1000 Names Of Sri Lalita Devi – Lalita Sahasranamavali In Telugu

॥ Sree Lalita Sahasranamavali Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీలలితాసహస్రనామావలీ సార్థ ॥

ఓం శ్రీలలితామహాత్రిపురసున్దరీస్వరూపా
శ్రీమీనాక్షీ పరమేశ్వరీ పరదేవతామ్బికాయై నమః

లలితాసహస్రనామం

ధ్యానమ్
సిన్దూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌలిస్ఫురత్
తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహామ్ ।
పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం విభ్రతీం
సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామమ్బికామ్ ॥

అరుణాం కరుణాతరఙ్గితాక్షీం
ధృతపాశాఙ్కుశపుష్పబాణచాపామ్ ।
అణిమాదిభిరావృతాం మయుఖైః
అహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ॥

ధ్యాయేత్పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాఙ్గీమ్ ।
సర్వాలఙ్కారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీవిద్యాం శాన్తమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసమ్పత్ప్రదాత్రీమ్ ॥

సకుఙ్కుమవిలేపనామలికచుమ్బికస్తూరికాం
సమన్దహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాఙ్కుశామ్ ।
అశేషజనమోహినీమరుణమాల్యభూషామ్బరాం
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదమ్బికామ్ ॥

అథ శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ।
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ।

శ్రీమాతా, శ్రీమహారాజ్ఞీ, శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ, చిదగ్నికుణ్డసమ్భూతా, దేవకార్యసముద్యతా, ఉద్యద్భానుసహస్రాభా, చతుర్బాహుసమన్వితా, రాగస్వరూపపాశాఢ్యా, క్రోధాకారాఙ్కుశోజ్జ్వలా, మనోరూపేక్షుకోదణ్డా, పఞ్చతన్మాత్రసాయకా, నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్బ్రహ్మాణ్డమణ్డలా, చమ్పకాశోకపున్నాగసౌగన్ధికలసత్కచా, కురువిన్దమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమణ్డితా, అష్టమీచన్ద్రవిభ్రాజదలికస్థలశోభితా, ముఖచన్ద్రకలఙ్కాభమృగనాభివిశేషకా, వదనస్మరమాఙ్గల్యగృహతోరణచిల్లికా, వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహచలన్మీనాభలోచనా, నవచమ్పకపుష్పాభనాసాదణ్డవిరాజితా, తారాకాన్తితిరస్కారినాసాభరణభాసురా, కదమ్బమఞ్జరీక్లృప్తకర్ణపూరమనోహరా, తాటఙ్కయుగలీభూతతపనోడుపమణ్డలా, పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావికపోలభూః, నవవిద్రుమబిమ్బశ్రీన్యక్కారిరదనచ్ఛదా, శుద్ధవిద్యాఙ్కురాకారద్విజపఙ్క్తిద్వయోజ్జ్వలా, కర్పూరవీటికామోదసమాకర్షిదిగన్తరా, నిజసల్లాపమాధుర్యవినిర్భర్త్సితకచ్ఛపీ, మన్దస్మితప్రభాపూరమజ్జత్కామేశమానసా, అనాకలితసాదృశ్యచిబుకశ్రీవిరాజితా, కామేశబద్ధమాఙ్గల్యసూత్రశోభితకన్ధరా, కనకాఙ్గదకేయూరకమనీయభుజాన్వితా, రత్నగ్రైవేయచిన్తాకలోలముక్తాఫలాన్వితా, కామేశ్వరప్రేమరత్నమణిప్రతిపణస్తనీ, నాభ్యాలవాలరోమాలిలతాఫలకుచద్వయీ, లక్ష్యరోమలతాధారతాసమున్నేయమధ్యమా, స్తనభారదలన్మధ్యపట్టబన్ధవలిత్రయా, అరుణారుణకౌసుమ్భవస్త్రభాస్వత్కటీతటీ,
రత్నకిఙ్కిణికారమ్యరశనాదామభూషితా, కామేశజ్ఞాతసౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితా, మాణిక్యమకుటాకారజానుద్వయవిరాజితా, ఇన్ద్రగోపపరిక్షిప్తస్మరతూణాభజఙ్ఘికా, గూఢగుల్ఫా, కూర్మపృష్ఠజయిష్ణుప్రపదాన్వితా, నఖదీధితిసంఛన్ననమజ్జనతమోగుణా, పదద్వయప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహా, శిఞ్జానమణిమఞ్జిరమణ్డితశ్రీపదామ్బుజా, మరాలీమన్దగమనా, మహాలావణ్యశేవధిః, సర్వారుణా, అనవద్యాఙ్గీ ॥ 50 ॥

సర్వాభరణభూషితా, శివకామేశ్వరాఙ్కస్థా, శివా, స్వాధీనవల్లభా, సుమేరుమధ్యశ‍ృఙ్గస్థా, శ్రీమన్నగరనాయికా, చిన్తామణిగృహాన్తస్థా, పఞ్చబ్రహ్మాసనస్థితా, మహాపద్మాటవీసంస్థా, కదమ్బవనవాసినీ, సుధాసాగరమధ్యస్థా, కామాక్షీ, కామదాయినీ, దేవర్షిగణసఙ్ఘాతస్తూయమానాత్మవైభవా, భణ్డాసురవధోద్యుక్తశక్తిసేనాసమన్వితా, సమ్పత్కరీసమారూఢసిన్ధురవ్రజసేవితా, అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటికోటిభిరావృతా, చక్రరాజరథారూఢసర్వాయుధపరిష్కృతా, గేయచక్రరథారూఢమన్త్రిణీపరిసేవితా,
కిరిచక్రరథారూఢదణ్డనాథాపురస్కృతా, జ్వాలామాలినికాక్షిప్తవహ్నిప్రాకారమధ్యగా, భణ్డసైన్యవధోద్యుక్తశక్తివిక్రమహర్షితా, నిత్యాపరాక్రమాటోపనిరీక్షణసముత్సుకా,
భణ్డపుత్రవధోద్యుక్తబాలావిక్రమనన్దితా, మన్త్రిణ్యమ్బావిరచితవిషఙ్గవధతోషితా, విశుక్రప్రాణహరణవారాహీవీర్యనన్దితా, కామేశ్వరముఖాలోకకల్పితశ్రీగణేశ్వరా, మహాగణేశనిర్భిన్నవిఘ్నయన్త్రప్రహర్షితా, భణ్డాసురేన్ద్రనిర్ముక్తశస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణీ, కరాఙ్గులినఖోత్పన్ననారాయణదశాకృతిః, మహాపాశుపతాస్త్రాగ్నినిర్దగ్ధాసురసైనికా,
కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధసభణ్డాసురశూన్యకా, బ్రహ్మోపేన్ద్రమహేన్ద్రాదిదేవసంస్తుతవైభవా,  రనేత్రాగ్నిసన్దగ్ధకామసఞ్జీవనౌషధిః, శ్రీమద్వాగ్భవకూటైకస్వరూపముఖపఙ్కజా, కణ్ఠాధఃకటిపర్యన్తమధ్యకూటస్వరూపిణీ, శక్తికూటైకతాపన్నకట్యధోభాగధారిణీ,
మూలమన్త్రాత్మికా, మూలకూటత్రయకలేవరా, కులామృతైకరసికా, కులసఙ్కేతపాలినీ, కులాఙ్గనా, కులాన్తస్థా, కౌలినీ, కులయోగినీ, అకులా, సమయాన్తస్థా, సమయాచారతత్పరా, మూలాధారైకనిలయా, బ్రహ్మగ్రన్థివిభేదినీ ॥ 100 ॥

మణిపూరాన్తరుదితా, విష్ణుగ్రన్థివిభేదినీ, ఆజ్ఞాచక్రాన్తరాలస్థా, రుద్రగ్రన్థివిభేదినీ, సహస్రారామ్బుజారూఢా, సుధాసారాభివర్షిణీ, తడిల్లతాసమరుచిః, షట్చక్రోపరిసంస్థితా, మహాసక్తిః, కుణ్డలినీ, బిసతన్తుతనీయసీ, భవానీ, భావనాగమ్యా, భవారణ్యకుఠారికా, భద్రప్రియా, భద్రమూర్తిః, భక్తసౌభాగ్యదాయినీ, భక్తిప్రియా, భక్తిగమ్యా, భక్తివశ్యా, భయాపహా, శామ్భవీ, శారదారాధ్యా, శర్వాణీ, శర్మదాయినీ, శాఙ్కరీ, శ్రీకరీ, సాధ్వీ, శరచ్చన్ద్రనిభాననా, శాతోదరీ, శాన్తిమతీ, నిరాధారా, నిరఞ్జనా, నిర్లేపా, నిర్మలా, నిత్యా, నిరాకరా, నిరాకులా, నిర్గుణా,
నిష్కలా, శాన్తా, నిష్కామా, నిరుపప్లవా, నిత్యముక్తా, నిర్వికారా, నిష్ప్రపఞ్చా, నిరాశ్రయా, నిత్యశుద్ధా, నిత్యబుద్ధా, నిరవద్యా – ॥ 150 ॥

నిరన్తరా, నిష్కారణా, నిష్కలఙ్కా, నిరుపాధిః, నిరీశ్వరా, నీరాగా, రాగమథనీ, నిర్మదా, మదనాశినీ, నిశ్చిన్తా, నిరహఙ్కారా, నిర్మోహా, మోహనాశినీ, నిర్మమా, మమతాహన్త్రీ, నిష్పాపా, పాపనాశినీ, నిష్క్రోధా, క్రోధశమనీ, నిర్లోభా, లోభనాశినీ, నిఃసంశయా, సంశయఘ్నీ, నిర్భవా, భవనాశినీ, నిర్వికల్పా, నిరాబాధా, నిర్భేదా, భేదనాశినీ, నిర్నాశా, మృత్యుమథనీ, నిష్క్రియా, నిష్పరిగ్రహా, నిస్తులా, నీలచికురా, నిరపాయా, నిరత్యయా, దుర్లభా, దుర్గమా, దుర్గా, దుఃఖహన్త్రీ, సుఖప్రదా, దుష్టదూరా, దురాచారశమనీ, దోషవర్జితా, సర్వజ్ఞా, సాన్ద్రకరుణా, సమానాధికవర్జితా, సర్వశక్తిమయీ, సర్వమఙ్గలా ॥ 200 ॥

సద్గతిప్రదా, సర్వేశ్వరీ, సర్వమయీ, సర్వమన్త్రస్వరూపిణీ, సర్వయన్త్రాత్మికా, సర్వతన్త్రరూపా, మనోన్మనీ, మాహేశ్వరీ, మహాదేవీ, మహాలక్ష్మీ, మృడప్రియా, మహారూపా, మహాపూజ్యా, మహాపాతకనాశినీ, మహామాయా, మహాసత్త్వా, మహాశక్తిః, మహారతిః, మహాభోగా, మహైశ్వర్యా, మహావీర్యా, మహాబలా, మహాబుద్ధిః, మహాసిద్ధిః, మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ, మహాతన్త్రా, మహామన్త్రా, మహాయన్త్రా, మహాసనా, మహాయాగక్రమారాధ్యా, మహాభైరవపూజితా, మహేశ్వరమహాకల్పమహాతాణ్డవసాక్షిణీ, మహాకామేశమహిషీ, మహాత్రిపురసున్దరీ, చతుష్షష్ట్యుపచారాఢ్యా, చతుష్షష్టికలామయీ, మహాచతుష్షష్టికోటియోగినీగణసేవితా, మనువిద్యా, చన్ద్రవిద్యా, చన్ద్రమణ్డలమధ్యగా, చారురూపా, చారుహాసా, చారుచన్ద్రకలాధరా, చరాచరజగన్నాథా, చక్రరాజనికేతనా, పార్వతీ, పద్మనయనా, పద్మరాగసమప్రభా, పఞ్చప్రేతాసనాసీనా, పఞ్చబ్రహ్మస్వరుపిణీ ॥ 250 ॥

See Also  Ekashloki Ramaya Nama 1 In Telugu

చిన్మయీ, పరమానన్దా, విజ్ఞానఘనరూపిణీ, ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపా, ధర్మాధర్మవివర్జితా, విశ్వరుపా, జాగరిణీ, స్వపన్తీ, తైజసాత్మికా, సుప్తా, ప్రాజ్ఞాత్మికా, తుర్యా, సర్వావస్థావివర్జితా, సృష్టికర్త్రీ, బ్రహ్మరూపా, గోప్త్రీ, గోవిన్దరూపిణీ, సంహారిణీ, రుద్రరూపా, తిరోధానకరీ, ఈశ్వరీ, సదాశివా, అనుగ్రహదా, పఞ్చకృత్యపరాయణా, భానుమణ్డలమధ్యస్థా, భైరవీ, భగమాలినీ, పద్మాసనా, భగవతీ, పద్మనాభసహోదరీ, ఉన్మేషనిమిషోత్పన్నవిపన్నభువనావలీ, సహస్రశీర్షవదనా, సహస్రాక్షీ, సహస్రపాత్, ఆబ్రహ్మకీటజననీ, వర్ణాశ్రమవిధాయిని, నిజాజ్ఞారూపనిగమా, పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదా, శ్రుతిసీమన్తసిన్దూరీకృతపాదాబ్జధూలికా, సకలాగమసన్దోహశుక్తిసమ్పుటమౌక్తికా, పురుషార్థప్రదా, పూర్ణా, భోగినీ, భువనేశ్వరీ, అమ్బికా,  అనాదినిధనా, హరిబ్రహ్మేన్ద్రసేవితా, నారాయణీ, నాదరూపా, నామరూపవివర్జితా ॥ 300 ॥

హ్రీఙ్కారీ, హ్రీమతీ, హృద్యా, హేయోపాదేయవర్జితా, రాజరాజార్చితా, రాజ్ఞీ, రమ్యా, రాజీవలోచనా, రఞ్జనీ, రమణీ, రస్యా, రణత్కిఙ్కిణిమేఖలా, రమా, రాకేన్దువదనా, రతిరూపా, రతిప్రియా, రక్షాకరీ, రాక్షసఘ్నీ, రామా, రమణలమ్పటా, కామ్యా, కామకలారూపా, కదమ్బకుసుమప్రియా, కల్యాణీ, జగతీకన్దా, కరుణారససాగరా, కలావతీ, కలాలాపా –
కాన్తా, కాదమ్బరీప్రియా, వరదా, వామనయనా, వారుణీ మదవివ్హలా, విశ్వాధికా, వేదవేద్యా, విన్ధ్యాచలనివాసినీ, విధాత్రీ, వేదజననీ, విష్ణుమాయా, విలాసినీ, క్షేత్రస్వరూపా, క్షేత్రేశీ, క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలినీ, క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తా, క్షేత్రపాలసమర్చితా, విజయా, విమలా, వన్ద్యా, వన్దారుజనవత్సలా, వాగ్వాదినీ ॥ 350 ॥

వామకేశీ, వహ్నిమణ్డలవాసినీ, భక్తిమత్కల్పలతికా, పశుపాశవిమోచినీ, సంహృతాశేషపాషణ్డా, సదాచారప్రవర్తికా, తాపత్రయాగ్నిసన్తప్తసమాహ్లాదనచన్ద్రికా, తరుణీ, తాపసారాధ్యా, తనుమధ్యా, తమోఽపహా, చిత్ (చితిః, తత్పదలక్ష్యార్థా, చిదేకరసరూపిణీ, స్వాత్మానన్దలవీభూతబ్రహ్మాద్యానన్దసన్తతిః, పరా, ప్రత్యక్చితీరూపా, పశ్యన్తీ, పరదేవతా, మధ్యమా, వైఖరీరూపా, భక్తమానసహంసికా, కామేశ్వరప్రాణనాడీ, కృతజ్ఞా, కామపూజితా, శ‍ృఙ్గారరససమ్పూర్ణా, జయా, జాలన్ధరస్థితా, ఓడ్యాణపీఠనిలయా, బిన్దుమణ్డలవాసినీ, రహోయాగక్రమారాధ్యా, రహస్తర్పణతర్పితా, సద్యఃప్రసాదినీ, విశ్వసాక్షిణీ, సాక్షివర్జితా, షడఙ్గదేవతాయుక్తా, షాడ్గుణ్యపరిపూరితా, నిత్యక్లిన్నా, నిరుపమా, నిర్వాణ సుఖదాయినీ, నిత్యా-షోడశికారూపా, శ్రీకణ్ఠార్ధశరీరిణీ, ప్రభావతీ, ప్రభారూపా, ప్రసిద్ధా, పరమేశ్వరీ, మూలప్రకృతిః, అవ్యక్తా, వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపీణి, వ్యాపినీ ॥ 400 ॥

వివిధాకారా, విద్యాఽవిద్యాస్వరూపిణీ, మహాకామేశనయనకుముదాహ్లాదకౌముదీ, భక్తహార్దతమోభేదభానుమద్భానుసన్తతిః, శివదూతీ, శివారాధ్యా, శివమూర్తిః, శివఙ్కరీ, శివప్రియా, శివపరా, శిష్టేష్టా, శిష్టపూజితా, అప్రమేయా, స్వప్రకాశా, మనోవాచామగోచరా, చిచ్ఛక్తిః, చేతనారూపా, జడశక్తిః, జడాత్మికా, గాయత్రీ, వ్యాహృతిః, సన్ధ్యా, ద్విజవృన్దనిషేవితా, తత్త్వాసనా, తత్, త్వం, అయీ, పఞ్చకోశాన్తరస్థితా, నిఃసీమమహిమా, నిత్యయౌవనా, మదశాలినీ, మదఘూర్ణితరక్తాక్షీ, మదపాటలగణ్డభూః, చన్దనద్రవదిగ్ధాఙ్గీ, చామ్పేయకుసుమప్రియా, కుశలా, కోమలాకారా, కురుకుల్లా, కులేశ్వరీ, కులకుణ్డాలయా, కౌలమార్గతత్పరసేవితా, కుమారగణనాథామ్బా, తుష్టిః, పుష్టిః, మతిః, ధృతిః, శాన్తిః, స్వస్తిమతీ, కాన్తిః, నన్దినీ ॥ 450 ॥

విఘ్ననాశినీ, తేజోవతీ, త్రినయనా, లోలాక్షీ, కామరూపిణీ, మాలినీ, హంసినీ, మాతా, మలయాచలవాసినీ, సుముఖీ, నలినీ, సుభ్రూః, శోభనా, సురనాయికా, కాలకణ్ఠీ, కాన్తిమతీ, క్షోభిణీ, సూక్ష్మరూపిణీ, వజ్రేశ్వరీ, వామదేవీ, వయోఽవస్థావివర్జితా, సిద్ధేశ్వరి, సిద్ధవిద్యా, సిద్ధమాతా, యశస్వినీ, విశుద్ధిచక్రనిలయా, ఆరక్తవర్ణా, త్రిలోచనా, ఖట్వాఙ్గాదిప్రహరణా, వదనైకసమన్వితా, పాయసాన్నప్రియా, త్వక్స్థా, పశులోకభయఙ్కరీ, అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతా, డాకినీశ్వరీ, అనాహతాబ్జనిలయా, శ్యామాభా, వదనద్వయా, దంష్ట్రోజ్జ్వలా, అక్షమాలాదిధరా, రుధిరసంస్థితా, కాలరాత్ర్యాదిశక్త్యౌఘవృతా, స్నిగ్ధౌదనప్రియా, మహావీరేన్ద్రవరదా, రాకిణ్యమ్బాస్వరూపిణీ, మణిపూరాబ్జనిలయా, వదనత్రయసంయుతా, వజ్రాదికాయుధోపేతా, డామర్యాదిభిరావృతా, రక్తవర్ణా, మాంసనిష్ఠా ॥ 500 ॥

See Also  Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 In Bengali

గుడాన్నప్రీతమానసా, సమస్తభక్తసుఖదా, లాకిన్యమ్బాస్వరూపిణీ, స్వాధిష్ఠానామ్బుజగతా, చతుర్వక్త్రమనోహరా, శూలాద్యాయుధసమ్పన్నా, పీతవర్ణా, అతిగర్వితా, మేదోనిష్ఠా, మధుప్రీతా, బన్ధిన్యాదిసమన్వితా, దధ్యన్నాసక్తహృదయా, కాకినీరూపధారిణీ, మూలాధారామ్బుజారూఢా, పఞ్చవక్త్రా, అస్థిసంస్థితా, అఙ్కుశాదిప్రహరణా, వరదాదినిషేవితా, ముద్గౌదనాసక్తచిత్తా, సాకిన్యమ్బాస్వరూపిణీ, ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనిలయా, శుక్లవర్ణా, షడాననా, మజ్జాసంస్థా, హంసవతీముఖ్యశక్తిసమన్వితా, హరిద్రాన్నైకరసికా, హాకినీరూపధారిణీ, సహస్రదలపద్మస్థా, సర్వవర్ణోపశోభితా, సర్వాయుధధరా, శుక్లసంస్థితా, సర్వతోముఖీ, సర్వౌదనప్రీతచిత్తా, యాకిన్యమ్బాస్వరూపిణీ, స్వాహా, స్వధా, అమతిః, మేధా, శ్రుతిః, స్మృతిః,
అనుత్తమా, పుణ్యకీర్తిః, పుణ్యలభ్యా, పుణ్యశ్రవణకీర్తనా, పులోమజార్చితా, బన్ధమోచనీ, బర్బరాలకా, విమర్శరూపిణీ, విద్యా, వియదాది జగత్ప్రసూః ॥ 550 ॥

సర్వవ్యాధిప్రశమనీ, సర్వమృత్యునివారిణీ, అగ్రగణ్యా, అచిన్త్యరూపా, కలికల్మషనాశినీ, కాత్యాయనీ, కాలహన్త్రీ, కమలాక్షనిషేవితా, తామ్బూలపూరితముఖీ, దాడిమీకుసుమప్రభా, మృగాక్షీ, మోహినీ, ముఖ్యా, మృడానీ, మిత్రరూపిణీ, నిత్యతృప్తా, భక్తనిధిః, నియన్త్రీ, నిఖిలేశ్వరీ, మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యా, మహాప్రలయసాక్షిణీ, పరాశక్తిః, పరానిష్ఠా, ప్రజ్ఞానఘనరుపిణీ, మాధ్వీపానాలసా, మత్తా, మాతృకావర్ణరూపిణీ, మహాకైలాసనిలయా, మృణాలమృదుదోర్లతా, మహనీయా, దయామూర్తిః, మహాసామ్రాజ్యశాలినీ, ఆత్మవిద్యా, మహావిద్యా, శ్రీవిద్యా, కామసేవితా, శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా, త్రికూటా, కామకోటికా, కటాక్షకిఙ్కరీభుతకమలాకోటిసేవితా, శిరఃస్థితా, చన్ద్రనిభా, భాలస్థా, ఇన్ద్రధనుఃప్రభా, హృదయస్థా, రవిప్రఖ్యా, త్రికోణాన్తరదీపికా, దాక్షాయణీ, దైత్యహన్త్రీ, దక్షయజ్ఞవినాశినీ ॥ 600 ॥

దరాన్దోలితదీర్ఘాక్షీ, దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ, గురుమూర్తిః, గుణనిధిః, గోమాతా, గుహజన్మభూః, దేవేశీ, దణ్డనీతిస్థా, దహరాకాశరూపిణీ, ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాన్తతిథిమణ్డలపూజితా,
కలాత్మికా, కలానాథా, కావ్యాలాపవినోదినీ, సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితా, ఆదిశక్తిః, అమేయా, ఆత్మా, పరమా, పావనాకృతిః, అనేకకోటిబ్రహ్మాణ్డజననీ, దివ్యవిగ్రహా, క్లీఙ్కారీ, కేవలా, గుహ్యా, కైవల్యపదదాయినీ, త్రిపురా, త్రిజగద్వన్ద్యా, త్రిమూర్తిః, త్రిదశేశ్వరీ, త్ర్యక్షరి, దివ్యగన్ధాఢ్యా, సిన్దూరతిలకాఞ్చితా, ఉమా, శైలేన్ద్రతనయా, గౌరీ, గన్ధర్వసేవితా, విశ్వగర్భా, స్వర్ణగర్భా, అవరదా, వాగధీశ్వరీ, ధ్యానగమ్యా, అపరిచ్ఛేద్యా, జ్ఞానదా, జ్ఞానవిగ్రహా, సర్వవేదాన్తసంవేద్యా, సత్యానన్దస్వరూపిణీ, లోపాముద్రార్చితా, లీలాకౢప్తబ్రహ్మాణ్డమణ్డలా, అదృశ్యా, దృశ్యరహితా ॥ 650 ॥

విజ్ఞాత్రీ, వేద్యవర్జితా, యోగినీ, యోగదా, యోగ్యా, యోగానన్దా, యుగన్ధరా, ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తిస్వరూపిణీ, సర్వాధారా, సుప్రతీష్ఠా, సదసద్రూపధారిణీ, అష్టమూర్తిః, అజాజేత్రీ, లోకయాత్రవిధాయినీ, ఏకాకినీ, భూమరూపా, నిర్ద్వైతా, ద్వైతవర్జితా, అన్నదా, వసుదా, వృద్ధా, బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణీ, బృహతీ, బ్రాహ్మణీ, బ్రాహ్మీ, బ్రహ్మానన్దా, బలిప్రియా, భాషారూపా, బృహత్సేనా, భావాభావవివర్జితా, సుఖారాధ్యా, శుభకరీ, శోభనాసులభాగతిః, రాజరాజేశ్వరీ, రాజ్యదాయినీ, రాజ్యవల్లభా, రాజత్కృపా, రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితా, రాజ్యలక్ష్మీ, కోశనాథా, చతురఙ్గబలేశ్వరీ, సామ్రాజ్యదాయినీ, సత్యసన్ధా, సాగరమేఖలా, దీక్షితా, దైత్యశమనీ, సర్వలోకవశఙ్కరీ, సర్వార్థదాత్రీ, సావిత్రీ, సచ్చిదానన్దరూపిణీ ॥ 700 ॥

దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నా, సర్వగా, సర్వమోహినీ, సరస్వతీ, శాస్త్రమయీ, గుహామ్బా, గుహ్యరూపిణీ, సర్వోపాధివినిర్ముక్తా, సదాశివపతివ్రతా, సమ్ప్రదాయేశ్వరీ, సాధు, ఈ,
గురూమణ్డలరూపిణీ, కులోత్తీర్ణా, భగారాధ్యా, మాయా, మధుమతీ, మహీ, గణామ్బా, గుహ్యకారాధ్యా, కోమలాఙ్గీ, గురుప్రియా, స్వతన్త్రా, సర్వతన్త్రేశీ, దక్షిణామూర్తిరూపిణీ, సనకాదిసమారాధ్యా, శివజ్ఞానప్రదాయినీ, చిత్కలా, ఆనన్దకలికా, ప్రేమరూపా, ప్రియఙ్కరీ, నామపారాయణప్రీతా, నన్దివిద్యా, నటేశ్వరీ, మిథ్యాజగదధిష్ఠానా, ముక్తిదా, ముక్తిరూపిణీ, లాస్యప్రియా, లయకరీ, లజ్జా, రమ్భాదివన్దితా, భవదావసుధావృష్టిః, పాపారణ్యదవానలా, దౌర్భాగ్యతూలవాతూలా, జరాధ్వాన్తరవిప్రభా, భాగ్యాబ్ధిచన్ద్రికా, భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనా, రోగపర్వతదమ్భోలిః, మృత్యుదారుకుఠారికా, మహేశ్వరీ ॥ 750 ॥

మహాకాలీ, మహాగ్రాసా, మహాశనా, అపర్ణా, చణ్డికా, చణ్డముణ్డాసురనిషూదినీ, క్షరాక్షరాత్మికా, సర్వలోకేశీ, విశ్వధారిణీ, త్రివర్గదాత్రీ, సుభగా, త్ర్యమ్బకా, త్రిగుణాత్మికా, స్వర్గాపవర్గదా, శుద్ధా, జపాపుష్పనిభాకృతిః, ఓజోవతీ, ద్యుతిధరా, యజ్ఞరూపా, ప్రియవ్రతా, దురారాధ్యా, దురాధర్షా, పాటలీకుసుమప్రియా, మహతీ, మేరునిలయా, మన్దారకుసుమప్రియా, వీరారాధ్యా, విరాడ్రూపా, విరజా, విశ్వతోముఖీ, ప్రత్యగ్రూపా, పరాకాశా, ప్రాణదా, ప్రాణరూపిణీ, మార్తాణ్డభైరవారాధ్యా, మన్త్రిణీన్యస్తరాజ్యధూః, త్రిపురేశీ, జయత్సేనా, నిస్త్రైగుణ్యా, పరాపరా, సత్యజ్ఞానానన్దరూపా, సామరస్యపరాయణా, కపర్దినీ, కలామాలా, కామధుక్, కామరూపిణీ, కలానిధిః, కావ్యకలా, రసజ్ఞా, రసశేవధిః ॥ 800 ॥

See Also  Shrimad Gita Sarah In Telugu

పుష్టా, పురాతనా, పూజ్యా, పుష్కరా, పుష్కరేక్షణా, పరఞ్జ్యోతిః, పరన్ధామ, పరమాణుః, పరాత్పరా, పాశహస్తా, పాశహన్త్రీ, పరమన్త్రవిభేదినీ, మూర్తా, అమూర్తా, అనిత్యతృప్తా, మునిమానసహంసికా, సత్యవ్రతా, సత్యరూపా, సర్వాన్తర్యామినీ, సతీ, బ్రహ్మాణీ, బ్రహ్మ, జననీ, బహురూపా, బుధార్చితా, ప్రసవిత్రీ, ప్రచణ్డా, ఆజ్ఞా, ప్రతిష్ఠా, ప్రకటాకృతిః, ప్రాణేశ్వరీ, ప్రాణదాత్రీ, పఞ్చాశత్పీఠరూపిణీ, విశ‍ృఙ్ఖలా, వివిక్తస్థా, వీరమాతా, వియత్ప్రసూః, ముకున్దా, ముక్తినిలయా, మూలవిగ్రహరూపిణీ, భావజ్ఞా, భవరోగఘ్నీ, భవచక్రప్రవర్తినీ, ఛన్దఃసారా, శాస్త్రసారా, మన్త్రసారా, తలోదరీ, ఉదారకీర్తిః, ఉద్దామవైభవా, వర్ణరూపిణీ ॥ 850 ॥

జన్మమృత్యుజరాతప్తజనవిశ్రాన్తిదాయినీ, సర్వోపనిషదుద్ఘుష్టా, శాన్త్యతీతకలాత్మికా, గమ్భీరా, గగనాన్తస్థా, గర్వితా, గానలోలుపా, కల్పనారహితా, కాష్ఠా, అకాన్తా, కాన్తార్ధవిగ్రహా, కార్యకారణనిర్ముక్తా, కామకేలితరఙ్గితా, కనత్కనకతాటఙ్కా, లీలావిగ్రహధారిణీ, అజా, క్షయవినిర్ముక్తా, ముగ్ధా, క్షిప్రప్రసాదినీ, అన్తర్ముఖసమారాధ్యా, బహిర్ముఖసుదుర్లభా,
త్రయీ, త్రివర్గనిలయా, త్రిస్థా, త్రిపురమాలినీ, నిరామయా, నిరాలమ్బా, స్వాత్మారామా, సుధాస్రుతిః / సృతిః, సంసారపఙ్కనిర్మగ్నసముద్ధరణపణ్డితా,
యజ్ఞప్రియా, యజ్ఞకర్త్రీ, యజమానస్వరూపిణీ, ధర్మాధారా, ధనాధ్యక్షా, ధనధాన్యవివర్ధినీ, విప్రప్రియా, విప్రరూపా, విశ్వభ్రమణకారిణీ, విశ్వగ్రాసా, విద్రుమాభా, వైష్ణవీ, విష్ణురూపిణీ, అయోనిః, యోనినిలయా, కూటస్థా, కులరూపిణీ, వీరగోష్ఠీప్రియా, వీరా, నైష్కర్మ్యా ॥ 900 ॥

నాదరూపిణీ, విజ్ఞానకలనా, కల్యా, విదగ్ధా, బైన్దవాసనా, తత్త్వాధికా, తత్త్వమయీ, తత్త్వమర్థస్వరూపిణీ, సామగానప్రియా, సౌమ్యా, సదాశివకుటుమ్బినీ, సవ్యాపసవ్యమార్గస్థా,
సర్వాపద్వినివారిణీ, స్వస్థా, స్వభావమధురా, ధీరా, ధీరసమర్చితా, చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్యా, చైతన్యకుసుమప్రియా, సదోదితా, సదాతుష్టా, తరుణాదిత్యపాటలా, దక్షిణాదక్షిణారాధ్యా, దరస్మేరముఖామ్బుజా, కౌలినీ కేవలా, అనర్ఘ్యకైవల్యపదదాయినీ, స్తోత్రప్రియా, స్తుతిమతీ, శ్రుతిసంస్తుతవైభవా, మనస్వినీ, మానవతీ, మహేశీ, మఙ్గలాకృతిః, విశ్వమాతా, జగద్ధాత్రీ, విశాలాక్షీ, విరాగిణీ, ప్రగల్భా, పరమోదారా, పరామోదా, మనోమయీ, వ్యోమకేశీ, విమానస్థా, వజ్రిణీ, వామకేశ్వరీ, పఞ్చయజ్ఞప్రియా,
పఞ్చప్రేతమఞ్చాధిశాయినీ, పఞ్చమీ, పఞ్చభూతేశీ, పఞ్చసఙ్ఖ్యోపచారిణీ ॥ 950 ॥

శాశ్వతీ, శాశ్వతైశ్వర్యా, శర్మదా, శమ్భుమోహినీ, ధరా, ధరసుతా, ధన్యా, ధర్మిణీ, ధర్మవర్ధినీ, లోకాతీతా, గుణాతీతా, సర్వాతీతా, శమాత్మికా, బన్ధూకకుసుమప్రఖ్యా, బాలా, లీలావినోదినీ, సుమఙ్గలీ, సుఖకరీ, సువేషాఢ్యా, సువాసినీ, సువాసిన్యర్చనప్రీతా, ఆశోభనా, శుద్ధమానసా, బిన్దుతర్పణసన్తుష్టా, పూర్వజా, త్రిపురామ్బికా –
దశముద్రాసమారాధ్యా, త్రిపురాశ్రీవశఙ్కరీ, జ్ఞానముద్రా, జ్ఞానగమ్యా, జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణీ, యోనిముద్రా, త్రిఖణ్డేశీ, త్రిగుణా, అమ్బా, త్రికోణగా, అనఘా, అద్భుతచారిత్రా, వాఞ్ఛితార్థప్రదాయినీ, అభ్యాసాతిశయజ్ఞాతా, షడధ్వాతీతరూపిణీ, అవ్యాజకరుణామూర్తిః, అజ్ఞానధ్వాన్తదీపికా, ఆబాలగోపవిదితా, సర్వానుల్లఙ్ఘ్యశాసనా, శ్రీచక్రరాజనిలయా, శ్రీమత్త్రిపురసున్దరీ, శ్రీశివా, శివశక్తైక్యరూపిణీ, లలితామ్బికా ॥ 1000 ॥

శ్రీం హ్రీం ఐం ఓం
ఏవం శ్రీలలితాదేవ్యా నామ్నాం సాహస్రకం జగుః

॥ ఇతి శ్రీబ్రహ్మాణ్డపురాణే ఉత్తరాఖణ్డే శ్రీహయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే
శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రకథనం సమ్పూర్ణమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Goddess Lalita Sahasranaama Stotram:
1000 Names of Sri Lalita Devi – Lalita Sahasranamavali in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil