1000 Names Of Sri Lalita Devi – Lalita Sahasranamavali In Malayalam

॥ Sree Lalita Sahasranamavali Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീലലിതാസഹസ്രനാമാവലീ സാര്‍ഥ ॥

ഓം ശ്രീലലിതാമഹാത്രിപുരസുന്ദരീസ്വരൂപാ
ശ്രീമീനാക്ഷീ പരമേശ്വരീ പരദേവതാംബികായൈ നമഃ

ലലിതാസഹസ്രനാമം

ധ്യാനം
സിന്ദൂരാരുണവിഗ്രഹാം ത്രിനയനാം മാണിക്യമൌലിസ്ഫുരത്
താരാനായകശേഖരാം സ്മിതമുഖീമാപീനവക്ഷോരുഹാം ।
പാണിഭ്യാമലിപൂര്‍ണരത്നചഷകം രക്തോത്പലം വിഭ്രതീം
സൌംയാം രത്നഘടസ്ഥരക്തചരണാം ധ്യായേത്പരാമംബികാം ॥

അരുണാം കരുണാതരങ്ഗിതാക്ഷീം
ധൃതപാശാങ്കുശപുഷ്പബാണചാപാം ।
അണിമാദിഭിരാവൃതാം മയുഖൈഃ
അഹമിത്യേവ വിഭാവയേ ഭവാനീം ॥

ധ്യായേത്പദ്മാസനസ്ഥാം വികസിതവദനാം പദ്മപത്രായതാക്ഷീം
ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതലസദ്ധേമപദ്മാം വരാങ്ഗീം ।
സര്‍വാലങ്കാരയുക്താം സതതമഭയദാം ഭക്തനംരാം ഭവാനീം
ശ്രീവിദ്യാം ശാന്തമൂര്‍തിം സകലസുരനുതാം സര്‍വസമ്പത്പ്രദാത്രീം ॥

സകുങ്കുമവിലേപനാമലികചുംബികസ്തൂരികാം
സമന്ദഹസിതേക്ഷണാം സശരചാപപാശാങ്കുശാം ।
അശേഷജനമോഹിനീമരുണമാല്യഭൂഷാംബരാം
ജപാകുസുമഭാസുരാം ജപവിധൌ സ്മരേദംബികാം ॥

അഥ ശ്രീലലിതാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ।
ഓം ഐം ഹ്രീം ശ്രീം ഓം ഐം ഹ്രീം ശ്രീം ।

ശ്രീമാതാ, ശ്രീമഹാരാജ്ഞീ, ശ്രീമത്സിംഹാസനേശ്വരീ, ചിദഗ്നികുണ്ഡസംഭൂതാ, ദേവകാര്യസമുദ്യതാ, ഉദ്യദ്ഭാനുസഹസ്രാഭാ, ചതുര്‍ബാഹുസമന്വിതാ, രാഗസ്വരൂപപാശാഢ്യാ, ക്രോധാകാരാങ്കുശോജ്ജ്വലാ, മനോരൂപേക്ഷുകോദണ്ഡാ, പഞ്ചതന്‍മാത്രസായകാ, നിജാരുണപ്രഭാപൂരമജ്ജദ്ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലാ, ചമ്പകാശോകപുന്നാഗസൌഗന്ധികലസത്കചാ, കുരുവിന്ദമണിശ്രേണീകനത്കോടീരമണ്ഡിതാ, അഷ്ടമീചന്ദ്രവിഭ്രാജദലികസ്ഥലശോഭിതാ, മുഖചന്ദ്രകലങ്കാഭമൃഗനാഭിവിശേഷകാ,
വദനസ്മരമാങ്ഗല്യഗൃഹതോരണചില്ലികാ, വക്ത്രലക്ഷ്മീപരീവാഹചലന്‍മീനാഭലോചനാ, നവചമ്പകപുഷ്പാഭനാസാദണ്ഡവിരാജിതാ,
താരാകാന്തിതിരസ്കാരിനാസാഭരണഭാസുരാ, കദംബമഞ്ജരീക്ലൃപ്തകര്‍ണപൂരമനോഹരാ, താടങ്കയുഗലീഭൂതതപനോഡുപമണ്ഡലാ, പദ്മരാഗശിലാദര്‍ശപരിഭാവികപോലഭൂഃ, നവവിദ്രുമബിംബശ്രീന്യക്കാരിരദനച്ഛദാ, ശുദ്ധവിദ്യാങ്കുരാകാരദ്വിജപങ്ക്തിദ്വയോജ്ജ്വലാ, കര്‍പൂരവീടികാമോദസമാകര്‍ഷിദിഗന്തരാ, നിജസല്ലാപമാധുര്യവിനിര്‍ഭര്‍ത്സിതകച്ഛപീ, മന്ദസ്മിതപ്രഭാപൂരമജ്ജത്കാമേശമാനസാ,
അനാകലിതസാദൃശ്യചിബുകശ്രീവിരാജിതാ, കാമേശബദ്ധമാങ്ഗല്യസൂത്രശോഭിതകന്ധരാ, കനകാങ്ഗദകേയൂരകമനീയഭുജാന്വിതാ, രത്നഗ്രൈവേയചിന്താകലോലമുക്താഫലാന്വിതാ, കാമേശ്വരപ്രേമരത്നമണിപ്രതിപണസ്തനീ,  നാഭ്യാലവാലരോമാലിലതാഫലകുചദ്വയീ, ലക്ഷ്യരോമലതാധാരതാസമുന്നേയമധ്യമാ, സ്തനഭാരദലന്‍മധ്യപട്ടബന്ധവലിത്രയാ,
അരുണാരുണകൌസുംഭവസ്ത്രഭാസ്വത്കടീതടീ, രത്നകിങ്കിണികാരംയരശനാദാമഭൂഷിതാ, കാമേശജ്ഞാതസൌഭാഗ്യമാര്‍ദവോരുദ്വയാന്വിതാ, മാണിക്യമകുടാകാരജാനുദ്വയവിരാജിതാ, ഇന്ദ്രഗോപപരിക്ഷിപ്തസ്മരതൂണാഭജങ്ഘികാ,
ഗൂഢഗുല്‍ഫാ, കൂര്‍മപൃഷ്ഠജയിഷ്ണുപ്രപദാന്വിതാ, നഖദീധിതിസംഛന്നനമജ്ജനതമോഗുണാ, പദദ്വയപ്രഭാജാലപരാകൃതസരോരുഹാ, ശിഞ്ജാനമണിമഞ്ജിരമണ്ഡിതശ്രീപദാംബുജാ, മരാലീമന്ദഗമനാ, മഹാലാവണ്യശേവധിഃ, സര്‍വാരുണാ, അനവദ്യാങ്ഗീ ॥ 50 ॥

സര്‍വാഭരണഭൂഷിതാ, ശിവകാമേശ്വരാങ്കസ്ഥാ, ശിവാ, സ്വാധീനവല്ലഭാ, സുമേരുമധ്യശ‍ൃങ്ഗസ്ഥാ, ശ്രീമന്നഗരനായികാ, ചിന്താമണിഗൃഹാന്തസ്ഥാ, പഞ്ചബ്രഹ്മാസനസ്ഥിതാ, മഹാപദ്മാടവീസംസ്ഥാ, കദംബവനവാസിനീ, സുധാസാഗരമധ്യസ്ഥാ, കാമാക്ഷീ, കാമദായിനീ, ദേവര്‍ഷിഗണസങ്ഘാതസ്തൂയമാനാത്മവൈഭവാ, ഭണ്ഡാസുരവധോദ്യുക്തശക്തിസേനാസമന്വിതാ, സമ്പത്കരീസമാരൂഢസിന്ധുരവ്രജസേവിതാ, അശ്വാരൂഢാധിഷ്ഠിതാശ്വകോടികോടിഭിരാവൃതാ, ചക്രരാജരഥാരൂഢസര്‍വായുധപരിഷ്കൃതാ, ഗേയചക്രരഥാരൂഢമന്ത്രിണീപരിസേവിതാ, കിരിചക്രരഥാരൂഢദണ്ഡനാഥാപുരസ്കൃതാ, ജ്വാലാമാലിനികാക്ഷിപ്തവഹ്നിപ്രാകാരമധ്യഗാ, ഭണ്ഡസൈന്യവധോദ്യുക്തശക്തിവിക്രമഹര്‍ഷിതാ, നിത്യാപരാക്രമാടോപനിരീക്ഷണസമുത്സുകാ, ഭണ്ഡപുത്രവധോദ്യുക്തബാലാവിക്രമനന്ദിതാ, മന്ത്രിണ്യംബാവിരചിതവിഷങ്ഗവധതോഷിതാ, വിശുക്രപ്രാണഹരണവാരാഹീവീര്യനന്ദിതാ, കാമേശ്വരമുഖാലോകകല്‍പിതശ്രീഗണേശ്വരാ,  ഹാഗണേശനിര്‍ഭിന്നവിഘ്നയന്ത്രപ്രഹര്‍ഷിതാ, ഭണ്ഡാസുരേന്ദ്രനിര്‍മുക്തശസ്ത്രപ്രത്യസ്ത്രവര്‍ഷിണീ, കരാങ്ഗുലിനഖോത്പന്നനാരായണദശാകൃതിഃ, മഹാപാശുപതാസ്ത്രാഗ്നിനിര്‍ദഗ്ധാസുരസൈനികാ, കാമേശ്വരാസ്ത്രനിര്‍ദഗ്ധസഭണ്ഡാസുരശൂന്യകാ, ബ്രഹ്മോപേന്ദ്രമഹേന്ദ്രാദിദേവസംസ്തുതവൈഭവാ,
ഹരനേത്രാഗ്നിസന്ദഗ്ധകാമസഞ്ജീവനൌഷധിഃ, ശ്രീമദ്വാഗ്ഭവകൂടൈകസ്വരൂപമുഖപങ്കജാ – കണ്ഠാധഃകടിപര്യന്തമധ്യകൂടസ്വരൂപിണീ, ശക്തികൂടൈകതാപന്നകട്യധോഭാഗധാരിണീ,
മൂലമന്ത്രാത്മികാ, മൂലകൂടത്രയകലേവരാ, കുലാമൃതൈകരസികാ, കുലസങ്കേതപാലിനീ, കുലാങ്ഗനാ, കുലാന്തസ്ഥാ, കൌലിനീ, കുലയോഗിനീ, അകുലാ, സമയാന്തസ്ഥാ, സമയാചാരതത്പരാ, മൂലാധാരൈകനിലയാ, ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ ॥ 100 ॥

മണിപൂരാന്തരുദിതാ, വിഷ്ണുഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ, ആജ്ഞാചക്രാന്തരാലസ്ഥാ, രുദ്രഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ, സഹസ്രാരാംബുജാരൂഢാ, സുധാസാരാഭിവര്‍ഷിണീ, തഡില്ലതാസമരുചിഃ, ഷട്ചക്രോപരിസംസ്ഥിതാ, മഹാസക്തിഃ, കുണ്ഡലിനീ, ബിസതന്തുതനീയസീ, ഭവാനീ, ഭാവനാഗംയാ, ഭവാരണ്യകുഠാരികാ, ഭദ്രപ്രിയാ, ഭദ്രമൂര്‍തിഃ, ഭക്തസൌഭാഗ്യദായിനീ, ഭക്തിപ്രിയാ, ഭക്തിഗംയാ, ഭക്തിവശ്യാ, ഭയാപഹാ, ശാംഭവീ, ശാരദാരാധ്യാ, ശര്‍വാണീ, ശര്‍മദായിനീ, ശാങ്കരീ, ശ്രീകരീ, സാധ്വീ, ശരച്ചന്ദ്രനിഭാനനാ, ശാതോദരീ, ശാന്തിമതീ, നിരാധാരാ, നിരഞ്ജനാ, നിര്ലേപാ, നിര്‍മലാ, നിത്യാ, നിരാകരാ, നിരാകുലാ, നിര്‍ഗുണാ, നിഷ്കലാ, ശാന്താ, നിഷ്കാമാ, നിരുപപ്ലവാ, നിത്യമുക്താ, നിര്‍വികാരാ, നിഷ്പ്രപഞ്ചാ, നിരാശ്രയാ, നിത്യശുദ്ധാ, നിത്യബുദ്ധാ, നിരവദ്യാ ॥ 150 ॥

നിരന്തരാ, നിഷ്കാരണാ, നിഷ്കലങ്കാ, നിരുപാധിഃ, നിരീശ്വരാ, നീരാഗാ, രാഗമഥനീ, നിര്‍മദാ, മദനാശിനീ, നിശ്ചിന്താ, നിരഹങ്കാരാ, നിര്‍മോഹാ, മോഹനാശിനീ, നിര്‍മമാ, മമതാഹന്ത്രീ, നിഷ്പാപാ, പാപനാശിനീ, നിഷ്ക്രോധാ, ക്രോധശമനീ, നിര്ലോഭാ, ലോഭനാശിനീ, നിഃസംശയാ, സംശയഘ്നീ, നിര്‍ഭവാ, ഭവനാശിനീ, നിര്‍വികല്‍പാ, നിരാബാധാ, നിര്‍ഭേദാ, ഭേദനാശിനീ,
നിര്‍നാശാ, മൃത്യുമഥനീ, നിഷ്ക്രിയാ, നിഷ്പരിഗ്രഹാ, നിസ്തുലാ, നീലചികുരാ, നിരപായാ, നിരത്യയാ, ദുര്ലഭാ, ദുര്‍ഗമാ, ദുര്‍ഗാ, ദുഃഖഹന്ത്രീ, സുഖപ്രദാ, ദുഷ്ടദൂരാ, ദുരാചാരശമനീ, ദോഷവര്‍ജിതാ, സര്‍വജ്ഞാ, സാന്ദ്രകരുണാ, സമാനാധികവര്‍ജിതാ, സര്‍വശക്തിമയീ, സര്‍വമങ്ഗലാ ॥ 200 ॥

സദ്ഗതിപ്രദാ, സര്‍വേശ്വരീ, സര്‍വമയീ, സര്‍വമന്ത്രസ്വരൂപിണീ, സര്‍വയന്ത്രാത്മികാ, സര്‍വതന്ത്രരൂപാ, മനോന്‍മനീ, മാഹേശ്വരീ, മഹാദേവീ, മഹാലക്ഷ്മീ, മൃഡപ്രിയാ, മഹാരൂപാ, മഹാപൂജ്യാ, മഹാപാതകനാശിനീ, മഹാമായാ, മഹാസത്ത്വാ, മഹാശക്തിഃ, മഹാരതിഃ, മഹാഭോഗാ, മഹൈശ്വര്യാ, മഹാവീര്യാ, മഹാബലാ, മഹാബുദ്ധിഃ, മഹാസിദ്ധിഃ, മഹായോഗേശ്വരേശ്വരീ, മഹാതന്ത്രാ, മഹാമന്ത്രാ, മഹായന്ത്രാ, മഹാസനാ, മഹായാഗക്രമാരാധ്യാ, മഹാഭൈരവപൂജിതാ, മഹേശ്വരമഹാകല്‍പമഹാതാണ്ഡവസാക്ഷിണീ,
മഹാകാമേശമഹിഷീ, മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ, ചതുഷ്ഷഷ്ട്യുപചാരാഢ്യാ, ചതുഷ്ഷഷ്ടികലാമയീ, മഹാചതുഷ്ഷഷ്ടികോടിയോഗിനീഗണസേവിതാ, മനുവിദ്യാ, ചന്ദ്രവിദ്യാ, ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യഗാ, ചാരുരൂപാ, ചാരുഹാസാ, ചാരുചന്ദ്രകലാധരാ, ചരാചരജഗന്നാഥാ, ചക്രരാജനികേതനാ, പാര്‍വതീ, പദ്മനയനാ, പദ്മരാഗസമപ്രഭാ, പഞ്ചപ്രേതാസനാസീനാ, പഞ്ചബ്രഹ്മസ്വരുപിണീ ॥ 250 ॥

See Also  Anaadi Kalpeshvara Stotram In Malayalam – Malayalam Shlokas

ചിന്‍മയീ, പരമാനന്ദാ, വിജ്ഞാനഘനരൂപിണീ, ധ്യാനധ്യാതൃധ്യേയരൂപാ, ധര്‍മാധര്‍മവിവര്‍ജിതാ, വിശ്വരുപാ, ജാഗരിണീ, സ്വപന്തീ, തൈജസാത്മികാ, സുപ്താ, പ്രാജ്ഞാത്മികാ, തുര്യാ,
സര്‍വാവസ്ഥാവിവര്‍ജിതാ, സൃഷ്ടികര്‍ത്രീ, ബ്രഹ്മരൂപാ, ഗോപ്ത്രീ, ഗോവിന്ദരൂപിണീ, സംഹാരിണീ, രുദ്രരൂപാ, തിരോധാനകരീ, ഈശ്വരീ, സദാശിവാ, അനുഗ്രഹദാ, പഞ്ചകൃത്യപരായണാ,
ഭാനുമണ്ഡലമധ്യസ്ഥാ, ഭൈരവീ, ഭഗമാലിനീ, പദ്മാസനാ, ഭഗവതീ, പദ്മനാഭസഹോദരീ, ഉന്‍മേഷനിമിഷോത്പന്നവിപന്നഭുവനാവലീ, സഹസ്രശീര്‍ഷവദനാ, സഹസ്രാക്ഷീ, സഹസ്രപാത്, ആബ്രഹ്മകീടജനനീ, വര്‍ണാശ്രമവിധായിനി, നിജാജ്ഞാരൂപനിഗമാ, പുണ്യാപുണ്യഫലപ്രദാ, ശ്രുതിസീമന്തസിന്ദൂരീകൃതപാദാബ്ജധൂലികാ, സകലാഗമസന്ദോഹശുക്തിസമ്പുടമൌക്തികാ, പുരുഷാര്‍ഥപ്രദാ, പൂര്‍ണാ, ഭോഗിനീ, ഭുവനേശ്വരീ, അംബികാ, അനാദിനിധനാ, ഹരിബ്രഹ്മേന്ദ്രസേവിതാ, നാരായണീ, നാദരൂപാ, നാമരൂപവിവര്‍ജിതാ ॥ 300 ॥

ഹ്രീങ്കാരീ, ഹ്രീമതീ, ഹൃദ്യാ, ഹേയോപാദേയവര്‍ജിതാ, രാജരാജാര്‍ചിതാ, രാജ്ഞീ, രംയാ, രാജീവലോചനാ, രഞ്ജനീ, രമണീ, രസ്യാ, രണത്കിങ്കിണിമേഖലാ, രമാ, രാകേന്ദുവദനാ, രതിരൂപാ, രതിപ്രിയാ, രക്ഷാകരീ, രാക്ഷസഘ്നീ, രാമാ, രമണലമ്പടാ, കാംയാ, കാമകലാരൂപാ, കദംബകുസുമപ്രിയാ, കല്യാണീ, ജഗതീകന്ദാ, കരുണാരസസാഗരാ, കലാവതീ, കലാലാപാ –
കാന്താ, കാദംബരീപ്രിയാ, വരദാ, വാമനയനാ, വാരുണീ മദവിവ്ഹലാ, വിശ്വാധികാ, വേദവേദ്യാ, വിന്ധ്യാചലനിവാസിനീ, വിധാത്രീ, വേദജനനീ, വിഷ്ണുമായാ, വിലാസിനീ, ക്ഷേത്രസ്വരൂപാ, ക്ഷേത്രേശീ, ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞപാലിനീ, ക്ഷയവൃദ്ധിവിനിര്‍മുക്താ, ക്ഷേത്രപാലസമര്‍ചിതാ, വിജയാ, വിമലാ, വന്ദ്യാ, വന്ദാരുജനവത്സലാ, വാഗ്വാദിനീ ॥ 350 ॥

വാമകേശീ, വഹ്നിമണ്ഡലവാസിനീ, ഭക്തിമത്കല്‍പലതികാ, പശുപാശവിമോചിനീ, സംഹൃതാശേഷപാഷണ്ഡാ, സദാചാരപ്രവര്‍തികാ, താപത്രയാഗ്നിസന്തപ്തസമാഹ്ലാദനചന്ദ്രികാ,
തരുണീ, താപസാരാധ്യാ, തനുമധ്യാ, തമോഽപഹാ, ചിത് (ചിതിഃ, തത്പദലക്ഷ്യാര്‍ഥാ, ചിദേകരസരൂപിണീ, സ്വാത്മാനന്ദലവീഭൂതബ്രഹ്മാദ്യാനന്ദസന്തതിഃ, പരാ, പ്രത്യക്ചിതീരൂപാ,
പശ്യന്തീ, പരദേവതാ, മധ്യമാ, വൈഖരീരൂപാ, ഭക്തമാനസഹംസികാ, കാമേശ്വരപ്രാണനാഡീ, കൃതജ്ഞാ, കാമപൂജിതാ, ശ‍ൃങ്ഗാരരസസമ്പൂര്‍ണാ, ജയാ, ജാലന്ധരസ്ഥിതാ, ഓഡ്യാണപീഠനിലയാ, ബിന്ദുമണ്ഡലവാസിനീ, രഹോയാഗക്രമാരാധ്യാ, രഹസ്തര്‍പണതര്‍പിതാ, സദ്യഃപ്രസാദിനീ, വിശ്വസാക്ഷിണീ, സാക്ഷിവര്‍ജിതാ, ഷഡങ്ഗദേവതായുക്താ,
ഷാഡ്ഗുണ്യപരിപൂരിതാ, നിത്യക്ലിന്നാ, നിരുപമാ, നിര്‍വാണ സുഖദായിനീ, നിത്യാ-ഷോഡശികാരൂപാ, ശ്രീകണ്ഠാര്‍ധശരീരിണീ, പ്രഭാവതീ, പ്രഭാരൂപാ, പ്രസിദ്ധാ, പരമേശ്വരീ, മൂലപ്രകൃതിഃ, അവ്യക്താ, വ്യക്താവ്യക്തസ്വരൂപീണി, വ്യാപിനീ ॥ 400 ॥

വിവിധാകാരാ, വിദ്യാഽവിദ്യാസ്വരൂപിണീ, മഹാകാമേശനയനകുമുദാഹ്ലാദകൌമുദീ, ഭക്തഹാര്‍ദതമോഭേദഭാനുമദ്ഭാനുസന്തതിഃ, ശിവദൂതീ, ശിവാരാധ്യാ, ശിവമൂര്‍തിഃ, ശിവങ്കരീ,
ശിവപ്രിയാ, ശിവപരാ, ശിഷ്ടേഷ്ടാ, ശിഷ്ടപൂജിതാ, അപ്രമേയാ, സ്വപ്രകാശാ, മനോവാചാമഗോചരാ, ചിച്ഛക്തിഃ, ചേതനാരൂപാ, ജഡശക്തിഃ, ജഡാത്മികാ, ഗായത്രീ, വ്യാഹൃതിഃ,
സന്ധ്യാ, ദ്വിജവൃന്ദനിഷേവിതാ, തത്ത്വാസനാ, തത്, ത്വം, അയീ, പഞ്ചകോശാന്തരസ്ഥിതാ, നിഃസീമമഹിമാ, നിത്യയൌവനാ, മദശാലിനീ, മദഘൂര്‍ണിതരക്താക്ഷീ, മദപാടലഗണ്ഡഭൂഃ, ചന്ദനദ്രവദിഗ്ധാങ്ഗീ, ചാമ്പേയകുസുമപ്രിയാ, കുശലാ, കോമലാകാരാ, കുരുകുല്ലാ, കുലേശ്വരീ, കുലകുണ്ഡാലയാ, കൌലമാര്‍ഗതത്പരസേവിതാ, കുമാരഗണനാഥാംബാ, തുഷ്ടിഃ, പുഷ്ടിഃ, മതിഃ, ധൃതിഃ, ശാന്തിഃ, സ്വസ്തിമതീ, കാന്തിഃ, നന്ദിനീ ॥ 450 ॥

വിഘ്നനാശിനീ, തേജോവതീ, ത്രിനയനാ, ലോലാക്ഷീ, കാമരൂപിണീ, മാലിനീ, ഹംസിനീ, മാതാ, മലയാചലവാസിനീ, സുമുഖീ, നലിനീ, സുഭ്രൂഃ, ശോഭനാ, സുരനായികാ, കാലകണ്ഠീ, കാന്തിമതീ, ക്ഷോഭിണീ, സൂക്ഷ്മരൂപിണീ, വജ്രേശ്വരീ, വാമദേവീ, വയോഽവസ്ഥാവിവര്‍ജിതാ, സിദ്ധേശ്വരി, സിദ്ധവിദ്യാ, സിദ്ധമാതാ, യശസ്വിനീ, വിശുദ്ധിചക്രനിലയാ, ആരക്തവര്‍ണാ, ത്രിലോചനാ, ഖട്വാങ്ഗാദിപ്രഹരണാ, വദനൈകസമന്വിതാ, പായസാന്നപ്രിയാ, ത്വക്സ്ഥാ, പശുലോകഭയങ്കരീ, അമൃതാദിമഹാശക്തിസംവൃതാ, ഡാകിനീശ്വരീ, അനാഹതാബ്ജനിലയാ, ശ്യാമാഭാ, വദനദ്വയാ, ദംഷ്ട്രോജ്ജ്വലാ, അക്ഷമാലാദിധരാ, രുധിരസംസ്ഥിതാ, കാലരാത്ര്യാദിശക്ത്യൌഘവൃതാ, സ്നിഗ്ധൌദനപ്രിയാ, മഹാവീരേന്ദ്രവരദാ, രാകിണ്യംബാസ്വരൂപിണീ, മണിപൂരാബ്ജനിലയാ, വദനത്രയസംയുതാ, വജ്രാദികായുധോപേതാ, ഡാമര്യാദിഭിരാവൃതാ, രക്തവര്‍ണാ, മാംസനിഷ്ഠാ ॥ 500 ॥

See Also  Sri Devi Atharvashirsha In Sanskrit

ഗുഡാന്നപ്രീതമാനസാ, സമസ്തഭക്തസുഖദാ, ലാകിന്യംബാസ്വരൂപിണീ, സ്വാധിഷ്ഠാനാംബുജഗതാ, ചതുര്‍വക്ത്രമനോഹരാ, ശൂലാദ്യായുധസമ്പന്നാ, പീതവര്‍ണാ, അതിഗര്‍വിതാ, മേദോനിഷ്ഠാ, മധുപ്രീതാ, ബന്ധിന്യാദിസമന്വിതാ, ദധ്യന്നാസക്തഹൃദയാ, കാകിനീരൂപധാരിണീ, മൂലാധാരാംബുജാരൂഢാ, പഞ്ചവക്ത്രാ, അസ്ഥിസംസ്ഥിതാ, അങ്കുശാദിപ്രഹരണാ, വരദാദിനിഷേവിതാ, മുദ്ഗൌദനാസക്തചിത്താ, സാകിന്യംബാസ്വരൂപിണീ, ആജ്ഞാചക്രാബ്ജനിലയാ, ശുക്ലവര്‍ണാ, ഷഡാനനാ, മജ്ജാസംസ്ഥാ, ഹംസവതീമുഖ്യശക്തിസമന്വിതാ,
ഹരിദ്രാന്നൈകരസികാ, ഹാകിനീരൂപധാരിണീ, സഹസ്രദലപദ്മസ്ഥാ, സര്‍വവര്‍ണോപശോഭിതാ, സര്‍വായുധധരാ, ശുക്ലസംസ്ഥിതാ, സര്‍വതോമുഖീ, സര്‍വൌദനപ്രീതചിത്താ, യാകിന്യംബാസ്വരൂപിണീ, സ്വാഹാ, സ്വധാ, അമതിഃ, മേധാ, ശ്രുതിഃ, സ്മൃതിഃ, അനുത്തമാ, പുണ്യകീര്‍തിഃ, പുണ്യലഭ്യാ, പുണ്യശ്രവണകീര്‍തനാ, പുലോമജാര്‍ചിതാ, ബന്ധമോചനീ, ബര്‍ബരാലകാ, വിമര്‍ശരൂപിണീ, വിദ്യാ, വിയദാദി ജഗത്പ്രസൂഃ ॥ 550 ॥

സര്‍വവ്യാധിപ്രശമനീ, സര്‍വമൃത്യുനിവാരിണീ, അഗ്രഗണ്യാ, അചിന്ത്യരൂപാ, കലികല്‍മഷനാശിനീ, കാത്യായനീ, കാലഹന്ത്രീ, കമലാക്ഷനിഷേവിതാ, താംബൂലപൂരിതമുഖീ, ദാഡിമീകുസുമപ്രഭാ, മൃഗാക്ഷീ, മോഹിനീ, മുഖ്യാ, മൃഡാനീ, മിത്രരൂപിണീ, നിത്യതൃപ്താ, ഭക്തനിധിഃ, നിയന്ത്രീ, നിഖിലേശ്വരീ, മൈത്ര്യാദിവാസനാലഭ്യാ, മഹാപ്രലയസാക്ഷിണീ, പരാശക്തിഃ, പരാനിഷ്ഠാ, പ്രജ്ഞാനഘനരുപിണീ, മാധ്വീപാനാലസാ, മത്താ, മാതൃകാവര്‍ണരൂപിണീ, മഹാകൈലാസനിലയാ, മൃണാലമൃദുദോര്ലതാ, മഹനീയാ, ദയാമൂര്‍തിഃ, മഹാസാംരാജ്യശാലിനീ, ആത്മവിദ്യാ, മഹാവിദ്യാ, ശ്രീവിദ്യാ, കാമസേവിതാ, ശ്രീഷോഡശാക്ഷരീവിദ്യാ, ത്രികൂടാ, കാമകോടികാ, കടാക്ഷകിങ്കരീഭുതകമലാകോടിസേവിതാ,
ശിരഃസ്ഥിതാ, ചന്ദ്രനിഭാ, ഭാലസ്ഥാ, ഇന്ദ്രധനുഃപ്രഭാ, ഹൃദയസ്ഥാ, രവിപ്രഖ്യാ, ത്രികോണാന്തരദീപികാ, ദാക്ഷായണീ, ദൈത്യഹന്ത്രീ, ദക്ഷയജ്ഞവിനാശിനീ ॥ 600 ॥

ദരാന്ദോലിതദീര്‍ഘാക്ഷീ, ദരഹാസോജ്ജ്വലന്‍മുഖീ, ഗുരുമൂര്‍തിഃ, ഗുണനിധിഃ, ഗോമാതാ, ഗുഹജന്‍മഭൂഃ, ദേവേശീ, ദണ്ഡനീതിസ്ഥാ, ദഹരാകാശരൂപിണീ, പ്രതിപന്‍മുഖ്യരാകാന്തതിഥിമണ്ഡലപൂജിതാ, കലാത്മികാ, കലാനാഥാ, കാവ്യാലാപവിനോദിനീ, സചാമരരമാവാണീസവ്യദക്ഷിണസേവിതാ, ആദിശക്തിഃ, അമേയാ, ആത്മാ, പരമാ, പാവനാകൃതിഃ, അനേകകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡജനനീ, ദിവ്യവിഗ്രഹാ, ക്ലീങ്കാരീ, കേവലാ, ഗുഹ്യാ, കൈവല്യപദദായിനീ, ത്രിപുരാ, ത്രിജഗദ്വന്ദ്യാ, ത്രിമൂര്‍തിഃ, ത്രിദശേശ്വരീ, ത്ര്യക്ഷരി, ദിവ്യഗന്ധാഢ്യാ, സിന്ദൂരതിലകാഞ്ചിതാ, ഉമാ, ശൈലേന്ദ്രതനയാ, ഗൌരീ, ഗന്ധര്‍വസേവിതാ, വിശ്വഗര്‍ഭാ, സ്വര്‍ണഗര്‍ഭാ, അവരദാ, വാഗധീശ്വരീ, ധ്യാനഗംയാ, അപരിച്ഛേദ്യാ, ജ്ഞാനദാ, ജ്ഞാനവിഗ്രഹാ, സര്‍വവേദാന്തസംവേദ്യാ, സത്യാനന്ദസ്വരൂപിണീ, ലോപാമുദ്രാര്‍ചിതാ, ലീലാകൢപ്തബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലാ, അദൃശ്യാ, ദൃശ്യരഹിതാ ॥ 650 ॥

വിജ്ഞാത്രീ, വേദ്യവര്‍ജിതാ, യോഗിനീ, യോഗദാ, യോഗ്യാ, യോഗാനന്ദാ, യുഗന്ധരാ, ഇച്ഛാശക്തിജ്ഞാനശക്തിക്രിയാശക്തിസ്വരൂപിണീ, സര്‍വാധാരാ, സുപ്രതീഷ്ഠാ, സദസദ്രൂപധാരിണീ, അഷ്ടമൂര്‍തിഃ, അജാജേത്രീ, ലോകയാത്രവിധായിനീ, ഏകാകിനീ, ഭൂമരൂപാ, നിര്‍ദ്വൈതാ, ദ്വൈതവര്‍ജിതാ, അന്നദാ, വസുദാ, വൃദ്ധാ, ബ്രഹ്മാത്മൈക്യസ്വരൂപിണീ, ബൃഹതീ, ബ്രാഹ്മണീ, ബ്രാഹ്മീ, ബ്രഹ്മാനന്ദാ, ബലിപ്രിയാ, ഭാഷാരൂപാ, ബൃഹത്സേനാ, ഭാവാഭാവവിവര്‍ജിതാ, സുഖാരാധ്യാ, ശുഭകരീ, ശോഭനാസുലഭാഗതിഃ, രാജരാജേശ്വരീ, രാജ്യദായിനീ, രാജ്യവല്ലഭാ, രാജത്കൃപാ, രാജപീഠനിവേശിതനിജാശ്രിതാ, രാജ്യലക്ഷ്മീ, കോശനാഥാ, ചതുരങ്ഗബലേശ്വരീ, സാംരാജ്യദായിനീ, സത്യസന്ധാ, സാഗരമേഖലാ, ദീക്ഷിതാ, ദൈത്യശമനീ, സര്‍വലോകവശങ്കരീ, സര്‍വാര്‍ഥദാത്രീ, സാവിത്രീ, സച്ചിദാനന്ദരൂപിണീ ॥ 700 ॥

ദേശകാലാപരിച്ഛിന്നാ, സര്‍വഗാ, സര്‍വമോഹിനീ, സരസ്വതീ, ശാസ്ത്രമയീ, ഗുഹാംബാ, ഗുഹ്യരൂപിണീ, സര്‍വോപാധിവിനിര്‍മുക്താ, സദാശിവപതിവ്രതാ, സമ്പ്രദായേശ്വരീ, സാധു, ഈ,
ഗുരൂമണ്ഡലരൂപിണീ, കുലോത്തീര്‍ണാ, ഭഗാരാധ്യാ, മായാ, മധുമതീ, മഹീ, ഗണാംബാ, ഗുഹ്യകാരാധ്യാ, കോമലാങ്ഗീ, ഗുരുപ്രിയാ, സ്വതന്ത്രാ, സര്‍വതന്ത്രേശീ, ദക്ഷിണാമൂര്‍തിരൂപിണീ, സനകാദിസമാരാധ്യാ, ശിവജ്ഞാനപ്രദായിനീ, ചിത്കലാ, ആനന്ദകലികാ, പ്രേമരൂപാ, പ്രിയങ്കരീ, നാമപാരായണപ്രീതാ, നന്ദിവിദ്യാ, നടേശ്വരീ, മിഥ്യാജഗദധിഷ്ഠാനാ, മുക്തിദാ, മുക്തിരൂപിണീ, ലാസ്യപ്രിയാ, ലയകരീ, ലജ്ജാ, രംഭാദിവന്ദിതാ, ഭവദാവസുധാവൃഷ്ടിഃ, പാപാരണ്യദവാനലാ, ദൌര്‍ഭാഗ്യതൂലവാതൂലാ, ജരാധ്വാന്തരവിപ്രഭാ, ഭാഗ്യാബ്ധിചന്ദ്രികാ, ഭക്തചിത്തകേകിഘനാഘനാ, രോഗപര്‍വതദംഭോലിഃ, മൃത്യുദാരുകുഠാരികാ, മഹേശ്വരീ ॥ 750 ॥

മഹാകാലീ, മഹാഗ്രാസാ, മഹാശനാ, അപര്‍ണാ, ചണ്ഡികാ, ചണ്ഡമുണ്ഡാസുരനിഷൂദിനീ, ക്ഷരാക്ഷരാത്മികാ, സര്‍വലോകേശീ, വിശ്വധാരിണീ, ത്രിവര്‍ഗദാത്രീ, സുഭഗാ, ത്ര്യംബകാ, ത്രിഗുണാത്മികാ, സ്വര്‍ഗാപവര്‍ഗദാ, ശുദ്ധാ, ജപാപുഷ്പനിഭാകൃതിഃ, ഓജോവതീ, ദ്യുതിധരാ, യജ്ഞരൂപാ, പ്രിയവ്രതാ, ദുരാരാധ്യാ, ദുരാധര്‍ഷാ, പാടലീകുസുമപ്രിയാ, മഹതീ, മേരുനിലയാ, മന്ദാരകുസുമപ്രിയാ, വീരാരാധ്യാ, വിരാഡ്രൂപാ, വിരജാ, വിശ്വതോമുഖീ, പ്രത്യഗ്രൂപാ, പരാകാശാ, പ്രാണദാ, പ്രാണരൂപിണീ, മാര്‍താണ്ഡഭൈരവാരാധ്യാ, മന്ത്രിണീന്യസ്തരാജ്യധൂഃ, ത്രിപുരേശീ, ജയത്സേനാ, നിസ്ത്രൈഗുണ്യാ, പരാപരാ, സത്യജ്ഞാനാനന്ദരൂപാ, സാമരസ്യപരായണാ, കപര്‍ദിനീ, കലാമാലാ, കാമധുക്, കാമരൂപിണീ, കലാനിധിഃ, കാവ്യകലാ, രസജ്ഞാ, രസശേവധിഃ ॥ 800 ॥

See Also  Sati Panchakam In Malayalam

പുഷ്ടാ, പുരാതനാ, പൂജ്യാ, പുഷ്കരാ, പുഷ്കരേക്ഷണാ, പരഞ്ജ്യോതിഃ, പരന്ധാമ, പരമാണുഃ, പരാത്പരാ, പാശഹസ്താ, പാശഹന്ത്രീ, പരമന്ത്രവിഭേദിനീ, മൂര്‍താ, അമൂര്‍താ, അനിത്യതൃപ്താ, മുനിമാനസഹംസികാ, സത്യവ്രതാ, സത്യരൂപാ, സര്‍വാന്തര്യാമിനീ, സതീ, ബ്രഹ്മാണീ, ബ്രഹ്മ, ജനനീ, ബഹുരൂപാ, ബുധാര്‍ചിതാ, പ്രസവിത്രീ, പ്രചണ്ഡാ, ആജ്ഞാ, പ്രതിഷ്ഠാ, പ്രകടാകൃതിഃ, പ്രാണേശ്വരീ, പ്രാണദാത്രീ, പഞ്ചാശത്പീഠരൂപിണീ, വിശ‍ൃങ്ഖലാ, വിവിക്തസ്ഥാ, വീരമാതാ, വിയത്പ്രസൂഃ, മുകുന്ദാ, മുക്തിനിലയാ, മൂലവിഗ്രഹരൂപിണീ, ഭാവജ്ഞാ, ഭവരോഗഘ്നീ, ഭവചക്രപ്രവര്‍തിനീ, ഛന്ദഃസാരാ, ശാസ്ത്രസാരാ, മന്ത്രസാരാ, തലോദരീ, ഉദാരകീര്‍തിഃ, ഉദ്ദാമവൈഭവാ, വര്‍ണരൂപിണീ ॥ 850 ॥

ജന്‍മമൃത്യുജരാതപ്തജനവിശ്രാന്തിദായിനീ, സര്‍വോപനിഷദുദ്ഘുഷ്ടാ, ശാന്ത്യതീതകലാത്മികാ, ഗംഭീരാ, ഗഗനാന്തസ്ഥാ, ഗര്‍വിതാ, ഗാനലോലുപാ, കല്‍പനാരഹിതാ, കാഷ്ഠാ, അകാന്താ, കാന്താര്‍ധവിഗ്രഹാ, കാര്യകാരണനിര്‍മുക്താ, കാമകേലിതരങ്ഗിതാ, കനത്കനകതാടങ്കാ, ലീലാവിഗ്രഹധാരിണീ, അജാ, ക്ഷയവിനിര്‍മുക്താ, മുഗ്ധാ, ക്ഷിപ്രപ്രസാദിനീ, അന്തര്‍മുഖസമാരാധ്യാ, ബഹിര്‍മുഖസുദുര്ലഭാ, ത്രയീ, ത്രിവര്‍ഗനിലയാ, ത്രിസ്ഥാ, ത്രിപുരമാലിനീ, നിരാമയാ, നിരാലംബാ, സ്വാത്മാരാമാ, സുധാസ്രുതിഃ / സൃതിഃ, സംസാരപങ്കനിര്‍മഗ്നസമുദ്ധരണപണ്ഡിതാ, യജ്ഞപ്രിയാ, യജ്ഞകര്‍ത്രീ, യജമാനസ്വരൂപിണീ, ധര്‍മാധാരാ, ധനാധ്യക്ഷാ, ധനധാന്യവിവര്‍ധിനീ, വിപ്രപ്രിയാ, വിപ്രരൂപാ, വിശ്വഭ്രമണകാരിണീ, വിശ്വഗ്രാസാ, വിദ്രുമാഭാ, വൈഷ്ണവീ, വിഷ്ണുരൂപിണീ, അയോനിഃ, യോനിനിലയാ, കൂടസ്ഥാ, കുലരൂപിണീ, വീരഗോഷ്ഠീപ്രിയാ, വീരാ, നൈഷ്കര്‍ംയാ ॥ 900 ॥

നാദരൂപിണീ, വിജ്ഞാനകലനാ, കല്യാ, വിദഗ്ധാ, ബൈന്ദവാസനാ, തത്ത്വാധികാ, തത്ത്വമയീ, തത്ത്വമര്‍ഥസ്വരൂപിണീ, സാമഗാനപ്രിയാ, സൌംയാ, സദാശിവകുടുംബിനീ, സവ്യാപസവ്യമാര്‍ഗസ്ഥാ, സര്‍വാപദ്വിനിവാരിണീ, സ്വസ്ഥാ, സ്വഭാവമധുരാ, ധീരാ, ധീരസമര്‍ചിതാ, ചൈതന്യാര്‍ഘ്യസമാരാധ്യാ, ചൈതന്യകുസുമപ്രിയാ, സദോദിതാ, സദാതുഷ്ടാ, തരുണാദിത്യപാടലാ, ദക്ഷിണാദക്ഷിണാരാധ്യാ, ദരസ്മേരമുഖാംബുജാ, കൌലിനീ കേവലാ, അനര്‍ഘ്യകൈവല്യപദദായിനീ, സ്തോത്രപ്രിയാ, സ്തുതിമതീ, ശ്രുതിസംസ്തുതവൈഭവാ, മനസ്വിനീ, മാനവതീ, മഹേശീ, മങ്ഗലാകൃതിഃ, വിശ്വമാതാ, ജഗദ്ധാത്രീ, വിശാലാക്ഷീ, വിരാഗിണീ, പ്രഗല്‍ഭാ, പരമോദാരാ, പരാമോദാ, മനോമയീ, വ്യോമകേശീ, വിമാനസ്ഥാ,
വജ്രിണീ, വാമകേശ്വരീ, പഞ്ചയജ്ഞപ്രിയാ, പഞ്ചപ്രേതമഞ്ചാധിശായിനീ, പഞ്ചമീ, പഞ്ചഭൂതേശീ, പഞ്ചസങ്ഖ്യോപചാരിണീ॥ 950 ॥

ശാശ്വതീ, ശാശ്വതൈശ്വര്യാ, ശര്‍മദാ, ശംഭുമോഹിനീ, ധരാ, ധരസുതാ, ധന്യാ, ധര്‍മിണീ, ധര്‍മവര്‍ധിനീ, ലോകാതീതാ, ഗുണാതീതാ, സര്‍വാതീതാ, ശമാത്മികാ, ബന്ധൂകകുസുമപ്രഖ്യാ, ബാലാ, ലീലാവിനോദിനീ, സുമങ്ഗലീ, സുഖകരീ, സുവേഷാഢ്യാ, സുവാസിനീ, സുവാസിന്യര്‍ചനപ്രീതാ, ആശോഭനാ, ശുദ്ധമാനസാ, ബിന്ദുതര്‍പണസന്തുഷ്ടാ, പൂര്‍വജാ, ത്രിപുരാംബികാ –
ദശമുദ്രാസമാരാധ്യാ, ത്രിപുരാശ്രീവശങ്കരീ, ജ്ഞാനമുദ്രാ, ജ്ഞാനഗംയാ, ജ്ഞാനജ്ഞേയസ്വരൂപിണീ, യോനിമുദ്രാ, ത്രിഖണ്ഡേശീ, ത്രിഗുണാ, അംബാ, ത്രികോണഗാ, അനഘാ, അദ്ഭുതചാരിത്രാ, വാഞ്ഛിതാര്‍ഥപ്രദായിനീ, അഭ്യാസാതിശയജ്ഞാതാ, ഷഡധ്വാതീതരൂപിണീ, അവ്യാജകരുണാമൂര്‍തിഃ, അജ്ഞാനധ്വാന്തദീപികാ, ആബാലഗോപവിദിതാ, സര്‍വാനുല്ലങ്ഘ്യശാസനാ, ശ്രീചക്രരാജനിലയാ, ശ്രീമത്ത്രിപുരസുന്ദരീ, ശ്രീശിവാ, ശിവശക്തൈക്യരൂപിണീ, ലലിതാംബികാ॥ 1000 ॥

ശ്രീം ഹ്രീം ഐം ഓം
ഏവം ശ്രീലലിതാദേവ്യാ നാംനാം സാഹസ്രകം ജഗുഃ

॥ ഇതി ശ്രീബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണേ ഉത്തരാഖണ്ഡേ ശ്രീഹയഗ്രീവാഗസ്ത്യസംവാദേ
ശ്രീലലിതാസഹസ്രനാമസ്തോത്രകഥനം സമ്പൂര്‍ണം ॥

1000 Names of Sri Lalita Devi – Lalita Sahasranamavali in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannada – Malayalam – OdiaTeluguTamil