁴ர்மதா³ த⁴ர்மதாபஸீ தாரகாக்ருʼதி: ॥ 49 ॥

ஹரா மஹேஶ்வரீ முக்³தா⁴ ஹம்ஸிநீ ஹம்ஸவாஹநா ।
பா⁴க்³யா ப³லகரீ நித்யா ப⁴க்திக³ம்யா ப⁴யாபஹா ॥ 50 ॥

மாதங்கீ³ ரஸிகா மத்தா மாலிநீ மால்யதா⁴ரிணீ ।
மோஹிநீ முதி³தா க்ருʼஷ்ணா முக்திதா³ மோத³ஹர்ஷிதா ॥ 51 ॥

ஶ்ருʼங்கா³ரீ ஶ்ரீகரீ ஶூரஜயிநீ ஜயஶ்ருʼங்க²லா ।
ஸதீ தாராத்மிகா தந்வீ தாரநாதா³ தடி³த்ப்ரபா⁴ ॥ 52 ॥

அபர்ணா விஜயா நீலீ ரஞ்ஜிதா த்வபராஜிதா ।
ஶங்கரீ ரமணீ ராமா ஶைலேந்த்³ரதநயா மஹீ ॥ 53 ॥

பா³லா ஸரஸ்வதீ லக்ஷ்மீ: பரமா பரதே³வதா ।
கா³யத்ரீரஸிகா வித்³யா க³ங்கா³ க³ம்பீ⁴ரவைப⁴வா ॥ 54 ॥

தே³வீ தா³க்ஷாயணீ த³க்ஷத³மநீ தா³ருணப்ரபா⁴ ।
மாரீ மாரகரீ ம்ருʼஷ்டா மந்த்ரிணீ மந்த்ரவிக்³ரஹா ॥ 55 ॥

ஜ்வாலாமயீ பராரக்தா ஜ்வாலாக்ஷீ தூ⁴ம்ரலோசநா ।
வாமா குதூஹலா குல்யா கோமலா குட்³மலஸ்தநீ ॥ 56 ॥

See Also  Pachai Mayil Vaahanane Shiva In Tamil

த³ண்டி³நீ முண்டி³நீ தீ⁴ரா ஜயகந்யா ஜயங்கரீ ।
சாமுண்டீ³ சண்ட³முண்டே³ஶீ சண்ட³முண்ட³நிஷூதி³நீ ॥ 57 ॥

ப⁴த்³ரகாலீ வஹ்நிது³ர்கா³ பாலிதாமரஸைநிகா ।
யோகி³நீக³ணஸம்வீதா ப்ரப³லா ஹம்ஸகா³மிநீ ॥ 58 ॥

ஶும்பா⁴ஸுரப்ராணஹந்த்ரீ ஸூக்ஷ்மா ஶோப⁴நவிக்ரமா ।
நிஶும்ப⁴வீர்யஶமநீ நிர்நித்³ரா நிருபப்லவா ॥ 59 ॥

த⁴ர்மஸிம்ஹத்⁴ருʼதா மாலீ நாரஸிம்ஹாங்க³லோலுபா ।
பு⁴ஜாஷ்டகயுதா துங்கா³ துங்க³ஸிம்ஹாஸநேஶ்வரீ ॥ 60 ॥

ராஜராஜேஶ்வரீ ஜ்யோத்ஸ்நா ராஜ்யஸாம்ராஜ்யதா³யிநீ ।
மந்த்ரகேலிஶுகாலாபா மஹநீயா மஹாஶநா ॥ 61 ॥

து³ர்வாரகருணாஸிந்து⁴ர்தூ⁴மலா து³ஷ்டநாஶிநீ ।
வீரலக்ஷ்மீர்வீரபூஜ்யா வீரவேஷமஹோத்ஸவா ॥ 62 ॥

வநது³ர்கா³ வஹ்நிஹஸ்தா வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³யிநீ ।
வநமாலீ ச வாராஹீ வாகா³ஸாரநிவாஸிநீ ॥ 63 ॥

ஏகாகிந்யேகஸிம்ஹஸ்தா² சைகத³ந்தப்ரஸூதிநீ ।
ந்ருʼஸிம்ஹசர்மவஸநா நிர்நிரீக்ஷ்யா நிரங்குஶா ॥ 64 ॥

ந்ருʼபாலவீர்யநிர்வேகா³ நீசக்³ராமநிஷூதி³நீ ।
ஸுத³ர்ஶநாஸ்த்ரத³ர்பக்⁴நீ ஸோமக²ண்டா³வதம்ஸிகா ॥ 65 ॥

புலிந்த³குலஸம்ஸேவ்யா புஷ்பது⁴த்தூரமாலிகா ।
கு³ஞ்ஜாமணிலஸந்மாலா ஶங்க²தாடங்கஶோபி⁴நீ ॥ 66 ॥

மாதங்க³மத³ஸிந்தூ³ரதிலகா மது⁴வாஸிநீ ।
புலிந்தி³நீஶ்வரீ ஶ்யாமா சலசேலகடிஸ்த²லா ॥ 67 ॥

ப³ர்ஹாவதம்ஸத⁴ம்மில்லா தமாலஶ்யாமலாக்ருʼதி: ।
ஶத்ருஸம்ஹாரஶஸ்த்ராங்க³பாஶகோத³ண்ட³தா⁴ரிணீ ॥ 68 ॥

கங்காலீ நாரஸிம்ஹாங்க³ரக்தபாநஸமுத்ஸுகா ।
வஸாமலிநவாராஹத³ம்ஷ்ட்ரா ப்ராலம்ப³மாலிகா ॥ 69 ॥

ஸந்த்⁴யாருணஜடாதா⁴ரிகாலமேக⁴ஸமப்ரபா⁴ ।
சதுர்முக²ஶிரோமாலா ஸர்பயஜ்ஞேபவீதிநீ ॥ 70 ॥

த³க்ஷயஜ்ஞாநலத்⁴வம்ஸத³லிதாமரடா³ம்பி⁴கா ।
வீரப⁴த்³ராமோத³கரவீராடோபவிஹாரிணீ ॥ 71 ॥

ஜலது³ர்கா³ மஹாமத்தத³நுஜப்ராணப⁴க்ஷிணீ ।
பரமந்த்ரப⁴க்ஷிவஹ்நிஜ்வாலாகீர்ணத்ரிலோசநா ॥ 72 ॥

ஶத்ருஶல்யமயாமோக⁴நாத³நிர்பி⁴ந்நதா³நவா ।
ராக்ஷஸப்ராணமத²நவக்ரத³ம்ஷ்ட்ரா மஹோஜ்வலா ॥ 73 ॥

க்ஷுத்³ரக்³ரஹாபஹா க்ஷுத்³ரமந்த்ரதந்த்ரக்ரியாபஹா ।
வ்யாக்⁴ராஜிநாம்ப³ரத⁴ரா வ்யாலகங்கணபூ⁴ஷணா ॥ 74 ॥

ப³லிபூஜாப்ரியக்ஷுத்³ரபைஶாசமத³நாஶிநீ ।
ஸம்மோஹநாஸ்த்ரமந்த்ராத்ததா³நவௌக⁴விநாஶிநீ ॥ 75 ॥

காமக்ராந்தமநோவ்ருʼத்தி: காமகேலி கலாரதா ।
கர்பூரவீடிகாப்ரீதா காமிநீஜநமோஹிநீ ॥ 76 ॥

ஸ்வப்நவதீ ஸ்வப்நபோ⁴கா³ த்⁴வம்ஸிதாகி²லதா³நவா ।
ஆகர்ஷணக்ரியாலோலா சாஶ்ரிதாபீ⁴ஷ்டதா³யிநீ ॥ 77 ॥

ஜ்வாலாமுகீ² ஜ்வாலநேத்ரா ஜ்வாலாங்கா³ ஜ்வரநாஶிநீ ।
ஶல்யாகரீ ஶல்யஹந்த்ரீ ஶல்யமந்த்ரசலாசலா ॥ 78 ॥

சதுர்த்²யகுஹரா ரௌத்³ரீ தாபக்⁴நீ த³ரநாஶிநீ ।
தா³ரித்³ர்யஶமநீ க்ருத்³தா⁴ வ்யாதி⁴நீ வ்யாதி⁴நாஶிநீ ॥ 79 ॥

ப்³ரஹ்மரக்ஷோஹரா ப்³ராஹ்மிக³ணஹாரீ க³ணேஶ்வரீ ।
ஆவேஶக்³ரஹஸம்ஹாரீ ஹந்த்ரீ மந்த்ரீ ஹரிப்ரியா ॥ 80 ॥

க்ருʼத்திகா க்ருʼத்திஹரணா கௌ³ரீ க³ம்பீ⁴ரமாநஸா ।
யுத்³த⁴ப்ரீதா யுத்³த⁴காரீ யோத்³த்⁴ருʼக³ண்யா யுதி⁴ஷ்டி²ரா ॥ 81 ॥

துஷ்டிதா³ புஷ்டிதா³ புண்யபோ⁴க³மோக்ஷப²லப்ரதா³ ।
அபாபா பாபஶமநீ த்வரூபா ரூபதா³ருணா ॥ 82 ॥

அந்நதா³ த⁴நதா³ பூதா த்வணிமாதி³ப²லப்ரதா³ ।
ஸித்³தி⁴தா³ பு³த்³தி⁴தா³ ஶூலா ஶிஷ்டாசாரபராயணா ॥ 83 ॥

அமாயா ஹ்யமராராத்⁴யா ஹம்ஸமந்த்ரா ஹலாயுதா⁴ ।
க்ஷாமப்ரத்⁴வம்ஸிநீ க்ஷோப்⁴யா ஶார்தூ³லாஸநவாஸிநீ ॥ 84 ॥

ஸத்த்வரூபா தமோஹந்த்ரீ ஸௌம்யா ஸாரங்க³பா⁴வநா ।
த்³விஸஹஸ்ரகரா ஶுத்³தா⁴ ஸ்தூ²லஸிம்ஹஸுவாஸிநீ ॥ 85 ॥

நாராயணீ மஹாவீர்யா நாத³பி³ந்த்³வந்தராத்மிகா ।
ஷட்³கு³ணா தத்த்வநிலயா தத்வாதீதாঽம்ருʼதேஶ்வரீ ॥ 86 ॥

ஸுரமூர்தி: ஸுராராத்⁴யா ஸுமுகா² காலரூபிணீ ।
ஸந்த்⁴யாரூபா காந்திமதீ கே²சரீ பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 87 ॥

மூலப்ரக்ருʼதிரவ்யக்தா மஹாமாயா மநோந்மநீ ।
ஜ்யேஷ்டா² வாமா ஜக³ந்மூலா ஸ்ருʼஷ்டிஸம்ஹாரகாரணா ॥ 88 ॥

ஸ்வதந்த்ரா ஸ்வவஶா லோகபோ⁴க³தா³ ஸுரநந்தி³நீ ।
சித்ராசித்ராக்ருʼதிஶ்சைவ ஸசித்ரவஸநப்ரியா ॥ 89 ॥

விஷாபஹா வேத³மந்த்ரா வேத³வித்³யாவிலாஸிநீ ।
குண்ட³லீகந்த³நிலயா கு³ஹ்யா கு³ஹ்யகவந்தி³தா ॥ 90 ॥

காலராத்ரீ கலாநிஷ்டா² கௌமாரீ காமமோஹிநீ ।
வஶ்யாதி³நீ வராரோஹா வந்தா³ருஜநவத்ஸலா ॥ 91 ॥

ஸஞ்ஜ்வாலாமாலிநீ ஶக்தி: ஸுராப்ரீதா ஸுவாஸிநீ ।
மஹிஷாஸுரஸம்ஹாரீ மத்தமாதங்க³கா³மிநீ ॥ 92 ॥

மத³க³ந்தி⁴தமாதங்கா³ வித்³யுத்³தா³மாபி⁴ஸுந்த³ரீ ।
ரக்தபீ³ஜாஸுரத்⁴வம்ஸீ வீரபாணாருணேக்ஷணா ॥ 93 ॥

மஹிஷோத்தமஸம்ரூட⁴மாம்ஸப்ரோதாயுதாஞ்சலா ।
யஶோவதீ ஹேமகூடதுங்க³ஶ்ருʼங்க³நிகேதநா ॥ 94 ॥

தா³நகல்பகஸச்சா²யா ஸந்தாநாதி³ப²லப்ரதா³ ।
ஆஶ்ரிதாபீ⁴ஷ்டவரதா³ சாகி²லாக³மகோ³பிதா ॥ 95 ॥

தா³ரித்³ர்யஶைலத³ம்போ⁴லி: க்ஷுத்³ரபங்கஜசந்த்³ரிகா ।
ரோகா³ந்த⁴காரசண்டா³ம்ஶு: பாபத்³ருமகுடா²ரிகா ॥ 96 ॥

ப⁴வாடவீதா³வவஹ்நிஶத்ருதூலஸ்பு²லிங்க³ருக் ।
ஸ்போ²டகோரகமாயூரீ க்ஷுத்³ரப்ராணநிவாரிணீ ॥ 97 ॥

அபஸ்மாரம்ருʼக³வ்யாக்⁴ரீசித்தக்ஷோப⁴விமோசிநீ ।
க்ஷயமாதங்க³பஞ்சாஸ்யா க்ருʼச்ச்²ரவர்கா³பஹாரிணீ ॥ 98 ॥

பீநஸஶ்வாஸகாஸக்⁴நீ பிஶாசோபாதி⁴மோசிநீ ।
விவாத³ஶமநீ லோகபா³தா⁴பஞ்சகநாஶிநீ ॥ 99 ॥

அபவாத³ஹராஸேவ்யா ஸங்க்³ராமவிஜயப்ரதா³ ।
ரக்தபித்தக³லவ்யாதி⁴ஹரா ஹரவிமோஹிநீ ॥ 100 ॥

க்ஷுத்³ரஶல்யமயா தா³ஸகார்யாரம்ப⁴ஸமுத்ஸுகா ।
குஷ்ட²கு³ல்மப்ரமேஹக்⁴நீ கூ³ட⁴ஶல்யவிநாஶிநீ ॥ 101 ॥

ப⁴க்திமத்ப்ராணஸௌஹார்தா³ ஸுஹ்ருʼத்³வம்ஶாபி⁴வர்தி⁴கா ।
உபாஸ்யா சாகி²லம்லேச்ச²மத³மாநவிமோசநீ ॥ 102 ॥

பை⁴ரவீ பீ⁴ஷணா பீ⁴ஷா பி⁴ந்நாராதிரணாஞ்சலா ।
வ்யூஹத்⁴வம்ஸீ வீரஹவ்யா வீர்யாத்மா வ்யூஹரக்ஷிகா ॥ 103 ॥

மஹாராஷ்ட்ரா மஹாஸேநா மாம்ஸாஶீ மாத⁴வாநுஜா ।
வ்யாக்⁴ரத்⁴வஜா வஜ்ரநகீ² வஜ்ரீ வ்யாக்⁴ரநிஷூதி³நீ ॥ 104 ॥

க²ட்³கி³நீ கந்யகாவேஷா கௌமாரீ க²ட்³க³வாஸிநீ ।
ஸங்க்³ராமவாஸிந்யஸ்தாஸ்த்ரா தீ⁴ரஜ்யாஸாயகாஸநா ॥ 105 ॥

கோத³ண்ட³த்⁴வநிக்ருʼத்க்ருத்³தா⁴ க்ரூரத்³ருʼஷ்டிப⁴யாநகா ।
வீராக்³ரகா³மிநீ து³ஷ்டாஸந்துஷ்டா ஶத்ருப⁴க்ஷிணீ ॥ 106 ॥

ஸந்த்⁴யாடவீசரா வித்தகோ³பநா வித்தக்ருʼச்சலா ।
கைடபா⁴ஸுரஸம்ஹாரீ காலீ கல்யாணகோமலா ॥ 107 ॥

நந்தி³நீ நந்தி³சரிதா நரகாலயமோசநா ।
மலயாசலஶ்ருʼங்க³ஸ்தா² க³ந்தி⁴நீ ஸுரதாலஸா ॥ 108 ॥

காத³ம்ப³ரீ காந்திமதீ காந்தா காத³ம்ப³ராஶநா ।
மது⁴தா³நவவித்³ராவீ மது⁴பா பாடலாருணா ॥ 109 ॥

See Also  108 Names Of Gauri 3 In Kannada

ராத்ரிஞ்சரா ராக்ஷஸக்⁴நீ ரம்யா ராத்ரிஸமர்சிதா ।
ஶிவராத்ரிமஹாபூஜ்யா தே³வலோகவிஹாரிணீ ॥ 110 ॥

த்⁴யாநாதி³காலஸஞ்ஜப்யா ப⁴க்தஸந்தாநபா⁴க்³யதா³ ।
மத்⁴யாஹ்நகாலஸந்தர்ப்யா ஜயஸம்ஹாரஶூலிநீ ॥ 111 ॥

த்ரியம்ப³கா மக²த்⁴வம்ஸீ த்ரிபுரா புரஶூலிநீ ।
ரங்க³ஸ்தா² ரஞ்ஜிநீ ரங்கா³ ஸிந்தூ³ராருணஶாலிநீ ॥ 112 ॥

ஸுந்தோ³பஸுந்த³ஹந்த்ரீ து ஸூக்ஷ்மா மோஹநஶூலிநீ ।
அஷ்டமூர்தி: கலாநாதா² சாஷ்டஹஸ்தா ஸுதப்ரதா³ ॥ 113 ॥

அங்கா³ரகா கோபநாக்ஷீ ஹம்ஸாஸுரமதா³பஹா ।
ஆபீநஸ்தநநம்ராங்கீ³ ஹரித்³ராலேபிதஸ்தநீ ॥ 114 ॥

இந்த்³ராக்ஷீ ஹேமஸங்காஶா ஹேமவஸ்த்ரா ஹரப்ரியா ।
ஈஶ்வரீ த்விதிஹாஸாத்மா ஈதிபா³தா⁴நிவாரிணீ ॥ 115 ॥

உபாஸ்யா சோந்மதா³காரா ஹ்யுல்லங்கி⁴தஸுராபகா³ ।
ஊஷரஸ்த²லகாஸாரா ஹ்யுத்பலஶ்யாமலாக்ருʼதி: ॥ 116 ॥

ருʼங்மயீ ஸாமஸங்கீ³தா ஶுத்³தி:⁴ கல்பகவல்லரீ ।
ஸாயந்தநஹுதிர்தா³ஸகாமதே⁴நுஸ்வரூபிணீ ॥ 117 ॥

பஞ்சத³ஶாக்ஷரீமந்த்ரா தாரகாவ்ருʼதஷோட³ஶீ ।
ஹ்ரீங்காரநிஷ்டா² ஹ்ரீங்காரஹுங்காரீ து³ரிதாபஹா ॥ 118 ॥

ஷட³ங்கா³ நவகோணஸ்தா² த்ரிகோணா ஸர்வதோமுகீ² ।
ஸஹஸ்ரவத³நா பத்³மா ஶூலிநீ ஸுரபாலிநீ ॥ 119 ॥

மஹாஶூலத⁴ரா ஶக்திர்மாதா மாஹேந்த்³ரபூஜிதா ।
ஶூலது³ர்கா³ ஶூலஹரா ஶோப⁴நா சைவ ஶூலிநீ ॥ 120 ॥

ஶ்ரீஶூலிநீ ஜக³த்³பீ³ஜா மூலாஹங்காரஶூலிநீ ।
ப்ரகாஶா பரமாகாஶா பா⁴விதா வீரஶூலிநீ ॥ 121 ॥

நாரஸிம்ஹீ மஹேந்த்³ராணீ ஸாலீஶரப⁴ஶூலிநீ ।
ருʼங்கார்ய்ருʼதுமதீ சைவாகோ⁴ராঽத²ர்வணகோ³பிகா ॥ 122 ॥

கோ⁴ரகோ⁴ரா ஜபாராக³ப்ரஸூநாஞ்சிதமாலிகா ।
ஸுஸ்வரூபா ஸௌஹ்ருʼதா³ட்⁴யாலீடா⁴ தா³டி³மபாடகா ॥ 123 ॥

லயா ச லம்படா லீநா குங்குமாருணகந்த⁴ரா ।
இகாராத்⁴யாத்விலாநாதா² த்விலாவ்ருʼதஜநாவ்ருʼதா ॥ 124 ॥

ஐஶ்வர்யநிஷ்டா² ஹரிதா ஹரிதாலஸமப்ரபா⁴ ।
முத்³க³மாஷாஜ்யபோ⁴ஜ்யா ச யுக்தாயுக்தப⁴டாந்விதா ॥ 125 ॥

ஔத்ஸுகீ சாணிமத்³க³ம்யா த்வகி²லாண்ட³நிவாஸிநீ ।
ஹம்ஸமுக்தாமணிஶ்ரேணி: ஹம்ஸாக்²யா ஹாஸகாரிணீ ॥ 126 ॥

கலிதோ³ஷஹரா க்ஷீரபாயிநீ விப்ரபூஜிதா ।
க²ட்வாங்க³ஸ்தா² க²ட்³க³ரூபா க²பீ³ஜா க²ரஸூத³நா ॥ 127 ॥

ஆஜ்யபாயிந்யஸ்தி²மாலா பார்தி²வாராத்⁴யபாது³கா ।
க³ம்பீ⁴ரநாபி⁴காஸித்³த⁴கிந்நரஸ்த்ரீ ஸமாவ்ருʼதா ॥ 128 ॥

க²ட்³கா³த்மிகா க⁴நநிபா⁴ வைஶ்யார்ச்யா மாக்ஷிகப்ரியா ।
மகாரவர்ணா க³ம்பீ⁴ரா ஶூத்³ரார்ச்யா சாஸவப்ரியா ॥ 129 ॥

சாதுரீ பார்வணாராத்⁴யா முக்தாதா⁴வல்யரூபிணீ ।
ச²ந்தோ³மயீ பௌ⁴மபூஜ்யா து³ஷ்டஶத்ருவிநாஶிநீ ॥ 130 ॥

ஜயிநீ சாஷ்டமீஸேவ்யா க்ரூரஹோமஸமந்விதா ।
ஜ²ங்காரீ நவமீபூஜ்யா லாங்க³லீகுஸுமப்ரியா ॥ 131 ॥

ஸதா³ சதுர்த³ஶீபூஜ்யா ப⁴க்தாநாம் புஷ்டிகாரிணீ ।
ஜ்ஞாநக³ம்யா த³ர்ஶபூஜ்யா டா³மரீ ரிபுமாரிணீ ॥ 132 ॥

ஸத்யஸங்கல்பஸம்வேத்³யா கலிகாலஸுஸந்தி⁴கா ।
ட³ம்பா⁴காரா கல்பஸித்³தா⁴ ஶல்யகௌதுகவர்தி⁴நீ ॥ 133 ॥

டா²க்ருʼதி: கவிவராராத்⁴யா ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யிகா ।
நவராத்ரிதி³நாராத்⁴யா ராஷ்ட்ரதா³ ராஷ்ட்ரவர்தி⁴நீ ॥ 134 ॥

பாநாஸவமத³த்⁴வம்ஸிமூலிகாஸித்³தி⁴தா³யிநீ ।
ப²லப்ரதா³ குபே³ராத்⁴யா பாரிஜாதப்ரஸூநபா⁴க் ॥ 135 ॥

ப³லிமந்த்ரௌக⁴ஸம்ஸித்³தா⁴ மந்த்ரசிந்த்யப²லாவஹா ।
ப⁴க்திப்ரியா ப⁴க்திக³ம்யா கிங்கரா ப⁴க³மாலிநீ ॥ 136 ॥

மாத⁴வீ விபிநாந்தஸ்ஸ்தா² மஹதீ மஹிஷார்தி³நீ ।
யஜுர்வேத³க³தா ஶங்க²சக்ரஹஸ்தாம்பு³ஜத்³வயா ॥ 137 ॥

ராஜஸா ராஜமாதங்கீ³ ராகாசந்த்³ரநிபா⁴நநா ।
லாக⁴வாலாக⁴வாராத்⁴யா ரமணீஜநமத்⁴யகா³ ॥ 138 ॥

வாகீ³ஶ்வரீ வகுலமால்யா வாங்மயீ வாரிதாஸுகா² ।
ஶரபா⁴தீ⁴ஶவநிதா சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யகா³ ॥ 139 ॥

ஷட³த்⁴வாந்தரதாரா ச ரக்தஜுஷ்டாஹுதாவஹா ।
தத்த்வஜ்ஞாநாநந்த³கலாமயா ஸாயுஜ்யஸாத⁴நா ॥ 140 ॥

கர்மஸாத⁴கஸம்லீநத⁴நத³ர்ஶநதா³ ஸதா³ ।
ஹங்காரிகா ஸ்தா²வராத்மா த்வமரீலாஸ்யமோத³நா ॥ 141 ॥

லகாரத்ரயஸம்பூ⁴தா லலிதா லக்ஷ்மணார்சிதா ।
லக்ஷ்மமூர்திஸ்ஸதா³ஹாரா ப்ராஸாதா³வாஸலோசநா ॥ 142 ॥

நீலகண்டீ² ஹரித்³ரஶ்மி: ஶுகீ கௌ³ரீ ச கோ³த்ரஜா ।
அபர்ணா யக்ஷிணீ யக்ஷா ஹரித்³ரா ஹலிநீ ஹலீ ॥ 143 ॥

த³த³தீ சோர்மதா³ சோர்மீ ரஸா விஶ்வம்ப⁴ரா ஸ்தி²ரா ।
பஞ்சாஸ்யா பஞ்சமீராகா³ பா⁴க்³யயோகா³த்மிகாம்பி³கா ॥ 144 ॥

க³ணிகா சைவ காலீ ச வீணா ஶோணாருணாத்மிகா ।
ரமாதூ³தீ கலாஸிம்ஹீ லஜ்ஜா தூ⁴மவதீ ஜடா³ ॥ 145 ॥

ப்⁴ருʼங்கி³ஸங்கி³ஸகீ² பீநா ஸ்நேஹாரோக³மநஸ்விநீ ।
ரணீம்ருʼடா³ த்³ருʼடா⁴ ஜ்யேஷ்டா² ரமணீ யமுநாரதா ॥ 146 ॥

முஸலீகுண்டி²தாமோடா சண்ட³க²ண்டா³ க³ணாப³லா ।
ஶுக்லா ஸ்ரஷ்ட்ரீவஶா ஜ்ஞாநிமாநீ லீலாலகா ஶசீ ॥ 147 ॥

ஸூரசந்த்³ரக்⁴ருʼணிர்யோஷாவீர்யாக்ரீடா³ ரஸாவஹா ।
நூத்நா ஸோமா மஹாராஜ்ஞீ க³யாயாகா³ஹுதப்ரபா⁴ ॥ 148 ॥

தூ⁴ர்தா ஸுதா⁴க⁴நாலீநபுஷ்டிம்ருʼஷ்டஸுதா⁴கரா ।
கரிணீ காமிநீ முக்தாமணிஶ்ரேணீ ப²ணீஶ்வரா ॥ 149 ॥

தார்க்ஷீ ஸூக்ஷ்மா நதாசார்யா கௌ³ரிகா கி³ரிஜாங்க³நா ।
இந்த்³ரஜாலா சேந்து³முகீ²த்விந்த்³ரோபேந்த்³ராதி³ ஸம்ஸ்துதா ॥ 150 ॥

ஶிவதூ³தீ ச க³ரலஶிதிகண்ட²குடும்பி³நீ ।
ஜ்வலந்தீஜ்வலநாகாரா ஜ்வலஜ்ஜாஜ்வல்யஜம்ப⁴தா³ ॥ 151 ॥

ஜ்வாலாஶயா ஜ்வாலமணிர்ஜ்யோதிஷாம் க³திரேவ ஹி ।
ஜ்யோதி:ஶாஸ்த்ராநுமேயாத்மா ஜ்யோதிஷீ ஜ்வலிதோஜ்ஜ்வலா ॥ 152 ॥

ஜ்யோதிஷ்மதீ து³ர்க³வாஸீ ஜ்யோத்ஸ்நாபா⁴ ஜ்வலநார்சிதா ।
லங்காரீ லலிதாவாஸா லலிதாலலிதாத்மிகா ॥ 153 ॥

லங்காதி⁴பா லாஸ்யலோலா லயபோ⁴க³மயாலயா ।
லாவண்யஶாலிநீ லோலா லாங்க³லா லலிதாம்பி³கா ॥ 154 ॥

லாஞ்ச²நா லம்படாலங்க்⁴யா லகுலார்ணவமுக்திதா³ ।
லலாடநேத்ரா லஜ்ஜாட்⁴யா லாஸ்யாலாபமுதா³கரா ॥ 155 ॥

ஜ்வாலாக்ருʼதிர்ஜ்வலத்³பீ³ஜா ஜ்யோதிர்மண்ட³லமத்⁴யகா³ ।
ஜ்யோதிஸ்ஸ்தம்பா⁴ ஜ்வலத்³வீர்யா ஜ்வலந்மந்த்ரா ஜ்வலத்ப²லா ॥ 156 ॥

See Also  Ganesha Saranam Saranam Ganesha In Tamil – கணேஷ சரணம் சரணம் கணேஷா

ஜுஷிரா ஜும்படா ஜ்யோதிர்மாலிகா ஜ்யோதிகாஸ்மிதா ।
ஜ்வலத்³வலயஹஸ்தாப்³ஜா ஜ்வலத்ப்ரஜ்வலகோஜ்ஜ்வலா ॥ 157 ॥

ஜ்வாலமால்யா ஜக³ஜ்ஜ்வாலா ஜ்வலஜ்ஜ்வலநஸஜ்ஜ்வலா ।
லம்பீ³ஜா லேலிஹாநாத்மா லீலாக்லிந்நா லயாவஹா ॥ 158 ॥

லஜ்ஜாவதீ லப்³த⁴புத்ரீ லாகிநீ லோலகுண்ட³லா ।
லப்³த⁴பா⁴க்³யா லப்³த⁴காமா லப்³த⁴தீ⁴ர்லப்³த⁴மங்க³ளா ॥ 159 ॥

லப்³த⁴வீர்யா லப்³த⁴வ்ருʼதா லாபா⁴ லப்³த⁴விநாஶிநீ ।
லஸத்³வஸ்த்ரா லஸத்பீடா³ லஸந்மால்யா லஸத்ப்ரபா⁴ ॥ 160 ॥

ஶூலஹஸ்தா ஶூரஸேவ்யா ஶூலிநீ ஶூலநாஶிநீ ।
ஶூங்க்ருʼத்யநுமதி: ஶூர்பஶோப⁴நா ஶூர்பதா⁴ரிணீ ॥ 161 ॥

ஶூலஸ்தா² ஶூரசித்தஸ்தா² ஶூலா ஶுக்லஸுரார்சிதா ।
ஶுக்லபத்³மாஸநாரூடா⁴ ஶுக்லா ஶுக்லாம்ப³ராம்ஶுகா ॥ 162 ॥

ஶுகலாலிதஹஸ்தாப்³ஜா ஶ்வேதா ஶுகநுதா ஶுபா⁴ ।
லலிதாக்ஷரமந்த்ரஸ்தா² லிப்தகுங்குமபா⁴ஸுரா ॥ 163 ॥

லிபிரூபா லிப்தப⁴ஸ்மா லிப்தசந்த³நபங்கிலா ।
லீலாபா⁴ஷணஸம்லோலா லீநகஸ்தூரிகாத்³ரவா ॥ 164 ॥

லிகி²தாம்பு³ஜசக்ரஸ்தா² லிக்²யாலிகி²தவைப⁴வா ।
நீலாலகா நீதிமதீ நீதிஶாஸ்த்ரஸ்வரூபிணீ ॥ 165 ॥

நீசக்⁴நீ நிஷ்கலா நித்யா நீலகண்ட²ப்ரியாங்க³நா ।
நிராஶா நிர்கு³ணாதீதா நிர்மதா³ நிருபப்லவா ॥ 166 ॥

நிர்ணீதா நிர்மலா நிஷ்டா² நிரங்குஶபராக்ரமா ।
நிர்விண்ணதா³நவப³லா நிஶ்ஶேஷீக்ருʼததாரகா ॥ 167 ॥

நிரஞ்ஜநகராமந்த்ரீ நிர்விக்⁴நபரநாஶிநீ ।
நித்யக்லிந்நா நிராஹாரா நீவீநீலாம்ப³ராஞ்சிதா ॥ 168 ॥

நிஶாகரகுலத்⁴வம்ஸீ நித்யாநந்த³பரம்பரா ।
நிம்ப³ப்ரியா நிராவேஶா நிந்தி³ தாஸுரஸுந்த³ரீ ॥ 169 ॥

நிர்கோ⁴ஷா நிக³லாக்ருʼஷ்டக்ருʼத்திஜ்ஜ்வாலாவ்ருʼதாங்க³ணா ।
நீரஸா நித்யகல்யாணீ நிரந்தரஸுக²ப்ரதா³ ॥ 170 ॥

நிர்லோபா⁴ நீதிமத்ப்ரீதா நிர்விக்⁴நா நிமிஷாபஹா ।
து³ம்பீ³ஜா து³ஷ்டஸம்ஹாரீ து³ர்மதா³ து³ரிதாபஹா ॥ 171 ॥

து³ருத்ஸஹமஹாவீர்யா து³ர்மேதோ⁴த்ஸவநாஶிநீ ।
து³ர்மாம்ஸப⁴க்ஷிணீ து³ஷ்டா தூ³ரீக்ருʼதநிஶாசரா ॥ 172 ॥

தூ³தீ து³ஷ்டக்³ரஹமத³சும்பீ³ து³ர்ப³லரக்ஷகீ ।
ஷ்டங்காரீ ஷ்டம்மயீ ஷ்டம்பா⁴ ஷ்டம்பீ³ஜா ஷ்டம்ப⁴கீலகா ॥ 173 ॥

க்³ரஹேஶ்வரீ க்³ரஹாராத்⁴யா க்³ரஹணீரோக³மோசிநீ ।
க்³ரஹாவேஶகரீ க்³ராஹ்யா க்³ரஹக்³ராமாபி⁴ரக்ஷிணீ ॥ 174 ॥

க்³ராமௌஷத⁴மஹாவீர்யா க்³ராம்யஸர்வப⁴யாபஹா ।
க்³ரஹத்³வேஷீ க்³ரஹாரூடா⁴ க்³ராமணீர்க்³ராமதே³வதா ॥ 175 ॥

க்³ருʼஹீதப்³ரஹ்மமுக்²யாஸ்த்ரா க்³ருʼஹீதாயுத⁴ஶக்திதா³ ।
க்³ராஸமாம்ஸா க்³ருʼஹஸ்தா²ர்ச்யா க்³ரஹபூ⁴தநிவாரிணீ ॥ 176 ॥

ஹம்பூ⁴தா ஹலத்⁴ருʼக்ஸேவ்யா ஹாரஹாரிகுசாஞ்சலா ।
ஹர்ஷப்ரதா³ ஹராராத்⁴யா ஹாஸநிந்த்³யநிஶாகரா ॥ 177 ॥

ஹவிர்போ⁴க்த்ரீ ஹரித்³ராபா⁴ ஹரிதாஶ்வாதி⁴ரோஹிணீ ।
ஹரித்பதிஸமாராத்⁴யா ஹலாக்ருʼஷ்டஸுராஸுரா ॥ 178 ॥

ஹாரீதஶுகவத்பாணி: ஹயமேதா⁴பி⁴ரக்ஷகீ ।
ஹம்ஸாக்ஷரீ ஹம்ஸபீ³ஜா ஹாஹாகாரஹராஶுகா³ ॥ 179 ॥

ஹய்யங்க³வீநஹ்ருʼத்³வ்ருʼத்தி: ஹாரீதாம்ஶுமணித்³யுதி: ।
ஹுங்காராத்மா ஹுதாஹோம்யா ஹுங்காராலயநாயிகா ॥ 180 ॥

ஹுங்காரபஞ்ஜரஶுகீ ஹுங்காரகமலேந்தி³ரா ।
ஹுங்காரராத்ரிகாஜ்யோத்ஸ்நா ஹுங்காரத்³ருமமஞ்ஜரீ ॥ 181 ॥

ஹுங்காரதீ³பிகாஜ்வாலா ஹுங்காரார்ணவகௌமுதீ³ ।
ஹும்ப²ட்கரீ ஹும்ப²ட்த்³யுதி: ஹுங்காராகாஶபா⁴ஸ்கரா ॥ 182 ॥

ப²ட்காரீ ஸ்பா²டிகாகாரா ஸ்ப²டிகாக்ஷகராம்பு³ஜா ।
ப²ட்கீலகா ப²ட³ஸ்த்ரா ச ப²ட்காராஹிஶிகா²மணி: ॥ 183 ॥

ப²ட்காரஸுமநோமாத்⁴வீ ப²ட்காரகமலேந்தி³ரா ।
ப²ட்காரஸௌத⁴ஶ்ருʼங்க³ஸ்தா² ப²ட்காராத்⁴வரத³க்ஷிணா ॥ 184 ॥

ப²ட்காரஶுக்திகாமுக்தா ப²ட்காரத்³ருமமஞ்ஜரீ ।
ப²ட்காரவீரக²ட்³கா³ஸ்த்ரா ப²ட்காரதநுமத்⁴யகா³ ॥ 185 ॥

ப²ட்காரஶிபி³காரூடா⁴ ப²ட்காரச்ச²த்ரலாஞ்சி²தா ।
ப²ட்காரபீட²நிலயா ப²ட்காராவ்ருʼதமண்ட³லா ॥ 186 ॥

ப²ட்காரகுஞ்ஜரமத³ப்ரவாஹா பா²லலோசநா ।
ப²லாஶிநீ ப²லகரீ ப²லதா³நபராயணா ॥ 187 ॥

ப²ட்காராஸ்த்ரப²லாகாரா ப²லந்தீ ப²லவர்ஜிதா ।
ஸ்வாதந்த்ர்யசரிதா ஸ்வஸ்தா² ஸ்வப்நக்³ரஹநிஷூதி³நீ ॥ 188 ॥

ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நாம்பு³ஜாரூடா⁴ ஸ்வயம்பூ⁴தா ஸ்வராத்மிகா ।
ஸ்வர்கா³தி⁴பா ஸ்வர்ணவர்ணா ஸ்வாஹாகாரஸ்வரூபிணீ ॥ 189 ॥

ஸ்வயம்வரா ஸ்வராரோஹா ஸ்வப்ரகாஶா ஸ்வரப்ரியா ।
ஸ்வசக்ரராஜநிலயா ஸ்வஸைந்யவிஜயப்ரதா³ ॥ 190 ॥

ஸ்வப்ரதா⁴நா ஸ்வாபகாரீ ஸ்வக்ருʼதாகி²லவைப⁴வா ।
ஸ்வைரிணீ கே²த³ஶமநீ ஸ்வரூபஜிதமோஹிநீ ॥ 191 ॥

ஹாநோபாதா³நநிர்முக்தா ஹாநிதௌ³க⁴நிராஸநா ।
ஹஸ்திகும்ப⁴த்³வயகுசா ஹஸ்திராஜாதி⁴ரோஹிணீ ॥ 192 ॥

ஹயக்³ரீவஸமாராத்⁴யா ஹஸ்திக்ருʼத்திப்ரியாங்க³நா ।
ஹாலீக்ருʼதஸ்வரகுலா ஹாநிவ்ருʼத்³தி⁴விவர்ஜிதா ॥ 193 ॥

ஹாஹாஹூஹூமுக²ஸ்துத்யா ஹட²தா³நிதக்ருʼத்திகா ।
ஹதாஸுரா ஹதத்³வேஷா ஹாடகாத்³ரிகு³ஹாக்³ருʼஹா ॥ 194 ॥

ஹல்லீநடநஸந்துஷ்டா ஹரிக³ஹ்வரவல்லபா⁴ ।
ஹநுமத்³கீ³தஸங்கீ³தஹாஸிதா ஹரிஸோத³ரீ ॥ 195 ॥

ஹகாரகந்த³ராஸிம்ஹீ ஹகாரகுஸுமாஸவா ।
ஹகாரதடிநீபூரா ஹகாரஜலபங்கஜா ॥ 196 ॥

ஹகாரயாமிநீ ஜ்யோத்ஸ்நா ஹகாரக²ஜிதாரஸா ।
ஹகாரசக்ரவாலார்கா ஹகாரமருதீ³தி⁴தி: ॥ 197 ॥

ஹகாரவாஸரங்கீ³ ச ஹகாரகி³ரிநிர்ஜ²ரா ।
ஹகாரமது⁴மாது⁴ர்யா ஹகாராஶ்ரமதாபஸீ ॥ 198 ॥

ஹகாரமது⁴வாஸந்தீ ஹகாரஸ்வரகாஹலீ ।
ஹகாரமந்த்ரபீ³ஜார்ணா ஹகாரபடஹத்⁴வநி: ॥ 199 ॥

ஹகாரநாரீலாவண்யா ஹகாரபரதே³வதா ॥ 200 ॥

நமோ வேதா³ந்தரூபாயை து³ர்கா³தே³வ்யை நமோ நம: ।
நமோ ப⁴க்தாநுகம்பாயை து³ர்கே³ ஶ்ரீபரதே³வதே ॥

நமோ நமோ ப⁴க³வதி த்ராஹி மாமபராதி⁴நம் ॥

ஸர்வபாபாபஹம் முக்²யம் ஸர்வமங்க³ளதா³யகம் ।
ஸர்வஸம்பத்கரம் புண்யம் ஸ்வர்க³மோக்ஷஸுக²ப்ரத³ம் ॥

பட²தாம் ஶ்ருʼண்வதாம் சாத்ர புத்ரபௌத்ரப்ரத³ம் ஶுப⁴ம் ।
ஸஹஸ்ரநாமகம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் து³ர்கா³யா: காமத³ம் பரம் ॥

இதி ஶ்ரீது³ர்கா³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Durga 3:
1000 Names of Sri Durga – Sahasranama Stotram 3 in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTelugu – Tamil