1000 Names Of Sri Durga – Sahasranamavali Stotram In Malayalam

॥ Durga Sahasranamavali Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീദുര്‍ഗാസഹസ്രനാമാവലിഃ ॥

ധ്യാനം ।
1. സിംഹസ്ഥാ ശശിശേഖരാ മരകതപ്രഖ്യൈശ്ചതുര്‍ഭിര്‍ഭുജൈഃ ।
ശങ്ഖം ചക്രധനുഃ ശരാംശ്ച ദധതീ നേത്രൈസ്ത്രിഭിഃ ശോഭിതാ ॥

ആമുക്താങ്ഗദഹാരകങ്കണരണത്കാഞ്ചീ രണന്നൂപുരാ ।
ദുര്‍ഗാ ദുര്‍ഗതിഹാരിണീ ഭവതു നോ രത്നേല്ലസത്കുണ്ഡലാ ॥

2. മാതര്‍മേ മധുകൈടഭഘ്നി മഹിഷപ്രാണാപഹാരോദ്യമേ ।
ഹേലാനിര്‍ജിതധൂംരലോചനവധേ ഹേ ചണ്ഡമുണ്ഡാര്‍ദിനി ॥

നിശ്ശേഷീകൃതരക്തബീജദനുജേ നിത്യേ നിശുംഭാപഹേ ।
ശുംഭധ്വംസിനി സംഹരാശു ദുരിതം ദുര്‍ഗേ നമസ്തേഽംബികേ ॥

3. ഹേമപ്രഖ്യാമിന്ദുഖണ്ഡാര്‍ധമൌലിം ।
ശങ്ഖാരിഷ്ടാഭീതിഹസ്താം ത്രിണേത്രാം ॥

ഹേമാബ്ജസ്ഥാം പീതവസ്ത്രാം പ്രസന്നാം ।
ദേവീം ദുര്‍ഗാം ദിവ്യരൂപാം നമാമി ॥

4. ഉദ്യദ്വിദ്യുത്കരാലാകുലഹരിഗലസംസ്ഥാരിശങ്ഖാസിഖേടേ-
ഷ്വിഷ്വാസാഖ്യത്രിശൂലാനരിഗണഭയദാ തര്‍ജനീം സന്ദധാനാ ।
ചര്‍മാസ്യുത്തീര്‍ണദോര്‍ഭിഃ പ്രഹരണനിപുണാഭിര്‍വൃതാ കന്യകാഭിഃ
ദദ്യാത്കാര്‍ശാനഭീഷ്ടാന്‍ ത്രിണയനലലിതാ ചാപി കാത്യായനീ വഃ ॥

5. അരിശങ്ഖകൃപാണഖേടബാണാന്‍ സുധനുഃ ശൂലകകര്‍തരീം തര്‍ജനീം ദധാനാ ।
ഭജതാം മഹിഷോത്തമാങ്ഗസംസ്ഥാ നവദൂര്‍വാസദൃശീശ്രിയേഽസ്തു ദുര്‍ഗാ ॥

ഓം ശ്രീദുര്‍ഗായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിജഗന്‍മാത്രേ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമത്കൈലാസവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹിമാചലഗുഹാകാന്തമാണിക്യമണിമണ്ഡപായൈ നമഃ ।
ഓം ഗിരിദുര്‍ഗായൈ നമഃ ।
ഓം ഗൌരഹസ്തായൈ നമഃ ।
ഓം ഗണനാഥവൃതാങ്ഗണായൈ നമഃ ।
ഓം കല്‍പകാരണ്യസംവീതമാലതീകുഞ്ജമന്ദിരായൈ നമഃ ।
ഓം ധര്‍മസിംഹാസനാരൂഢായൈ നമഃ ।
ഓം ഡാകിന്യാദി സമാശ്രിതായൈ നമഃ ॥ 10 ॥

ഓം സിദ്ധവിദ്യാധരാമര്‍ത്യവധൂടീനികരസ്തുതായൈ നമഃ ।
ഓം ചിന്താമണിശിലാക്ലൃപ്തദ്വാരാവലിഗൃഹാന്തരായൈ നമഃ ।
ഓം കടാക്ഷവീക്ഷണാപേക്ഷകമലാക്ഷിസുരാങ്ഗനായൈ നമഃ ।
ഓം ലീലാഭാഷണസംലോലകമലാസനവല്ലഭായൈ നമഃ ।
ഓം യാമലോപനിഷന്‍മന്ത്രവിലപച്ഛുകപുങ്ഗവായൈ നമഃ ।
ഓം ദൂര്‍വാദലശ്യാമരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം ദുര്‍വാരമതവിഹ്വലായൈ നമഃ ।
ഓം നവകോരകസമ്പത്ശ്രീകല്‍പകാരണ്യകുന്തലായൈ നമഃ ।
ഓം വേണീകൈതകബര്‍ഹാംശുവിജിതസ്മരപട്ടസായൈ നമഃ ।
ഓം കചസീമന്തരേഖാന്തലംബമാണിക്യലംബികായൈ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം പുഷ്പബാണശരാലീഢഘനധമ്മില്ലഭൂഷണായൈ നമഃ ।
ഓം ഭാലചന്ദ്രകലാപ്രാന്തസത്സുധാബിന്ദുമൌക്തികായൈ നമഃ ।
ഓം ചൂലീകാദംബിനീശ്ലിഷ്ടചന്ദ്രരേഖാലലാടികായൈ നമഃ ।
ഓം ചന്ദ്രമണ്ഡലസംയുക്തഭൌമകുങ്കുമരേഖികായൈ നമഃ ।
ഓം കേശാഭ്രമുക്തകോദണ്ഡസദൃഗ്ഭ്രൂലതികാഞ്ചിതായൈ നമഃ ।
ഓം മാരചാപലസച്ഛുഭ്രമൃഗനാഭിവിശേഷകായൈ നമഃ ।
ഓം കര്‍ണപൂരിതകഹ്ലാരാകാങ്ക്ഷിതാപാങ്ഗവീക്ഷണായൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷീരാശയോത്പലാകാരവിലസത്കൃഷ്ണതാരകായൈ നമഃ ।
ഓം നേത്രപങ്കേരുഹാന്തഃസ്ഥഭ്രമദ്ഭ്രമരതാരകായൈ നമഃ ।
ഓം ഗരലാവൃതകല്ലോലനിമേഷാഞ്ജനഭാസുരായൈ നമഃ ॥ 30 ॥

ഓം തീക്ഷ്ണാഗ്രധാരപ്രദ്യുംനശസ്ത്രപ്രത്യസ്ത്രവീക്ഷണായൈ നമഃ ।
ഓം മുഖചന്ദ്രസുധാപൂരലുഢന്‍മീനാഭലോചനായൈ നമഃ ।
ഓം മൌക്തികാവൃതതാടങ്കമണ്ഡലദ്വയമണ്ഡിതായൈ നമഃ ।
ഓം കന്ദര്‍പധ്വജതാകീര്‍ണമകരാങ്കിതകുണ്ഡലായൈ നമഃ ।
ഓം കര്‍ണരത്നൌഘചിന്താര്‍കകമനീയമുഖാംബുജായൈ നമഃ ।
ഓം കാരുണ്യസ്യന്ദിവദനായൈ നമഃ ।
ഓം കണ്ഠമൂലസുകുങ്കുമായൈ നമഃ ।
ഓം ഓഷ്ഠബിംബഫലാമോദശുകതുണ്ഡാഭനാസികായൈ നമഃ ।
ഓം തിലചമ്പകപുഷ്പശ്രീനാസികാഭരണോജ്ജ്വലായൈ നമഃ ।
ഓം നാസാചമ്പകസംസ്രസ്തമധുബിന്ദുകമൌക്തികായൈ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം മുഖപങ്കജകിഞ്ജല്‍കമുക്താജാലസുനാസികായൈ നമഃ ।
ഓം സാലുവേശമുഖാസ്വാദ ലോലുപാധരപല്ലവായൈ നമഃ ।
ഓം രദനാംശനടീരങ്ഗപ്രസ്താവനപടാധരായൈ നമഃ ।
ഓം ദന്തലക്ഷ്മീഗൃഹദ്വാരനീഹാരാംശ്വധരച്ഛദായൈ നമഃ ।
ഓം വിദ്രുമാധരബാലാര്‍കമിശ്രസ്മേരാംശുകൌമുദ്യൈ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രബീജാങ്കുരാകാരദ്വിജാവലിവിരാജിതായൈ നമഃ ।
ഓം സല്ലാപലക്ഷ്മീമാങ്ഗല്യമൌക്തികസ്രഗ്രദാലയായൈ നമഃ ।
ഓം താംബൂലസാരസൌഗന്ധിസകലാംനായതാലുകായൈ നമഃ ।
ഓം കര്‍ണലക്ഷ്മീവിലാസാര്‍ഥമണിദര്‍പണഗണ്ഡഭുവേ നമഃ ।
ഓം കപോലമുകുലാക്രാന്തകര്‍ണതാടങ്കദീധിതയേ നമഃ ॥ 50 ॥

ഓം മുഖപദ്മരജസ്തൂലഹരിദ്രാചൂര്‍ണമണ്ഡിതായൈ നമഃ ।
ഓം കണ്ഠാദര്‍ശപ്രഭാസാന്ദ്രവിജിതശ്രീവിരാജിതായൈ നമഃ ।
ഓം ദേശികേശഹൃദാനന്ദസമ്പച്ചിബുകപേടികായൈ നമഃ ।
ഓം ശരഭാധീശസംബദ്ധമാങ്ഗല്യമണികന്ധരായൈ നമഃ ।
ഓം കസ്തൂരീപങ്കസഞ്ജാതഗലനാലമുഖാംബുജായൈ നമഃ ।
ഓം ലാവണ്യാംഭോധിമധ്യസ്ഥശങ്ഖസന്നിഭകന്ധരായൈ നമഃ ।
ഓം ഗലശങ്ഖപ്രസൂതാംശുമുക്താദാമവിരാജിതായൈ നമഃ ।
ഓം മാലതീമല്ലികാതുല്യഭുജദ്വയമനോഹരായൈ നമഃ ।
ഓം കനകാങ്ഗദകേയൂരച്ഛവിനിര്‍ജിതഭാസ്കരായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രകോഷ്ഠവലയാക്രാന്തപരിവേഷഗ്രഹദ്യുതയേ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം വലയദ്വയവൈഡൂര്യജ്വാലാലീഢകരാംബുജായൈ നമഃ ।
ഓം ബാഹുദ്വയലതാഗ്രസ്തപല്ലവാഭകരാങ്ഗുല്യൈ നമഃ ।
ഓം കരപങ്കേരുഹഭ്രാംയദ്രവിമണ്ഡലകങ്കണായൈ നമഃ ।
ഓം അങ്ഗുലീവിദ്രുമലതാപര്‍വസ്വര്‍ണാങ്ഗുലീയകായൈ നമഃ ।
ഓം ഭാഗ്യപ്രദകരാന്തസ്ഥശങ്ഖചക്രാങ്കമുദ്രികായൈ നമഃ ।
ഓം കരപദ്മദലപ്രാന്തഭാസ്വദ്രത്നനഖാങ്കുരായൈ നമഃ ।
ഓം രത്നഗ്രൈവേയഹാരാതിരമണീയകുചാന്തരായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രാലംബികൌസ്തുഭമണിപ്രഭാലിപ്തസ്തനാന്തരായൈ നമഃ ।
ഓം ശരഭാധീശനേത്രാംശുകഞ്ചുകസ്തനമണ്ഡലായൈ നമഃ ।
ഓം രതീവിവാഹകാലശ്രീപൂര്‍ണകുംഭസ്തനദ്വയായൈ നമഃ ॥ 70 ॥

ഓം അനങ്ഗജീവനപ്രാണമന്ത്രകുംഭസ്തനദ്വയായൈ നമഃ ।
ഓം മധ്യവല്ലീപ്രാജ്യഫലദ്വയവക്ഷേജഭാസുരായൈ നമഃ ।
ഓം സ്തനപര്‍വതപര്യന്തചിത്രകുങ്കുമപത്രികായൈ നമഃ ।
ഓം ഭ്രമരാലീഢരാജീവകുഡ്മലസ്തനചൂചുകായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാശരഭഹൃദ്രാഗരക്തവസ്ത്രേത്തരീയകായൈ നമഃ ।
ഓം അനൌപംയാതിലാവണ്യപാര്‍ഷ്ണിഭാഗാഭിനന്ദിതായൈ നമഃ ।
ഓം സ്തനസ്തബകരാരാജദ്രോമവല്ലീതലോദരായൈ നമഃ ।
ഓം കൃഷ്ണരോമാവലീകൃഷ്ണസപ്തപത്രോദരച്ഛവയേ നമഃ ।
ഓം സൌന്ദര്യപൂരസമ്പൂര്‍ണപ്രവാഹാവര്‍തനാഭികായൈ നമഃ ।
ഓം അനങ്ഗരസപൂരാബ്ധിതരങ്ഗാഭവലിത്രയായൈ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം സന്ധ്യാരുണാംശുകൌസുംഭപടാവൃതകടീതട്യൈ നമഃ ।
ഓം സപ്തകിങ്കിണികാശിഞ്ജദ്രത്നകാന്തികലാപിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മേഖലാദാമസങ്കീര്‍ണമയൂഖാവൃതനീവികായൈ നമഃ ।
ഓം സുവര്‍ണസൂത്രാകലിതസൂക്ഷ്മരത്നാംബരാചലായൈ നമഃ ।
ഓം വീരേശ്വരാനങ്ഗസരിത്പുലിനീജഘനസ്ഥലായൈ നമഃ ।
ഓം അസാദൃശ്യനിതംബശ്രീരംയരംഭോരുകാണ്ഡയുജേ നമഃ ।
ഓം ഹലമല്ലകനേത്രാഭാവ്യാപ്തസന്ധിമനോഹരായൈ നമഃ ।
ഓം ജാനുമണ്ഡലധിക്കാരിരാശികൂടതടീകട്യൈ നമഃ ।
ഓം സ്മരതൂണീരസങ്കാശജങ്ഘാദ്വിതയസുന്ദര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗുല്‍ഫദ്വിതയസൌഭാഗ്യജിതതാലഫലദ്വയ്യൈ നമഃ ॥ 90 ॥

ഓം ദ്യുമണിംരക്ഷണാഭാങ്ഘ്രിയുഗ്മനൂപുരമണ്ഡലായൈ നമഃ ।
ഓം രണദ്വലയസല്ലാപദ്രത്നമാലാഭപാദുകായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രപദാത്മകശസ്ത്രൌഘവിലസച്ചര്‍മപുസ്തകായൈ നമഃ ।
ഓം ആധാരകൂര്‍മപൃഷ്ഠാഭപാദപൃഷ്ഠവിരാജിതായൈ നമഃ ।
ഓം പാദാങ്ഗുലിപ്രഭാജാലപരാജിതദിവാകരായൈ നമഃ ।
ഓം ചക്രചാമരമത്സ്യാങ്കചരണസ്ഥലപങ്കജായൈ നമഃ ।
ഓം സുരേന്ദ്രകോടിമുകുടീരത്നസങ്ക്രാന്തപാദുകായൈ നമഃ ।
ഓം അവ്യാജകരുണാഗുപ്തതന്വൈ നമഃ ।
ഓം അവ്യാജസുന്ദര്യൈ നമഃ ।
ഓം ശൃങ്ഗാരരസസാംരാജ്യപദപട്ടാഭിഷേചിതായൈ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം ശിവായൈ നമഃ ।
ഓം ഭവാന്യൈ നമഃ ।
ഓം രുദ്രാണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ശര്‍വാണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്‍വമങ്ഗലായൈ നമഃ ।
ഓം ഉമായൈ നമഃ ।
ഓം കാത്യായന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭദ്രായൈ നമഃ ।
ഓം പാര്‍വത്യൈ നമഃ ।
ഓം പാവനാകൃത്യൈ നമഃ ॥ 110 ॥

ഓം മൃഡാന്യൈ നമഃ ।
ഓം ചണ്ഡികായൈ നമഃ ।
ഓം മാത്രേ നമഃ ।
ഓം രത്യൈ നമഃ ।
ഓം മങ്ഗലദേവതായൈ നമഃ ।
ഓം കാല്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹൈമവത്യൈ നമഃ ।
ഓം വീരായൈ നമഃ ।
ഓം കപാലശൂലധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ശരഭായൈ നമഃ । 120 ।

ഓം ശാംഭവ്യൈ നമഃ ।
ഓം മായാതന്ത്രായൈ നമഃ ।
ഓം തന്ത്രാര്‍ഥരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തരുണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ധര്‍മദായൈ നമഃ ।
ഓം ധര്‍മതാപസ്യൈ നമഃ ।
ഓം താരകാകൃത്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹരായൈ നമഃ ।
ഓം മഹേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം മുഗ്ധായൈ നമഃ । 130 ।

ഓം ഹംസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹംസവാഹനായൈ നമഃ ।
ഓം ഭാഗ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ബലകര്യൈ നമഃ ।
ഓം നിത്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഭക്തിഗംയായൈ നമഃ ।
ഓം ഭയാപഹായൈ നമഃ ।
ഓം മാതങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം രസികായൈ നമഃ ।
ഓം മത്തായൈ നമഃ । 140 ।

ഓം മാലിനീമാല്യധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം മോഹിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മുദിതായൈ നമഃ ।
ഓം കൃഷ്ണായൈ നമഃ ।
ഓം മുക്തിദായൈ നമഃ ।
ഓം മോദഹര്‍ഷിതായൈ നമഃ ।
ഓം ശൃങ്ഗാര്യൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രീകര്യൈ നമഃ ।
ഓം ശൂരജയിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ജയശൃങ്ഖലായൈ നമഃ । 150 ।

ഓം സത്യൈ നമഃ ।
ഓം താരാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം തന്വ്യൈ നമഃ ।
ഓം താരനാദായൈ നമഃ ।
ഓം തഡിത്പ്രഭായൈ നമഃ ।
ഓം അപര്‍ണായൈ നമഃ ।
ഓം വിജയായൈ നമഃ ।
ഓം നീലീരഞ്ജിതായൈ നമഃ ।
ഓം അപരാജിതായൈ നമഃ ।
ഓം ശങ്കര്യൈ നമഃ । 160 ।

ഓം രമണീരാമായൈ നമഃ ।
ഓം ശൈലേന്ദ്രതനയായൈ നമഃ ।
ഓം മഹ്യൈ നമഃ ।
ഓം ബാലായൈ നമഃ ।
ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്ംയൈ നമഃ ।
ഓം പരമായൈ നമഃ ।
ഓം പരദേവതായൈ നമഃ ।
ഓം ഗായത്രീരസികായൈ നമഃ ।
ഓം വിദ്യായൈ നമഃ । 170 ।

ഓം ഗങ്ഗായൈ നമഃ ।
ഓം ഗംഭീരവൈഭവായൈ നമഃ ।
ഓം ദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ദാക്ഷായണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷദമന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദാരുണപ്രഭായൈ നമഃ ।
ഓം മാര്യൈ നമഃ ।
ഓം മാരകര്യൈ നമഃ ।
ഓം മൃഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രിണ്യൈ നമഃ । 180 ।

ഓം മന്ത്രവിഗ്രഹായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വാലാമയ്യൈ നമഃ ।
ഓം പരാരക്തായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വാലാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം ധൂംരലോചനായൈ നമഃ ।
ഓം വാമാകുതൂഹലായൈ നമഃ ।
ഓം കുല്യായൈ നമഃ ।
ഓം കോമലായൈ നമഃ ।
ഓം കുഡ്മലസ്തന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദണ്ഡിന്യൈ നമഃ । 190 ।

ഓം മുണ്ഡിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ധീരായൈ നമഃ ।
ഓം ജയകന്യായൈ നമഃ ।
ഓം ജയങ്കര്യൈ നമഃ ।
ഓം ചാമുണ്ഡ്യൈ നമഃ ।
ഓം ചണ്ഡമുണ്ഡേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ചണ്ഡമുണ്ഡനിഷൂദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭദ്രകാല്യൈ നമഃ ।
ഓം വഹ്നിദുര്‍ഗായൈ നമഃ ।
ഓം പാലിതാമരസൈനികായൈ നമഃ ।
ഓം യോഗിനീഗണസംവീതായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രബലായൈ നമഃ ।
ഓം ഹംസഗാമിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ശുംഭാസുരപ്രാണഹന്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം സൂക്ഷ്മായൈ നമഃ ।
ഓം ശോഭനവിക്രമായൈ നമഃ ।
ഓം നിശുംഭവീര്യശമന്യൈ നമഃ ।
ഓം നിര്‍നിദ്രായൈ നമഃ ।
ഓം നിരുപപ്ലവായൈ നമഃ ।
ഓം ധര്‍മസിംഹധൃതായൈ നമഃ । 210 ।

ഓം മാല്യൈ നമഃ ।
ഓം നാരസിംഹാങ്ഗലോലുപായൈ നമഃ ।
ഓം ഭുജാഷ്ടകയുതായൈ നമഃ ।
ഓം തുങ്ഗായൈ നമഃ ।
ഓം തുങ്ഗസിംഹാസനേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം രാജരാജേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ജ്യോത്സ്നായൈ നമഃ ।
ഓം രാജ്യസാംരാജ്യദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രകേലിശുകാലാപായൈ നമഃ ।
ഓം മഹനീയായൈ നമഃ । 220 ।

ഓം മഹാശനായൈ നമഃ ।
ഓം ദുര്‍വാരകരുണാസിന്ധവേ നമഃ ।
ഓം ധൂമലായൈ നമഃ ।
ഓം ദുഷ്ടനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വീരലക്ഷ്ംയൈ നമഃ ।
ഓം വീരപൂജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം വീരവേഷമഹോത്സവായൈ നമഃ ।
ഓം വനദുര്‍ഗായൈ നമഃ ।
ഓം വഹ്നിഹസ്തായൈ നമഃ ।
ഓം വാഞ്ഛിതാര്‍ഥപ്രദായിന്യൈ നമഃ । 230 ।

ഓം വനമാല്യൈ നമഃ ।
ഓം വാരാഹ്യൈ നമഃ ।
ഓം വാഗാസാരനിവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഏകാകിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഏകസിംഹസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ഏകദന്തപ്രസൂതിന്യൈ നമഃ ।
ഓം നൃസിംഹചര്‍മവസനായൈ നമഃ ।
ഓം നിര്‍നിരീക്ഷ്യായൈ നമഃ ।
ഓം നിരങ്കുശായൈ നമഃ ।
ഓം നൃപാലവീര്യനിര്‍വേഗായൈ നമഃ । 240 ।

ഓം നീചഗ്രാമനിഷൂദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സുദര്‍ശനാസ്ത്രദര്‍പഘ്ന്യൈ നമഃ ।
ഓം സോമഖണ്ഡാവതംസികായൈ നമഃ ।
ഓം പുലിന്ദകുലസംസേവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം പുഷ്പധുത്തൂരമാലികായൈ നമഃ ।
ഓം ഗുഞ്ജാമണിലസന്‍മാലാശങ്ഖതാടങ്കശോഭിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മാതങ്ഗമദസിന്ദൂരതിലകായൈ നമഃ ।
ഓം മധുവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം പുലിന്ദിനീശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ശ്യാമായൈ നമഃ । 250 ।

ഓം ചലചേലകടിസ്ഥലായൈ നമഃ ।
ഓം ബര്‍ഹാവതംസധമ്മില്ലായൈ നമഃ ।
ഓം തമാലശ്യാമലാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം ശത്രുസംഹാരശസ്ത്രാങ്ഗപാശകോദണ്ഡധാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം കങ്കാല്യൈ നമഃ ।
ഓം നാരസിംഹാങ്ഗരക്തപാനസമുത്സുകായൈ നമഃ ।
ഓം വസാമലിനവാരാഹദംഷ്ട്രാപ്രാലംബമാലികായൈ നമഃ ।
ഓം സന്ധ്യാരുണജടാധാരികാലമേഘസമപ്രഭായൈ നമഃ ।
ഓം ചതുര്‍മുഖശിരോമാലായൈ സര്‍പയജ്ഞേപവീതിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷയജ്ഞാനലധ്വംസദലിതാമരഡാംഭികായൈ നമഃ । 260 ।

ഓം വീരഭദ്രാമോദകരവീരാടോപവിഹാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ജലദുര്‍ഗായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാമത്തദനുജപ്രാണഭക്ഷിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം പരമന്ത്രഭക്ഷിവഹ്നിജ്വാലാകീര്‍ണത്രിലോചനായൈ നമഃ ।
ഓം ശത്രുശല്യമയാമോഘനാദനിര്‍ഭിന്നദാനവായൈ നമഃ ।
ഓം രാക്ഷസപ്രാണമഥനവക്രദംഷ്ട്രായൈ മഹോജ്ജ്വലായൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷുദ്രഗ്രഹാപഹായൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷുദ്രമന്ത്രതന്ത്രക്രിയാപഹായൈ നമഃ ।
ഓം വ്യാഘ്രാജിനാംബരധരായൈ നമഃ ।
ഓം വ്യാലകങ്കണഭൂഷണായൈ നമഃ । 270 ।

ഓം ബലിപൂജാപ്രിയക്ഷുദ്രപൈശാചമദനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സമ്മോഹനാസ്ത്രമന്ത്രാത്തദാനവൌഘവിനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം കാമക്രാന്തമനോവൃത്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം കാമകേലികലാരതായൈ നമഃ ।
ഓം കര്‍പൂരവീടികാപ്രീതായൈ നമഃ ।
ഓം കാമിനീജനമോഹിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സ്വപ്നവത്യൈ നമഃ ।
ഓം സ്വപ്നഭോഗധ്വംസിതാഖിലദാനവായൈ നമഃ ।
ഓം ആകര്‍ഷണക്രിയാലോലായൈ നമഃ ।
ഓം ആശ്രിതാഭീഷ്ടദായിന്യൈ നമഃ । 280 ।

ഓം ജ്വാലാമുഖ്യൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വാലനേത്രായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വാലാങ്ഗായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വരനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ശല്യാകര്യൈ നമഃ ।
ഓം ശല്യഹന്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ശല്യമന്ത്രചലാചലായൈ നമഃ ।
ഓം ചതുര്‍ഥ്യൈ നമഃ ।
ഓം അകുഹരായൈ നമഃ ।
ഓം രൌദ്ര്യൈ നമഃ । 290 ।

ഓം താപഘ്ന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദരനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദാരിദ്ര്യശമന്യൈ നമഃ ।
ഓം ക്രുദ്ധായൈ നമഃ ।
ഓം വ്യാധിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വ്യാധിനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മരക്ഷോഹരായൈ നമഃ ।
ഓം ബ്രാഹ്ംയൈ നമഃ ।
ഓം ഗണഹാര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗണേശ്വര്യൈ നമഃ । 300 ।

See Also  108 Names Of Pratyangira – Ashtottara Shatanamavali In Bengali

ഓം ആവേശഗ്രഹസംഹാര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹന്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം മന്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹരിപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം കൃത്തികായൈ നമഃ ।
ഓം കൃത്തിഹരണായൈ നമഃ ।
ഓം ഗൌര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗംഭീരമാനസായൈ നമഃ ।
ഓം യുദ്ധപ്രീതായൈ നമഃ ।
ഓം യുദ്ധകാര്യൈ നമഃ । 310 ।

ഓം യോദ്ധഗൃണ്യായൈ നമഃ ।
ഓം യുധിഷ്ഠിരായൈ നമഃ ।
ഓം തുഷ്ടിദായൈ നമഃ ।
ഓം പുഷ്ടിദായൈ നമഃ ।
ഓം പുണ്യഭോഗമോക്ഷഫലപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം അപാപായൈ നമഃ ।
ഓം പാപശമന്യൈ നമഃ ।
ഓം അരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം രൂപദാരുണായൈ നമഃ ।
ഓം അന്നദായൈ നമഃ । 320 ।

ഓം ധനദായൈ നമഃ ।
ഓം പൂതായൈ നമഃ ।
ഓം അണിമാദിഫലപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധിദായൈ നമഃ ।
ഓം ബുദ്ധിദായൈ നമഃ ।
ഓം ശൂലായൈ നമഃ ।
ഓം ശിഷ്ടാചാരപരായണായൈ നമഃ ।
ഓം അമായായൈ നമഃ ।
ഓം അമരാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഹംസമന്ത്രായൈ നമഃ । 330 ।

ഓം ഹലായുധായൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷാമപ്രധ്വംസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷോഭ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ശാര്‍ദൂലാസനവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സത്ത്വരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം തമോഹന്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം സൌംയായൈ നമഃ ।
ഓം സാരങ്ഗഭാവനായൈ നമഃ ।
ഓം ദ്വിസഹസ്രകരായൈ നമഃ ।
ഓം ശുദ്ധായൈ നമഃ । 340 ।

ഓം സ്ഥൂലസിംഹസുവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം നാരായണ്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാവീര്യായൈ നമഃ ।
ഓം നാദബിന്ദ്വന്തരാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം ഷഡ്ഗുണായൈ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വനിലയായൈ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വാതീതായൈ നമഃ ।
ഓം അമൃതേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം സുരമൂര്‍ത്യൈ നമഃ ।
ഓം സുരാരാധ്യായൈ നമഃ । 350 ।

ഓം സുമുഖായൈ നമഃ ।
ഓം കാലരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സന്ധ്യാരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം കാന്തിമത്യൈ നമഃ ।
ഓം ഖേചര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭുവനേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം മൂലപ്രകൃത്യൈ നമഃ ।
ഓം അവ്യക്തായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാമായായൈ നമഃ ।
ഓം മനോന്‍മന്യൈ നമഃ । 360 ।

ഓം ജ്യേഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ഓം വാമായൈ നമഃ ।
ഓം ജഗന്‍മൂലായൈ നമഃ ।
ഓം സൃഷ്ടിസംഹാരകാരണായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വതന്ത്രായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വവശായൈ നമഃ ।
ഓം ലോകഭോഗദായൈ നമഃ ।
ഓം സുരനന്ദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ചിത്രാചിത്രാകൃത്യൈ നമഃ ।
ഓം സചിത്രവസനപ്രിയായൈ നമഃ । 370 ।

ഓം വിഷാപഹായൈ നമഃ ।
ഓം വേദമന്ത്രായൈ നമഃ ।
ഓം വേദവിദ്യാവിലാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം കുണ്ഡലീകന്ദനിലയായൈ നമഃ ।
ഓം ഗുഹ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഗുഹ്യകവന്ദിതായൈ നമഃ ।
ഓം കാലരാത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം കലാനിഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ഓം കൌമാര്യൈ നമഃ ।
ഓം കാമമോഹിന്യൈ നമഃ । 380 ।

ഓം വശ്യാദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വരാരോഹായൈ നമഃ ।
ഓം വന്ദാരുജനവത്സലായൈ നമഃ ।
ഓം സഞ്ജ്വാലാമാലിനീശക്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം സുരാപ്രീതായൈ നമഃ ।
ഓം സുവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹിഷാസുരസംഹാര്യൈ നമഃ ।
ഓം മത്തമാതങ്ഗഗാമിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മദഗന്ധിതമാതങ്ഗായൈ നമഃ ।
ഓം വിദ്യുദ്ദാമാഭിസുന്ദര്യൈ നമഃ । 390 ।

ഓം രക്തബീജാസുരധ്വംസ്യൈ നമഃ ।
ഓം വീരപാണാരുണേക്ഷണായൈ നമഃ ।
ഓം മഹിഷോത്തമസംരൂഢമാംസപ്രോതായുതാഞ്ചലായൈ നമഃ ।
ഓം യശോവത്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹേമകൂടതുങ്ഗശൃങ്ഗനികേതനായൈ നമഃ ।
ഓം ദാനകല്‍പകസച്ഛായായൈ നമഃ ।
ഓം സന്താനാദിഫലപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം ആശ്രിതാഭീഷ്ടവരദായൈ നമഃ ।
ഓം അഖിലാഗമഗോപിതായൈ നമഃ ।
ഓം ദാരിദ്ര്യശൈലദംഭോല്യൈ നമഃ । 400 ।

ഓം ക്ഷുദ്രപങ്കജചന്ദ്രികായൈ നമഃ ।
ഓം രോഗാന്ധകാരചണ്ഡാംശവേ നമഃ ।
ഓം പാപദ്രുമകുഠാരികായൈ നമഃ ।
ഓം ഭവാടവീദാവവഹ്ന യേ നമഃ ।
ഓം ശത്രുതൂലസ്ഫുലിങ്ഗരുചേ നമഃ ।
ഓം സ്ഫോടകോരഗമായൂര്യൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷുദ്രപ്രാണനിവാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം അപസ്മാരമൃഗവ്യാഘ്രായൈ നമഃ ।
ഓം ചിത്തക്ഷോഭവിമോചിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷയമാതങ്ഗപഞ്ചാസ്യായൈ നമഃ । 410 ।

ഓം കൃച്ഛ്രവര്‍ഗാപഹാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം പീനസശ്വാസകാസഘ്ന്യൈ നമഃ ।
ഓം പിശാചോപാധിമോചിന്യൈ നമഃ ।
ഓം വിവാദശമന്യൈ നമഃ ।
ഓം ലോകബാധാപഞ്ചകനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം അപവാദഹരായൈ സേവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സങ്ഗ്രാമവിജയപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം രക്തപിത്തഗലവ്യാധിഹരായൈ നമഃ ।
ഓം ഹരവിമോഹിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷുദ്രശല്യമയായൈ നമഃ । 420 ।

ഓം ദാസകാര്യാരംഭസമുത്സുകായൈ നമഃ ।
ഓം കുഷ്ഠഗുല്‍മപ്രമേഹഘ്ന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗൂഢശല്യവിനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭക്തിമത്പ്രാണസൌഹാര്‍ദായൈ നമഃ ।
ഓം സുഹൃദ്വംശാഭിവര്‍ധികായൈ നമഃ ।
ഓം ഉപാസ്യായൈ നമഃ ।
ഓം അഖിലംലേച്ഛമദമാനവിമോചന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭൈരവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭീഷണായൈ നമഃ ।
ഓം ഭീഷായൈ നമഃ । 430 ।

ഓം ഭിന്നാരാതിരണാഞ്ചലായൈ നമഃ ।
ഓം വ്യൂഹധ്വംസ്യൈ നമഃ ।
ഓം വീരഹവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം വീര്യാത്മനേ നമഃ ।
ഓം വ്യൂഹരക്ഷികായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാരാഷ്ട്രായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാസേനായൈ നമഃ ।
ഓം മാംസാശ്യൈ നമഃ ।
ഓം മാധവാനുജായൈ നമഃ ।
ഓം വ്യാഘ്രധ്വജായൈ നമഃ । 440 ।

ഓം വജ്രനഖ്യൈ നമഃ ।
ഓം വജ്രായൈ നമഃ ।
ഓം വ്യാഘ്രനിഷൂദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഖഡ്ഗിനീകന്യകാവേഷായൈ നമഃ ।
ഓം കൌമാര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഖങ്ഗവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സങ്ഗ്രാമവാസിന്യസ്താസ്ത്രായൈ നമഃ ।
ഓം ധീരജ്യാസായകാസനായൈ നമഃ ।
ഓം കോദണ്ഡധ്വനികൃതേ നമഃ ।
ഓം ക്രുദ്ധായൈ നമഃ । 450 ।

ഓം ക്രൂരദൃഷ്ടിഭയാനകായൈ നമഃ ।
ഓം വീരാഗ്രഗാമിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദുഷ്ടാസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം ശത്രുഭക്ഷിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സന്ധ്യാടവീചരായൈ നമഃ ।
ഓം വിത്തഗോപനായൈ നമഃ ।
ഓം വിത്തകൃച്ചലായൈ നമഃ ।
ഓം കൈടഭാസുരസംഹാര്യൈ നമഃ ।
ഓം കാല്യൈ നമഃ ।
ഓം കല്യാണകോമലായൈ നമഃ । 460 ।

ഓം നന്ദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം നന്ദിചരിതായൈ നമഃ ।
ഓം നരകാലയമോചനായൈ നമഃ ।
ഓം മലയാചലശൃങ്ഗസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ഗന്ധിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സുരതാലസായൈ നമഃ ।
ഓം കാദംബരീകാന്തിമത്യൈ നമഃ ।
ഓം കാന്തായൈ നമഃ ।
ഓം കാദംബരാശനായൈ നമഃ ।
ഓം മധുദാനവവിദ്രാവ്യൈ നമഃ । 470 ।

ഓം മധുപായൈ നമഃ ।
ഓം പാടലാരുണായൈ നമഃ ।
ഓം രാത്രിഞ്ചരായൈ നമഃ ।
ഓം രാക്ഷസഘ്ന്യൈ നമഃ ।
ഓം രംയായൈ നമഃ ।
ഓം രാത്രിസമര്‍ചിതായൈ നമഃ ।
ഓം ശിവരാത്രിമഹാപൂജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ദേവലോകവിഹാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ധ്യാനാദി കാലസഞ്ജപ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഭക്തസന്താനഭാഗ്യദായൈ നമഃ । 480 ।

ഓം മധ്യാഹ്നകാലസന്തര്‍പ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ജയസംഹാരശൂലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിയംബകായൈ നമഃ ।
ഓം മഖധ്വംസ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരായൈ നമഃ ।
ഓം പുരശൂലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം രങ്ഗസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം രഞ്ജിന്യൈ നമഃ ।
ഓം രങ്ഗായൈ നമഃ ।
ഓം സിന്ദൂരാരുണശാലിന്യൈ നമഃ । 490 ।

ഓം സുന്ദോപസുന്ദഹന്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം സൂക്ഷ്മായൈ നമഃ ।
ഓം മോഹനശൂലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടമൂര്‍ത്യൈ നമഃ ।
ഓം കലാനാഥായൈ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടഹസ്തായൈ നമഃ ।
ഓം സുതപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം അങ്ഗാരകായൈ നമഃ ।
ഓം കോപനാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹംസാസുരമദാപഹായൈ നമഃ । 500 ।

ഓം ആപീനസ്തനനംരാങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹരിദ്രാലേപിതസ്തന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഇന്ദ്രാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹേമസങ്കാശായൈ നമഃ ।
ഓം ഹേമവസ്ത്രായൈ നമഃ ।
ഓം ഹരപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം ഈശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഇതിഹാസാത്മനേ നമഃ ।
ഓം ഈതിബാധാനിവാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഉപാസ്യായൈ നമഃ । 510 ।

ഓം ഉന്‍മദാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം ഉല്ലങ്ഘിതസുരാപഗായൈ നമഃ ।
ഓം ഊഷരസ്ഥലകാസാരായൈ നമഃ ।
ഓം ഉത്പലശ്യാമലാകൃത്യൈ നമഃ ।
ഓം ഋങ്മയ്യൈ നമഃ ।
ഓം സാമസങ്ഗീതായൈ നമഃ ।
ഓം ശുദ്ധ്യൈ നമഃ ।
ഓം കല്‍പകവല്ലര്യൈ നമഃ ।
ഓം സായന്തനാഹുതയേ നമഃ ।
ഓം ദാസകാമധേനുസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ । 520 ।

ഓം പഞ്ചദശാക്ഷരീമന്ത്രായൈ നമഃ ।
ഓം താരകാവൃതഷോഡശ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹ്രീംകാരനിഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ഓം ഹ്രീംകാരഹുങ്കാര്യൈ നമഃ ।
ഓം ദുരിതാപഹായൈ നമഃ ।
ഓം ഷഡങ്ഗായൈ നമഃ ।
ഓം നവകോണസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികോണായൈ നമഃ ।
ഓം സര്‍വതോമുഖ്യൈ നമഃ ।
ഓം സഹസ്രവദനായൈ നമഃ । 530 ।

ഓം പദ്മായൈ നമഃ ।
ഓം ശൂലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സുരപാലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാശൂലധരായൈ നമഃ ।
ഓം ശക്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം മാത്രേ നമഃ ।
ഓം മാഹേന്ദ്രപൂജിതായൈ നമഃ ।
ഓം ശൂലദുര്‍ഗായൈ നമഃ ।
ഓം ശൂലഹരായൈ നമഃ ।
ഓം ശോഭനായൈ നമഃ । 540 ।

ഓം ശൂലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രീശൂലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ജഗദ്ബീജായൈ നമഃ ।
ഓം മൂലാഹങ്കാരശൂലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം പ്രകാശായൈ നമഃ ।
ഓം പരമാകാശായൈ നമഃ ।
ഓം ഭാവിതായൈ നമഃ ।
ഓം വീരശൂലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം നാരസിംഹ്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹേന്ദ്രാണ്യൈ നമഃ । 550 ।

ഓം സാലീശരഭശൂലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഋങ്കാര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഋതുമത്യൈ നമഃ ।
ഓം അഘോരായൈ നമഃ ।
ഓം അഥര്‍വണഗോപികായൈ നമഃ ।
ഓം ഘോരഘോരായൈ നമഃ ।
ഓം ജപാരാഗപ്രസൂനാഞ്ചിതമാലികായൈ നമഃ ।
ഓം സുസ്വരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം സൌഹൃദാഢ്യാലീഢായൈ നമഃ ।
ഓം ദാഡിമപാടകായൈ നമഃ । 560 ।

ഓം ലയായൈ നമഃ ।
ഓം ലമ്പടായൈ നമഃ ।
ഓം ലീനായൈ നമഃ ।
ഓം കുങ്കുമാരുണകന്ധരായൈ നമഃ ।
ഓം ഇകാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഇലാനാഥായൈ നമഃ ।
ഓം ഇലാവൃതജനാവൃതായൈ നമഃ ।
ഓം ഐശ്വര്യനിഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ഓം ഹരിതായൈ നമഃ ।
ഓം ഹരിതാലസമപ്രഭായൈ നമഃ । 570 ।

ഓം മുദ്ഗമാഷാജ്യഭോജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം യുക്തായുക്തഭടാന്വിതായൈ നമഃ ।
ഓം ഔത്സുക്യൈ നമഃ ।
ഓം അണിമദ്ഗംയായൈ നമഃ ।
ഓം അഖിലാണ്ഡനിവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹംസമുക്താമണിശ്രേണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹംസാഖ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഹാസകാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം കലിദോഷഹരായൈ നമഃ ।
ഓം ക്ഷീരപായിന്യൈ നമഃ । 580 ।

ഓം വിപ്രപൂജിതായൈ നമഃ ।
ഓം ഖട്വാങ്ഗസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ഖങ്ഗരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം ഖബീജായൈ നമഃ ।
ഓം ഖരസൂദനായൈ നമഃ ।
ഓം ആജ്യപായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം അസ്ഥിമാലായൈ നമഃ ।
ഓം പാര്‍ഥിവാരാധ്യപാദുകായൈ നമഃ ।
ഓം ഗംഭീരനാഭികായൈ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധകിന്നരസ്ത്രീസമാവൃതായൈ നമഃ । 590 ।

ഓം ഖഡ്ഗാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം ഘനനിഭായൈ നമഃ ।
ഓം വൈശ്യാര്‍ച്യായൈ നമഃ ।
ഓം മാക്ഷികപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം മകാരവര്‍ണായൈ നമഃ ।
ഓം ഗംഭീരായൈ നമഃ ।
ഓം ശൂദ്രാര്‍ച്യായൈ നമഃ ।
ഓം ആസവപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം ചാതുര്യൈ നമഃ ।
ഓം പാര്‍വണാരാധ്യായൈ നമഃ । 600 ।

ഓം മുക്താധാവല്യരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഛന്ദോമയ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭൌമപൂജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ദുഷ്ടശത്രുവിനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ജയിന്യൈ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടമീസേവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ക്രൂരഹോമസമന്വിതായൈ നമഃ ।
ഓം ഝങ്കാര്യൈ നമഃ ।
ഓം നവമീപൂജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ലാങ്ഗലീകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ । 610 ।

See Also  108 Names Of Sri Subrahmanya Siddhanama » Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

ഓം സദാചതുര്‍ദശീപൂജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഭക്താനാം പുഷ്ടികാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ജ്ഞാനഗംയായൈ നമഃ ।
ഓം ദര്‍ശപൂജ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഡാമര്യൈ നമഃ ।
ഓം രിപുമാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സത്യസങ്കല്‍പസംവേദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം കലികാലസുസന്ധികായൈ നമഃ ।
ഓം ഡംഭാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം കല്‍പസിദ്ധായൈ നമഃ । 620 ।

ഓം ശല്യകൌതുകവര്‍ധിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഠാകൃത്യൈ നമഃ ।
ഓം കവിവരാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസമ്പത്പ്രദായികായൈ നമഃ ।
ഓം നവരാത്രിദിനാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം രാഷ്ട്രദായൈ നമഃ ।
ഓം രാഷ്ട്രവര്‍ധിന്യൈ നമഃ ।
ഓം പാനാസവമദധ്വംസിമൂലികാസിദ്ധിദായിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഫലപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം കുബേരാരാധ്യായൈ നമഃ । 630 ।

പാരിജാതപ്രസൂനഭാജേ
ഓം ബലിമന്ത്രൌഘസംസിദ്ധായൈ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രചിന്ത്യഫലാവഹായൈ നമഃ ।
ഓം ഭക്തിപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം ഭക്തിഗംയായൈ നമഃ ।
ഓം കിങ്കരായൈ നമഃ ।
ഓം ഭഗമാലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം മാധവീവിപിനാന്തസ്സ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം മഹത്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹിഷാര്‍ദിന്യൈ നമഃ । 640 ।

ഓം യജുര്‍വേദഗതായൈ നമഃ ।
ഓം ശങ്ഖചക്രഹസ്താംബുജദ്വയായൈ നമഃ ।
ഓം രാജസായൈ നമഃ ।
ഓം രാജമാതങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം രാകാചന്ദ്രനിഭാനനായൈ നമഃ ।
ഓം ലാഘവാലാഘവാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം രമണീജനമധ്യഗായൈ നമഃ ।
ഓം വാഗീശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം വകുലമാല്യായൈ നമഃ ।
ഓം വാങ്മയ്യൈ നമഃ । 650 ।

ഓം വാരിതാസുഖായൈ നമഃ ।
ഓം ശരഭാധീശവനിതായൈ നമഃ ।
ഓം ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യഗായൈ നമഃ ।
ഓം ഷഡധ്വാന്തരതാരായൈ നമഃ ।
ഓം രക്തജുഷ്ടാഹുതാവഹായൈ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വജ്ഞാനാനന്ദകലാമയായൈ നമഃ ।
ഓം സായുജ്യസാധനായൈ നമഃ ।
ഓം സദാ കര്‍മസാധകസംലീനധനദര്‍ശനദായൈ നമഃ ।
ഓം ഹങ്കാരികായൈ നമഃ ।
ഓം സ്ഥാവരാത്മനേ നമഃ । 660 ।

ഓം അമരീലാസ്യമോദനായൈ നമഃ ।
ഓം ലകാരത്രയസംഭൂതായൈ നമഃ ।
ഓം ലലിതായൈ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്മണാര്‍ചിതായൈ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്മമൂര്‍ത്യൈ നമഃ ।
ഓം സദാഹാരായൈ നമഃ ।
ഓം പ്രാസാദാവാസലോചനായൈ നമഃ ।
ഓം നീലകണ്ഠ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹരിദ്രശ്ംയൈ നമഃ ।
ഓം ശുക്യൈ നമഃ । 670 ।

ഓം ഗൌര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗോത്രജായൈ നമഃ ।
ഓം അപര്‍ണായൈ നമഃ ।
ഓം യക്ഷിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം യക്ഷായൈ നമഃ ।
ഓം ഹരിദ്രായൈ നമഃ ।
ഓം ഹലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹല്യൈ നമഃ ।
ഓം ദദത്യൈ നമഃ ।
ഓം ഉന്‍മദായൈ നമഃ । 680 ।

ഓം ഊര്‍ംയൈ നമഃ ।
ഓം രസായൈ നമഃ ।
ഓം വിശ്വംഭരായൈ നമഃ ।
ഓം സ്ഥിരായൈ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചാസ്യായൈ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചമീരാഗായൈ നമഃ ।
ഓം ഭാഗ്യയോഗാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം അംബികായൈ നമഃ ।
ഓം ഗണികായൈ നമഃ ।
ഓം കാല്യൈ നമഃ । 690 ।

ഓം വീണായൈ നമഃ ।
ഓം ശോണാരുണാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം രമാദൂത്യൈ നമഃ ।
ഓം കലാസിംഹ്യൈ നമഃ ।
ഓം ലജ്ജായൈ നമഃ ।
ഓം ധൂമവത്യൈ നമഃ ।
ഓം ജഡായൈ നമഃ ।
ഓം ഭൃങ്ഗിസങ്ഗിസഖ്യൈ നമഃ ।
ഓം പീനായൈ നമഃ ।
ഓം സ്നേഹാരോഗമനസ്വിന്യൈ നമഃ । 700 ।

ഓം രണീമൃഡായൈ നമഃ ।
ഓം ദൃഢായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്യേഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ഓം രമണ്യൈ നമഃ ।
ഓം യമുനാരതായൈ നമഃ ।
ഓം മുസലീകുണ്ഠിതാമോടായൈ നമഃ ।
ഓം ചണ്ഡഖണ്ഡായൈ നമഃ ।
ഓം ഗണാബലായൈ നമഃ ।
ഓം ശുക്ലായൈ നമഃ ।
ഓം സ്രഷ്ട്രീവശായൈ നമഃ । 710 ।

ഓം ജ്ഞാനിമാന്യൈ നമഃ ।
ഓം ലീലാലകായൈ നമഃ ।
ഓം ശച്യൈ നമഃ ।
ഓം സൂരചന്ദ്രഘൃണിര്യോഷാവീര്യാക്രീഡായൈ നമഃ ।
ഓം രസാവഹായൈ നമഃ ।
ഓം നൂത്നായൈ നമഃ ।
ഓം സോമായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാരാജ്ഞ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗയായാഗാഹുതപ്രഭായൈ നമഃ ।
ഓം ധൂര്‍തായൈ നമഃ । 720 ।

ഓം സുധാഘനാലീനപുഷ്ടിമൃഷ്ടസുധാകരായൈ നമഃ ।
ഓം കരിണീകാമിനീമുക്താമണിശ്രേണീഫണീശ്വരായൈ നമഃ ।
ഓം താര്‍ക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം സൂക്ഷ്മായൈ നമഃ ।
ഓം നതാചാര്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഗൌരികായൈ നമഃ ।
ഓം ഗിരിജാങ്ഗനായൈ നമഃ ।
ഓം ഇന്ദ്രജാലായൈ നമഃ ।
ഓം ഇന്ദുമുഖ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഇന്ദ്രോപേന്ദ്രാദിസംസ്തുതായൈ നമഃ । 730 ।

ഓം ശിവദൂത്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗരലശിതികണ്ഠകുടുംബിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വലന്തീജ്വലനാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വലജ്ജാജ്വല്യജംഭദായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വാലാശയായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വാലമണയേ നമഃ ।
ഓം ജ്യോതിഷാം ഗത്യൈ നമഃ ।
ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രാനുമേയാത്മനേ
ഓം ജ്യോതിഷി ജ്വലിതോജ്ജ്വലായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്യോതിഷ്മതീദുര്‍ഗവാസിജ്യോത്സ്നാഭായൈ നമഃ । 740 ।

ഓം ജ്വലനാര്‍ചിതായൈ നമഃ ।
ഓം ലങ്കാര്യൈ നമഃ ।
ഓം ലലിതാവാസായൈ നമഃ ।
ഓം ലലിതാലലിതാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം ലങ്കാധിപായൈ നമഃ ।
ഓം ലാസ്യലോലായൈ നമഃ ।
ഓം ലയഭോഗമയാലയായൈ നമഃ ।
ഓം ലാവണ്യശാലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ലോലായൈ നമഃ ।
ഓം ലാങ്ഗലായൈ നമഃ । 750 ।

ഓം ലലിതാംബികായൈ നമഃ ।
ഓം ലാഞ്ഛനായൈ നമഃ ।
ഓം ലമ്പടാലങ്ഘ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ലകുലാര്‍ണവമുക്തിദായൈ നമഃ ।
ഓം ലലാടനേത്രായൈ നമഃ ।
ഓം ലജ്ജാഢ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ലാസ്യാലാപമുദാകരായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വാലാകൃത്യൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വലദ്ബീജായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്യോതിര്‍മണ്ഡലമധ്യഗായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്യോതിസ്സ്തംഭായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വലദ്വീര്യായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വലന്‍മന്ത്രായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വലത്ഫലായൈ നമഃ ।
ഓം ജുഷിരായൈ നമഃ ।
ഓം ജുമ്പടായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്യോതിര്‍മാലികായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്യോതികാസ്മിതായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വലദ്വലയഹസ്താബ്ജായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വലത്പ്രജ്വലകോജ്ജ്വലായൈ നമഃ । 770 ।

ഓം ജ്വാലമാല്യായൈ നമഃ ।
ഓം ജഗജ്ജ്വാലായൈ നമഃ ।
ഓം ജ്വലജ്ജ്വലനസജ്ജ്വലായൈ നമഃ ।
ഓം ലംബീജായൈ നമഃ ।
ഓം ലേലിഹാനാത്മനേ നമഃ ।
ഓം ലീലാക്ലിന്നായൈ നമഃ ।
ഓം ലയാവഹായൈ നമഃ ।
ഓം ലജ്ജാവത്യൈ നമഃ ।
ഓം ലബ്ധപുത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ലാകിന്യൈ നമഃ । 780 ।

ഓം ലോലകുണ്ഡലായൈ നമഃ ।
ഓം ലബ്ധഭാഗ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ലബ്ധകാമായൈ നമഃ ।
ഓം ലബ്ധധിയേ നമഃ ।
ഓം ലബ്ധമങ്ഗലായൈ നമഃ ।
ഓം ലബ്ധവീര്യായൈ നമഃ ।
ഓം ലബ്ധവൃതായൈ നമഃ ।
ഓം ലാഭായൈ നമഃ ।
ഓം ലബ്ധവിനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ലസദ്വസ്ത്രായൈ നമഃ । 790 ।

ഓം ലസത്പീഡായൈ നമഃ ।
ഓം ലസന്‍മാല്യായൈ നമഃ ।
ഓം ലസത്പ്രഭായൈ നമഃ ।
ഓം ശൂലഹസ്തായൈ നമഃ ।
ഓം ശൂരസേവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ശൂലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ശൂലനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ശൂങ്കൃത്യനുമത്യൈ നമഃ ।
ഓം ശൂര്‍പശോഭനായൈ നമഃ ।
ഓം ശൂര്‍പധാരിണ്യൈ നമഃ । 800 ।

ഓം ശൂലസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ശൂരചിത്തസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ശൂലായൈ നമഃ ।
ഓം ശുക്ലസുരാര്‍ചിതായൈ നമഃ ।
ഓം ശുക്ലപദ്മാസനാരൂഢായൈ നമഃ ।
ഓം ശുക്ലായൈ നമഃ ।
ഓം ശുക്ലാംബരാംശുകായൈ നമഃ ।
ഓം ശുകലാലിതഹസ്താബ്ജായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്വേതായൈ നമഃ ।
ഓം ശുകനുതായൈ നമഃ । 810 ।

ഓം ശുഭായൈ നമഃ ।
ഓം ലലിതാക്ഷരമന്ത്രസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ലിപ്തകുങ്കുമഭാസുരായൈ നമഃ ।
ഓം ലിപിരൂപായൈ നമഃ ।
ഓം ലിപ്തഭസ്മായൈ നമഃ ।
ഓം ലിപ്തചന്ദനപങ്കിലായൈ നമഃ ।
ഓം ലീലാഭാഷണസംലോലായൈ നമഃ ।
ഓം ലീനകസ്തൂരികാദ്രവായൈ നമഃ ।
ഓം ലിഖിതാംബുജചക്രസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ലിഖ്യാലിഖിതവൈഭവായൈ നമഃ ।
ഓം നീലാലകായൈ നമഃ ।
ഓം നീതിമത്യൈ നമഃ ।
ഓം നീതിശാസ്ത്രസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം നീചഘ്ന്യൈ നമഃ ।
ഓം നിഷ്കലായൈ നമഃ ।
ഓം നിത്യായൈ നമഃ ।
ഓം നീലകണ്ഠപ്രിയാങ്ഗനായൈ നമഃ ।
ഓം നിരാശായൈ നമഃ ।
ഓം നിര്‍ഗുണാതീതായൈ നമഃ ।
ഓം നിര്‍മദായൈ നമഃ । 830 ।

ഓം നിരുപപ്ലവായൈ നമഃ ।
ഓം നിര്‍ണീതായൈ നമഃ ।
ഓം നിര്‍മലായൈ നമഃ ।
ഓം നിഷ്ഠായൈ നമഃ ।
ഓം നിരങ്കുശപരാക്രമായൈ നമഃ ।
ഓം നിര്‍വിണ്ണദാനവബലായൈ നമഃ ।
ഓം നിശ്ശേഷീകൃതതാരകായൈ നമഃ ।
ഓം നിരഞ്ജനകരാമന്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം നിര്‍വിഘ്നപരനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം നിത്യക്ലിന്നായൈ നമഃ । 840 ।

ഓം നിരാഹാരായൈ നമഃ ।
ഓം നീവീനീലാംബരാഞ്ചിതായൈ നമഃ ।
ഓം നിശാചരകുലധ്വംസ്യൈ നമഃ ।
ഓം നിത്യാനന്ദപരമ്പരായൈ നമഃ ।
ഓം നിംബപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം നിരാവേശായൈ നമഃ ।
ഓം നിന്ദിതാസുരസുന്ദര്യൈ നമഃ ।
ഓം നിര്‍ഘോഷായൈ നമഃ ।
ഓം നിഗലാകൃഷ്ടകൃത്തിജ്ജ്വാലാവൃതാങ്ഗണായൈ നമഃ ।
ഓം നീരസായൈ നമഃ । 850 ।

ഓം നിത്യകല്യാണ്യൈ നമഃ ।
ഓം നിരന്തരസുഖപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം നിര്ലോഭായൈ നമഃ ।
ഓം നീതിമത്പ്രീതായൈ നമഃ ।
ഓം നിര്‍വിഘ്നായൈ നമഃ ।
ഓം നിമിഷാപഹായൈ നമഃ ।
ഓം ദുംബീജായൈ നമഃ ।
ഓം ദുഷ്ടസംഹാര്യൈ നമഃ ।
ഓം ദുര്‍മദായൈ നമഃ ।
ഓം ദുരിതാപഹായൈ നമഃ । 860 ।

ഓം ദുരുത്സഹമഹാവീര്യായൈ നമഃ ।
ഓം ദുര്‍മേധോത്സവനാശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ദുര്‍മാംസഭക്ഷിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ദുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം ദൂരീകൃതനിശാചരായൈ നമഃ ।
ഓം ദൂതീദുഷ്ടഗ്രഹമദചുംബ്യൈ നമഃ ।
ഓം ദുര്‍ബലരക്ഷക്യൈ നമഃ ।
ഓം ഷ്ടങ്കാര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഷ്ടമ്മയ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഷ്ടംഭായൈ നമഃ । 870 ।

ഓം ഷ്ടംബീജായൈ നമഃ ।
ഓം ഷ്ടംഭകീലകായൈ നമഃ ।
ഓം ഗ്രഹേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗ്രഹാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഗ്രഹണീരോഗമോചിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗ്രഹാവേശകര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗ്രാഹ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഗ്രഹഗ്രാമാഭിരക്ഷിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗ്രാമൌഷധമഹാവീര്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഗ്രാംയസര്‍വഭയാപഹായൈ നമഃ । 880 ।

ഓം ഗ്രഹദ്വേഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗ്രഹാരൂഢായൈ നമഃ ।
ഓം ഗ്രാമണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഗ്രാമദേവതായൈ നമഃ ।
ഓം ഗൃഹീതബ്രഹ്മമുഖ്യാസ്ത്രായൈ നമഃ ।
ഓം ഗൃഹീതായുധശക്തിദായൈ നമഃ ।
ഓം ഗ്രാസമാംസായൈ നമഃ ।
ഓം ഗൃഹസ്ഥാര്‍ച്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഗ്രഹഭൂതനിവാരിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹംഭൂതായൈ നമഃ । 890 ।

ഓം ഹലധൃക്സേവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഹാരഹാരികുചാഞ്ചലായൈ നമഃ ।
ഓം ഹര്‍ഷപ്രദായൈ നമഃ ।
ഓം ഹരാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഹാസനിന്ദ്യനിശാകരായൈ നമഃ ।
ഓം ഹവിര്‍ഭോക്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹരിദ്രാഭായൈ നമഃ ।
ഓം ഹരിതാശ്വാധിരോഹിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹരിത്പതിസമാരാധ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഹലാകൃഷ്ടസുരാസുരായൈ നമഃ । 900 ।

ഓം ഹാരീതശുകവത്പാണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹയമേധാഭിരക്ഷക്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹംസാക്ഷര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹംസബീജായൈ നമഃ ।
ഓം ഹാഹാകാരഹരാശുഗായൈ നമഃ ।
ഓം ഹയ്യങ്ഗവീനഹൃദ്വൃത്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹാരീതാംശുമണിദ്യുത്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹുങ്കാരാത്മനേ നമഃ ।
ഓം ഹുതാഹോംയായൈ നമഃ ।
ഓം ഹുങ്കാരാലയനായികായൈ നമഃ । 910 ।

ഓം ഹുങ്കാരപഞ്ജരശുക്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹുങ്കാരകമലേന്ദിരായൈ നമഃ ।
ഓം ഹുങ്കാരരാത്രികാജ്യോത്സ്നായൈ നമഃ ।
ഓം ഹുങ്കാരദ്രുമമഞ്ജര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹുങ്കാരദീപികാജ്വാലായൈ നമഃ ।
ഓം ഹുങ്കാരാര്‍ണവകൌമുദ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹുംഫട്കര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹുംഫട്ദ്യുത്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹുങ്കാരാകാശഭാസ്കരായൈ നമഃ ।
ഓം ഫട്കാര്യൈ നമഃ । 920 ।

See Also  108 Names Of Vishnu 2 – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

ഓം സ്ഫാടികാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം സ്ഫടികാക്ഷകരാംബുജായൈ നമഃ ।
ഓം ഫട്കീലകായൈ നമഃ ।
ഓം ഫഡസ്ത്രായൈ നമഃ ।
ഓം ഫട്കാരാഹിശിഖാമണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഫട്കാരസുമനോമാധ്വ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഫട്കാരകമലേന്ദിരായൈ നമഃ ।
ഓം ഫട്കാരസൌധശൃങ്ഗസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം ഫട്കാരാധ്വരദക്ഷിണായൈ നമഃ ।
ഓം ഫട്കാരശുക്തികാമുക്തായൈ നമഃ । 930 ।

ഓം ഫട്കാരദ്രുമമഞ്ജര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഫട്കാരവീരഖഡ്ഗാസ്ത്രായൈ നമഃ ।
ഓം ഫട്കാരതനുമധ്യഗായൈ നമഃ ।
ഓം ഫട്കാരശിബികാരൂഢായൈ നമഃ ।
ഓം ഫട്കാരച്ഛത്രലാഞ്ഛിതായൈ നമഃ ।
ഓം ഫട്കാരപീഠനിലയായൈ നമഃ ।
ഓം ഫട്കാരാവൃതമണ്ഡലായൈ നമഃ ।
ഓം ഫട്കാരകുഞ്ജരമദപ്രവാഹായൈ നമഃ ।
ഓം ഫാലലോചനായൈ നമഃ ।
ഓം ഫലാശിന്യൈ നമഃ । 940 ।

ഓം ഫലകര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഫലദാനപരായണായൈ നമഃ ।
ഓം ഫട്കാരാസ്ത്രഫലാകാരായൈ നമഃ ।
ഓം ഫലന്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം ഫലവര്‍ജിതായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വാതന്ത്ര്യചരിതായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വസ്ഥായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വപ്നഗ്രഹനിഷൂദിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സ്വാധിഷ്ഠാനാംബുജാരൂഢായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വയംഭൂതായൈ നമഃ । 950 ।

ഓം സ്വരാത്മികായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വര്‍ഗാധിപായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വര്‍ണവര്‍ണായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വാഹാകാരസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സ്വയംവരായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വരാരോഹായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വപ്രകാശായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വരപ്രിയായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വചക്രരാജനിലയായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വസൈന്യവിജയപ്രദായൈ നമഃ । 960 ।

ഓം സ്വപ്രധാനായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വാപകാര്യൈ നമഃ ।
ഓം സ്വകൃതാഖിലവൈഭവായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വൈരിണീഖേദശമന്യൈ നമഃ ।
ഓം സ്വരൂപജിതമോഹിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹാനോപാദാനനിര്‍മുക്തായൈ നമഃ ।
ഓം ഹാനിദൌഘനിരാസനായൈ നമഃ ।
ഓം ഹസ്തികുംഭദ്വയകുചായൈ നമഃ ।
ഓം ഹസ്തിരാജാധിരോഹിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹയഗ്രീവസമാരാധ്യായൈ നമഃ । 970 ।

ഓം ഹസ്തികൃത്തിപ്രിയാങ്ഗനായൈ നമഃ ।
ഓം ഹാലീകൃതസ്വരകുലായൈ നമഃ ।
ഓം ഹാനിവൃദ്ധിവിവര്‍ജിതായൈ നമഃ ।
ഓം ഹാഹാഹൂഹൂമുഖസ്തുത്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഹഠദാനിതകൃത്തികായൈ നമഃ ।
ഓം ഹതാസുരായൈ നമഃ ।
ഓം ഹതദ്വേഷായൈ നമഃ ।
ഓം ഹാടകാദ്രിഗുഹാഗൃഹായൈ നമഃ ।
ഓം ഹല്ലീനടനസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ ।
ഓം ഹരിഗഹ്വരവല്ലഭായൈ നമഃ । 980 ।

ഓം ഹനുമദ്ഗീതസങ്ഗീതഹാസിതായൈ നമഃ ।
ഓം ഹരിസോദര്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹകാരകന്ദരാസിംഹ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹകാരകുസുമാസവായൈ നമഃ ।
ഓം ഹകാരതടിനീപൂരായൈ നമഃ ।
ഓം ഹകാരജലപങ്കജായൈ നമഃ ।
ഓം ഹകാരയാമിനീജ്യോത്സ്നായൈ നമഃ ।
ഓം ഹകാരഖജിതാരസായൈ നമഃ ।
ഓം ഹകാരചക്രവാലാര്‍കായൈ നമഃ ।
ഓം ഹകാരമരുദീധിത്യൈ നമഃ । 990 ।

ഓം ഹകാരവാസരങ്ഗ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹകാരഗിരിനിര്‍ഝരായൈ നമഃ ।
ഓം ഹകാരമധുമാധുര്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഹകാരാശ്രമതാപസ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹകാരമധുവാസന്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹകാരസ്വരകാഹല്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹകാരമന്ത്രബീജാര്‍ണായൈ നമഃ ।
ഓം ഹകാരപടഹധ്വന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഹകാരനാരീലാവണ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ഹകാരപരദേവതായൈ നമഃ । 1000 ।

ഇതി ശ്രീദുര്‍ഗാസഹസ്രനാമാവലിഃ സമ്പൂര്‍ണാ ॥

99999 ॥ ശ്രീബാലാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ 2 ॥

ഓം കല്യാണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരായൈ നമഃ ।
ഓം ബാലായൈ നമഃ ।
ഓം മായായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരസുന്ദര്യൈ നമഃ ।
ഓം സുന്ദര്യൈ നമഃ ।
ഓം സൌഭാഗ്യവത്യൈ നമഃ ।
ഓം ക്ലീങ്കാര്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്‍വമങ്ഗലായൈ നമഃ ।
ഓം ഹ്രീംകാര്യൈ നമഃ ॥ 10 ॥

ഓം സ്കന്ദജനന്യൈ നമഃ ।
ഓം പരായൈ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചദശാക്ഷര്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിലോക്യൈ നമഃ ।
ഓം മോഹനായൈ നമഃ ।
ഓം അധീശായൈ നമഃ ।
ഓം സര്‍വേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്‍വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസങ്ക്ഷോഭിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം പൂര്‍ണായൈ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം നവമുദ്രേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ശിവായൈ നമഃ ।
ഓം അനങ്ഗകുസുമായൈ നമഃ ।
ഓം ഖ്യാതായൈ നമഃ ।
ഓം അനങ്ഗഭുവനേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ജപ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സ്തവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രുത്യൈ നമഃ ।
ഓം നിത്യായൈ നമഃ ।
ഓം നിത്യക്ലിന്നായൈ നമഃ ॥ 30 ॥

ഓം അമൃതോദ്ഭവായൈ നമഃ ।
ഓം മോഹിന്യൈ നമഃ ।
ഓം പരമായൈ നമഃ ।
ഓം ആനന്ദായൈ നമഃ ।
ഓം കാമേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം തരുണ്യൈ നമഃ ।
ഓം കലായൈ നമഃ ।
ഓം കലാവത്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭഗവത്യൈ നമഃ ।
ഓം പദ്മരാഗകിരീടിന്യൈ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം സൌഗന്ധിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സരിദ്വേണ്യൈ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തത്വത്രയ്യൈ നമഃ ।
ഓം തത്വമയ്യൈ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രിയൈ നമഃ ।
ഓം മത്യൈ നമഃ ॥ 50 ॥

ഓം മഹാദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം കാലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം പരദേവതായൈ നമഃ ।
ഓം കൈവല്യരേഖായൈ നമഃ ।
ഓം വശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്‍വേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്‍വമാതൃകായൈ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുസ്വസ്രേ നമഃ ।
ഓം ദേവമാത്രേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസമ്പത്പ്രദായിന്യൈ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം ആധാരായൈ നമഃ ।
ഓം ഹിതപത്നീകായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വാധിഷ്ഠാനസമാശ്രയായൈ നമഃ ।
ഓം ആജ്ഞായൈ നമഃ ।
ഓം പദ്മാസനാസീനായൈ നമഃ ।
ഓം വിശുദ്ധസ്ഥലസംസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടത്രിംശത്കലാമൂര്‍ത്യൈ നമഃ ।
ഓം സുഷുംനായൈ നമഃ ।
ഓം ചാരുമധ്യമായൈ നമഃ ।
ഓം യോഗീശ്വര്യൈ നമഃ ॥ 70 ॥

ഓം മുനിധ്യേയായൈ നമഃ ।
ഓം പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ചതുര്‍ഭുജായൈ നമഃ ।
ഓം ചന്ദ്രചൂഡായൈ നമഃ ।
ഓം പുരാണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ആഗമരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഓങ്കാരാദയേ നമഃ ।
ഓം മഹാവിദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാപ്രണവരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭൂതേശ്വര്യൈ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം ഭൂതമയ്യൈ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചാശദ്വര്‍ണരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഷോഢാന്യാസമഹാഭൂഷായൈ നമഃ ।
ഓം കാമാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം ദലമാതൃകായൈ നമഃ ।
ഓം ആധാരശക്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം തരുണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്ംയൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രീപുരഭൈരവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികോണമധ്യനിലയായൈ നമഃ ॥ 90 ॥

ഓം ഷട്കോണപുരവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം നവകോണപുരാവാസായൈ നമഃ ।
ഓം ബിന്ദുസ്ഥലസമന്വിതായൈ നമഃ ।
ഓം അഘോരായൈ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രിതപദായൈ നമഃ ।
ഓം ഭാമിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭവരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഏതസ്യൈ നമഃ ।
ഓം സങ്കര്‍ഷിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ധാത്ര്യൈ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം ഉമായൈ നമഃ ।
ഓം കാത്യായന്യൈ നമഃ ।
ഓം ശിവായൈ നമഃ ।
ഓം സുലഭായൈ നമഃ ।
ഓം ദുര്ലഭായൈ നമഃ ।
ഓം ശാസ്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാശാസ്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ശിഖണ്ഡിന്യൈ നമഃ । 108 ।

ഇതി ശ്രീബാലാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമ്പൂര്‍ണാ ॥

99999 ॥ ശ്രീബാലാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ 2 ॥

ഓം കല്യാണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരായൈ നമഃ ।
ഓം ബാലായൈ നമഃ ।
ഓം മായായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരസുന്ദര്യൈ നമഃ ।
ഓം സുന്ദര്യൈ നമഃ ।
ഓം സൌഭാഗ്യവത്യൈ നമഃ ।
ഓം ക്ലീങ്കാര്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്‍വമങ്ഗലായൈ നമഃ ।
ഓം ഹ്രീംകാര്യൈ നമഃ ॥ 10 ॥

ഓം സ്കന്ദജനന്യൈ നമഃ ।
ഓം പരായൈ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചദശാക്ഷര്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിലോക്യൈ നമഃ ।
ഓം മോഹനായൈ നമഃ ।
ഓം അധീശായൈ നമഃ ।
ഓം സര്‍വേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്‍വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസങ്ക്ഷോഭിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം പൂര്‍ണായൈ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം നവമുദ്രേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ശിവായൈ നമഃ ।
ഓം അനങ്ഗകുസുമായൈ നമഃ ।
ഓം ഖ്യാതായൈ നമഃ ।
ഓം അനങ്ഗഭുവനേശ്വര്യൈ നമഃ ।
ഓം ജപ്യായൈ നമഃ ।
ഓം സ്തവ്യായൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രുത്യൈ നമഃ ।
ഓം നിത്യായൈ നമഃ ।
ഓം നിത്യക്ലിന്നായൈ നമഃ ॥ 30 ॥

ഓം അമൃതോദ്ഭവായൈ നമഃ ।
ഓം മോഹിന്യൈ നമഃ ।
ഓം പരമായൈ നമഃ ।
ഓം ആനന്ദായൈ നമഃ ।
ഓം കാമേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം തരുണ്യൈ നമഃ ।
ഓം കലായൈ നമഃ ।
ഓം കലാവത്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭഗവത്യൈ നമഃ ।
ഓം പദ്മരാഗകിരീടിന്യൈ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം സൌഗന്ധിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സരിദ്വേണ്യൈ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം തത്വത്രയ്യൈ നമഃ ।
ഓം തത്വമയ്യൈ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധായൈ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രിയൈ നമഃ ।
ഓം മത്യൈ നമഃ ॥ 50 ॥

ഓം മഹാദേവ്യൈ നമഃ ।
ഓം കാലിന്യൈ നമഃ ।
ഓം പരദേവതായൈ നമഃ ।
ഓം കൈവല്യരേഖായൈ നമഃ ।
ഓം വശിന്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്‍വേശ്യൈ നമഃ ।
ഓം സര്‍വമാതൃകായൈ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുസ്വസ്രേ നമഃ ।
ഓം ദേവമാത്രേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസമ്പത്പ്രദായിന്യൈ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം ആധാരായൈ നമഃ ।
ഓം ഹിതപത്നീകായൈ നമഃ ।
ഓം സ്വാധിഷ്ഠാനസമാശ്രയായൈ നമഃ ।
ഓം ആജ്ഞായൈ നമഃ ।
ഓം പദ്മാസനാസീനായൈ നമഃ ।
ഓം വിശുദ്ധസ്ഥലസംസ്ഥിതായൈ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടത്രിംശത്കലാമൂര്‍ത്യൈ നമഃ ।
ഓം സുഷുംനായൈ നമഃ ।
ഓം ചാരുമധ്യമായൈ നമഃ ।
ഓം യോഗീശ്വര്യൈ നമഃ ॥ 70 ॥

ഓം മുനിധ്യേയായൈ നമഃ ।
ഓം പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ചതുര്‍ഭുജായൈ നമഃ ।
ഓം ചന്ദ്രചൂഡായൈ നമഃ ।
ഓം പുരാണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ആഗമരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഓങ്കാരാദയേ നമഃ ।
ഓം മഹാവിദ്യായൈ നമഃ ।
ഓം മഹാപ്രണവരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭൂതേശ്വര്യൈ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം ഭൂതമയ്യൈ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചാശദ്വര്‍ണരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഷോഢാന്യാസമഹാഭൂഷായൈ നമഃ ।
ഓം കാമാക്ഷ്യൈ നമഃ ।
ഓം ദലമാതൃകായൈ നമഃ ।
ഓം ആധാരശക്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം തരുണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്ംയൈ നമഃ ।
ഓം ശ്രീപുരഭൈരവ്യൈ നമഃ ।
ഓം ത്രികോണമധ്യനിലയായൈ നമഃ ॥ 90 ॥

ഓം ഷട്കോണപുരവാസിന്യൈ നമഃ ।
ഓം നവകോണപുരാവാസായൈ നമഃ ।
ഓം ബിന്ദുസ്ഥലസമന്വിതായൈ നമഃ ।
ഓം അഘോരായൈ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രിതപദായൈ നമഃ ।
ഓം ഭാമിന്യൈ നമഃ ।
ഓം ഭവരൂപിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ഏതസ്യൈ നമഃ ।
ഓം സങ്കര്‍ഷിണ്യൈ നമഃ ।
ഓം ധാത്ര്യൈ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം ഉമായൈ നമഃ ।
ഓം കാത്യായന്യൈ നമഃ ।
ഓം ശിവായൈ നമഃ ।
ഓം സുലഭായൈ നമഃ ।
ഓം ദുര്ലഭായൈ നമഃ ।
ഓം ശാസ്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം മഹാശാസ്ത്ര്യൈ നമഃ ।
ഓം ശിഖണ്ഡിന്യൈ നമഃ । 108 ।

ഇതി ശ്രീബാലാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമ്പൂര്‍ണാ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Durga Stotram:
1000 Names of Sri Durga – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannada – Malayalam – OdiaTeluguTamil