1000 Names Of Sri Durga – Sahasranamavali Stotram In Kannada

॥ Durga Sahasranamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
1. ಸಿಂಹಸ್ಥಾ ಶಶಿಶೇಖರಾ ಮರಕತಪ್ರಖ್ಯೈಶ್ಚತುರ್ಭಿರ್ಭುಜೈಃ ।
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಧನುಃ ಶರಾಂಶ್ಚ ದಧತೀ ನೇತ್ರೈಸ್ತ್ರಿಭಿಃ ಶೋಭಿತಾ ॥

ಆಮುಕ್ತಾಂಗದಹಾರಕಂಕಣರಣತ್ಕಾಂಚೀ ರಣನ್ನೂಪುರಾ ।
ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿಹಾರಿಣೀ ಭವತು ನೋ ರತ್ನೇಲ್ಲಸತ್ಕುಂಡಲಾ ॥

2. ಮಾತರ್ಮೇ ಮಧುಕೈಟಭಘ್ನಿ ಮಹಿಷಪ್ರಾಣಾಪಹಾರೋದ್ಯಮೇ ।
ಹೇಲಾನಿರ್ಜಿತಧೂಮ್ರಲೋಚನವಧೇ ಹೇ ಚಂಡಮುಂಡಾರ್ದಿನಿ ॥

ನಿಶ್ಶೇಷೀಕೃತರಕ್ತಬೀಜದನುಜೇ ನಿತ್ಯೇ ನಿಶುಮ್ಭಾಪಹೇ ।
ಶುಮ್ಭಧ್ವಂಸಿನಿ ಸಂಹರಾಶು ದುರಿತಂ ದುರ್ಗೇ ನಮಸ್ತೇಽಮ್ಬಿಕೇ ॥

3. ಹೇಮಪ್ರಖ್ಯಾಮಿನ್ದುಖಂಡಾರ್ಧಮೌಲಿಮ್ ।
ಶಂಖಾರಿಷ್ಟಾಭೀತಿಹಸ್ತಾಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಾಮ್ ॥

ಹೇಮಾಬ್ಜಸ್ಥಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಮ್ ।
ದೇವೀಂ ದುರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಯರೂಪಾಂ ನಮಾಮಿ ॥

4. ಉದ್ಯದ್ವಿದ್ಯುತ್ಕರಾಲಾಕುಲಹರಿಗಲಸಂಸ್ಥಾರಿಶಂಖಾಸಿಖೇಟೇ-
ಷ್ವಿಷ್ವಾಸಾಖ್ಯತ್ರಿಶೂಲಾನರಿಗಣಭಯದಾ ತರ್ಜನೀಂ ಸನ್ದಧಾನಾ ।
ಚರ್ಮಾಸ್ಯುತ್ತೀರ್ಣದೋರ್ಭಿಃ ಪ್ರಹರಣನಿಪುಣಾಭಿರ್ವೃತಾ ಕನ್ಯಕಾಭಿಃ
ದದ್ಯಾತ್ಕಾರ್ಶಾನಭೀಷ್ಟಾನ್ ತ್ರಿಣಯನಲಲಿತಾ ಚಾಪಿ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ವಃ ॥

5. ಅರಿಶಂಖಕೃಪಾಣಖೇಟಬಾಣಾನ್ ಸುಧನುಃ ಶೂಲಕಕರ್ತರೀಂ ತರ್ಜನೀಂ ದಧಾನಾ ।
ಭಜತಾಂ ಮಹಿಷೋತ್ತಮಾಂಗಸಂಸ್ಥಾ ನವದೂರ್ವಾಸದೃಶೀಶ್ರಿಯೇಽಸ್ತು ದುರ್ಗಾ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಕೈಲಾಸವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿಮಾಚಲಗುಹಾಕಾನ್ತಮಾಣಿಕ್ಯಮಣಿಮಂಡಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣನಾಥವೃತಾಂಗಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪಕಾರಣ್ಯಸಂವೀತಮಾಲತೀಕುಂಜಮನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಾಕಿನ್ಯಾದಿ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾಮರ್ತ್ಯವಧೂಟೀನಿಕರಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಶಿಲಾಕ್ಲೃಪ್ತದ್ವಾರಾವಲಿಗೃಹಾನ್ತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣಾಪೇಕ್ಷಕಮಲಾಕ್ಷಿಸುರಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀಲಾಭಾಷಣಸಂಲೋಲಕಮಲಾಸನವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಮಲೋಪನಿಷನ್ಮನ್ತ್ರವಿಲಪಚ್ಛುಕಪುಂಗವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ವಾರಮತವಿಹ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಕೋರಕಸಮ್ಪತ್ಶ್ರೀಕಲ್ಪಕಾರಣ್ಯಕುನ್ತಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಣೀಕೈತಕಬರ್ಹಾಂಶುವಿಜಿತಸ್ಮರಪಟ್ಟಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಚಸೀಮನ್ತರೇಖಾನ್ತಲಮ್ಬಮಾಣಿಕ್ಯಲಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಪುಷ್ಪಬಾಣಶರಾಲೀಢಘನಧಮ್ಮಿಲ್ಲಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಲಚನ್ದ್ರಕಲಾಪ್ರಾನ್ತಸತ್ಸುಧಾಬಿನ್ದುಮೌಕ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೂಲೀಕಾದಮ್ಬಿನೀಶ್ಲಿಷ್ಟಚನ್ದ್ರರೇಖಾಲಲಾಟಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಸಂಯುಕ್ತಭೌಮಕುಂಕುಮರೇಖಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶಾಭ್ರಮುಕ್ತಕೋದಂಡಸದೃಗ್ಭ್ರೂಲತಿಕಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರಚಾಪಲಸಚ್ಛುಭ್ರಮೃಗನಾಭಿವಿಶೇಷಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಣಪೂರಿತಕಹ್ಲಾರಾಕಾಂಕ್ಷಿತಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಶಯೋತ್ಪಲಾಕಾರವಿಲಸತ್ಕೃಷ್ಣತಾರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೇತ್ರಪಂಕೇರುಹಾನ್ತಃಸ್ಥಭ್ರಮದ್ಭ್ರಮರತಾರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರಲಾವೃತಕಲ್ಲೋಲನಿಮೇಷಾಂಜನಭಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಗ್ರಧಾರಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಶಸ್ತ್ರಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವೀಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಖಚನ್ದ್ರಸುಧಾಪೂರಲುಢನ್ಮೀನಾಭಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌಕ್ತಿಕಾವೃತತಾಟಂಕಮಂಡಲದ್ವಯಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಧ್ವಜತಾಕೀರ್ಣಮಕರಾಂಕಿತಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಣರತ್ನೌಘಚಿನ್ತಾರ್ಕಕಮನೀಯಮುಖಾಮ್ಬುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯಸ್ಯನ್ದಿವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಠಮೂಲಸುಕುಂಕುಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಷ್ಠಬಿಮ್ಬಫಲಾಮೋದಶುಕತುಂಡಾಭನಾಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಚಮ್ಪಕಪುಷ್ಪಶ್ರೀನಾಸಿಕಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಸಾಚಮ್ಪಕಸಂಸ್ರಸ್ತಮಧುಬಿನ್ದುಕಮೌಕ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಮುಖಪಂಕಜಕಿಂಜಲ್ಕಮುಕ್ತಾಜಾಲಸುನಾಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಲುವೇಶಮುಖಾಸ್ವಾದ ಲೋಲುಪಾಧರಪಲ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರದನಾಂಶನಟೀರಂಗಪ್ರಸ್ತಾವನಪಟಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದನ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀಗೃಹದ್ವಾರನೀಹಾರಾಂಶ್ವಧರಚ್ಛದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ರುಮಾಧರಬಾಲಾರ್ಕಮಿಶ್ರಸ್ಮೇರಾಂಶುಕೌಮುದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಬೀಜಾಂಕುರಾಕಾರದ್ವಿಜಾವಲಿವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಲ್ಲಾಪಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾಂಗಲ್ಯಮೌಕ್ತಿಕಸ್ರಗ್ರದಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮ್ಬೂಲಸಾರಸೌಗನ್ಧಿಸಕಲಾಮ್ನಾಯತಾಲುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಣಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾಸಾರ್ಥಮಣಿದರ್ಪಣಗಂಡಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪೋಲಮುಕುಲಾಕ್ರಾನ್ತಕರ್ಣತಾಟಂಕದೀಧಿತಯೇ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಮುಖಪದ್ಮರಜಸ್ತೂಲಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಠಾದರ್ಶಪ್ರಭಾಸಾನ್ದ್ರವಿಜಿತಶ್ರೀವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಶಿಕೇಶಹೃದಾನನ್ದಸಮ್ಪಚ್ಚಿಬುಕಪೇಟಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಭಾಧೀಶಸಮ್ಬದ್ಧಮಾಂಗಲ್ಯಮಣಿಕನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಸ್ತೂರೀಪಂಕಸಂಜಾತಗಲನಾಲಮುಖಾಮ್ಬುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾವಣ್ಯಾಮ್ಭೋಧಿಮಧ್ಯಸ್ಥಶಂಖಸನ್ನಿಭಕನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಲಶಂಖಪ್ರಸೂತಾಂಶುಮುಕ್ತಾದಾಮವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲತೀಮಲ್ಲಿಕಾತುಲ್ಯಭುಜದ್ವಯಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನಕಾಂಗದಕೇಯೂರಚ್ಛವಿನಿರ್ಜಿತಭಾಸ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೋಷ್ಠವಲಯಾಕ್ರಾನ್ತಪರಿವೇಷಗ್ರಹದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ವಲಯದ್ವಯವೈಡೂರ್ಯಜ್ವಾಲಾಲೀಢಕರಾಮ್ಬುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಹುದ್ವಯಲತಾಗ್ರಸ್ತಪಲ್ಲವಾಭಕರಾಂಗುಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಪಂಕೇರುಹಭ್ರಾಮ್ಯದ್ರವಿಮಂಡಲಕಂಕಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಗುಲೀವಿದ್ರುಮಲತಾಪರ್ವಸ್ವರ್ಣಾಂಗುಲೀಯಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಪ್ರದಕರಾನ್ತಸ್ಥಶಂಖಚಕ್ರಾಂಕಮುದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಪದ್ಮದಲಪ್ರಾನ್ತಭಾಸ್ವದ್ರತ್ನನಖಾಂಕುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯಹಾರಾತಿರಮಣೀಯಕುಚಾನ್ತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಲಮ್ಬಿಕೌಸ್ತುಭಮಣಿಪ್ರಭಾಲಿಪ್ತಸ್ತನಾನ್ತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಭಾಧೀಶನೇತ್ರಾಂಶುಕಂಚುಕಸ್ತನಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತೀವಿವಾಹಕಾಲಶ್ರೀಪೂರ್ಣಕುಮ್ಭಸ್ತನದ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಅನಂಗಜೀವನಪ್ರಾಣಮನ್ತ್ರಕುಮ್ಭಸ್ತನದ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧ್ಯವಲ್ಲೀಪ್ರಾಜ್ಯಫಲದ್ವಯವಕ್ಷೇಜಭಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತನಪರ್ವತಪರ್ಯನ್ತಚಿತ್ರಕುಂಕುಮಪತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಮರಾಲೀಢರಾಜೀವಕುಡ್ಮಲಸ್ತನಚೂಚುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶರಭಹೃದ್ರಾಗರಕ್ತವಸ್ತ್ರೇತ್ತರೀಯಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೌಪಮ್ಯಾತಿಲಾವಣ್ಯಪಾರ್ಷ್ಣಿಭಾಗಾಭಿನನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತನಸ್ತಬಕರಾರಾಜದ್ರೋಮವಲ್ಲೀತಲೋದರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣರೋಮಾವಲೀಕೃಷ್ಣಸಪ್ತಪತ್ರೋದರಚ್ಛವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌನ್ದರ್ಯಪೂರಸಮ್ಪೂರ್ಣಪ್ರವಾಹಾವರ್ತನಾಭಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂಗರಸಪೂರಾಬ್ಧಿತರಂಗಾಭವಲಿತ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಸನ್ಧ್ಯಾರುಣಾಂಶುಕೌಸುಮ್ಭಪಟಾವೃತಕಟೀತಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಕಿಂಕಿಣಿಕಾಶಿಂಜದ್ರತ್ನಕಾನ್ತಿಕಲಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಖಲಾದಾಮಸಂಕೀರ್ಣಮಯೂಖಾವೃತನೀವಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಣಸೂತ್ರಾಕಲಿತಸೂಕ್ಷ್ಮರತ್ನಾಮ್ಬರಾಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರೇಶ್ವರಾನಂಗಸರಿತ್ಪುಲಿನೀಜಘನಸ್ಥಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸಾದೃಶ್ಯನಿತಮ್ಬಶ್ರೀರಮ್ಯರಮ್ಭೋರುಕಾಂಡಯುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಲಮಲ್ಲಕನೇತ್ರಾಭಾವ್ಯಾಪ್ತಸನ್ಧಿಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾನುಮಂಡಲಧಿಕ್ಕಾರಿರಾಶಿಕೂಟತಟೀಕಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮರತೂಣೀರಸಂಕಾಶಜಂಘಾದ್ವಿತಯಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಲ್ಫದ್ವಿತಯಸೌಭಾಗ್ಯಜಿತತಾಲಫಲದ್ವಯ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ದ್ಯುಮಣಿಮ್ರಕ್ಷಣಾಭಾಂಘ್ರಿಯುಗ್ಮನೂಪುರಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣದ್ವಲಯಸಲ್ಲಾಪದ್ರತ್ನಮಾಲಾಭಪಾದುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಪದಾತ್ಮಕಶಸ್ತ್ರೌಘವಿಲಸಚ್ಚರ್ಮಪುಸ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಧಾರಕೂರ್ಮಪೃಷ್ಠಾಭಪಾದಪೃಷ್ಠವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾದಾಂಗುಲಿಪ್ರಭಾಜಾಲಪರಾಜಿತದಿವಾಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಚಾಮರಮತ್ಸ್ಯಾಂಕಚರಣಸ್ಥಲಪಂಕಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇನ್ದ್ರಕೋಟಿಮುಕುಟೀರತ್ನಸಂಕ್ರಾನ್ತಪಾದುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಗುಪ್ತತನ್ವೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಾಜಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೃಂಗಾರರಸಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪದಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾವನಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 110 ॥

ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಲದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೈಮವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಶೂಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಭಾಯೈ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಶಾಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾತನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಾರ್ಥರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮತಾಪಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । 130 ।

ಓಂ ಹಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಮಾಲಿನೀಮಾಲ್ಯಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋದಹರ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೃಂಗಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರಜಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಶೃಂಖಲಾಯೈ ನಮಃ । 150 ।

ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರನಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಡಿತ್ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲೀರಂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ರಮಣೀರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೈಲೇನ್ದ್ರತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 170 ।

ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಮ್ಭೀರವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷದಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರುಣಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಮನ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮಾಕುತೂಹಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಡ್ಮಲಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 190 ।

ಓಂ ಮುಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮುಂಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಲಿತಾಮರಸೈನಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನೀಗಣಸಂವೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಮ್ಭಾಸುರಪ್ರಾಣಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಭನವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶುಮ್ಭವೀರ್ಯಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರುಪಪ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಸಿಂಹಧೃತಾಯೈ ನಮಃ । 210 ।

ಓಂ ಮಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಂಗಲೋಲುಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಾಷ್ಟಕಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಂಗಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಕೇಲಿಶುಕಾಲಾಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹನೀಯಾಯೈ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಮಹಾಶನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ವಾರಕರುಣಾಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರವೇಷಮಹೋತ್ಸವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 230 ।

ಓಂ ವನಮಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗಾಸಾರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಸಿಂಹಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕದನ್ತಪ್ರಸೂತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಸಿಂಹಚರ್ಮವಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಪಾಲವೀರ್ಯನಿರ್ವೇಗಾಯೈ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ನೀಚಗ್ರಾಮನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುದರ್ಶನಾಸ್ತ್ರದರ್ಪಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಖಂಡಾವತಂಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಲಿನ್ದಕುಲಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪಧುತ್ತೂರಮಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಂಜಾಮಣಿಲಸನ್ಮಾಲಾಶಂಖತಾಟಂಕಶೋಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತಂಗಮದಸಿನ್ದೂರತಿಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಲಿನ್ದಿನೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ । 250 ।

ಓಂ ಚಲಚೇಲಕಟಿಸ್ಥಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬರ್ಹಾವತಂಸಧಮ್ಮಿಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮಾಲಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಶಸ್ತ್ರಾಂಗಪಾಶಕೋದಂಡಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಂಗರಕ್ತಪಾನಸಮುತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸಾಮಲಿನವಾರಾಹದಂಷ್ಟ್ರಾಪ್ರಾಲಮ್ಬಮಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ಧ್ಯಾರುಣಜಟಾಧಾರಿಕಾಲಮೇಘಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಮುಖಶಿರೋಮಾಲಾಯೈ ಸರ್ಪಯಜ್ಞೇಪವೀತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಯಜ್ಞಾನಲಧ್ವಂಸದಲಿತಾಮರಡಾಮ್ಭಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಮೋದಕರವೀರಾಟೋಪವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮತ್ತದನುಜಪ್ರಾಣಭಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮನ್ತ್ರಭಕ್ಷಿವಹ್ನಿಜ್ವಾಲಾಕೀರ್ಣತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಶಲ್ಯಮಯಾಮೋಘನಾದನಿರ್ಭಿನ್ನದಾನವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಪ್ರಾಣಮಥನವಕ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುದ್ರಮನ್ತ್ರತನ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಮ್ಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಲಕಂಕಣಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ । 270 ।

ಓಂ ಬಲಿಪೂಜಾಪ್ರಿಯಕ್ಷುದ್ರಪೈಶಾಚಮದನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಮೋಹನಾಸ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಾತ್ತದಾನವೌಘವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಕ್ರಾನ್ತಮನೋವೃತ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಕೇಲಿಕಲಾರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಿನೀಜನಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ನವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ನಭೋಗಧ್ವಂಸಿತಾಖಿಲದಾನವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಕರ್ಷಣಕ್ರಿಯಾಲೋಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶ್ರಿತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವರನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಲ್ಯಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಲ್ಯಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಲ್ಯಮನ್ತ್ರಚಲಾಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಥ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕುಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೌದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 290 ।

ಓಂ ತಾಪಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಧಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷೋಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಹಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 300 ।

See Also  Medha Dakshinamurti Trishati 300 Names In Bengali

ಓಂ ಆವೇಶಗ್ರಹಸಂಹಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಿಹರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಮ್ಭೀರಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುದ್ಧಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುದ್ಧಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ । 310 ।

ಓಂ ಯೋದ್ಧಗೃಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷ್ಟಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಭೋಗಮೋಕ್ಷಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪಾಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಪದಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನದಾಯೈ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಧನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಮನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 330 ।

ಓಂ ಹಲಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಾಮಪ್ರಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರ್ದೂಲಾಸನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಂಗಭಾವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಸಹಸ್ರಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಸ್ಥೂಲಸಿಂಹಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಬಿನ್ದ್ವನ್ತರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 350 ।

ಓಂ ಸುಮುಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ಧ್ಯಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಚರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋನ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮೂಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವವಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಭೋಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಾಚಿತ್ರಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚಿತ್ರವಸನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । 370 ।

ಓಂ ವಿಷಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಮನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವಿದ್ಯಾವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಡಲೀಕನ್ದನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಕವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ವಶ್ಯಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದಾರುಜನವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೀಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಗನ್ಧಿತಮಾತಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯುದ್ದಾಮಾಭಿಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । 390 ।

ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರಧ್ವಂಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಪಾಣಾರುಣೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷೋತ್ತಮಸಂರೂಢಮಾಂಸಪ್ರೋತಾಯುತಾಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶೋವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಕೂಟತುಂಗಶೃಂಗನಿಕೇತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನಕಲ್ಪಕಸಚ್ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ತಾನಾದಿಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶ್ರಿತಾಭೀಷ್ಟವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಾಗಮಗೋಪಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಶೈಲದಮ್ಭೋಲ್ಯೈ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಕ್ಷುದ್ರಪಂಕಜಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಗಾನ್ಧಕಾರಚಂಡಾಂಶವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪದ್ರುಮಕುಠಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಟವೀದಾವವಹ್ನ ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುತೂಲಸ್ಫುಲಿಂಗರುಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫೋಟಕೋರಗಮಾಯೂರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುದ್ರಪ್ರಾಣನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪಸ್ಮಾರಮೃಗವ್ಯಾಘ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ತಕ್ಷೋಭವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಯಮಾತಂಗಪಂಚಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 410 ।

ಓಂ ಕೃಚ್ಛ್ರವರ್ಗಾಪಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀನಸಶ್ವಾಸಕಾಸಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಶಾಚೋಪಾಧಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಾದಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಬಾಧಾಪಂಚಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪವಾದಹರಾಯೈ ಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಗ್ರಾಮವಿಜಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಪಿತ್ತಗಲವ್ಯಾಧಿಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರವಿಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುದ್ರಶಲ್ಯಮಯಾಯೈ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ದಾಸಕಾರ್ಯಾರಮ್ಭಸಮುತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಷ್ಠಗುಲ್ಮಪ್ರಮೇಹಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೂಢಶಲ್ಯವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಮತ್ಪ್ರಾಣಸೌಹಾರ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಹೃದ್ವಂಶಾಭಿವರ್ಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಮ್ಲೇಚ್ಛಮದಮಾನವಿಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷಾಯೈ ನಮಃ । 430 ।

ಓಂ ಭಿನ್ನಾರಾತಿರಣಾಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೂಹಧ್ವಂಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಹವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೂಹರಕ್ಷಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸೇನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಂಸಾಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧವಾನುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಧ್ವಜಾಯೈ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ವಜ್ರನಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಿನೀಕನ್ಯಕಾವೇಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಂಗವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಗ್ರಾಮವಾಸಿನ್ಯಸ್ತಾಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಜ್ಯಾಸಾಯಕಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋದಂಡಧ್ವನಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । 450 ।

ಓಂ ಕ್ರೂರದೃಷ್ಟಿಭಯಾನಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಾಗ್ರಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟಾಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಭಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಟವೀಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿತ್ತಗೋಪನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿತ್ತಕೃಚ್ಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಟಭಾಸುರಸಂಹಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಕೋಮಲಾಯೈ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಿಚರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಕಾಲಯಮೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲಯಾಚಲಶೃಂಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರತಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾದಮ್ಬರೀಕಾನ್ತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾದಮ್ಬರಾಶನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುದಾನವವಿದ್ರಾವ್ಯೈ ನಮಃ । 470 ।

ಓಂ ಮಧುಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಟಲಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರಿಂಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರಿಸಮರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವರಾತ್ರಿಮಹಾಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಲೋಕವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾನಾದಿ ಕಾಲಸಂಜಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಸನ್ತಾನಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲಸನ್ತರ್ಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಸಂಹಾರಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಯಮ್ಬಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಖಧ್ವಂಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿನ್ದೂರಾರುಣಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 490 ।

ಓಂ ಸುನ್ದೋಪಸುನ್ದಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹನಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾನಾಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುತಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಗಾರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಪನಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಾಸುರಮದಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ಆಪೀನಸ್ತನನಮ್ರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾಲೇಪಿತಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮವಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇತಿಹಾಸಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈತಿಬಾಧಾನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 510 ।

ಓಂ ಉನ್ಮದಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಲ್ಲಂಘಿತಸುರಾಪಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊಷರಸ್ಥಲಕಾಸಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಙ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಸಂಗೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪಕವಲ್ಲರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಯನ್ತನಾಹುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಸಕಾಮಧೇನುಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರೀಮನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾವೃತಷೋಡಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಹುಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಿತಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಕೋಣಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ । 530 ।

ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶೂಲಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಹೇನ್ದ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಾಹಂಕಾರಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ । 550 ।

ಓಂ ಸಾಲೀಶರಭಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋತುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಘೋರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಥರ್ವಣಗೋಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಘೋರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಾರಾಗಪ್ರಸೂನಾಂಚಿತಮಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಹೃದಾಢ್ಯಾಲೀಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಡಿಮಪಾಟಕಾಯೈ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಮ್ಪಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಕುಮಾರುಣಕನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಕಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಲಾನಾಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಲಾವೃತಜನಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿತಾಲಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ । 570 ।

ಓಂ ಮುದ್ಗಮಾಷಾಜ್ಯಭೋಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತಭಟಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔತ್ಸುಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣಿಮದ್ಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಾಂಡನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಮುಕ್ತಾಮಣಿಶ್ರೇಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಸಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿದೋಷಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಪಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ವಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಂಗರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖರಸೂದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಜ್ಯಪಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ಥಿಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ಥಿವಾರಾಧ್ಯಪಾದುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಮ್ಭೀರನಾಭಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಕಿನ್ನರಸ್ತ್ರೀಸಮಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ । 590 ।

ಓಂ ಖಡ್ಗಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನನಿಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶ್ಯಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಕ್ಷಿಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಕಾರವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಮ್ಭೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂದ್ರಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಸವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾತುರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವಣಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಮುಕ್ತಾಧಾವಲ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛನ್ದೋಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೌಮಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟಶತ್ರುವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೀಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೂರಹೋಮಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಮೀಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಂಗಲೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । 610 ।

See Also  1000 Names Of Shiva In Odia

ಓಂ ಸದಾಚತುರ್ದಶೀಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪುಷ್ಟಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರ್ಶಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಿಪುಮಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಸಂವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಕಾಲಸುಸನ್ಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಮ್ಭಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ಶಲ್ಯಕೌತುಕವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಠಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಿವರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವರಾತ್ರಿದಿನಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಷ್ಟ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಷ್ಟ್ರವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾನಾಸವಮದಧ್ವಂಸಿಮೂಲಿಕಾಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಬೇರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 630 ।

ಪಾರಿಜಾತಪ್ರಸೂನಭಾಜೇ
ಓಂ ಬಲಿಮನ್ತ್ರೌಘಸಂಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಚಿನ್ತ್ಯಫಲಾವಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿಂಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧವೀವಿಪಿನಾನ್ತಸ್ಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷಾರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ಯಜುರ್ವೇದಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರಹಸ್ತಾಮ್ಬುಜದ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕಾಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಘವಾಲಾಘವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣೀಜನಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕುಲಮಾಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಙ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । 650 ।

ಓಂ ವಾರಿತಾಸುಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಭಾಧೀಶವನಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಧ್ವಾನ್ತರತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಜುಷ್ಟಾಹುತಾವಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾನನ್ದಕಲಾಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಯುಜ್ಯಸಾಧನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾ ಕರ್ಮಸಾಧಕಸಂಲೀನಧನದರ್ಶನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಕಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾವರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಅಮರೀಲಾಸ್ಯಮೋದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕಾರತ್ರಯಸಮ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಹಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಸಾದಾವಾಸಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದ್ರಶ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ಯೈ ನಮಃ । 670 ।

ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋತ್ರಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದದತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉನ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಊರ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಮೀರಾಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಯೋಗಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ । 690 ।

ಓಂ ವೀಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಣಾರುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಂಗಿಸಂಗಿಸಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ನೇಹಾರೋಗಮನಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ರಣೀಮೃಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮುನಾರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಸಲೀಕುಂಠಿತಾಮೋಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಖಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ರಷ್ಟ್ರೀವಶಾಯೈ ನಮಃ । 710 ।

ಓಂ ಜ್ಞಾನಿಮಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀಲಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರಚನ್ದ್ರಘೃಣಿರ್ಯೋಷಾವೀರ್ಯಾಕ್ರೀಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಾವಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೂತ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಯಾಯಾಗಾಹುತಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ಸುಧಾಘನಾಲೀನಪುಷ್ಟಿಮೃಷ್ಟಸುಧಾಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಿಣೀಕಾಮಿನೀಮುಕ್ತಾಮಣಿಶ್ರೇಣೀಫಣೀಶ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನತಾಚಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಜಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಜಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದುಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರೋಪೇನ್ದ್ರಾದಿಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ । 730 ।

ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರಲಶಿತಿಕಂಠಕುಟುಮ್ಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಲನ್ತೀಜ್ವಲನಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಲಜ್ಜಾಜ್ವಲ್ಯಜಮ್ಭದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಶಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಜ್ಯೋತಿಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಮೇಯಾತ್ಮನೇ
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜ್ವಲಿತೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತೀದುರ್ಗವಾಸಿಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಾಯೈ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಜ್ವಲನಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಿತಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಿತಾಲಲಿತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಕಾಧಿಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಸ್ಯಲೋಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಯಭೋಗಮಯಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾವಣ್ಯಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ । 750 ।

ಓಂ ಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಂಛನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಮ್ಪಟಾಲಂಘ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕುಲಾರ್ಣವಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಾಟನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಜ್ಜಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಸ್ಯಾಲಾಪಮುದಾಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಲದ್ಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸ್ತಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಲದ್ವೀರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಲನ್ಮನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಲತ್ಫಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜುಷಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜುಮ್ಪಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಕಾಸ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಲದ್ವಲಯಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಲತ್ಪ್ರಜ್ವಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ । 770 ।

ಓಂ ಜ್ವಾಲಮಾಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗಜ್ಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಲನಸಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಮ್ಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೇಲಿಹಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀಲಾಕ್ಲಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಯಾವಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಜ್ಜಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ಲೋಲಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧವೀರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧವೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಸದ್ವಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 790 ।

ಓಂ ಲಸತ್ಪೀಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಸನ್ಮಾಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಸತ್ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಂಕೃತ್ಯನುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರ್ಪಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರ್ಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಶೂಲಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರಚಿತ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ಲಸುರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ಲಪದ್ಮಾಸನಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಾಂಶುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕಲಾಲಿತಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕನುತಾಯೈ ನಮಃ । 810 ।

ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಿತಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಪ್ತಕುಂಕುಮಭಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಪಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಪ್ತಭಸ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಪ್ತಚನ್ದನಪಂಕಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀಲಾಭಾಷಣಸಂಲೋಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀನಕಸ್ತೂರಿಕಾದ್ರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಖಿತಾಮ್ಬುಜಚಕ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಖ್ಯಾಲಿಖಿತವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಚಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಕಂಠಪ್ರಿಯಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ । 830 ।

ಓಂ ನಿರುಪಪ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಣೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಕುಶಪರಾಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಣ್ಣದಾನವಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶ್ಶೇಷೀಕೃತತಾರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಕರಾಮನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಘ್ನಪರನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ನಿರಾಹಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀವೀನೀಲಾಮ್ಬರಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶಾಚರಕುಲಧ್ವಂಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಪರಮ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಮ್ಬಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾವೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿನ್ದಿತಾಸುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಘೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಗಲಾಕೃಷ್ಟಕೃತ್ತಿಜ್ಜ್ವಾಲಾವೃತಾಂಗಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀರಸಾಯೈ ನಮಃ । 850 ।

ಓಂ ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರನ್ತರಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಲೋಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀತಿಮತ್ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಘ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಮಿಷಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಮ್ಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟಸಂಹಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಿತಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ದುರುತ್ಸಹಮಹಾವೀರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಮೇಧೋತ್ಸವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಮಾಂಸಭಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂರೀಕೃತನಿಶಾಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂತೀದುಷ್ಟಗ್ರಹಮದಚುಮ್ಬ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಬಲರಕ್ಷಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷ್ಟಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷ್ಟಮ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷ್ಟಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ । 870 ।

ಓಂ ಷ್ಟಮ್ಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷ್ಟಮ್ಭಕೀಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಣೀರೋಗಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಾವೇಶಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಗ್ರಾಮಾಭಿರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಾಮೌಷಧಮಹಾವೀರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಾಮ್ಯಸರ್ವಭಯಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಗ್ರಹದ್ವೇಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಾಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಾಮದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹೀತಬ್ರಹ್ಮಮುಖ್ಯಾಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹೀತಾಯುಧಶಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಾಸಮಾಂಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹಸ್ಥಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ರಹಭೂತನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಮ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ । 890 ।

ಓಂ ಹಲಧೃಕ್ಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾರಹಾರಿಕುಚಾಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರ್ಷಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಸನಿನ್ದ್ಯನಿಶಾಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹವಿರ್ಭೋಕ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿತಾಶ್ವಾಧಿರೋಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿತ್ಪತಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಲಾಕೃಷ್ಟಸುರಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಹಾರೀತಶುಕವತ್ಪಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಯಮೇಧಾಭಿರಕ್ಷಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಾಕ್ಷರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಹಾಕಾರಹರಾಶುಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಯ್ಯಂಗವೀನಹೃದ್ವೃತ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾರೀತಾಂಶುಮಣಿದ್ಯುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುತಾಹೋಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರಾಲಯನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 910 ।

ಓಂ ಹುಂಕಾರಪಂಜರಶುಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರಕಮಲೇನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರರಾತ್ರಿಕಾಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರದ್ರುಮಮಂಜರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರದೀಪಿಕಾಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರಾರ್ಣವಕೌಮುದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುಮ್ಫಟ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುಮ್ಫಟ್ದ್ಯುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರಾಕಾಶಭಾಸ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ । 920 ।

See Also  Sri Hanuman Langoolastra Stotram In Kannada

ಓಂ ಸ್ಫಾಟಿಕಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫಟಿಕಾಕ್ಷಕರಾಮ್ಬುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕೀಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಡಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕಾರಾಹಿಶಿಖಾಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕಾರಸುಮನೋಮಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕಾರಕಮಲೇನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕಾರಸೌಧಶೃಂಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕಾರಾಧ್ವರದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕಾರಶುಕ್ತಿಕಾಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 930 ।

ಓಂ ಫಟ್ಕಾರದ್ರುಮಮಂಜರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕಾರವೀರಖಡ್ಗಾಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕಾರತನುಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕಾರಶಿಬಿಕಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕಾರಚ್ಛತ್ರಲಾಂಛಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕಾರಪೀಠನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕಾರಾವೃತಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕಾರಕುಂಜರಮದಪ್ರವಾಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಾಲಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಫಲಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲದಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಟ್ಕಾರಾಸ್ತ್ರಫಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯಚರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ನಗ್ರಹನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಮ್ಬುಜಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ । 950 ।

ಓಂ ಸ್ವರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಕಾರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಂವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸೈನ್ಯವಿಜಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಧಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಪಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಕೃತಾಖಿಲವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವೈರಿಣೀಖೇದಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರೂಪಜಿತಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾನೋಪಾದಾನನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾನಿದೌಘನಿರಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತಿಕುಮ್ಭದ್ವಯಕುಚಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತಿರಾಜಾಧಿರೋಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಯಗ್ರೀವಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 970 ।

ಓಂ ಹಸ್ತಿಕೃತ್ತಿಪ್ರಿಯಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಲೀಕೃತಸ್ವರಕುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾನಿವೃದ್ಧಿವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಹಾಹೂಹೂಮುಖಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಠದಾನಿತಕೃತ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹತಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹತದ್ವೇಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಟಕಾದ್ರಿಗುಹಾಗೃಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಲ್ಲೀನಟನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಗಹ್ವರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಹನುಮದ್ಗೀತಸಂಗೀತಹಾಸಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಸೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಕಾರಕನ್ದರಾಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಕಾರಕುಸುಮಾಸವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಕಾರತಟಿನೀಪೂರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಕಾರಜಲಪಂಕಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಕಾರಯಾಮಿನೀಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಕಾರಖಜಿತಾರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಕಾರಚಕ್ರವಾಲಾರ್ಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಕಾರಮರುದೀಧಿತ್ಯೈ ನಮಃ । 990 ।

ಓಂ ಹಕಾರವಾಸರಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಕಾರಗಿರಿನಿರ್ಝರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಕಾರಮಧುಮಾಧುರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಕಾರಾಶ್ರಮತಾಪಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಕಾರಮಧುವಾಸನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಕಾರಸ್ವರಕಾಹಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಕಾರಮನ್ತ್ರಬೀಜಾರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಕಾರಪಟಹಧ್ವನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಕಾರನಾರೀಲಾವಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಕಾರಪರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । 1000 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ॥

99999 ॥ ಶ್ರೀಬಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥

ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ನವಮುದ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂಗಕುಸುಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖ್ಯಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂಗಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಅಮೃತೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮರಾಗಕಿರೀಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಸೌಗನ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಿದ್ವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವತ್ರಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯರೇಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ವಸ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಆಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿತಪತ್ನೀಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಸಮಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಸ್ಥಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟತ್ರಿಂಶತ್ಕಲಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಗಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರಾದಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಣವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಭೂತಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಢಾನ್ಯಾಸಮಹಾಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಲಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಧಾರಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪುರಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಷಟ್ಕೋಣಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಕೋಣಪುರಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿನ್ದುಸ್ಥಲಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಘೋರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿತಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏತಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಖಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಬಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ॥

99999 ॥ ಶ್ರೀಬಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥

ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ನವಮುದ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂಗಕುಸುಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖ್ಯಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂಗಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಅಮೃತೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮರಾಗಕಿರೀಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಸೌಗನ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಿದ್ವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವತ್ರಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯರೇಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ವಸ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಆಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿತಪತ್ನೀಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಸಮಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಸ್ಥಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟತ್ರಿಂಶತ್ಕಲಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಗಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರಾದಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಣವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಭೂತಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಢಾನ್ಯಾಸಮಹಾಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಲಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಧಾರಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪುರಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಷಟ್ಕೋಣಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಕೋಣಪುರಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿನ್ದುಸ್ಥಲಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಘೋರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿತಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏತಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಖಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಬಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Durga Stotram:
1000 Names of Sri Durga – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil